Kotimaiset tuomioistuimet, arkisto 2017

29.12.2017 Hallinto-oikeuden olisi tullut selvittää, mihin Suojelupoliisin valittajalle kielteinen lausunto perustui

KHO: Ulkomaalaisasia – Suojelupoliisin lausunto – Työntekijän oleskelulupa – Asianosaisjulkisuus – Yleinen järjestys ja turvallisuus – Hallinto-oikeuden tutkimisvelvollisuus

Lue lisää


29.12.2017 Syyte törkeästä veropetoksesta ja kirjanpitiorikoksesta hylättiin tahallisuuden puuttumisen vuoksi

KKO:2017:98 Veropetos - Törkeä veropetos Kirjanpitorikos - Törkeä kirjanpitorikos Tahallisuus

Lue lisää


28.12.2017 Hallintotuomioistuinten toimivalta suhteessa työtuomioistuimeen määräytyy eri tavalla kuin yleisten tuomioistuinten toimivalta

KHO:2017:201 Hallintotuomioistuimen toimivalta – Työtuomioistuimen toimivalta – Järjestäytynyt viranhaltija – Palkkasaatava – Varallaoloaika – Virkaehtosopimus

Lue lisää
25.12.2017 Sotilasarvoa ei voitu tuomita menetetyksi 69-vuotiaalta.

THO:2017:9 Rangaistuksen määrääminen - Sotilasarvo

Lue lisää


25.12.2017 Ennakkopäätös rikoksentekovälineen menettämisseuraamuksesta

KKO:2017:95 Menettämisseuraamus - Rikoksentekovälineen menettäminen

Lue lisää21.12.2017 Merkittävä ennakkopäätös näytönarvioinnista huumausainerikosasiassa.

KKO:2017:93 Todistelu - Näytön arviointi Huumausainerikos - Törkeä huumausainerikos

Lue lisää


20.12.2017 Viimeviikon tuomarinmitykset

Tasavallan presidentti päätti 14.12.2017 seuraavat nimitysasiat:

Lue lisää


20.12.2017 KHO: Turvapaikka kristinuskoon kääntyneelle iranilaiselle

KHO: Ulkomaalaisasia – Turvapaikka – Kansainvälisen suojelu – Sur place -tilanne – Luopuminen islamista – Kristinuskoon kääntyminen – Poliittinen mielipide – Aiemmat vainokokemukset – Turvapaikkaperusteiden kumulatiivisuus – Ajankohtainen maatieto – Iran

Lue lisää


20.12.2017 KHO ei myöntänyt ennakkopäätösvalituslupaa nk. apuyhtiötapauksissa

Kysymys on apuyhtiörakenteen käyttämisestä konsernissa ja verovelvollisyhtiön osakekaupan rahoittamiseksi ottaman konsernin sisäisen lainan korkojen vähennyskelpoisuudesta verotuksessa

Lue lisää


20.12.2017 Valtakunnansyyttäjä tuomittiin sakkorangaistukseen

Nissisen katsottiin rikkoneen tahallaan virkavelvollisuuttaan, kun hän osallistui Valtakunnansyyttäjänviraston koulutushankinta-asioihin

Lue lisää


20.12.2017 KHO:n ennakkopäätös kapitalisaatiosopimuksen arvosta perintöverotuksessa

KHO:2017:195 Perintöverotus – Henkilökohtaisen tulon verotus – Ennakkoratkaisu – Sijoitussidonnainen kapitalisaatiosopimus – Perintöverotusarvo – Käypä arvo – Laskennallinen verovelka – Takaisinosto – Pääoma – Tuotto

Lue lisää


20.12.2017 Ampumaseuran puhvettitoiminta oli verovapaata toimintaa

KHO:2017:191 Elinkeinotulon verotus – Yleishyödyllinen yhteisö – Elinkeinotulo – Säännöissä tarkoitettu toiminta

Lue lisää


19.12.2017 Määräaikaisissa virkasuhteissa olleelle voitiin määrätä koeaika vakinaistamisen yhteydessä.

KHO:2017:190 Kunnallisasia – Virkasuhteen purkaminen koeajalla – Koeajan määräämisen perusteet – Määräaikaisuuden vakinaistaminen – Huomattava muutos asemassa

Lue lisää


19.12.2017 KKO pyytää EU-tuomioistuimelta ennakkoratkaisua asfalttikartellin vahingonkorvauksista

Pyyntö koskee kartellin aiheuttamasta vahingosta vastuussa olevien yhtiöiden määrittämistä.

Lue lisää


19.12.2017 Takaaja ei voinut vedota vuokravakuuden enimmäismäärää koskevaan säännökseen

KKO:2017:91 Huoneenvuokra - Asuinhuoneiston vuokraus - Vakuus Takaus

Lue lisää


19.12.2017 Yksinomaiseen käyttöön määrätylle rasitteelle ei ollut perustetta

KKO:2017:90 Kiinteistönmuodostamislaki - Halkominen Rasite

Lue lisää


19.12.2017 Käräjäoikeuden olisi tullut heti lähettää valituskirjelmä oikeaan käräjäoikeuteen

KKO:2017:89 Määräaika Oikeudenkäyntimenettely - Tutkimatta jättäminen Muutoksenhaku - Valituksen tutkiminen

Lue lisää


19.12.2017 Se, että henkilö sallii puolisonsa säilyttävän kodissa huumetta, ei merkitse huumausaineen hallussapitoa

KKO:2017:88 Törkeä dopingrikos Rangaistuksen määrääminen - Rangaistuksen mittaaminen Huumausainerikos Rikokseen osallisuus - Rikoskumppanuus

Lue lisää


14.12.2017 Linja-autoalalla kartelli. Useita 100.000 euron hyvitysmaksuja.

Markkinaoikeus tuomitsi useita linja-autoyhtiötä, Linja-autoliiton ja Matkahuollon kunkin maksamaan seuraamusmaksuna 100.000 euroa kielletystä kilpailun rajoittamisesta.

Lue lisää
8.12.2017 Tietoyhteiskuntakaaren mukaan yhteystietoja voidaan luovuttaa vain laissa säädettyä tarkoitusta varten

KKO:2017:85 Tekijänoikeus Yksityisyyden suoja Oikeudenkäyntimenettely - Prekluusio

Lue lisää


8.12.2017 KHO poisti omasta aloitteestaan kohtuuttomana pitämänsä oikeudenkäyntimaksun

KHO:2017:186 Oikeudenkäyntimaksu – Hallinto-oikeuden esittelijän päätös – Purku – Pysäköintivirhe – Tosiasiallinen este oikeuden saavuttamiselle muutoksenhaun avulla

Lue lisää


8.12.2017 Valtion saaman perusteettoman edun palauttamista koskeva vaatimus jätettiin tutkimatta yleisen tuomioistuimen toimivaltaan kuulumattomana. Vahingonkorvausvaatimus vanhentunut.

KKO:2017:84 Velan vanhentuminen - Korvausvelan vanhentuminen Vahingonkorvaus - Julkisyhteisön korvausvastuu Euroopan unionin oikeus Tuomioistuimen toimivalta

Lue lisää


7.12.2017 Kun operaattori oli voinut hävittää tekijänoikeudenhaltijan haluamat käyttäjätiedot, hakemus niiden saamiseksi hylättiin

Markkinaoiekus: Copyright Management Services Ltd > Telia Finland Oyj tekijänoikeus - teleliittymän haltijan yhteystietojen saaminen

Lue lisää7.12.2017 Tunnustamisoikeudenkäyntiä ei olisi saanut jättää hovioikeudessa sillensä suostumuksen peruuttamisen johdosta

KKO:2017:82 Oikeudenkäyntimenettely - Tunnustamisoikeudenkäynti - Suostumuksen peruuttaminen Lainvoima - Osittainen lainvoima

Lue lisää


3.12.2017 Kun kiinteistönkauppa oli peruuntunut, oli ostajalla oikeus saada takaisin myös varainsiirtoveron viivästyskorotus

KHO:2017:183 Varainsiirtovero – Kiinteistö – Lykkäävä ehto – Lainhuutohakemuksen tekemisen laiminlyönti – Kaupan purku – Viivästyskorotuksen palauttaminen

Lue lisää


2.12.2017 Määräaikaisia oikeusneuvoksia KHO:een

Tasavallan presidentti päätti 1.12.2017 seuraavat nimitysasiat:

Lue lisää


2.12.2017 Aiheutunut vahinko ei ollut syy-yhteydessä syyksi luettuun menettelyyn

KKO:2017:81 Työsopimuslain säännösten rikkominen Palkkaturva Rikosvahingon korvaaminen Vahingonkorvaus - Syy-yhteys

Lue lisää


28.11.2017 Ammattiliiton mielenilmaisun katsottiin olleen virkaehtosopimuslain nojalla kielletty siltä osin kuin lakkoon osallistui julkista valtaa käyttäviä virkamiehiä

Työtuomioistuin 2017:161 Lakko Poliittinen työtaistelu Työrauha Työtaisteluoikeus Virka- ja työehtosopimuksen tulkinta Virkamiehen pysyvä työrauhavelvollisuus Virkamiehen työtaisteluoikeus Yhdistymisvapaus

Lue lisää


28.11.2017 KHO hakee ennakkoratkaisua unionin tuomioistuimelta suden rauhoitusta koskevassa asiassa

Ovatko metsästyslaissa ja luontodirektiivissä säädetyt edellytykset suden rauhoituksesta poikkeamiselle täyttyneet?

Lue lisää


27.11.2017 Aselupia ei peruttu; jäi epäselväksi, oliko nimenomaista pyyntöä aselupien peruuttamisesta esitetty

KHO:2017:180 Ampuma-ase – Hallussapitoluvan peruuttaminen – Luvanhaltijan pyyntö – Pyynnölle asetettavat vaatimukset – Suullinen pyyntö – Suostumus

Lue lisää


25.11.2017 Asiantuntijan kuuleminen uusista teemoista estyi prekluusion takia

VaaHO:2017:8 Sakkunnig - Asiantuntija Temapreklusion - Teemaprekluusio

Lue lisää


24.11.2017 KHO: Liikesalaisuuslaki vaatii täsmennyksiä

Korkein hallinto-oikeus on antanut lausuntonsa työ- ja elinkeinoministeriön esitysluonnoksesta liikesalaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Lue lisää


23.11.2017 Viikoittainen käynti riittää tekemään työnantajan toimipisteestä työntekijän varsinasen työpaikan

KHO:2017:178 Henkilökohtaisen tulon verotus – Ennakkoratkaisu – Varsinainen työpaikka – Toissijainen työpaikka – Työnantajan toimipiste – Asunnon ja varsinaisen työpaikan väliset matkat – Koti – Etätyö

Lue lisää


23.11.2017 Ennakkopäätös lapsen tutkimisesta lastensuojelun tarpeen laadun selvittämiseksi.

KHO:2017:176 Lastensuojelu – Tuomioistuimen lupa lapsen tutkimiseen – Lastensuojelun tarpeen selvittäminen – Uhkasakko – Hallinto-oikeuden toimivalta – Suhteellisuusperiaate

Lue lisää


23.11.2017 Oliko uusi teleliittymä myyty puhelimitse aiemman tilalle vai sen rinnalle?

KKO:2017:80 Kuluttajansuoja Velkomus - Palvelussopimus

Lue lisää


16.11.2017 Tarkkailuhaalareiden käytöstä vankilassa 2.000 euron korvaus

HelHO:2017:13 Tarkkailuhaalarin käyttö Vahingonkorvaus Euroopan ihmisoikeussopimus Yksityiselämän kunnioittaminen Perustuslaki Oikeus henkilökohtaiseen koskemattomuuteen

Lue lisää


16.11.2017 Helsingin hovioikeus asetti kaksi kuulustelukertomusta hyödyntämiskieltoon Jari Aarnion asiassa

Toiseen kuulusteluun henkilö oli viety yllättäen hänelle tarjotun lounaan jälkeen. Toisessa kuulusteltavan avustaja oli alkoholin vaikutuksen alaisena.

Lue lisää


16.11.2017 Epäillyn kertomusta ei saatu käyttää näyttönä hänen puolisonsa syytteen tueksi

THO:2017:7 Oikeudenkäyntimenettely, Todistelu - Esitutkintakertomuksen huomioon ottaminen oikeudenkäynnissä - Hyödyntämiskielto

Lue lisää


14.11.2017 Rangaistus jätettiin tuomitsematta luottamusmiehen perusteettoman irtisanomisen johdosta

HelHO:2017:12 Työntekijöiden edustajan oikeuksien loukkaaminen

Lue lisää


14.11.2017 Jari Aarnion ylimääräinen muutoksenhaku vapaudenmenetysajan vähentämisestä hylättiin

KKO:2017:79 Ylimääräinen muutoksenhaku Rangaistuksen määrääminen - Vapaudenmenetysajan vähentäminen

Lue lisää


13.11.2017 Konkurssipesä on voinut hakea ansionmenetyksen korvaamista Valtiokonttorilta

Vakuutusoikeus: Rikosvahinko - Ansionmenetys - Konkurssi

Lue lisää


13.11.2017 Perintökaaren 25 luvun mukaisesti toimitettua maatilan perinnönjakoa ei ollut pidettävä tuloverolain 45 §:n 1 momentissa tarkoitettuna luovutuksena

Helsingin HAO: Tulovero - Tuloverolaki 45 § - Luovutus - Luovutusvoittovero - Perintö - Perinnönjako - Perintökaari 25 luku - Maatila - Tilanpidonjatkaja - Rahakorvaus - Ulkopuoliset vara

Lue lisää


10.11.2017 Alaikäisen käännytyksen yhteydessä varmistettava, että vastaanotto kohdemaassa on järjestetty

KHO:2017:172 Ulkomaalaisasia – Yksin Suomeen tullut alaikäinen turvapaikanhakija – Käännyttäminen – Paluudirektiivi – Paluun turvallisuudesta ja vastaanotto-olosuhteiden asianmukaisuudesta varmistuminen – Huostaanotto

Lue lisää


10.11.2017 Julkisoikeudelliseen yhdistykseen sovelletaan hallintolain esteellisyyssäännöksiä vain sen hoitaessa julkista hallintotehtävää

KHO:2017:171 Poronhoitolaki – Paliskunta – Julkisoikeudellinen yhdistys – Paliskunnan kokous – Hallintolaki – Esteellisyys – Jäävääminen – Menettely – Tokkatyöt – Talous

Lue lisää


9.11.2017 Yksityinen löytötavaratoimisto ei saa periä laissa ja -asetuksessa mainitsemattomia maksuja

KHO: Löytötavara – Laitoslöytö – Löytötavaratoimisto – Löytötavaroiden omistajilta perittävät korvaukset – Uhkasakko

Lue lisää


8.11.2017 Hallinto-oikeus arvioi luvattomasti maassa oleskelevan oikeutta toimeentulotukeen

Turun HAO: Toimeentulotuki – Oikeus toimeentulotukeen – Tilapäinen oleskelu – Kiireellinen toimeentulotuen tarve

Lue lisää


7.11.2017 KHO arvioi edellytyksiä määrätä avustajanmääräys olemaan voimassa asian palauttamisen jälkeen

KHO:2017:170 Oikeusapu – Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Yksityinen avustaja – Avustajanmääräyksen jatkaminen

Lue lisää


1.11.2017 Murhahanke ei ollut edennyt rangaistavan valmistelun asteelle

VaaHO:2017:7 Törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelu

Lue lisää


1.11.2017 Itsekriminointisuoja ei vapauttanut vastuusta prosessipetoksesta

KKO:2017:78 Petos - Törkeä petos Oikeudenkäyntimenettely - Todistelu - Asianosaisen kuulustelu Itsekriminointisuoja

Lue lisää


31.10.2017 Asian laatu edellytti pääkäsittelyn toimittamista käräjäoikeudessa

KKO:2017:77 Oikeudenkäyntimenettely - Riita-asia - Asian ratkaiseminen kirjallisessa valmistelussa

Lue lisää


31.10.2017 Riitainen asia voidaan ratkaista tuomiolla ilman pääkäsittelyä vain jos siihen on asianosaisten suostumus

KKO:2017:76 Oikeudenkäyntimenettely - Riita-asia - Asian ratkaiseminen valmistelussa Jatkokäsittelylupa - Muutosperuste - Ennakkoratkaisuperuste

Lue lisää


29.10.2017 Lakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen käräjäoikeusverkostosta

Käräjäoikeuksia ovat jatkossa Ahvenanmaan, Etelä-Karjalan, Etelä-Pohjanmaan, Etelä-Savon, Helsingin, Itä-Uudenmaan, Kainuun, Kanta-Hämeen, Keski-Suomen, Kymenlaakson, Lapin, Länsi-Uudenmaan, Oulun, Pirkanmaan, Pohjanmaan, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon, Päijät-Hämeen, Satakunnan ja Varsinais-Suomen käräjäoikeudet.

Lue lisää


29.10.2017 Korkeimman oikeuden jäsenen virkaan esitetään esittelijäneuvos Juha Mäkelää

KKO esittää, että 1.1.2018 täytettävään jäsenen virkaan nimitetään esittelijäneuvos, oikeustieteen tohtori Juha Mäkelä.

Lue lisää


29.10.2017 Lapsen yhteydenpitorajoitusta koskeva päätös tulee antaa tiedoksi kullekin asianosaiselle erikseen

KHO: Päätöksen tiedoksianto – Yhteinen päätös – Todisteellinen tiedoksianto – Lastensuojelu – Yhteydenpidon rajoittaminen

Lue lisää26.10.2017 Myyjä ei vastannut välillisestä vahingosta kun moottori vioittui virheellisestä polttoaineesta

KKO:2017:74 Irtaimen kauppa - Vahingonkorvaus - Välillinen vahinko - Välitön vahinko

Lue lisää


25.10.2017 Tulospalkkio katsottiin eläketapahtumatilanteessa ansioksi maksamisajankohtansa mukaisesti

Vakuutusoikeus: Työeläke - Vanhuuseläke - Eläkkeen määrä - Eläkkeeseen oikeuttavat työansiot - Eläkkeen määrän vääristyminen - Voittopalkkio

Lue lisää


25.10.2017 Ennakkopätös ns. koppikorvauksen määrään vaikuttavista seikoista

KKO:2017:73 Vahingonkorvaus - Kärsimys Syyttömästi pidätetyn ja vangitun korvaus

Lue lisää


24.10.2017 Attendon tarjous hylättävissä hinnaltaan poikkeuksellisen alhaisena

KHO: Julkinen hankinta, sosiaali- ja terveysalan henkilöstövuokrauspalvelut, Hansel Oy

Lue lisää23.10.2017 Työsuojelun tarkastusilmoitukset tulevat julkisiksi vasta kun tarkastus on tehty

KHO:2017:166 Asiakirjajulkisuus – Valvontasalaisuus – Tarkastussalaisuus – Työsuojelutarkastus – Tarkastusilmoitus

Lue lisää


20.10.2017 Työtuomioistuin pyytää EU-tuomioistuimelta ennakkoratkaisua vuosiloman siirtämisestä sairauden johdosta

TT 2017:148 EU-oikeus Vuosiloma Loman siirtäminen Sairaus Työkyvyttömyysaika Omavastuupäivät EU:n perusoikeuskirja Työaikadirektiivi

Lue lisää


20.10.2017 Avustajalle ei palkkiota valittamisesta kun turvapaikanhakija oli poistunut maasta

KHO:2017:165 Oikeusapu – Kansainvälinen suojelu – Vapaaehtoinen paluu – Selvästi perusteeton valituslupahakemus – Avustajan palkkiovaatimuksen hylkääminen

Lue lisää


20.10.2017 Kustannusarvion selvästi ylittänyttä rakennusurakan hintaa ei soviteltu

KKO:2017:71 Rakennusurakka Oikeustoimi - Oikeustoimen kohtuullistaminen

Lue lisää


19.10.2017 KHO:lta ratkaisuja suullisen käsittelyn tarpeellisuudesta virkamiehen irtisanomisjutuissa

KHO:2017:163 Virkamies – Poliisimies – Irtisanominen – Poliisin käyttäytyminen – Rikostuomio – Erityisen painava syy – Kohtuullinen aika – Suullinen käsittely KHO: Virkamies – Rajavartiosto – Toimistoupseeri – Irtisanominen – Virantoimituksesta pidättäminen – Suullinen käsittely

Lue lisää16.10.2017 Omasta ratkaisustaan kannelleen käräjänotaarin kantelu jätettiin tutkimatta

I-SHO:2017:9 Ylimääräinen muutoksenhaku – Kantelu Kanteluoikeus

Lue lisää


16.10.2017 Hampun kasvatukseen käytetty kiinteistö tuomittiin valtiolle menetetyksi rikoksen tekovälineenä

I-SHO:2017:8 Menettämisseuraamus – Rikoksentekovälineen menettäminen Menettämisseuraamuksen kohtuullistaminen Huumausainerikos Vakuustakavarikko

Lue lisää


13.10.2017 Presidentti Timo Eskon avauspuheenvuoro Lakimiespäivässä 6.10.2017

Suomalaisen oikeuselämän murros 1970-luvulla

Lue lisää


13.10.2017 Englanninkielisellä vammaisella oikeus tulkkauspalveluun

Vakuutusoikeus: Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelu - Kieli

Lue lisää12.10.2017 Työtuomioistuimen lausunto päätoimittajan työsuhteen kuulumisesta työehtosopimuksen soveltamisalaan

TT 2017:141: Lausuntoasia Lehdistöalan työehtosopimus Palkkaryhmä Päätoimittaja Työehtosopimuksen soveltuminen Yleissitova työehtosopimus

Lue lisää


12.10.2017 Virkamiesten välisiä sähköpostiviestejä ei tarvinnut luovuttaa pyytäjälle

KHO:2017:157 Asiakirjajulkisuus – Julkisuuslain soveltaminen – Viranomaisten sisäistä työskentelyä varten laadittu asiakirja – Virkamiesten välinen sähköpostiviestintä – Eri viranomaiset – Ympäristöministeriö – ELY-keskus

Lue lisää


12.10.2017 KKO:lta tuomio Tapanilan raiskausjutussa

KKO:2017:69 Seksuaalirikos - Raiskaus - Törkeä raiskaus Rangaistuksen määrääminen - Lieventämisperusteet Rangaistuksen mittaaminen - Kohtuullistamisperusteet Nuori rikoksentekijä

Lue lisää


12.10.2017 Jatkokäsittelylupa olisi tullut myöntää oikeudenkäyntikuluja koskevassa asiassa

KKO:2017:68 Oikeudenkäyntimenettely - Jatkokäsittelylupa - Muutosperuste Lapsen huolto ja tapaamisoikeus - Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpano Oikeudenkäyntikulut

Lue lisää


11.10.2017 Vilpillinen mieli oli tavaramerkin rekisteröintiesteenä ehdoton

KHO:2017:155 Tavaramerkki – Vilpillinen mieli – Ehdoton rekisteröintieste – Puhevalta – Oikeussuojan tarve

Lue lisää


11.10.2017 Syyttäjä ja syytetty harrastivat seksiä. Oliko kyseessä lahjus?

KKO:2017:67 Lahjus - Lahjuksen antaminen - Lahjuksen ottaminen - Lahjusrikkomus Virkarikos - Virkavelvollisuuden rikkominen - Tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen

Lue lisää


11.10.2017 Aiemmat rangaistukset muodostivat esteen yhdyskuntapalvelulle

KKO:2017:66 Rangaistuksen määrääminen - Rangaistuslajin valinta - Yhdyskuntapalvelu - Yhteinen rangaistus - Aikaisemmin tuomitun yhdyskuntapalvelun huomioon ottaminen

Lue lisää


10.10.2017 Taljajousta ei tuomittu tekovälineenä valtiolle menetetyksi

VaaHO:2017:6 Menettämisseuraamus Metsästysase Luvaton pyynti

Lue lisää


10.10.2017 KHO: Luonnos hallituksen esitykseksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta ongelmallinen ja keskeneräinen

Korkein hallinto-oikeus on huolestunut uudesta ympäristölupaan liittyvästä ilmoitusmenettelystä.

Lue lisää


6.10.2017 As Oy:n erityisen tarkastuksen toimittaminen ei edellytä yhtiökokouksen päätöstä, ehdotus riitti

KHO:2017:154 Yhtiöoikeudelliset hallintotoimet – Asunto-osakeyhtiö – Erityinen tarkastus – Varsinainen yhtiökokous – Ehdotuksen käsitteleminen – Riittävän kannatuksen toteaminen – Asian siirtäminen ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltäväksi

Lue lisää


6.10.2017 KHO: Ei perusteita toimistosihteerin irtisanomiselle

KHO: Kirkollisasia, irtisanominen

Lue lisää


6.10.2017 KHO:n presidentti huolissaan verotuomarien osaamisesta jos ylimmät oikeudet yhdistetään

"Tuomareiden osaaminen ja tasapainoinen erikoistuminen tekevät tuomioistuimen sisäisen syvällisen ja kriittisenkin keskustelun mahdolliseksi."

Lue lisää


5.10.2017 Tuomarinimityksiä 6.10.2017, Juha Nieminen laamanniksi Pohjois-Savoon

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Lue lisää


5.10.2017 Syytetyn äidin pakkokeinoilla tallennettuja lausumia voitiin käyttää näyttönä pojan syyllisyydestä

KKO:2017:65 Oikeudenkäyntimenettely - Todistelu - Hyödyntämiskielto Todistaja Pakkokeino - Salainen pakkokeino Itsekriminointisuoja

Lue lisää


4.10.2017 Factoringsopimuksen mukaiset laskusaatavat eivät olleet vakuutena pankin myöntämälle erillislainalle

KKO:2017:64 Konkurssi - Takaisinsaanti konkurssipesään Factoring

Lue lisää


3.10.2017 KHO: Poliisilla ei ollut oikeutta kieltää taide-esitystä

Helsingin poliisilaitoksen päätös kieltää hollantilaisen Dries Verhoevenin Ceci n`est pas... -tilataideteoksen sunnuntain 16.11.2014 esitys ”Mon corps” Lasipalatsin aukiolla Helsingissä on korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun mukaan lainvastainen.

Lue lisää


28.9.2017 Tuomarinimityksiä 28.9.2017

Veroyliasiamies Timo Räbinä korkeimman hallinto-oikeuden oikeusneuvoksen virkaan

Lue lisää


28.9.2017 Ennakkopäätös lahjaverovelvollisuuden alkamishetkestä

KHO:2017:149 Lahjavero – Verovelvollisuuden alkamisajankohta – Trusti

Lue lisää


25.9.2017 Oikeusapu voitiin jättää myöntämättä kun prosessin tavoite oli oikeusjärjestyksen perusteiden vastainen

Helsingin HAO: Oikeusapu - Ratkaisupyyntö - Turvapaikka-asia - Oikeusavun myöntämättä jättäminen - Oikeudellisen avustamisen tarpeellisuus - Oikeuden väärinkäyttäminen - Hakemushistoria - Oikeusturvan takeet

Lue lisää


19.9.2017 Kaupungin ulkoistama roskapostinsuodatus viivästytti tarjouksen perillemenoa - hyvitysmaksu 50.000 €

MAO: Julkinen hankinta - tarjouksen saapuminen - myöhästynyt tarjous - hyvitysmaksun edellytykset

Lue lisää


19.9.2017 Konkurssipesän veronpalautussaatavaa ei voitu käyttää konkurssiin menneen yhtiön verovelan kuittamiseen

Hämeenlinnan HAO: Veronkuittaus - Konkurssi - Kiinteistövero - Ennen konkurssin alkua syntynyt verovelka - Konkurssipesän saatava

Lue lisää


15.9.2017 Markkinaoikeus velvoitti BitTorrent-vertaisverkossa elokuvaa jakaneen maksamaan 100 euron hyvityksen

Vastaajan mukaan joku oli käyttänyt hänen langatonta verkkoaan hänen poissaollessaan.

Lue lisää


15.9.2017 Hävittäjälentäjän niskavaivat korvattava ammattitautina

Vakuutusoikeus: Tapaturmavakuutus - Ammattitauti - Syy-yhteys - Fysikaalinen tekijä - Ilmenemisaika

Lue lisää15.9.2017 Rattijuopon kyydissä kuolleen lapselle ei korvausta kuoleman aiheuttamasta kärsimyksestä

VaaHO:2017:5 Vahingonkorvaus Liikennevakuutus Korvattava vahinko Henkinen kärsimys Myötävaikutus

Lue lisää


12.9.2017 15-vuotiaan kuvaaminen suihkussa ei täyttänyt myös lapsen seksuaalisen hyväksikäytön tunnusmerkistöä

HelHO:2017:11 Rikosten yhtyminen Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittäminen Seksuaalinen hyväksikäyttö Salakatselu

Lue lisää


12.9.2017 Autoveron määrääminen ei estänyt syytettä veroilmoituksen laiminlyönnistä

HelHO:2017:10 Veropetos Ne bis in idem -kielto Autoverotuspäätös Vientipalautus

Lue lisää


11.9.2017 Käräjäoikeuden syyksilukeminen ei vastannut lain esitöissä esitettyä tulkintaa. Jatkokäsittelulupa olisi tullut myöntää.

KKO:2017:62 Oikeudenkäyntimenettely - Jatkokäsittelylupa - Muutosperuste Väärennysrikos - Väärennys

Lue lisää


11.9.2017 Kansalaisuuden saamisen edellytykset tulee olla olemassa Maahanmuuttoviraston tehdessä päätöstä

KHO: Kansalaisuusasia – Kielitaitoedellytyksestä poikkeaminen – Luku- ja kirjoitustaidottomuus – Palautuspäätöksen valituskelpoisuus – Uusi selvitys – Maahanmuuttovirasto

Lue lisää


8.9.2017 Oman pääoman menetystä koskevan rekisteri-ilmoituksen laiminlyönti johti henkilökohtaiseen korvausvelvollisuuteen

HelHO:2017:9 Vahingonkorvaus Urakkasopimus Oman pääoman menettäminen Rekisteri-ilmoitus

Lue lisää


7.9.2017 HaO tulkitsi lakia perusoikeusmyönteisesti. Taksinkuljettajan ajolupa oli myönnettävä.

Vaasan HaO: Taksinkuljettajan ajolupa – Hakemuksen hylkääminen – Henkilökohtaiset ominaisuudet – Kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta – Kohtuullisuus – Suhteellisuusperiaate – Elinkeinon harjoittaminen – Perusoikeusmyönteinen laintulkinta

Lue lisää


5.9.2017 KHO sisäministeriön esityksestä maasta karkottamista koskevien säännösten muuttamisesta: haitat hyötyjä suuremmat

Sisäministeriön luonnoksessa laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta maasta karkottamista koskevien päätösten täytäntöönpanokelpoisuutta muutettaisiin siten, että tietyt yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyvät karkottamiset voitaisiin panna täytäntöön nopeammin.

Lue lisää


4.9.2017 KKO:n lausunnot tiedustelulainsäädännöstä

Korkein oikeus korostaa, että tuomioistuimia ei tule käyttää salaisten pakkokeinojen hyväksyttävyyden tukena, jos sovellettava lainsäädäntö ja tuomioistuinten tietopohja eivät mahdollista todellista kontrollia. Yleispiirteinen lainsäädäntö ja puutteellinen tietopohja voivat johtaa näennäiskontrolliin.

Lue lisää


31.8.2017 Lasta ei oltu kuultu isänsä turvapaikkapuhuttelussa saaduista tiedosta. Asia palautettiin kuulemisvirheen johdosta.

KHO:2017:138 Ulkomaalaisasia – Turvapaikkamenettely – Turvapaikkapuhuttelupöytäkirja – Asianosaisen kuuleminen – Oikeus saada tieto ei-julkisen asiakirjan sisällöstä

Lue lisää


30.8.2017 Käsitelläänkö korvausvaatimukset EU-oikeuden rikkomisesta yleisissä vai hallintotuomioistuimissa? Ennakollinen turvaamistoimi hallintolainkäytössä?

KKO:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja siihen liittyviksi laeiksi

Lue lisää29.8.2017 Pääkäsittelyn jälkeen tullut tieto Ruotsissa tuomitusta vankeudesta olisi tullut ottaa huomioon rangaistuksessa

KKO:2017:60 Rangaistuksen määrääminen - Rangaistuksen mittaaminen - Yhteinen rangaistus - Vieraassa valtiossa annetun tuomion huomioon ottaminen Oikeudenkäyntimenettely - Pääkäsittelyn täydentäminen - Tuomion perusteleminen

Lue lisää


29.8.2017 Kun sama yhdyskuntapalvelu tuomitaan kahdesti vankeudeksi Rikosseuraamuslaitos huolehtii, että pannaan täytäntöön vain kerran

KKO:2017:59 Rangaistuksen määrääminen - Yhdyskuntapalvelu - Muuntaminen vankeudeksi

Lue lisää


23.8.2017 KHO: Kunnan ja sen työntekijän sovintosopimuksen salassapidolle ei ollut perusteita

KHO: Asiakirjajulkisuutta koskeva asia (kaupungin ja työntekijän välinen sovintosopimus)

Lue lisää


23.8.2017 Yhtiökokous ei voinut päättää yhtiön hakemisesta konkurssiin

KKO:2017:58 Konkurssi - Konkurssin edellytykset Oikeudenkäyntimenettely - Tutkimatta jättäminen Osakeyhtiö - Yhtiökokouksen toimivalta

Lue lisää


22.8.2017 KHO: Hallintotuomioistuinten uudistuva prosessilaki vaatii perusteellista jatkovalmistelua

Korkein hallinto-oikeus pitää perusteltuna ehdotuksia siitä, että oikeudenkäynnin peruspiirteet säilytetään, mutta samalla korostetaan asianosaisten omaa vastuuta asian käsittelyn etenemisestä.

Lue lisää


21.8.2017 Rikokseen yllyttäjä tuomittiin myös pakottamisesta

KKO:2017:57 Pakottaminen Rikokseen osallisuus - Yllytys Rikosten yhtyminen - Lainkonkurrenssi - Toissijaisuuslauseke

Lue lisää


20.8.2017 KKO kysyy ennakkoratkaisua, onko EU-kansalaisen luovuttaminen Venäjälle syrjivää kohtelua

Suomen perustuslaki suojaa vain Suomen kansalaisia luovuttamiselta EU:n ulkopuolisen maahan.

Lue lisää


20.8.2017 Vain kehitysvammaisten erityishuoltolaissa säädetyt keinot sallittuja. Videovalvonta ei mahdollinen.

KHO:2017:132 Kehitysvammaisten erityishuolto – Perusoikeuksien rajoittaminen – Muun kuin laissa säädetyn rajoitustoimenpiteen käyttäminen – Kameravalvonta – Kehitysvammaisen henkilökohtaisessa käytössä olevan huoneen ja wc-tilojen kameravalvonta – Yksityiselämän ja kotirauhan suoja – Muutoksenhakujärjestys

Lue lisää


18.8.2017 Harvinainen tuomio tappeluun osallistumisesta

I-SHO:2017:7 Pahoinpitely – Törkeä pahoinpitely Tappeluun osallistuminen Rikokseen osallisuus – Tekijäkumppanuus – Avunanto Vahingonkorvaus – Korvauksen sovittelu – Vahingonkärsijän myötävaikutus Näytön arviointi

Lue lisää


18.8.2017 KKO: Uber-kuskille tuomio luvattoman taksiliikenteen harjoittamisesta

Korkein oikeus on tuominnut Uber-kuljettajana toimineen miehen luvattoman taksiliikenteen harjoittamisesta sakkorangaistukseen ja menettämään valtiolle rikoksella saamansa hyödyn.

Lue lisää16.8.2017 Korkeimmassa oikeudessa avoimet ovet 26.8.2017

Korkein oikeus juhlii satavuotiasta Suomea ja avaa sen kunniaksi ovensa yleisölle lauantaina 26. elokuuta kello 10 - 16.

Lue lisää


16.8.2017 Hankintameno-olettamaa ei sovelleta kun kyse pääomanpalautuksesta SVOP-rahastosta

Helsingin HAO: Henkilökohtaisen tulon verotus - Luovutusvoitto - Pääomanpalautus - SVOP-rahasto - Hankintameno-olettama - Erityissäännös

Lue lisää


15.8.2017 Verkkoviestin hävittämisen täytäntöönpanoa ei voitu delegoida sitä hakeneelle Oikeusrekisterikeskukselle

VaaHO:2017:4 Ulosottokaari Ulosottovalitus Verkkoviestin hävittämismääräys Täytäntöönpanotoimista vastaava viranomainen

Lue lisää


15.8.2017 YLE uutisoi Helsingin käräjäoikeuden kokoonpanoista

Taustalla talousrikosjuttu, jossa muutaman kuukauden työkokemuksella olleet määräaikaiset tuomarit tuomitsivat ankaria rangaistuksia puheenjohtajan äänestettyä syytteiden hylkäämisen puolesta.

Lue lisää


14.8.2017 Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön vasta hallinto-oikeudessa esittämät perusteet olisi tullut tutkia

KHO:2017:128 Henkilökohtaisen tulon verotus – Verotusmenettely – Veron kiertäminen – Valituksen hylkäämistä tarkoittavan vaatimuksen esittäminen – Asian tutkimisen laajuus tuomioistuimessa

Lue lisää9.8.2017 Kaupungin hallintoriitahakemus aiheettomasti maksetun palkan takaisinperimisestä olisi tullut panna vireille kolmen vuoden määräajassa palkan maksamisesta

KHO:2017:126 Hallintoriita – Aiheettomasti maksetun palkan takaisinperintä – Kunnallinen viranhaltija – Kolmen vuoden määräaika – Velan vanhentumisesta annettu laki – Erityislain ja yleislain suhde – Määräaika hallintoriitahakemuksen vireillepanolle

Lue lisää


9.8.2017 Alaikäisellä oikeus saada julkista oikeusapua kun hänen huoltajansa olivat valittaneet lapsen vammaispalvelulain mukaisessa etuusasiassa

Hämeenlinnan HAO: Oikeusapu – Ratkaisupyyntö - Vammaispalveluasia – Vajaavaltaisen oikeus oikeusapuun – Oikeusavun hakeminen - Puhevalta

Lue lisää


4.8.2017 Hovioikeus lievensi rangaistuksen ehdolliseksi päihdehoitoon hakeutumisen johdosta

I-SHO:2017:6 Ryöstö Rangaistuksen määrääminen - Rangaistuksen mittaaminen - Koventamisperusteet - Rangaistuslajin valinta - Ehdollinen vankeus

Lue lisää


2.8.2017 Hankintayksikkö ei voi edellyttää, että tuotteella on puolueettoman sertifiointilaitoksen sertifikaatti siitä, että tuote on hyväksytty EU:n markkinoille

KHO:2017:125 Julkinen hankinta – Hankinnan kohdetta koskevat vaatimukset – Tarjouspyynnön syrjivyys – CE-merkintä – Sertifikaattivaatimus

Lue lisää


31.7.2017 KKO:lta kolme liikkeen luovutusta koskevaa valituslupaa

Kyseessä kunnan tai kuntayhtymän tilaamista töistä

Lue lisää


27.7.2017 EU:n korkeimpien oikeuksien presidenttien kannanotto Puolan oikeuslaitoksen tilanteesta

Puolassa on viime aikoina puututtu tuomioistuinten toimintaan tavalla, joka vaarantaa vakavasti niiden riippumattomuuden ja oikeusvaltion olemassaolon

Lue lisää


27.7.2017 Lapsen huostaanotosta päätettäessä arvioitava myös vanhempien ja lapsen esittämän sijaishuoltopaikan sopivuus

KHO: Lastensuojelu – Huostaanotto – Sijaishuoltoon sijoittaminen – Sijaishuoltopaikka

Lue lisää


24.7.2017 Saksan perustuslakituomioistuin vierailee KKO:ssa ja KHO:ssa

Vierailun aikana keskustellaan mm. perustuslaillisesta valvonnasta

Lue lisää


20.7.2017 Pysäköintivirhemaksun korottaminen edellyttää päätöksen erillistä tiedoksiantoa

Itä-Suomen HAO: Perustevalitus – Pysäköintivirhemaksu – Korotus - Tiedoksisaanti

Lue lisää14.7.2017 Siskonsa pahoinpidellyt irakilainen karkotetaan Suomesta

KHO:2017:121 Ulkomaalaisasia – Karkottaminen – Karkottamisen edellytysten kokonaisharkinta – Syyllistyminen pahoinpitelyyn – Kulttuuriset syyt

Lue lisää


11.7.2017 Yhteisen tarjouksen tehneiden yritysten valitus hankinta-asiassa tutkitaan vain jos ne kaikki ovat valittajina

Markkinaoikeus:322/17 Kauhavan kaupunki - monitoimitalohankkeen kokonaissuunnittelupalvelu julkinen hankinta - valituksen tutkiminen

Lue lisää


11.7.2017 Jatkokäsittelylupa olisi tullut myöntää lapsen tapaamisoikeuden täytäntöönpanoa koskevassa asiassa

KKO:2017:54 Oikeudenkäyntimenettely - Jatkokäsittelylupa Lapsen huolto ja tapaamisoikeus - Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpano

Lue lisää


7.7.2017 Suullinen käsittely on tarpeen arvioitaessa turvapaikanhakijan kertomusta homoseksuaalisuudestaan

KHO:2017:120 Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Seksuaalinen suuntautuminen – Henkilökohtaisen uskottavuuden arviointi – Suullinen käsittely

Lue lisää


6.7.2017 Luvaton kotirauhanpiiriä kuvannut videotallenne hyväksyttiin todisteeksi

THO:2017:6 Oikeudenkäyntimenettely – Todistelu – Hyödyntämiskielto

Lue lisää


6.7.2017 Pyhtään Kaunissaaren hiekkarannan vesijätön lunastushakemus hylättiin

KKO:2017:53 Kiinteistönmuodostamislaki - Vesijättö - Lunastamisen edellytykset Maankäyttö- ja rakennuslaki - Yleiskaava

Lue lisää


5.7.2017 Verovelvolliselle annettiin luottamuksensuojaa. Apurahoja ei ollut ilmoitettu kun ne aiemmin oli katsottu verovapaiksi.

KHO:2017:116 Tuloverotus – Verotusmenettely – Verovelvollisen ilmoittamisvelvollisuus – Verotuksen oikaisu verovelvollisen vahingoksi – Sovellettava säännös – Luottamuksensuoja – Viranomaisen noudattama käytäntö

Lue lisää


5.7.2017 Näpistykset johtivat upseerin irtisanomiseen

KHO: Virkasuhteen irtisanomista koskeva valitus

Lue lisää


5.7.2017 Korkein oikeus hylkäsi syytteen, joka koski törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelua

Etelä-Suomessa asuva mies oli toistuvasti uhannut sisartaan tappamisella tai väkivallalla

Lue lisää4.7.2017 KKO:lta ensimmäiset tuomiot nettikeskustelujen avulla lapsia hyväksikäyttäneille

Kukin miehistä oli solminut tuttavuuksia samaan, tekohetkillä 14-15-vuotiaaseen tyttöön eräällä netin keskustelupalstalla.

Lue lisää


1.7.2017 KHO tuomioistuinvirastosta: rahoitusta ei tule ottaa lainkäytön resursseista

KHO hyväksyy asianajajajäsenen tuomioistuinviraston johtokuntaan

Lue lisää


29.6.2017 KKO:ssa avoinna määräaikainen esittelijäneuvoksen virkasuhde

Esittelijän tehtävä edellyttää hyvää laintuntemusta ja oikeudellista arviointikykyä sekä suullista ja kirjallista ilmaisutaitoa. Esittelijöiden erityisiä osaamisen alueita voidaan ottaa tehtävänjaossa huomioon.

Lue lisää


Testamentin tulkintakanne tutkittavissa 18 vuotta testamentin tekijän kuoleman jälkeen

KKO:2017:49 Perintökaari - Testamentti - Keskinäinen testamentti - Testamentin tulkinta

Lue lisää


29.6.2017 KKO ratkaisi kaksi Ahvenanmaan maakunnan ja valtakunnan välistä toimivaltakiistaa

Ahvenanmaan maakunnan hallituksella ja maa- ja metsätalousministeriöllä oli eriävät käsitykset siitä, miten toimivalta valtakunnan ja maakunnan kesken jakautuu yhtäältä kalastuskiintöitä koskevassa asiassa ja toisaalta eräässä maatalouden valtiontakausasiassa.

Lue lisää


29.6.2017 Välityslauseketta ei pidetty kohtuuttomana sopimusehtona

HelHO:2017:8 Oikeustoimi Oikeustoimen kohtuullistaminen Välimiesmenettely

Lue lisää


28.6.2017 Tuomarinimityksiä 28.6.2017

Tasavallan presidentti päätti 28.6.2017 seuraavat nimitysasiat:

Lue lisää


28.6.2017 MTV Oy:n tavaramerkkiä ei rekisteröity sekaantumisvaaran vuoksi

KHO:2017:109 Tavaramerkki – Sekaannusvaara – Aikaisempi oikeusperuste – Toiminimi – Rauhanomainen rinnakkaiselo tai -käyttö – Rekisteröintisuostumus – Viran puolesta tutkiminen – Unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö

Lue lisää


28.6.2017 KKO oikaisi rangaistusta lievemmän lain mukaiseksi

KKO:2017:46 Rangaistuksen määrääminen - Yhdyskuntapalvelu Rikosoikeuden ajallinen ulottuvuus Ylimääräinen muutoksenhaku - Tuomion purkaminen rikosasiassa

Lue lisää22.6.2017 Vastuuvakuutus ei korvannut vahinkoa, joka perustui pelkästään sopimusrikkomukseen

KKO:2017:44 Vakuutussopimus - Vakuutusehdon tulkinta - Vakuutuksesta korvattava vahinko - Vakuutuksenantajan tiedonantovelvollisuus

Lue lisää


20.6.2017 Törkeään petokseen syyllistyminen ei osoittanut henkilöä sopimattomaksi vartijan tehtävään

Turun HAO: Vartijaksi hyväksymisen peruuttaminen – Törkeä petos – Kaksoisrangaistavuus – Vartijaksi sopivuus – Suhteellisuusperiaate – Kohtuusperiaate – Varoitus

Lue lisää


20.6.2017 KKO kannattaa asianajajajäsentä tuomioistuinviraston johtokuntaan

Korkein oikeus kannattaa tuomioistuinviraston perustamista.

Lue lisää


16.6.2017 Tuomarinimityksiä 16.6.2017

Asianajaja Mika Ilveskero jäseneksi korkeimpaan oikeuteen.

Lue lisää


16.6.2017 Käräjänotaari ei ollut kelpoinen ratkaisemaan hankalaa työoikeudellista riitaa

KKO:2017:43 Tuomari Tuomioistuimen päätösvaltaisuus

Lue lisää


15.6.2017 Lastensuojelun asiakkaan yhteydenpidon rajoittamista koskeva päätös kumottiin puuttuvan toimivallan vuoksi

KHO:2017:102 Lastensuojelu – Yhteydenpidon rajoittaminen – Toimivalta – Viranhaltija

Lue lisää14.6.2017 Yksityistä asianosaista ei velvoitettu korvaamaan kunnan oikeudenkäyntikuluja etuuden takaisinperintäasiassa

KHO:2017:101 Hallintoriita – Omaishoidon tuen hoitopalkkion takaisinperintä – Sosiaalihuoltolain mukainen palvelu tai etuus – Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen – Oikeudenkäyntimaksu

Lue lisää


13.6.2017 Pakkohoito ei estä karkotuspäätöstä. Täytäntöönpano vasta hoidon päätyttyä.

KHO: Ulkomaalaisasia – Karkottaminen – Rikos – Mielenterveys – Psykiatrinen hoito tahdosta riippumatta

Lue lisää


13.6.2017 Ennakkopäätös ulkoasuun perustuvan tavaramerkin sekoitettavuudesta

KKO:2017:42 Tavaramerkki - Sekoitettavuus - Sekaannusvaara

Lue lisää


12.6.2017 Väitetty tekijänoikeudenloukkaus ei ollut riittävän merkittävä, jotta IP-osoitteet olisi määrätty annettavaksi tekijänoikeudenhaltijalle

Markkinaoikeus: Copyright Management Services Ltd > DNA Oyj tekijänoikeus - teleliittymän haltijan yhteystietojen saaminen

Lue lisää


12.6.2017 KKO:lta merkittävä ennakkopäätös rangaistuksen mittaamisesta talousrikosjutussa

KKO:2017:41 Veropetos - Törkeä veropetos Kirjanpitorikos - Törkeä kirjanpitorikos Työeläkevakuutusmaksupetos - Törkeä työeläkevakuutusmaksupetos Rikokseen osallisuus - Avunanto Rangaistuksen määrääminen - Rangaistuksen mittaaminen - Yhteinen rangaistus - Yhteisen rangaistuksen mittaaminen - Koventamisperusteet

Lue lisää


9.6.2017 Saunalautan pitäminen rannassa edellytti rakennuslupaa

KHO:2017:98 Maankäyttö ja rakentaminen – Rakennusvalvonta – Hallintopakko – Rakennus – Rakennuslupa – Luvan tarve – Saunalautta

Lue lisää


9.6.2017 Myös paikanetsintä toimistossa voidaan saattaa jälkikäteen tuomioistuimen arvioitavaksi pakkokeinolain sanamuodosta huolimatta

KKO:2017:40 Pakkokeino - Etsintä - Kotietsintä - Paikanetsintä Oikeudenkäyntimenettely - Tutkimatta jättäminen

Lue lisää


9.6.2017 Patentinhakijan käyttämän yhteistyökumppanin virhe jäi hakijan vahingoksi, eurooppapatentti ei tullut Suomessa voimaan

KHO:2017:97 Patentti – Patenttilain 71 a §:n mukainen esitys – EP-patentti – EPO:n käytäntö – Kansallinen voimaansaattaminen – Määräaika – Käännös – Menetetty määräaika – Huolellisuus – Luottamus yhteistyökumppaniin – Valvontajärjestelmä

Lue lisää


8.6.2017 Toimittaja ei saa tietoja kansalaistamisasiakirjoista

Helsingin Sanomien toimittaja oli pyytänyt saada Guennadi Timtchenkoa ja Boris Rotenbergia koskevista kansalaisuuspäätöksistä ja -hakemuksista liitteineen

Lue lisää


8.6.2017 Yhtiön olisi tullut tarjota irtisanotulle tarvittaessa työhön kutsuttavien työntekijöiden tekemää työtä

KKO:2017:39 Työsopimus - Työsopimuksen päättäminen - Työsopimuksen irtisanominen

Lue lisää


8.6.2017 Lisätyövoiman tilapäinen käyttö ei merkinnyt, että työ ei olisi vähentynyt

KKO:2017:38 Työsopimus - Työsopimuksen päättäminen - Työsopimuksen irtisanominen - Sopimussuhteen hiljainen pidennys

Lue lisää


8.6.2017 Yhtiöllä oli perustellut syyt solmia työsopimuksia määräaikaisina eikä työvoiman tarvetta ollut pidettävä pysyvänä

KKO:2017:37 Työsopimus - Määräaikainen työsopimus - Pysyvä työvoiman tarve

Lue lisää


8.6.2017 Aiempi kielteinen korvauspäätös ei estänyt korvausvaatimusta uudella perusteella

KKO:2017:36 Liikennevakuutus - Vakuutuksesta korvattava vahinko Vakuutussopimus Oikeusvoima

Lue lisää


8.6.2017 Purkuasian kuluja ei korvattu kun säännönmukainen oikeussuojakeino oli laiminlyöty

KKO:2017:35 Oikeudenkäyntikulut - Valtion korvausvastuu Ylimääräinen muutoksenhaku

Lue lisää1.6.2017 Psilosybe-sieniä ei katsottu erittäin vaaralliseksi huumausaineeksi

KKO:2017:33 Huumausainerikos - Huumausainerikoksen valmistelu Rangaistuksen määrääminen

Lue lisää31.5.2017 Korkeimman oikeuden jäsenen virkaan esitetään asianajaja Mika Ilveskeroa

Täytettävänä oleva jäsenen virka vapautuu 1.9.2017 eläkkeelle jäävältä oikeusneuvos Jorma Rudangolta

Lue lisää


30.5.2017 Kansalaisuusilmoituksen jälkeen tuomittu vankeusrangaistus oli este kansalaisuuden saamiselle

KHO:2017:89 Kansalaisuusasia – Suomen kansalaisuus ilmoituksesta – Kansalaisuuden saamisen edellytykset – Kansalaisuuden saamisen ajankohta – Tuomittu vankeusrangaistus

Lue lisää


28.5.2017 Avioliitto purkautui puolison kuolemaan kesken avioerotuomiota koskevan valituksen käsittelyn

KKO:2017:32 Avioliitto - Avioero Oikeudenkäyntimenettely Tuomion oikeusvaikutus

Lue lisää


28.5.2017 Ennakkopäätös rangaistuksen määräämisestä lapsen seksuaalisen hyväksikäytön johdosta. Asianajajan on tullut ymmärtää rikoksensa vaikutus ammattiinsa

KKO:2017:31 Seksuaalirikos- Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö - Seksuaalinen hyväksikäyttö Rangaistuksen määrääminen - Rangaistuksen mittaaminen Rangaistuslajin valinta

Lue lisää


28.5.2017 Kun luovuttaminen oli perustunut törkeisiin varkauksiin, ei syytteitä avunannosta kyseisiin varkausrikoksiin olisi saanut tutkia

KKO:2017:30 Rikoksen johdosta tapahtuva luovuttaminen Eurooppalainen pidätysmääräys Syyteoikeus

Lue lisää


23.5.2017 Apetit Ruoka Oy:n pakastepizzan markkinointi loukkasi Dennis Food Factoryn tavaramerkkiä

Markkinaoikeus: Dennis Food Factory Oy ym. > Apetit Ruoka Oy Tavaramerkki - tavaramerkki loukkaus - sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa

Lue lisää23.5.2017 18-vuotiaana satunnaista vastaantulijaa puukolla kaulaan viiltänyt määrättiin suorittamaan rangaistuksensa kokonaan

KKO:2017:28 Tappo - Tapon yritys Rangaistuksen määrääminen - Ehdollisen vankeuden määrääminen täytäntöönpantavaksi - Koko rangaistuksen suorittaminen vankilassa

Lue lisää


22.5.2017 20 kuukauden käsittelyaika katsottiin kohtuulliseksi kuntoutusasiassa

Vakuutusoikeus: Viivästymishyvitys – Oikeudenkäynnin kesto

Lue lisää


19.5.2017 Vientipäällikön irtisanomiselle peruste asiakkaiden epäluottamuksen vuoksi, mutta hänet olisi tullut sijoittaa työnantajan muihin töihin

KKO:2017:27 Työsopimus - Työsopimuksen päättäminen - Työsopimuksen irtisanominen - Uudelleen sijoittaminen

Lue lisää


18.5.2017 Käräjäoikeuden entinen laamanni ja kaksi osaston johtajana toiminutta tuomaria tuomittiin varoitukseen virkavelvollisuuden rikkomisesta

Hovioikeudessa oli arvioitavana, oliko säilöönotettavaksi määrättyjen ulkomaalaisten asioiden käsittelyssä menetelty oikein tilanteissa, joissa säilöönotettu oli määrätty väliaikaisesti pidettäväksi erillään muista säilöönotetuista.

Lue lisää


18.5.2017 Apteekkiluvan peruuttaminen oli suhteellisuusperiaatteen vastaista

KHO:2017:84 Apteekkilupa – Apteekkiluvan peruuttaminen – Apteekkimaksurikkomus – Apteekkimaksuilmoituksen laiminlyönti – Törkeä kirjanpitorikos – Ehdollinen vankeusrangaistus – Ilmeinen sopimattomuus – Varoitus – Elinkeinovapaus – Ne bis in idem – Lääketurvallisuus – Kokonaisharkinta – Luottamuksensuojaperiaate – Suhteellisuusperiaate

Lue lisää


18.5.2017 Tehtaanjohtajan asemasta siirtäminen rikkoi työsopimusta, korvausta ei kuitenkaan tuomittu maksettavaksi

KKO:2017:26 Työsopimus - Työsopimuksen päättäminen - Työsopimuksen irtisanominen - Työsuhteen ehdot

Lue lisää


17.5.2017 Yhtiöjärjestyksen muutos voitiin jättää rekisteröimättä kun selvitystä kaikkien osakkaiden suostumuksesta ei ollut esitetty

Markkinaoikeus: Kaupparekisteri-ilmoitus - lunastusehdon lisääminen yhtiöjärjestykseen

Lue lisää


16.5.2017 Työehtosopimuksen määräys johti välilliseen syrjintään sukupuolen perusteella

KKO:2017:25 Naisten ja miesten välinen tasa-arvo - Raskaudesta johtuva syrjintä

Lue lisää15.5.2017 Yleisen tuomioistuimen antama liikesalaisuutta suojaava salassapitomääräys ei sitonut viranomaista, jolta pyydettiin samaa asiakirjaa julkisuuslain nojalla

KHO:2017:82 Asiakirjajulkisuus – Liikesalaisuus – Salassapitomääräys – Yleisen tuomioistuimen antaman salassapitomääräyksen merkitys hallintoviranomaisessa ja hallintotuomioistuimessa

Lue lisää


15.5.2017 KHO: 13-vuotiaana vanhempansa mukana turvapaikkaa hakenutta olisi tullut kuulla asiassa

KHO:2017:81 Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Vanhemman ja lapsen yhteinen hakemus – Lapsen mielipide – Lapsen kuuleminen – Lapsen etu – Turvapaikkapuhuttelu – Menettelyvirhe

Lue lisää


13.5.2107 Hallinto-oikeus arvioi perusteita sijoittaa huostaanotettu lapsi omaan kotiinsa

Itä-Suomen HAO Lapsen huostaanotto ja sijaishuoltoon sijoittaminen – Sijaishuoltopaikan muuttaminen – Sijoittaminen vanhempansa hoidettavaksi – Hallinto-oikeuden toimivalta - Tutkimatta jättäminen

Lue lisää


12.5.2017 Ennakkopäätös oman asunnon luovutusvoittoverosta kun asunto saatu osituksen ja perinnönjaon kautta

KHO:2017:80 Henkilökohtaisen tulon verotus – Oman asunnon luovutusvoitto – Omistusaika – Ositus – Perinnönjako

Lue lisää


12.5.2017 Yritystoiminnan uudelleenjärjestelyssä ei ollut kyse veron kiertämisestä

KHO:2017:78 Henkilökohtaisen tulon verotus – Osakevaihto – Yritysjärjestelydirektiivi – Liiketaloudelliset perusteet – Veron kiertäminen

Lue lisää


12.5.2017 Dublin III -asetuksen soveltamisessa oleellista oli hakijan alaikäisyys hakemusta jätettäessä

KHO:2017:77 Ulkomaalaisasia – Vastuunmäärittämisasetus (ns. Dublin III) – Hakemuksen käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio – Alaikäisenä jätetty hakemus – Täysi-ikäistyminen asian käsittelyn aikana

Lue lisää


10.5.2017 Väliaikaiseen lähestymiskieltoon kohdistettu kantelu jätettiin tutkimatta

Edilex: Hovioikeus ei tutkinut kantelua vaikka tulkintaan "voi asianosaisen oikeusturvan kattavuuden kannalta sisältyä puutteita"

Lue lisää


8.5.2017 Hallinto-oikeus arvioi vahvennetussa kokoonpanossa autoveron laskutapaa

Helsingin HAO: Autovero - Veron osuus - Veroprosentti - Maahan tuotu ajoneuvo - Verottomat erät - Toimituskulut - Tarvikkeet - EU-oikeus - Syrjivyys

Lue lisää


5.5.2017 KHO:lta kauan kaivattuja Afganistan-kannanottoja turvapaikka-asioihin

Afganistanin turvallisuustilanne ja turvapaikanhakijoiden henkilökohtaisten olosuhteiden kokonaistarkastelu vaikuttavat päätöksiin

Lue lisää


5.5.2017 KHO:ssa laaja nimityskierros, neljä vakinaista ja kahdeksan määräaikaista jäsentä

Tasavallan presidentti päätti 5.5.2017 seuraavat nimitysasiat:

Lue lisää


5.5.2017 Kiinteistön kauppaan liittyvät vaatimukset olivat vanhentuneet tehdyn reklamaation jälkeen

I-SHO:2017:5 Kiinteistön kauppa - Kiinteistön kauppaan perustuvien vaatimusten vanhentuminen

Lue lisää


3.5.2017 Kun vanhemmalla oli oikeus saada tietoja lapsestaan, jonka huoltaja hän ei ollut, ei lapselle talletettu turvakielto estänyt vanhempaa saamasta lapsensa osoitetietoja

KHO:2017:67 Turvakielto – Huoltajuudesta erotettu vanhempi – Puhevalta turvakiellon kumoamisasiassa – Käräjäoikeuden määräämä tiedonsaantioikeus – Osoitetiedot – Turvakiellon edellytysten arviointi osoitetietojen pyytämisen yhteydessä

Lue lisää


3.5.2017 Työntekijöiden ja vuokrayrityksen väliset työsopimukset katsottiin tehdyn määräaikaisiksi ilman perusteltua syytä

THO:2017:5 Työsopimus – Määräaikainen työsopimus – Vuokratyö – Työsopimuksen päättäminen – Korvattava vahinko

Lue lisää


2.5.2017 KKO alensi jälleen huumekuriirin rangaistusta; 9 vuodesta 6 vuoteen.

KKO:2017:23 Huumausainerikos - Törkeä huumausainerikos Rangaistuksen määrääminen - Rangaistuksen mittaaminen

Lue lisää


28.4.2017 As Oy:n sai ottaa huoneiston hallintaansa kun asukkaat eivät täyttäneet yhtiöjärjestyksen ikärajaehtoa

KKO:2017:22 Asunto-osakeyhtiö - Huoneiston ottaminen yhtiön hallintaan

Lue lisää


28.4.2017 Konkurssi ei estänyt Verohallintoa valvomasta ulosmitattuun omaisuuteen kohdistuvia saataviaan

KKO:2017:21 Konkurssi Velan vanhentuminen - Julkisen saatavan vanhentuminen

Lue lisää

24.4.2017 Pääkäsittely hovioikeudessa tarpeen kun kyse ristiriitaisista kertomuksista ja asian merkitys vastaajalle sitä edellytti.

KKO:2017:19 Oikeudenkäyntimenettely - Pääkäsittely hovioikeudessa - Rikosasia

Lue lisää


21.4.2017 Turvapaikanhakijan kääntyminen kristityksi on tutkittava tarkasti, lähtökohtana suullinen käsittely

KHO:2017:63 Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Luopuminen islamista – Kristityksi kääntyminen – Sur place -tilanne – Uskonvakaumuksen tutkiminen

Lue lisää


21.4.2017 Tuomarinimityksiä 21.4.2017

Tasavallan presidentti päätti 21.4.2017 seuraavat nimitysasiat:

Lue lisää


20.4.2017 Vähemmistöosakkailla ei ollut oikeutta saada koolle asunto-osakeyhtiön ylimääräistä yhtiökokousta, kun varsinainen yhtiökokous oli päättänyt samasta asiasta edeltävänä vuonna

KHO:2017:62 Asunto-osakeyhtiö – Ylimääräinen yhtiökokous – Vähemmistöosakas – Saman asian uudelleen käsittely – Yhtiöjärjestyksen kohtuullistaminen – Kanne – Määräaika

Lue lisää


20.4.2017 Oleskelulupa voitiin jättää myöntämättä passin puuttumisen takia

KHO:2017:61 Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa – Perheenyhdistäminen – Matkustusasiakirja oleskeluluvan myöntämisen edellytyksenä – Perhe-elämän suoja – Elatusapuvelka

Lue lisää


20.4.2017 Johtoryhmän muuta henkilöstöä parempi sairauskuluvakuutus oli vain lisäkustannuksen osalta verotettava etu

KHO:2017:60 Henkilökohtaisen tulon verotus – Henkilökuntaetu – Työnantajan järjestämä työterveyshuolto – Ryhmäsairauskuluvakuutus – Johtoryhmän kattavampi vakuutus – Veronalaisen edun määrä

Lue lisää


18.4.2017 Vankilan määräämä erilläänpito ja sijoitusmuutos eivät olleet rangaistuksia, jotka estäisivät syytteen - ne bis in idem

HelHO:2017:4 Pahoinpitely Ne bis in idem – turvaamistoimenpiteet – sijoittaminen vankilassa

Lue lisää


18.4.2017 Jatkokäsittelylupa olisi tullut myöntää valittajan kiistäessä vamman ja menettelynsä syy-yhteyden

KKO:2017:18 Oikeudenkäyntimenettely - Jatkokäsittelylupa - Muutosperuste Vammantuottamus - Syy-yhteys Vahingonkorvaus

Lue lisää


11.4.2017 KKO: Tulevaan aikaan kohdistuvan ansionmenetyksen määrän tuli ilmetä tuomiosta

KKO:2017:17 Työsopimus Työtapaturma Vahingonkorvaus - Ansionmenetys Oikeudenkäyntimenettely - Oikeudenmukainen oikeudenkäynti - Tutkimatta jättäminen Tuomion oikeusvaikutus - Täytäntöönpanokelpoisuus

Lue lisää


10.4.2017 Luottosopimus oli pätevästi peruutettu kun lainan pääoma oli palautettu peruuttamisaikana

HelHO:2017:3 Kuluttajansuojalaki Kuluttajaluottosopimuksen peruuttaminen

Lue lisää


10.4.2017 Kaksi määräaikaista esittelijäneuvoksen virkaa korkeimmassa oikeudessa

Tuomarien ohella nimitettäväksi voivat esimerkiksi tulla myös sellaiset hakijat, joiden aikaisempi kokemus ja asiantuntemus on peräisin asianajo- tai syyttäjätehtävistä taikka lainvalmisteluun, yliopistotutkimukseen tai laillisuusvalvontaan liittyvistä töistä.

Lue lisää6.4.2017 Moottoripyöräkerho vaatii tunnustensa käytön kieltämistä

Markkinaoikeus: Cannonball Motorcycle Club ry > CrimeTime osuuskunta

Lue lisää


4.4.2017 Rajoitettaessa laitokseen sijoitetun lapsen oikeutta olla yhteydessä haluamiinsa henkilöihin on asiasta tehtävä valituskelpoinen päätös

KHO:2017:54 Lastensuojelu – Yhteydenpidon rajoittaminen – Lapselle läheinen henkilö – Muu kuin lapselle läheinen henkilö

Lue lisää


4.4.2017 KHO: Konkurssipesän on toimitettava jäte käsittelylaitokseen

Yhtiön konkurssipesä oli jätteen haltijana jätelain säännösten mukaisesti vastuussa jätekemikaalien ja muun vaaralliseksi luokiteltavan jätteen toimittamisesta asianmukaiseen käsittelylaitokseen

Lue lisää


3.4.2017 Todistelu-uudistus ei laajentanut telekuuntelun tuottaman ylimääräisen tiedon käyttömahdollisuutta

VaaHO:2017:3 Hyödyntämiskielto Telekuuntelu - Ylimääräinen tieto

Lue lisää


31.3.2017 Vain osalle henkilöstöä annnettavalle työsuhde-edulle oli perusteltu syy - siksi verovapaa etu

KHO:2017:50 Henkilökohtaisen tulon verotus – Henkilökuntaetu – Henkilökunta-alennus – Koko henkilökunta – Liiketoiminta-alue

Lue lisää


31.3.2017 KKO pysytti Sähköalojen ammattiliitolle tuomitun korvausvelvollisuuden

Ammattiliitto laiminlöi lupauksistaan huolimatta jäsentensä edunvalvonnan. KKO 2017:15

Lue lisää


30.3.2017 Velkajärjestelyä ei voi vahvistaa alkamaan takautuvasti

HelHO:2017:2 Maksuohjelman vahvistaminen Maksuohjelman alkamisajankohta

Lue lisää


30.3.2017 Ratkaistujen juttujen määrä kasvoi korkeimmassa oikeudessa

Valituslupahakemukset, jotka hylättiin, ratkaistiin keskimäärin 5,4 kuukaudessa.

Lue lisää


30.3.2017 Hovioikeus korotti valelääkärin saamaa tuomiota viiteen vuoteen vankeutta

Äänestys siltä osin tuliko vahingonkorvauksia asianomistajille sovitella sen takia, ettei sairaaloiden ole tarvinnut palauttaa potilasmaksuja eikä lääkärintyötä ole tarvinnut tehdä uudelleen pätevän lääkärin toimesta.

Lue lisää


28.3.2017 Latvialainen tuomio käsitti saman teon kuin paritussyyte Suomessa, ne bis in idem

RHO:2017:1 Ne bis in idem, hyvitys oikeudenkäynnin viivästymisestä, oikeudenkäynnin kesto, menettämisseuraamus

Lue lisää


28.3.2017 Hovioikeus vahvisti tapaamisoikeuden keinohedelmöitystä omilla sukusoluillaan auttaneelle aviomiehen isälle

I-SHO:2017:4 Lapsen tapaamisoikeus – Keinohedelmöitys – Ulkomailla asuminen – Turvakielto

Lue lisää


28.3.2017 KKO äänesti Rakennusalan yleisten sopimusehtojen tulkinnasta. YSE 1998

KKO:2017:14 Kanne - Kanteen ennenaikaisuus Rakennusurakka Sopimus - Sopimuksen tulkinta

Lue lisää23.3.2017 Tuomarinimityksiä 24.3.2017, asianajaja Leena Romppainen määräajaksi oikeusneuvokseksi KHO:een

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Lue lisää


22.3.2017 KHO pitää esitystä Soten valinnanvapauslainsäädännöksi oikeudellisesti ongelmallisena

Miten terveyspalvelujen tuottamiseen voidaan integroida perustuslain edellytykset täyttävällä tavalla sosiaalipalveluja, joihin liittyy hallinto-oikeudellinen oikeussuojajärjestelmä ja perusoikeusulottuvuus?

Lue lisää21.3.2017 Vainajaa varakkaamman lesken asuntoon kohdistuvan hallintaoikeuden arvo laskettiin koko kiinteistön arvon perusteella

Itä-Suomen HAO: Perintöverotus - Lesken hallintaoikeus asuntoon - Tasinkoprivilegi - Puolesta määrästä -periaate - Fiktiivisen osituksen periaate - Puolittamisperiaate - Hallintaoikeuden arvon laskeminen

Lue lisää


20.3.2017 Aiemman isyyslain nojalla vahvistettu isyys johti perintöoikeuden syntymiseen

THO:2017:4 Perintökaari - Perintöoikeus Isyys – Isyyden vahvistaminen Lain ajallinen soveltaminen Ärvdabalken - Arvsrätt Faderskap – Fastställande av faderskap Lags tillämpning i tiden

Lue lisää


20.3.2017 Hovioikeus hylkäsi konkurssipesän kanteen Adulta Oy:n hallituksen jäseniä kohtaan

Konkurssipesä vaati, että yhtiön entiset hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja velvoitetaan korvaamaan 32,7 miljoonan euron vahinko.

Lue lisää20.3.2017 Työmatkalla Siperiassa saatu paleltumisvamma oli työtapaturma

Vakuutusoikeus: Tapaturmavakuutus - Työtapaturma - Työstä johtuvat olosuhteet - Työmatka

Lue lisää


20.3.2017 KHO arvioi ihmiskaupan uhrin oikeutta oleskelulupaan

Huomioon otettava myös yksilölliset inhimilliset syyt oleskeluluvan myöntämiseksi

Lue lisää


18.3.2017 Luvattomasti maassa oleskelleen perhesiteelle ei annettu merkitystä oleskelulupaa harkittaessa

KHO:2017:41 Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa perhesiteen perusteella – Avioliitto – Maahantulokielto – Lain säännösten kiertäminen

Lue lisää


18.3.2017 Valvontarangaistuksena suoritettua aikaa ei otettu ehdonalaisen vapauttamisen ajankohtaa määriteltäessä huomioon

I-SHO:2017:2 Ehdonalaisen vapauttamisen määräytyminen Ehdonalaiseen vapauteen pääseminen

Lue lisää


16.3.2017 Läheistodistajalla ei vaitiolo-oikeutta. Syytä epäillä ettei ollut päättänyt vaitiolosta itse

VaaHO:2017:2 Todistelu Läheinen Vaitiolo-oikeus Hyödyntämiskielto

Lue lisää


16.3.2017 Ennakkopäätös huumausainerikoksen näytön arvioinnista

KKO:2017:12 Todistelu - Näytön arviointi Huumausainerikos - Törkeä huumausainerikos

Lue lisää


15.3.2017 Bulgarian vankilaolot eivät esteenä luovuttamiselle

KKO:2017:11 Rikoksen johdosta tapahtuva luovuttaminen - Eurooppalainen pidätysmääräys

Lue lisää


14.3.2017 KHO: Käräjäoikeuden antama asiakirjan salassapitopäätös ei sitonut Keskusrikospoliisia, sen tuli harkita julkisuuslain perusteella voiko asiakirjan antaa toimittajalle

Tuomioistuimen antama salassapitomääräys voi kohdistua ja olla sitova ainoastaan oikeudenkäyntiasiakirjan suhteen. Salassapitomääräys ei ole sitonut Keskusrikospoliisia, vaan sen on tullut itsenäisesti harkita, onko sopimus salassa pidettävä vai julkinen asiakirja.

Lue lisää
13.3.2017 Loppupalkka on otettava huomioon vanhuuseläkkeen määrässä, vaikka se maksettaisiin eläkkeelle siirtymisen jälkeen.

Vakuutusoikeus: Työeläke - Vanhuuseläke - Eläkkeen määrä - Eläkkeeseen oikeuttavat työansiot

Lue lisää


13.3.2017 Oliko A:lla oikeus vähentää Suomen verotuksessa Yhdysvalloissa asumisen ajalta kertyneet ulkomaisten arvopapereiden luovutustappiot?

Helsingin HAO Yleisesti verovelvollinen – Ulkomailla asuva luonnollinen henkilö – Ulkomaantulot – Arvopaperikauppa – Luovutustappio – Vähennyskelpoisuus – Verosopimus – Yhdysvallat – Symmetriaperiaate – Tulonhankkimiskulut

Lue lisää


10.3.2017 Asianajaja tuomittiin salassapitorikkomuksesta. Loppulausuntoon sisältynyt ylimääräinen tieto voitiin hyödyntää.

I-SHO:2017:1 Telekuuntelu – Ylimääräisen tiedon käyttäminen Salassapitorikos Yllytys salassapitorikokseen Oikeudenkäyntikulut

Lue lisää


10.3.2017 Helsingin hovioikeudelta nippu merimiesten irtisanomisratkaisuja

Hoviouikeus julkaisi seitsemän ratkaisuaan merimiesten työsuhteen päättämistä koskevasta asiasta

Lue lisää


10.3.2017 Voidaanko virkamiehelle asettaa koeaika siirryttäessä saman työantajan toiseen tehtävään?

KHO: Valtion virkamies – Koeaika – Koeajan määräämisen edellytykset – Nimittäminen uuteen virkasuhteeseen saman työnantajan palveluksessa – Tehtävien samuus tai samankaltaisuus

Lue lisää


9.3.2017 Tasinkovelka oli velkajärjestelyn este

VaaHO:2017:1 Yksityishenkilön velkajärjestely Velkajärjestelyn este

Lue lisää


9.3.2017 Epäselvä haastehakemus voitiin jättää tutkimatta

HelHO:2016:20 Kanteen tutkimatta jättäminen Haastehakemus Kannevaatimus Kanneperuste

Lue lisää


9.3.2017 Seuraamusmaksua ei voitu määrätä kun asiakkaalle oli tarjottu kuittia sitä tulostamatta koska asiakas ei kuittia halunnut

KHO:2017:37 Kuitintarjoamisvelvollisuus käteiskaupassa – Kuitin laatiminen – Laiminlyöntimaksu – Säännöksen täsmällisyys ja tarkkarajaisuus

Lue lisää


8.3.2017 Hovioikeuden olisi tullut järjestää pääkäsittely. Uuteen seikkaan sai vedota osoitukseksi käräjäoikeuden tuomion oikeellisuudesta.

KKO:2017:10 Oikeudenkäyntimenettely - Kanne - Kanteen muuttaminen - Prekluusio - Pääkäsittely hovioikeudessa

Lue lisää


7.3.2017 KKO:lta pitkään odotettu linjanmuutos: huumekuriireille alempi rangaistus kuin toimeksiantajille

Huumausainerikoksesta tuomittavan rangaistuksen ei tule perustua yksin rikoksen kohteena olevan huumausaineen laatuun ja määrään.

Lue lisää


6.3.2017 KHO: Kuoro ei ole orkesteri

Valtionosuuteen oikeutetuksi orkesteriksi hyväksymistä koskeva valitus

Lue lisää


1.3.2017 KKO: HIV on vakava sairaus, tartuttamisesta 2 vuotta 3 kk vankeutta

KKO:2017:8 Pahoinpitely - Törkeä pahoinpitely Rangaistuksen määrääminen - Rangaistuksen mittaaminen

Lue lisää
23.2.2017 Tuomarinimityksiä 24.2.2017: Asianajaja Mika Kinnunen hovioikeudenneuvokseksi Vaasaan

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Lue lisää


20.2.2017 KHO: Hyödyllisyysmallioikeus ei edellytä samaa keksinnöllisyyttä kuin patentti

KHO:2017:26 Hyödyllisyysmallioikeus – Keksinnöllisyys – Ongelma–ratkaisu-menetelmä – Selvä ero – Tekniikan taso – Alan ammattilainen – Keksinnöllinen oivallus – Yleistiedot – Ikkunarakenne

Lue lisää


19.2.2017 Suostumus turvaliivin kokeiluun: ei törkeä vammantuottamus

THO:2017:3 Tuottamus - Törkeä tuottamus Vammantuottamus - Törkeä vammantuottamus

Lue lisää


12.2.2017 Turvapaikanhakijalle ei palautettu määräaikaa asiamiehen laiminlyönnin perusteella

KHO:2017:21 Menetetyn määräajan palauttaminen – Turvapaikka – Oleskelulupa – Valituslupahakemus – Asiamies – Asiamiehen menettely – Valituslupahakemuksen myöhästyminen

Lue lisää


10.2.2017 Markkinaoikeus arvioi, oliko valokuvaajan oikeuksia loukattu

Markkinaoikeus: A ja B > Lumon Oy tekijänoikeus - valokuvan käyttöoikeuden luovutus

Lue lisää


10.2.2017 Syytteestä hylättiin osa syytesidonnaisuuden johdosta

KKO:2017:7 Syyte - Syytesidonnaisuus Pahoinpitely - Törkeä pahoinpitely Rangaistuksen määrääminen - Rangaistuksen mittaaminen - Yhteinen rangaistus - Yhteisen rangaistuksen mittaaminen

Lue lisää7.2.2017 Markkinaoikeus hylkäsi tekijänoikeuksien haltijan hyvitysmaksukanteen

Kanne perustui väitettyyn televisiosarjan jaksojen lataamiseen ja edelleen jakamiseen BitTorrent-vertaisverkossa

Lue lisää


7.2.2017 Hovioikeus ei kumonnut välitystuomiota väitettyjen virheiden johdosta

HelHO:2016:19 Välimiesmenettely Välitystuomion kumoaminen

Lue lisää


6.2.2017 Purkuhakemus hylättiin, koska tuomion antamisaikaan laki oli tulkinnanvarainen kunnes KKO antoi ennakkopäätöksen aiheesta

KKO:2017:6 Ylimääräinen muutoksenhaku - Tuomion purkaminen rikosasiassa Salakuljetus Lääkerikos

Lue lisää


2.2.2017 Ahvenanmaan maakuntalaki ajokiellon yhden vuoden vähimmäiskestosta on perustuslain vastainen

THO:2017:1 Ajokielto Ahvenanmaa - Toimivalta Perustuslaki - Perustuslain etusija - Yhdenvertaisuus Rangaistus

Lue lisää


2.2.2017 KHO ratkaisi ennätysmäärän asioita vuoden 2016 aikana

Vuoden 2016 aikana korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistiin neljällä jaostolla yhteensä 5 378 (4 010) asiaa ja vireille jäi 3 315 (3 932) asiaa.

Lue lisää


2.2.2017 Työehtosopimukseen yhtymisestä tulee olla selkeät päätökset ja asiakirjat

Työtuomioistuin: Työehtosopimukseen yhtyminen, Työehtosopimuksen muoto, Työehtosopimuksen voimassaolo

Lue lisää


2.2.2017 As Oy:n yhtiöjärjestysmuutos, jossa kielletään huoneistohotellitoiminta, edellyttää kaikkien osakkaiden suostumuksen

Markkinaoikeus Asunto Oy Eerikinkatu 35 Bostads Ab > Patentti- ja rekisterihallitus, kaupparekisteri-ilmoitus -yhtiöjärjestyksen muutos- asunto-osakeyhtiö

Lue lisää


31.1.2017 KHO:ssa määräaikainen jäsenen tehtävä yritysverotuksen asiantuntijalle

KHO ilmoittaa avoimesti millaista lakimiestä he sijaisuuteen haluavat.

Lue lisää


30.1.2017 Kesken luovutusmenettelyn armahdetulla ei ollut oikeutta korvaukseen vapaudenmenetyksestä

HelHO:2016:18 Syyttömästi pidätetyn korvaus Rikoksentekijän luovuttaminen Armahdus

Lue lisää


27.1.2017 KHOn presidentti: Lainvalmistelun haasteet eivät rajoitu vain perustuslakiin

"Välillä tuntuu, että virkamieskunnassa osaaminen ja erikoistuminen on pilkottu niin pieniin palasiin, että laajempi näkemys ja osaaminen alkaa olla kateissa."

Lue lisää


26.1.2017 Korkein oikeus korvausvelan varhaisen vanhentumisen kannalla

KKO:2017:3 Velan vanhentuminen - Korvausvelan vanhentuminen

Lue lisää


26.1.2017 Valituslupahakemukset hylättiin Trevoc Oy:n ja Jari Aarnion asiassa

Hovioikeus oli tuominnut Aarnion kolmeksi vuodeksi vankeuteen törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä, törkeästä petoksesta ja törkeästä lahjuksen ottamisesta.

Lue lisää


25.1.2017 Kaksi vuosikirjaratkaisua taksiyhtiön määräysvallan siirtymisen vaikutuksesta taksilupiin

Ratkaisevaa se, kenellä tosiasiallinen määräysvalta luovutuksen saavassa yhtiössä

Lue lisää


25.1.2016 KHO: Syrjivästä tarjouspyynnöstä on voitava valittaa, mutta se on tehtävä jo tarjouspyynnön julkaisemisen jälkeen

KHO:2017:12 Julkinen hankinta – Valitusoikeus – Asianosainen – Oikeudellinen intressi – Alalla toimiva yritys – Valituksen tutkiminen – Tarjouksen antamatta jättämisen merkitys – Tarjouspyyntö muutoksenhaun kohteena

Lue lisää23.1.2017 Epämääräisten tilaajavastuulain mukaisiksi väitettyjen asiakirjojen aitous olisi tullut tarkistaa. Seuraamusmaksu.

KHO: Työsuojelu – Tilaajavastuulaki – Laiminlyöntimaksu – Tilaajan selvitysvelvollisuus – Asiakirjan aitous

Lue lisää


20.1.2017 Dokumenttielokuva oli esitettävissä vain 18-vuotta täyttäneille. Ei loukannut lasten oikeutta vastaanottaa tietoa.

KHO:2017:10 Sananvapaus – Kuvaohjelmalaki – Luvan tarve – Täysi-ikäisille suunnattu tilaisuus

Lue lisää


20.1.2017 Vaikeavammaisen kunnalta saama perusteeton korvaus määrättiin palautettavaksi kohtuullistamatta määrää

KHO:2017:9 Vammaispalvelu – Henkilökohtainen apu – Omainen – Sunnuntai- ja arkipyhäkorvaukset – Perusteettoman edun palautus – Kohtuullistaminen

Lue lisää


19.1.2017 Käräjäoikeuden ei olisi pitänyt omasta aloitteestaan tutkia kuluttajasopimuksen kohtuullisuutta

HelHO:2016:16 Velkomus Korko Kuluttajansuoja Oikeudenkäyntimenettely - selvästi perusteeton vaatimus Euroopan unionin oikeus

Lue lisää17.1.2016 Työnantaja oli lyönyt laimin työn tarjoamis- ja koulutusvelvollisuutensa

HelHO:2016:14 Työsopimus Työsopimuksen irtisanominen Yhteistoiminta yrityksissä

Lue lisää


17.1.2016 KKO torjui asunto-osakkeiden lunastusta koskeneen vaatimuksen

KKO:2017:2 Asunto-osakeyhtiö - Osakkeen lunastaminen

Lue lisää


12.1.2017 Tuomarinimityksiä 13.1.2017

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Lue lisää


10.1.2017 Oliko halkominen suoritettava tilushalkomisena vai kokonaisarvohalkomisena?

KKO:2017:1 Kiinteistönmuodostamislaki - Halkominen

Lue lisää


2.1.2016 Markkinaoikeuteen vuonna 2016 hieman vähemmän asioita kuin edellisenä vuotena

Nähtäväksi jää, johtuiko asiamäärien väheneminen vuoden 2016 alussa toteutetusta oikeudenkäyntimaksujen korotuksesta ja onko asiamäärien lasku pysyvää.

Lue lisää


2.1.2017 Perustelematon valitus voitiin jättää tutkimatta kun sitä ei täydennetty

KHO:2016:223 Ulkomaalaisasia – Muutoksenhaku – Kansainvälinen suojelu – Valitusperusteen esittäminen – Valituksen täydentäminen hallinto-oikeudessa – Määräaika – Tutkimatta jättäminen

Lue lisää
Unohditko tunnukset? Tiedustele: info@asianajajaliitto.fi tai (09) 6866 120


Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje