Tiedotteita ja lausuntoja 2018, arkisto

23.2.2018 15.59

Lausunto HE-luonnoksesta laeiksi turvatoimista Maahanmuuttovirastossa

Dnro 05/2018 

Lausuntopyyntönne: SM181551 00.00.01.00.00; SMDno-2017-1466, 22.1.2018

LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAEIKSI TURVATOIMISTA MAAHANMUUTTOVIRASTOSSA JA YKSITYISISTÄ TURVAPALVELUISTA ANNETUN LAIN 83 §:N MUUTTAMISEKSI

Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ’Asianajajaliitto’) on pyydetty lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi turvatoimista Maahanmuuttovirastossa ja yksityisistä turvapalveluista annetun lain 83 §:n muuttamiseksi.

 

1.     Yleistä

Asianajajaliitto pitää sinänsä kannatettavana sitä, että yksilön vapausoikeuksiin puuttumiseen liittyvät laajentamistoimet pyritään säätelemään lain tasoisilla säännöksillä. Sen sijaan Asianajajaliitto pitää tarpeettomana ja huolestuttavana sitä, että turvallisuustoiminnan järjestämisestä Maahanmuuttovirastossa tarvittaisiin erillinen, laintasoinen säädös.

Asianajajaliitto katsoo, että Maahanmuuttovirastossa asioivien ja siellä työskentelevien henkilöiden turvallisuudesta kyetään huolehtimaan riittävällä tasolla jo nykyvaltuuksilla tai ainakin laajentamalla voimassa olevaa turvallisuusalan yleislainsäädäntöä. Asianajajaliitto katsoo, kuten esityksessäkin on viittauksenomaisesti esitetty, että valtion virastojen turvatoimien järjestäminen tulisi toteuttaa yleislakina. Se, että samankaltaisia turvallisuussäännöksiä ei ole esitetty lain tasolla säädettäväksi muiden keskusvirastotasoisten yksiköiden, kuten Valviran tai valtakunnansyyttäjänviraston osalta viittaa siihen, että esityksen poliittisella taustalla asetetaan ulkomaalaistaustaiset asiakkaat eri asemaan syntyperäisten suomalaisten kanssa. Hallituksen esitys on tältä osin jossakin määrin ristiriidassa perustuslain yhdenvertaisuutta koskevien säännösten kanssa.

Esityksen perusteluosassa mainitut instituutiot, kuten eduskunta, valtioneuvosto ja tuomioistuimet edustavat kukin ylintä, riippumatonta valtiollista toimijaa, eikä niiden turvatoimiperusteista voi johtaa perustetta turvatoimiin keskusvirastotasolla. Edelleen yksityisistä turvallisuuspalveluista annetussa laissa on jo nykyisin säännöksiä, jotka mahdollistavat asianmukaisesti koulutetulle ja toimeksiantoa suorittavalle vartijalle tai järjestyksenvalvojalle riittävät toimivaltuudet esityksessä mainittujen uhkien poistamiseksi ja ennalta ehkäisemiseksi. Asianajajaliiton näkemyksen mukaan sääntelyn laajentaminen tältä osin lisää kustannuksia ja heikentää palveluiden saatavuutta.

Asianajajaliitto hyväksyy sinänsä esityksessä mainitut tarpeet turvallisuuspalveluiden lisäämiselle Maahanmuuttoviraston yksiköissä, mutta katsoo, että tarpeelliset toimivaltuudet ovat johdettavissa laajentamalla yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 28 §:n 1 momentissa mainittua oikeutta asettaa järjestyksenvalvoja nimettyihin kohteisiin siten, että sanotussa lainkohdassa mainittuihin yksikköihin lisättäisiin Maahanmuuttoviraston muutkin yksiköt kuin vastaanotto- ja selvittelykeskukset. Siten erillinen säädös on tarpeeton. Asianajajaliitto pitää kuitenkin kannatettavana sitä, että yksityisistä turvapalveluista annetun lain 83 §:ään lisättäisiin, kuten tuomioistuintenkin kohdalla, järjestyksenvalvojille oikeus suorittaa turvatarkastuksia.

 

2.     Kannanotot yksittäisiin lainkohtiin liittyen

Mikäli sisäministeriö katsoo edellä esitetystä huolimatta aiheelliseksi viedä lakiesitystä eteenpäin, kiinnittää Asianajajaliitto ministeriön huomiota alla mainittuihin ongelmakohtiin lakiesityksessä. Asianajajaliitto katsoo, ettei hallituksen esityksessä ole riittävästi otettu huomioon asiakkaiden oikeusturvatakeita, vaan esitys jättää muun muassa kohteesta poistamisen tosiasiallisesti yksittäisen turvallisuusvalvojan harkintaan.

Esityksessä annettaisiin turvatarkastajille oikeus poistaa henkilö turvatoimialueelta. Asianajajaliitto pitää poistettavan henkilön oikeusturvan kannalta välttämättömänä, että turvatarkastajat/Maahanmuuttoviraston turvallisuusyksikkö velvoitetaan säilyttämään aluetta turvatoimialuetta koskevat valvontanauhat ja muut tiedot tietyn vähimmäisajan. Näin turvataan kohteena olevan henkilön mahdollisuus kannella poistamistoimesta, mikäli toimenpide on samalla vaarantanut oikeusturvan ja hyvän hallinnon toteutumisen.

Edelleen esityksessä annettaisiin turvatarkastajille oikeus saada tieto turvatoimialueelle saapuvan tai siellä olevan henkilöllisyydestä. Tämä on ulkomaalaisten osalta hankalaa toteuttaa käytännössä, koska heillä ei useimmiten ole voimassaolevaa kotimaansa passia tai muuta virallista henkilöllisyystodistusta hallussaan. Asianajajaliitto ehdottaa, että esitetyn lain 12 § muutetaan muotoon, jonka mukaan turvatarkastajalla on oikeus selvittää tulijan henkilöllisyys joko asiakirjojen tai muun tilanteessa saadun tiedon perusteella.

Samalla turvapaikanhakijoita on kehotettava pitämään niin sanottu vastaanottokeskuksesta saamansa kuvallinen asiakaskortti mukanaan. Vaikka kortti ei ole virallinen henkilötodistus, siinä on ne tiedot, joilla viranomaiset hänet näissä maahanmuuttopalveluissa tunnistavat ja erottavat muista henkilöistä. Kun turvapaikanhakija saa oleskeluluvan ja/tai muukalaispassin tai kun hänet palautetaan kotimaahansa, tulisi poliisin kehottaa häntä luovuttamaan saamansa edellä mainitut kuvalliset asiakaskortit pois, jottei niitä käytetä väärin toisten henkilöiden toimesta.

Asianajajaliitto korostaa yllä mainitun pykälän osalta lisäksi sitä, että pääsyn estämisestä ja poistamisesta päättävän tahon harkintavalta rajoitetaan tiukasti ja yksiselitteisesti laintasoisin säännöksin turvatarkastajien toiminnan ennakoitavuuden turvaamiseksi. Se, että tulijan henkilöllisyyttä ei pystytä aukottomasti todentamaan, ei saa estää hänen asiansa hoitamista eikä oikeusturvan toteutumista. Turvatarkastus ja henkilöllisyyden tarkastaminen eivät saa muodostua esteeksi asiakkaalle saada sitä palvelua, johon hänellä kulloisenkin lainsäädännön mukaan on oikeus.

Lopuksi Asianajajaliitto pitää ongelmallisena lakiesityksen 7 §:n mainintaa, jossa henkilötunnuksen ja syntymäajan antamisesta kieltäytyneiden henkilöiden pääsy Maahanmuuttoviraston tiloihin voitaisiin lakiesityksen 12 §:n nojalla kieltää tai hänet voitaisiin määrätä poistumaan tiloista. Asiakkaiden puutteellisen kielitaidon vuoksi on käytännössä mahdoton varmistua siitä, onko tilanteessa kyse kieltäytymisestä vai siitä, ettei asiakas ymmärrä kysymystä. Lisäksi sekä lakiesityksessä että käytännössä tulee ottaa huomioon, että asiakkaiden joukossa on myös vammaisia, kuten kuuroja ja sokeita sekä vakavasti invalidisoituneita, joiden on vaikea ilmaista itseään.

Esityksen 9 §:ssä esitettyyn oikeuteen henkilötarkastuksen suorittamiseksi Asianajajaliitto suhtautuu kielteisesti. Lainkohdassa korostetaan perusteltua syytä epäillä kielletyn ”valmisteen” hallussapitoon. Jää aivan epäselväksi, mitä lisäarvoa henkilötarkastuksella tavoitellaan, minkä lisäksi tarkastuksella ei näyttäisi olevan edes merkitystä turvallisuudelle. Pikemminkin kysymys olisi yksinomaan poliisille kuuluvien oikeuksien tarpeettomasta laajentamisesta. Asianajajaliiton näkemys on, että sanottu oikeus tulee rajata koskemaan vain säilöönottoyksiköitä.

Asianajajaliitto toteaa lopuksi käytännön seikkana, että Maahanmuuttoviraston asiakkaiden valvonta on kyettävä järjestämään siten, että kaikkia sukupuolia edustavien asiakkaiden valvonta toteutetaan heidän sukupuolijakaumansa huomioiden siten, että valvontatehtävät voidaan hoitaa kaikissa tilanteissa.

Erityisesti esityksen sisällössä tulisi huomioida kulttuurista johtuvat erityisedellytykset muun muassa hunnutettujen asiakkaiden henkilöllisyyden tarkastamiseen liittyen.

 

Helsingissä 23. päivänä helmikuuta 2018

SUOMEN ASIANAJAJALIITTO

Jarkko Ruohola

Suomen Asianajajaliiton puheenjohtaja, asianajaja

 

LAATI 

Asianajaja Pekka Ylikoski, Asianajotoimisto Justitum Oy, Helsinki


Suomen Asianajajaliiton lausunnot valmistellaan oikeudellisissa asiantuntijaryhmissä, joiden toiminnassa on mukana noin 120 asianajajaa. Tämä lausunto on valmisteltu rikosprosessioikeuden asiantuntijaryhmässä.


Palaa otsikoihin
Unohditko tunnukset? Tiedustele: info@asianajajaliitto.fi tai (09) 6866 120


Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje