Oikeudelliset uutiset, Kotimaiset tuomioistuimet, arkisto 2014

31.12.2014 Asunto-osakeyhtiö oli tilaajavastuulaissa tarkoitettu työn tilaaja

Helsingin HAO: Tilaajan selvitysvelvollisuus – Asunto-osakeyhtiö - Tilaajan käsite

Lue lisää


31.12.2014 Virkamiesoikeudellinen varoitus kumottiin kohtuuttoman myöhään annettuna

Helsingin HAO: Valtion virkamieslaki - Kirjallinen varoitus - Virheen korjaaminen - Kohtuullinen aika

Lue lisää


31.12.2014 Hallinto-oikeus alensi veronkorotusta kun vuokratulot oli ilmoitettu myöhässä kehotuksen jälkeen

Helsingin HAO: Verotusmenettely - Veronkorotus - Tuloverotus - Luonnollinen henkilö - Ajallaan ilmoittamatta jätetty tulo - Ilmoituksen antaminen kehotuksen jälkeen

Lue lisää


31.12.2014 KHO: Äidin antama laina esti toimeentulotuen saamisen

KHO:2014:196 Toimeentulotuki – Käytettävissä olevat tulot ja varat – Laina

Lue lisää


30.12.2014 KKO: Tyytymättömyyden ilmoittamisen määräaika kului sakkorangaistuksen julistamisesta lukien vaikka vastaaja ei saanut siitä tietoa

KKO:2014:104 Oikeudenkäyntimenettely - Oikeudenmukainen oikeudenkäynti - Pääsy tuomioistuimeen Muutoksenhaku - Muutoksenhakuoikeus Tyytymättömyyden ilmoittaminen

Lue lisää


30.12.2014 KKO: Lohkomiselle ei ollut edellytyksiä

KKO:2014:103 Kiinteistönmuodostamislaki - Lohkominen - Osittamisrajoitus Maankäyttö- ja rakennuslaki - Suunnittelutarvealue

Lue lisää


30.12.2014 Ennakkopäätös rasitetien rakentamis- ja ylläpitokustannuksista

KKO:2014:102 Kiinteistönmuodostamislaki - Lohkominen - Rasite - Kulkuyhteys Tuomioistuimen toimivalta - Asiallinen toimivalta

Lue lisää


29.12.2014 Yksipuolinen tuomio ei estänyt saman määrän vaatimista myös rikosperusteisena vahingonkorvauksena

KKO:2014:101 Oikeudenkäyntimenettely - Tutkimatta jättäminen Oikeusvoima - Res judicata Oikeussuojan tarve Vahingonkorvaus

Lue lisää


27.12.2014 Suomessa asuvalla oli valitusoikeus kun hänen puolisolleen ei myönnetty oleskelulupaa

KHO:2014:188 Ulkomaalaisasia – Perheenyhdistäminen – Perheenkokoaja – Valitusoikeus

Lue lisää


23.12.2014 KKO:lta kaksi ennakkopäätöstä kansainvälisestä insolvenssimenettelystä

Kyse unionin maksukyvyttömyysasetuksen tulkinnasta

Lue lisää


23.12.2014 Myyntikatteen mataluus ei ollut peruste myyjän työsuhteen irtisanomiselle

KKO:2014:98 Työsopimus - Työsopimuksen päättäminen - Työsopimuksen irtisanominen

Lue lisää


22.12.2014 Lapsen aiheuttaman vahingon korvauksen viivästyskorkoa soviteltiin

I-SHO:2014:11 Rikokseen perustuva vahingonkorvaus Prekluusio Korko – Koron sovittelu Korkolaki 11 §

Lue lisää


21.12.2014 Oikeuskanslerin päätös korkeimpien oikeuksien jäsenten nimittämisestä tehtyyn kanteluun

Kantelija arvosteli nykykäytäntöä, jossa valintaan vaikuttaneet seikat paljastetaan vasta valinnan jälkeen

Lue lisää


21.12.2014 Työpaikalla määräysvaltaa käyttänyt yhtiö vastasi työturvallisuudesta muidenkin yhtiöiden työntekijöiden osalta

VaaHO:2014:2 Työturvallisuusrikos Yhteinen työpaikka Yhtiön vastuu aliurakoitsijan työntekijän työturvallisuudesta Oikeushenkilön rangaistusvastuu Yhteisösakko

Lue lisää


20.12.2014 Tuomarinimityksiä 19.12.2014

Tasavallan presidentti päätti 19.12.2014 seuraavat nimitysasiat:

Lue lisää


20.12.2012 Testamenttikanne hylättiin koska vaatimuksia ei oltu esitetty kohtuullisessa ajassa

HelHO:2014:12 Perintökaari Testamentin tulkinta Testamentin hyväksyminen Moiteaika

Lue lisää


20.12.2014 Opintojen viivästymisen aiheuttamaa ansionmenetyskorvausta korotettiin

KKO:2014:97 Vahingonkorvaus - Ansionmenetys

Lue lisää16.12.2014 KKO tuomitsi hävinneen kuluvastuuseen lastenhuoltoriidassa

KKO:2014:96 Oikeudenkäyntikulut Lapsen huolto ja tapaamisoikeus

Lue lisää


12.12.2014 KKO ei pura aiempia ne bis in idem -ratkaisuja heinäkuussa 2013 tehdyn uuden linjauksen johdosta

Uusi perustuslain tulkinta ei johda takautuvaan vaikutukseen. KKO:n jäsenet eivät olleet esteellisiä, vaikka olivat osallistuneet purettavaksi haetun asian aiempaan käsittelyyn.

Lue lisää


11.12.2014 Hallintoneuvos Timo Viherkenttä KHO:sta alivaltiosihteeriksi valtiovarainministeriöön

Julkisen talouden ja erityisesti veropolitiikan alivaltiosihteerin virka on uusi

Lue lisää


10.12.2014 Avustajan tulkkauskulu oikeusapujutussa annetun päätöksen selostamiseksi korvattiin jälkikäteen haettuna

KHO:2014:179 Oikeusapu – Päätöksen tiedoksiantoon liittyvä tulkkauskulu – Tarpeelliset toimenpiteet – Vaatimuksen esittämisen ajankohta

Lue lisää


10.12.2014 KHOlta kaksi täysistuntoratkaisua oikeusapupalkkion maksamisesta avustajalle

Jos laskua ei oltu toimitettu tai palkkiota vaadittu valituksessa ei palkkiota maksettu jälkikäteen tehdystä pyynnöstä

Lue lisää


9.12.2014 KKO näytti mallia kuinka rangaistuksen mittaaminen perustellaan

KKO:2014:91 Tappo - Tapon yritys Seksuaalirikos - Raiskaus Rangaistuksen määrääminen - Rangaistuksen mittaaminen - Yhteinen rangaistus - Yhteisen rangaistuksen mittaaminen

Lue lisää


9.12.2014 KKO palautti asian vakuutusoikeuteen suullisen käsittelyn järjestämistä varten

KKO:2014:90 Tapaturmakorvaus Oikeudenkäyntimenettely - Suullinen käsittely

Lue lisää


8.12.2014 Rattijuopumukseen syyllistyneen bussikuskin työsuhdetta ei voitu purkaa

Työtuomioistuin: 2014-179 Linja-autonkuljettaja Rattijuopumus vapaa-aikana Työsopimuksen purkaminen

Lue lisää7.12.2014 Syyte ampuma-aserikoksesta hylättiin laillisuuperitaatteen vuoksi

I-SHO:2014:10 Ampuma-aserikos Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate

Lue lisää


7.12.2014 Jatkokäsittelylupa olisi pitänyt myöntää verkkoviestin hävittämisasiassa

KKO:2014:89 Oikeudenkäyntimenettely - Jatkokäsittelylupa - Ennakkoratkaisuperuste - Muutosperuste Kunnianloukkaus Sananvapaus - Sananvapauden käyttäminen joukkoviestinnässä - Verkkoviestin hävittämismääräys

Lue lisää


4.12.2014 Irtisanomiskorvaus jaettiin verotuksessa kahtena vuotena verotettavaksi

Vaasan HaO: Henkilökohtaisen tulon verotus - Tulontasaus - Korvaus laittomasta irtisanomisesta

Lue lisää


3.12.2014 Kunnallinen pysäköinninvalvonta mahdollista yksityisellä tontilla vain omistajan pyynnöstä

KHO:2014:175 Pysäköintivirhemaksu – Kunnallinen pysäköinninvalvonta – Jalkakäytävä – Yksityisalue – Kiinteistön omistajan valtuutus

Lue lisää2.12.2014 Ratkaisu lapsen elatusta koskevan vahvistetun sopimuksen sitovuudesta

THO:2014:2 Lapsen elatus Elatusapu Sopimus kolmannen hyväksi Sovinnon vahvistaminen Sovinnon täytäntöönpanokelpoisuus

Lue lisää


2.12.2014 Sähköisesti skannattu allekirjoitus testamentissa oli pätevä

RHO:2014:6 Perintökaari Testamentti Testamentin moite Testamentin allekirjoitus

Lue lisää


1.12.2014 Puhelimitse kuullulle todistajalle ei olisi pitänyt maksaa päivärahaa

I-SHO:2014:9 Todistelu - Puhelinkuuleminen Todistajanpalkkio Päiväraha

Lue lisää


1.12.2014 Asiamiehen valtakirjan toimittajättämisen seuraamuksista olisi tullut huomauttaa

KHO:2014:173 Ulkomaalaisasia – Käännyttäminen – Asiamies – Valtakirjan puuttuminen – Tutkimatta jättäminen – Täydennyspyyntö

Lue lisää


1.12.2014 Ennen velkajärjestelyä vanhentunut saatava ei kuulu velkajärjestelyyn

KKO:2014:88 Yksityishenkilön velkajärjestely - Maksuohjelma Ulosottokaari - Ulosottoperusteen määräaika

Lue lisää


24.11.2014 Törkeästä ryöstöstä ehdollista ja YKPta 10 vuoden kuluttua teosta

KKO:2014:87 Ryöstö - Törkeä ryöstö Rangaistuksen määrääminen - Rangaistuksen mittaaminen - Kohtuullistamisperusteet - Rangaistuslajin valinta - Ehdollinen vankeus

Lue lisää


24.11.2014 Psykiatri rikkoi virkavelvollisuutta tutkittuaan puolisonsa sukulaisen tietoja

KKO:2014:86 Virkarikos - Virkavelvollisuuden rikkominen - Tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen Lääkäri Tietosuoja Potilaan oikeudet Yksityiselämän suoja

Lue lisää


19.11.2014 KKO kovensi jengiraiskauksen rangaistuksia

KKO:2014:85 Rangaistuksen määrääminen - Rangaistuksen mittaaminen Seksuaalirikos - Raiskaus - Törkeä raiskaus Vapaudenriisto

Lue lisää


18.11.2014 Ennakkopäätös irtisanomisajasta konkurssin yhteydessä

KKO:2014:84 Työsopimus - Lomauttaminen - Työsopimuksen päättäminen - Irtisanomisajan palkka Konkurssi

Lue lisää


16.11.2014 Tuomarinimityksiä 14.11.2014

Tasavallan presidentti päätti 14.11.2014 seuraavat nimitysasiat:

Lue lisää


15.11.2014 Pysäköintivirhemaksu pysytettiin ajon kiistäneellä auton omistajalla

KHO:2014:164 Pysäköintivirhemaksu – Ajoneuvon omistaja tai haltija – Vastuu pysäköintivirhemaksusta – Todennäköiseksi saattaminen

Lue lisää


11.11.2014 Hovioikeuden olisi tullut varata tilaisuus lausua uuden todisteen merkityksestä

KKO:2014:83 Oikeudenkäyntimenettely - Asianosaisen kuuleminen - Oikeudenmukainen oikeudenkäynti

Lue lisää


7.11.2014 Vakuutusoikeus kumosi sukupuolenkorjauslääkkeiden korvattavuutta koskevan KELA:n päätöksen

Vakuutusoikeus: Lääkekorvaus - Kansaneläkelaitoksen päätös lääketieteellisistä edellytyksistä - Sukupuolen vaihtaminen - Henkilötunnuksen muuttuminen - Lääketieteellinen edellytys - Yhdenvertaisuus - Lakia alemmanasteisten säädösten soveltamisrajoitus

Lue lisää


7.11.2014 KHO pyysi ennakkoratkaisua EUT:sta päästökauppadirektiivistä

KHO:2014:163 Ennakkoratkaisupyyntö unionin tuomioistuimelle – Päästökauppadirektiivi – Päätösten pätemättömyys – Päästöoikeuksien jakaminen maksutta – Päästökatto – Jätekaasut – Hiilivuototoimiala – CITL-järjestelmä – Kuuman metallin vertailuarvo

Lue lisää


5.11.2014 Ulkomaalainen äiti ei saanut tyttärilleen oleskelulupaa Suomeen

KHO:2014:162 Ulkomaalaisasia – Perheenjäsen – Perheenyhdistäminen – Hakemuksen tekemisen ajankohta – Side muihin perheenjäseniin – Perheeseen liittyvät kulttuuriset, sosiaaliset ja kielelliset siteet kotimaahan – Lapsen etu

Lue lisää


4.11.2014 Ulosottomenettelyssä oli annettava tietoja väitetystä syytteen vaarasta huolimatta

KKO:2014:82 Ulosottokaari - Ulosottoselvitys - Velallisen tietojenantovelvollisuus - Pakkokeinot velallista kohtaan Itsekriminointisuoja

Lue lisää


2.11.2014 Hovioikeus oli poikennut syytteestä

KKO:2014:81 Syyte - Syytesidonnaisuus Törkeä petos

Lue lisää


2.11.2014 Paritustuomio muuttui ihmiskaupaksi KKOssa, vankilasta jo vapautuneen rangaistusta ei korotettu

KKO:2014:80 Ihmiskauppa - Törkeä ihmiskauppa Seksuaalirikos - Paritus - Törkeä paritus

Lue lisää


2.11.2014 Takaajalta ennen ulosottoperusteiden määräajan umpeenkulumista ulosmitattujen kiinteistöjen ulosottotäytäntöönpanoa ei voitu jatkaa.

KKO:2014:79 Ulosottokaari - Ulosottoperusteen määräaika Takaus - Takaussitoumuksen lakkaaminen

Lue lisää


29.10.2014 Hovioikeus vahvisti asianajajan liitosta erottamista koskevan valvontalautakunnan ratkaisun

HelHO:2014:10 Asianajaja Ehdollinen vankeusrangaistus Asianajajaliiton jäsenyydestä erottaminen Ne bis in idem -sääntö

Lue lisää


28.10.2014 RHO lievensi törkeän metsästysrikoksen metsästysrikkomukseksi

RHO:2014:4 Metsästysrikkomus - Karhun metsästys - Haaska

Lue lisää


28.10.2014 Kaksi KHO:n ratkaisua lahjaverosta useiden yhtäaikaisten luovutusten tilanteessa

Yhtenäisen maatilan luovutus osissa arvioitiin yhdeksi kokonaisuudesksi.

Lue lisää


28.10.2014 Oikeusavun omavastuu ei ulotu tulkkaus- ja käännöskuluihin.

KHO: Oikeusapu – Omavastuuosuus – Tulkkaus- ja käännöskulut

Lue lisää


27.10.2014 Syyte tapon yrityksestä hylättiin äänin 3-2. Lääkärin puhelinkuuleminen todistajana ei ollut mahdollista.

KKO:2014:78 Todistelu - Puhelinkuulustelu - Näytön arviointi Tapon yritys Pahoinpitely - Törkeä pahoinpitely Vammantuottamus - Törkeä vammantuottamus

Lue lisää


23.10.2014 Riidattomat velkomukset ulosottovirastojen hoitoon?

Summaaristen asioiden käsittely tulisi siirtää käräjäoikeuksilta ulosottoviranomaiselle

Lue lisää


23.10.2014 Lupalakimies ei saa ilman asiamiestä hakea KKO:ssa ylimääräistä muutoksenhakua omassa asiassaan

KKO:2014:77 Ylimääräinen muutoksenhaku - Asiamiespakko Oikeudenkäyntiasiamies

Lue lisää


22.10.2014 Menettämisseuraamus voitiin tutkia ja tuomita, vaikka syytettä ei ne bis in idem -tilanteessa voitu tutkia

KKO:2014:76 Alkoholirikos - Törkeä alkoholirikos Veronkorotus Ne bis in idem Menettämisseuraamus - Hyödyn menettäminen - Muun omaisuuden menettäminen

Lue lisää


21.10.2014 Oikeudenkäyntiavustajaluvan myöntämättä jättäminen ei ole rangaistus

HelHO:2014:9 Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja Ne bis in idem

Lue lisää


20.10.2014 Luottamuksensuoja esti yliopistollisen oppiarvon peruuttamisen plagioinnin johdosta

Itä-Suomen HAO: Yliopisto - Oppiarvon peruuttaminen – Plagiointi – Lainvoimaisuus – Luottamuksensuoja - Päätöksen purkaminen

Lue lisää


17.10.2014 Tuomarinimityksiä 17.10.2014

Asianajaja ja syyttäjä tuomareiksi Tampereella

Lue lisää


16.10.2014 Perustuslakivaliokunta huolissaan oikeuslaitoksen määrärahoista

Perustuslakivaliokunta on arvioinut valtion talousarvioehdotusta oikeusministeriön hallinnonalan osalta ja kiinnittänyt erityistä huomiota oikeusturvan toteutumiseen ja oikeusvaltion ydintoimintojen turvaamiseen.

Lue lisää


16.10.2014 KKO hylkäsi syyteen työturvallisuusrikoksesta ja vammantuottamuksesta

KKO:2014:75 Työrikos - Työturvallisuusrikos Laiteturvallisuus Vammantuottamus

Lue lisää


15.10.2014 Hovioikeuden olisi tullut järjestää ns. pienimuotoinen pääkäsittely

KKO:2014:74 Oikeudenkäyntimenettely - Pääkäsittely hovioikeudessa - Rikosasia

Lue lisää


14.10.2014 Myyjälle kaupan purkuoikeudenkäynnistä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut olivat vähennettävissä pääomatuloista

Itä-Suomen HAO: Henkilökohtaisen tulon verotus - Pääomatulosta tehtävät vähennykset - Kaupan purku - Luovutusvoitto - Oikeudenkäyntikulut

Lue lisää13.10.2014 Hovioikeus arvioi oikeuskanslerin valituksesta oliko kyse oikeudenkäyntiavustajan tehtävästä

Oikeuskansleri katsoi valituksissaan valvontalautakunnan tulkinneen oikeudenkäyntiavustajalaissa tarkoitetun oikeudenkäyntiasiamiehen tai -avustajan tehtävän käsitettä liian laajentavasti

Lue lisää


13.10.2014 Perheenyhdistämishakemus voidaan hylätä ilman suullista kuulemista

KHO:2014:150 Ulkomaalaisasia – Lumeavioliitto – Kuuleminen – Suullinen käsittely hallinto-oikeudessa – Lainkäyttö – Hallinto

Lue lisää


13.10.2014 Suomi mukana Euroopan oikeuslaitosvertailussa

Oikeuslaitosten toimivuutta tarkasteleva Euroopan neuvoston pysyvä Cepej-komitea on julkistanut oikeusjärjestelmiä ja niiden toimivuutta koskevan selvityksen.

Lue lisää


11.10.2014 WinCapita-klubiin sijoittaneiden saamat rikoshyödyt tuomittiin valtiolle menetetyiksi

KKO:2014:73 Menettämisseuraamus - Hyödyn menettäminen - Menettämisseuraamuksen kohtuullistaminen

Lue lisää


9.10.2014 Pauline Koskelon puhe Itä-Suomen hovioikeuden 175-vuotisjuhlapäivän seminaarissa

KKO antaa laadukkaampaa suojaa kuin mitä ihmisoikeussopimus vähintään edellyttää. Tuomioistuimet joutuvat ratkomaan asioita, joista lainsäätäjä ei ole kyennyt säätämään.

Lue lisää


9.10.2014 Ennakkopäätös asianomistajuudesta, Antti Rinteen tapaus KKO:sta

KKO:2014:71 Työriitojen sovittelusta annetun lain rikkominen Syyteoikeus Asianomistaja

Lue lisää


9.10.2014 Rakennusvirheiden korvaamista koskeva sopimus esti lopullisena uusien vaatimusten esittämisen

KKO:2014:70 Kiinteistön kauppa - Laatuvirhe Sopimus - Sopimuksen tulkinta - Sopimuksen sitovuus

Lue lisää


5.10.2014 KHO eri linjalla KKO:n kanssa ne bis in idem -asiassa

KHO:2014:145 Henkilökohtaisen tulon verotus – Jälkiverotus – Veronkorotus – Kaksi rangaistusta – Ne bis in idem -periaate

Lue lisää4.10.2014 Hovioikeus- ja KKO-perinteen keruu käynnissä

Vastaa hovioikeuksia ja korkeinta oikeutta koskevaan muistitiedon keruukilpailuun 31.3.2015 mennessä!

Lue lisää27.9.2014 KKO kumosi pitkään jatkuneen lähestymiskiellon. Todistustaakka uhan jatkumisesta vain hakijalla.

KKO:2014:68 Lähestymiskielto - Lähestymiskiellon uudistaminen

Lue lisää


24.9.2014 Itsekriminointisuoja liittyy myös ns. liikennepaon rangaistavuuteen

KKO:2014:67 Liikennerikos - Liikennerikkomus Itsekriminointisuoja Perustuslaki - Perusoikeudet

Lue lisää


23.9.2014 Ennakkopäätös lääkärijäsenten esteellisyydestä tapaturma-asiassa

KKO:2014:66 Tapaturmakorvaus Oikeudenkäyntimenettely Esteellisyys

Lue lisää


22.9.2014 Valitusosoituksessa ei ollut mainintaa määräajan päättymisen kellonajasta. Valitus tutkittiin

Vakuutusoikeus: Valituksen myöhästyminen - Valituksen tutkiminen - Painava syy - Valitusosoitus - Sähköinen asiointi

Lue lisää


20.9.2014 Televalvonnalle ei ollut edellytyksiä, lupa kumottiin, kantelijan kulut korvattiin

HelHO:2014:6 salaiset pakkokeinot - pakkokeinolaki 10 luku - televalvonta - oikeudenkäyntikulut

Lue lisää


17.9.2014 Takaisinostoehto sopimuksessa oli pätemätön

KKO:2014:65 Osakeyhtiö - Yhtiön varojen käyttö Sopimus - Sopimuksen sitovuus

Lue lisää


16.9.2014 KHO: Tasingosta luopuminen ei aiheuta verotettavaa lahjaa

KHO:2014:135 Lahjaverotus – Verovelvollisuus – Avioero – Ositus – Tasingosta luopuminen

Lue lisää


10.9.2014 Jälleen ennakkopäätös ammattitaudista

KKO:2014:64 Tapaturmakorvaus Ammattitauti

Lue lisää


9.9.2014 I-SHO: Tapaamisoikeuden täytäntöönpanoasiassa hävinnyt maksaa voittaneen kulut

I-SHO:2014:2 Oikeudenkäyntikulut Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpano

Lue lisää


9.9.2014 Ennakkopäätös jatkokäsittelyluvan myöntämisperusteista

KKO:2014:63 Oikeudenkäyntimenettely - Jatkokäsittelylupa - Muutosperuste - Ennakkoratkaisuperuste Vahingonkorvaus - Korvattava vahinko Rangaistuksen määrääminen - Rangaistuksen mittaaminen

Lue lisää


4.9.2014 Ulosottoperuste vanhentui vapaaehtoisen velkajärjestelyn aikana

KKO:2014:62 Sopimukseen perustuva velkajärjestely Vapaaehtoinen velkajärjestely Yksityishenkilön velkajärjestely - Lisäsuoritusten vahvistaminen Ulosottokaari - Ulosottoperusteen määräaika

Lue lisää


3.9.2014 Humalassa esiintyneelle asianajajalle kolmen kuukauden esiintymiskielto

Rovaniemen hovioikeus RHO:2014:3 Esiintymiskielto

Lue lisää


2.9.2014 Ovien viivästys viivästytti koko rakennusprojektia - kyse välillisestä vahingosta

KKO:2014:61 Irtaimen kauppa - Välitön vahinko - Välillinen vahinko - Sopimussakko Yleiset sopimusehdot - Vastuunrajoitus

Lue lisää


29.8.2014 Laissa säädetty kahden vuoden aika laskettin minuuttien tarkkuudella

Turun HAO: Perintöverotus - Kahden vuoden kuluessa sattuneet kuolemantapaukset - Kellonaika

Lue lisää


29.8.2014 Ennakkopäätös rangaistuksen mittaamisesta törkeistä pahoinpitelyistä

KKO:2014:60 Pahoinpitely - Törkeä pahoinpitely Rangaistuksen määrääminen - Rangaistuksen mittaaminen - Yhteinen rangaistus - Yhteisen vankeusrangaistuksen määrääminen

Lue lisää


28.8.2014 Huumeen sijaan laitettujen valepakettien haltuunotto oli törkeä huumausainerikos

KKO:2014:59 Huumausainerikos - Törkeä huumausainerikos Rikoksen yritys - Satunnainen syy

Lue lisää


28.8.2014 Ylimääräisen maa-aineksen poistaminen tontilta ei ollut hankintaa vaan myyntiä

Markkinaoikeus: Iisalmen kaupunki - kiviaineksen ottamiset ja tontin saattamisesta asemakaavan mukaiseen tonttikäyttöön julkinen hankinta - markkinaoikeuden toimivalta - hankinnan määritelmä

Lue lisää


28.8.2014 Väliaikaiseen elatusapuratkaisuun ei saa hakea muutosta valittamalla

VaaHO:2014:1 Lapsen elatusapu väliaikainen määräys muutoksenhakuoikeus

Lue lisää


26.8.2014 Kotietsinnät todettiin perusteettomiksi ja/tai laittomiksi

Huumaantuneena ajamisesta epäillyn kotona tehdylle etsinnälle ei perustetta ja menettely oli lain vastainen. Korvausvaatimukset on tutkittava.

Lue lisää


26.8.2014 Afganistanin turvallisuuspalvelun vakoooja ja peitemies jäi ilman turvapaikkaa

KHO:2014:131 Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Poissulkemislauseke – Rikos ihmiskuntaa vastaan – Ei-poliittinen rikos – Henkilökohtainen vastuunalaisuus – Perusteltu aihe epäillä – Näytön arviointi

Lue lisää


26.8.2014 Pääkäsittely oli tarpeen huumausaineen määrän selvittämiseksi

KKO:2014:56 Huumausainerikos Oikeudenkäyntimenettely - Pääkäsittely hovioikeudessa

Lue lisää


26.8.2014 Kohti yksilöllisempää rangaistuksen mittaamista?

KKO:2014:55 Varkausrikos - Varkaus - Törkeä varkaus Rangaistuksen määrääminen - Rangaistuksen mittaaminen - Koventamisperusteet - Rangaistuslajin valinta - Ehdollinen rangaistus

Lue lisää


24.8.2014 Yhtiöllä oli valitusoikeus, vaikka se ei ollut osallistunut tarjouskilpailuun

KHO:2014:129 Julkinen hankinta – Valitusoikeus – Asianosainen – Oikeudellinen intressi – Alalla toimiva yritys – Vaatimus tarjouspyynnön korjaamisesta ja hankinnan keskeyttämisestä – Tarjousajan päättyminen asian ollessa vireillä markkinaoikeudessa – Tarjouksen antamatta jättämisen merkitys

Lue lisää


23.8.2014 Luovutusrajoitukset eivät vaikuttaneet kiinteistön verotusarvoon

KHO:2014:128 Kiinteistöverotus – Kiinteistön verotusarvo – Luovutusrajoitus – Asumisoikeustalo – Enimmäisluovutushinta – Käypä arvo

Lue lisää


23.8.2014 Vaikka asianajopalvelu oli arvonlisäverosta vapaa ei asianajajalle korvattu tulkin palkkioon lisättyä arvonlisäveroa

KHO:2014:127 Oikeusapu – Tulkkauskulut – Arvonlisävero – Asianajotoimisto – Ulkomaalaisasia – Turvapaikka

Lue lisää


21.8.2014 Tuomarinimityksiä 22.8.2014

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Lue lisää


20.8.2014 Joustoluotolle ei tarvinnut maksaa korkolain viivästyskorkoa suurempaa viivästyskorkoa

I-SHO:2014:1 Velkasuhteeseen perustuva saatava Korko - Viivästyskorko

Lue lisää


19.8.2014 KHO kielsi Valiolle määrätyn seuraamusmaksun täytäntöönpanonm

Seuraamusmaksun täytäntöönpanon kieltämistä koskeva välipäätös (Valio Oy)

Lue lisää


18.8.2014 Jälleen ennakkopäätös olesuhdetahallisuudesta

KKO:2014:54 Tahallisuus - Olosuhdetahallisuus Seksuaalirikos - Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö

Lue lisää


18.8.2014 Lääkäreillä ei ollut oikeutta saada palkkiosaataviaan erotetuiksi yhtiön konkurssipesän varoista

KKO:2014:53 Konkurssi - Konkurssipesään kuuluva omaisuus - Sivullisen omaisuus

Lue lisää


12.8.2014 Velkajärjestely myönnettiin painavista syistä esteestä huolimatta

KKO:2014:52 Yksityishenkilön velkajärjestely - Painavat syyt

Lue lisää


18.7.2014 Tilaajavastuun mukainen selvitysvelvollisuus koskee myös konserniyhtiötä

Helsingin HAO: Tilaajavastuu - Perusteltu syy luottaa sopimuspuolen täyttävän lakisääteiset velvoitteensa - Tilaajavastuulain 5 §:n 4 momentin 4 kohdassa tarkoitettu rinnastettavuus verrattuna momentin kohtiin 1–3

Lue lisää


18.7.2014 Konserniavustusta koskevan asianmukaisen ilmoituksen laiminlyönti katsottiin törkeäksi huolimattomuudeksi, veronkorotus 10.000 euroa

Helsingin HAO: Verotusmenettely - Veronkorotus - Verovelvollisen ilmoittamisvelvollisuus - Ilmoittamatta jätetty tulo - Olennaisesti väärä veroilmoitus - Törkeä huolimattomuus

Lue lisää


5.7.2014 Työtunteja kohtuullistettiin kun oikeusturvavakuutuksen omavastuuta korvattiin oikeusavun perusteella.

Pohjois-Suomi HAO: Oikeusapu – Oikeusturvavakuutus – Avustajan palkkio – Kohtuullistaminen – Kohtuullinen tuntipalkkio

Lue lisää


5.7.2014 Veronkorotus esti salakuljetussyytteen

KKO:2014:51 Veropetos - Törkeä veropetos Salakuljetus Ne bis in idem

Lue lisää


5.7.2014 Kilpailukiellolle ei erityisen painavia syitä

KKO:2014:50 Työsopimus - Kilpailukielto

Lue lisää


4.7.2014 KHO:n vuosikirjaratkaisu kansainväisen konsernin siirtohinnoittelusta

KHO:2014:119 Elinkeinotulon verotus – Koron vähennyskelpoisuus – Pääomansijoitus – Hybridilaina – Siirtohinnoitteluoikaisu – Rahoitusjärjestelyn rakenteen sivuuttaminen – Verosopimus – OECD:n siirtohinnoitteluohjeet

Lue lisää


4.7.2014 Lapsipornokuvien hallussapito johti aselupien peruuttamiseen

KHO:2014:118 Ampuma-ase – Hallussapitolupa – Luvan peruuttaminen – Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapito – Ehdollinen vankeusrangaistus – Muu rikos – Sopimattomuuden arviointi – Ampuma-aseen väärinkäytön ehkäiseminen – Harkintavalta

Lue lisää


3.7.2014 Kansalaisuudeton länsisaharalainen sai oleskeluluvan inhimillisistä syistä.

KHO:2014:117 Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Oleskelulupa – Yksilöllinen inhimillinen syy – Käännyttäminen – Polisario – Länsi-Sahara – Marokko – Algeria – Kansalaisuus – Ihmisoikeudet

Lue lisää


3.7.2014 Tutkintavanki sai jälleenvuokrata asuntonsa vastoin vuokranantajan tahtoa

KKO:2014:49 Huoneenvuokra - Asuinhuoneiston vuokraus - Asuinhuoneiston luovutus väliaikaisesti toisen käytettäväksi Oikeudenkäyntimenettely - Valituksen tutkiminen Oikeussuojan tarve

Lue lisää


3.7.2014 Ennakkoratkaisu pienen lapsen kertomuksen arvioinnista näyttönä

KKO:2014:48 Seksuaalirikos - Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö - Törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö Oikeudenkäyntimenettely - Todistelu - Näytön arviointi Rangaistuksen määrääminen - Rangaistuksen mittaaminen

Lue lisää2.7.2014 KHO pyytää EUT:sta ennakkoratkaisua TV-mainostamisen tulkinnasta

KHO:2014:116 Televisiotoiminta – Katkotunnus – Jaettu kuvatila – Mainos – Mainosaika – Sponsoritunnus – Mustat sekunnit – Ennakkoratkaisupyyntö unionin tuomioistuimelle

Lue lisää


2.7.2014 Somalialaisen oleskelulupa peruutettiin, KHO:lla ei velvollisuutta suulliseen käsittelyyn

KHO:2014:114 Ulkomaalaisasia – Toissijaisen suojeluaseman peruuttaminen – Oleskeluluvan peruuttaminen – Karkottaminen – Somalia – Somalimaa – Kielianalyysi – Kansainvälinen suojelu

Lue lisää


2.7.2014 Ihmiskaupan uhriksi joutunut prostituoitu ei saanut turvapaikkaa tai oleskelulupaa

KHO:2014:112 Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Ihmiskauppa – Vaino – Epäinhimillinen tai ihmisarvoa loukkaava kohtelu – Yhteiskunnallinen ryhmä – Haavoittuva asema – Valtion suojelu – Nigeria

Lue lisää


1.7.2014 Valvontarangaistukseen tuomittua on kuultava kun harkitaan toimia rangaistuksen suorittamisen epäillyn laiminlyönnin johdosta

RHO:2014:2 Valvontarangaistuksen muuntaminen vankeudeksi Kuuleminen Tiedoksianto

Lue lisää


1.7.2014 Onko kaikkia Ky:n vastuunalaisia yhtiömiehiä kuultava kun yhtiötä haetaan konkurssiin?

RHO:2014:1 Konkurssi Oikeudenkäyntimenettely Kommandiittiyhtiö

Lue lisää


30.6.2014 Työsuhteen irtisanomiseen ei ollut riittäviä perusteita

Työtuomioistuin: TT:2014-104 Irtisanomissuoja Työtehtävien laiminlyönti Varoitus

Lue lisää


30.6.2014 Pankki oli velvollinen esittämään verotarkastuksessa tiedot kaikista asiakkaistaan

Helsingin HAO: Vertailutietotarkastus – Luottolaitos - Sivullisen tiedonantovelvollisuus – Verotarkastus - Esitettävä aineisto - Päätöksen valituskelpoisuus - Perusoikeusmyönteinen tulkinta - Hallinnon yleiset oikeusperiaatteet

Lue lisää


28.6.2014 Helsingin HO:n tuomio Valviran valelääkärien valvonta-asiassa

HelHO 2014:5 Virkarikos Tahallisuus Tuottamus

Lue lisää


27.6.2014 Valtion korvausvastuuta koskeva asia palautettiin hovioikeuteen pääkäsittelyä varten

KKO:2014:45 Oikeudenkäyntimenettely - Pääkäsittely hovioikeudessa

Lue lisää


27.6.2014 Valtava Anton-kuittikauppajuttu palautettiin hovioikeuteen

KKO:2014:46 Veropetos - Törkeä veropetos Lainvoima - Osittainen lainvoima Muutoksenhaku Oikeudenkäyntimenettely - Jutun palauttaminen

Lue lisää


26.6.2014 Markkinaoikeus tuomitsi Valion maksamaan määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä 70 miljoonan euron seuraamusmaksun

Markkinaoikeus: Kilpailunrajoitusasia - menettely Kilpailuvirastossa - päätöksen perusteleminen - määräävän markkina-aseman väärinkäyttö - merkityksellisten markkinoiden määrittely - saalistushinnoittelu - seuraamusmaksu

Lue lisää


26.6.2014 Valtio korvausvelvolliseksi työpaikkakiusaamista koskeneessa asiassa

KKO:2014:44 Työturvallisuus - Epäasiallinen kohtelu Vahingonkorvaus

Lue lisää


26.6.2014 Kaksi ennakkopäätöstä ajokielloista

Kyse ajokiellon kestosta

Lue lisää


26.6.2014 Tuomarinimityksiä: Laamannit Hyvinkäälle ja Kanta-Hämeeseen

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Lue lisää


23.6.2014 Metadonia toiselle luovuttanut ei syyllistynyt kuolemantuottamukseen

KKO:2014:41 Tuottamus - Törkeä tuottamus Kuolemantuottamus - Törkeä kuolemantuottamus Vaaran aiheuttaminen

Lue lisää


22.6.2014 Työsuhteen laittomasta päättämisestä saatu korvaus oli verovapaa kärsimyskorvaus

Turun HAO: Työsuhde - Irtisanominen - Työsuhteen perusteeton päättäminen - Korvaus aineettomasta vahingosta - Verosta vapaa korvaus

Lue lisää


19.6.2014 Muutoksenhakulautakunnan jäsen oli esteellinen eläkelaitokseen liittyvän yhteytensä vuoksi

Vakuutusoikeus: Työeläke - Esteellisyys - Työkyvyttömyyseläke - Muutoksenhaku

Lue lisää


18.6.2014 Laittomasta nuuskan maahantuonnista perittiin vero kaikelta osalta

Helsingin HAO: Arvonlisävero – Valmistevero – Tupakkavero – Verottomuus – Matkustajatuominen – Kaupallinen tuonti - Nuuska

Lue lisää


17.6.2014 Yksipuolisesti ratkaistu turvaamistoimihakemus voitiin määrätä salassa pidettäväksi ratkaisun antamisen jälkeen

HelHO 2014:4 Oikeudenkäynnin julkisuus - Salaiseksi määrääminen - Turvaamistoimi

Lue lisää


17.6.2014 Poliisimiehen rikosepäilyn vuoksi tekemästä väliaikaista ajokieltoa koskevasta päätöksestä ei saa valittaa

KHO:2014:108 Ajo-oikeus – Ajokortti – Väliaikainen ajokielto – Valitusoikeus – Poliisimies – Tutkimatta jättäminen – Hallinto-oikeuden toimivalta

Lue lisää


17.6.2014 Väliaikainen ajokielto ei ole ne bis in idem -kiellon tarkoittama rangaistus

KHO:2014:107 Ajo-oikeus – Väliaikainen ajokielto – Poliisimies – Poliisilaitos – Poliisi – Valitusoikeus – Ne bis in idem

Lue lisää


16.6.2014 Kansalaisuutta ei myönnetty epäselvien henkilötietojen vuoksi

KHO:2014:105 ja KHO:2014:106 Kansalaisuusasia – Henkilöllisyys – Selvitetty henkilöllisyys – Luotettava asiakirjanäyttö – Kokonaisharkinta – Ristiriitaiset tiedot – Syntymäaika

Lue lisää


16.6.2014 KHO: Autovuokraamo ei vastaa asiakkaan parkkisakosta

KHO:2014:104 Pysäköintivirhemaksu – Autovuokraamo – Kuljettajan vastuu – Omistajan vastuu

Lue lisää


13.6.2014 Ennakkopäätös virkasuhteen koeaikapurun perusteluvelvollisuudesta

KHO:2014:103 Kunnallisasia – Koeaika – Virkasuhteen purkaminen – Kuuleminen – Päätöksen perusteleminen

Lue lisää13.6.2014 Ennakkopäätös testamentin moitekanteen tutkimisesta

KKO:2013:39 Perintökaari - Keskinäinen testamentti - Testamentin moite Oikeussuojan tarve

Lue lisää


9.6.2014 KHO:lta kolme ratkaisua päätöksen tiedoksisaannin ajankohdasta

Itella Oyj:n kirjattujen lähetysten seurantapalvelua pidettiin luotettavana tietolähteenä siitä, milloin muutoksenhakuaika on alkanut.

Lue lisää


9.6.2014 Telepakkokeinoa saa käyttää vain sen kohteen tekemäksi epäillyn rikoksen selvittämiseen

HelHO:2014:2 Pakkokeino Salainen pakkokeino Telekuuntelu Televalvonta

Lue lisää9.6.2014 Venevalkamaoikeudelle oli edellytykset asemakaava-alueella

KKO:2014:38 Kiinteistönmuodostamislaki - Rasite - Kulkuyhteys Yksityistie - Tieoikeus - Autopaikkaoikeus - Venevalkamaoikeus

Lue lisää


9.6.2014 Aluksen omistaja ei ollut vapautunut vastuustaan öljynpäästömaksusta

KKO:2014:37 Merenkulun ympäristönsuojelulaki - Öljypäästömaksu Merioikeus - Oikeudenkäynti merijutussa Oikeudenkäyntimenettely - Prekluusio

Lue lisää


6.6.2014 Tuomarien eläköityminen kiihtyy: Suuri määrä nimityksiä tänään presidentin esittelyssä

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Lue lisää


2.6.2014 Leasingyhtiön sale and lease back -sopimuksella saama oikeus ei ole kirjaamiskelpoinen

KKO:2014:36 Maakaari - Erityisen oikeuden kirjaaminen Leasing - Sale and lease back

Lue lisää


2.6.2014 KHO poisti veronkorotuksen hyvityksenä autoveroasian viivästymisestä

KHO:2014:90 Verotusmenettely – Veronkorotus – Oikeudenkäynti kohtuullisen ajan kuluessa – Asian käsittelyn viivästyminen – Viivästyksen hyvittäminen

Lue lisää


28.5.2014 KKO äänesti 9-8: isyystuomiota koskevaa purkuhakemusta ei vielä ratkaista. Odotetaan lainsäändäntötoimia.

KKO:2014:35 Ylimääräinen muutoksenhaku - Tuomion purkaminen riita-asiassa - Ihmisoikeusloukkaus Isyys - Isyyden vahvistaminen Oikeudenkäyntimenettely - Asian lepäämään jättäminen

Lue lisää


28.5.2014 KKO: Fentanyyli poikkeuksellisen vaarallinen huumausaine

KKO:2014:34 Huumausainerikos - Törkeä huumausainerikos Rangaistuksen määrääminen - Rangaistuksen mittaaminen

Lue lisää23.5.2014 KKO: Syytetylle ei voitu asettaa todistustaakkaa laillisesti saamiensa varojen käytöstä niiden omistajan hyväksi

KKO:2014:32 Kiskonta - Törkeä kiskonta Kavallus - Törkeä kavallus Todistelu Todistustaakka

Lue lisää


23.5.2014 KKO: kun rangaistuslajia ei oltu perusteltu, olisi jatkokäsittelylupa tullut myöntää

KKO:2014:31 Oikeudenkäyntimenettely - Jatkokäsittelylupa - Muutosperuste - Tarkistusperuste

Lue lisää


21.5.2014 Työnantajalla oikeus asianosaisena saada työntekijän terveystiedot

Vakuutusoikeus: Asiakirjajulkisuus - Asianosaisjulkisuus - Asianosainen - Terveydentilaa koskeva tieto - Sairauspäiväraha - Erittäin tärkeä yksityinen etu - Salassapidettävä asiakirja - Päätöksen perusteleminen - Oikeudenmukainen oikeudenkäynti

Lue lisää


20.5.2014 Vakuutuslääkäreitä koskevat tiedot ovat julkisia

KHO:2014:83 Asiakirjajulkisuus – Julkisuuslain soveltamisala – Julkinen tehtävä – Julkinen valta – Vakuutusyhtiö – Lakisääteinen vakuutus – Asiantuntijalääkäri – Palvelussuhde – Toimeksiantosuhde – Salassa pidettävä tieto – Liikesalaisuus – Ammattisalaisuus – Henkilökohtaisia oloja kuvaava tieto – Henkilöllisyys

Lue lisää


20.5.2014 Ennakkopäätös takaajan vastuusta

KKO:2014:30 Takaus - Takaussitoumuksen tulkinta Huoneenvuokra Oikeustoimi - Oikeustoimen kohtuullistaminen

Lue lisää17.5.2014 Velallisen olisi tullut hakea ulosoton keskeyttämistä saadakseen ulosottovalituksensa tutkituksi

KKO:2014:28 Ulosottokaari - Ulosmittaus - Valitusoikeus Muutoksenhaku - Muutoksenhakuoikeus Oikeudenkäyntimenettely - Oikeudenmukainen oikeudenkäynti - Pääsy tuomioistuimeen

Lue lisää


7.5.2014 Virolaisella oli oikeus opintotukeen Suomessa

Vakuutusoikeus: Opintotuki - EU-oikeus - Yhdenvertaisuus - Työsuhde

Lue lisää


7.5.2014 Tuomioistuinten keskushallintoa ryhdytään selvittämään

Oikeusministeriö on käynnistänyt selvityksen tuomioistuinten keskushallinnon uudistamisesta. Selvitysmiesten työ valmistuu helmikuun alkuun mennessä.

Lue lisää


6.5.2014 Nuorisorangaistus muunnettiin ehdottomaksi vankeudeksi

KKO:2014:27 Rangaistuksen määrääminen - Nuorisorangaistus - Yhteinen rangaistus

Lue lisää


3.5.2014 Johdon holdingyhtiön avulla toteutettu kannustinjärjestelmä oli veronkiertoa

KHO:2014:66 Henkilökohtaisen tulon verotus – Ansiotuloa vai pääomatuloa – Johdon kannustinjärjestelmä – Holdingyhtiö – Veron kiertäminen

Lue lisää


2.5.2014 Useita EU-kansalaisen käännyttämistä koskevia ratkaisuja

Helsingin hallinto-oikeus arvioi vaaransiko henkilö yleistä järjestystä ja yleistä turvallisuutta

Lue lisää


26.4.2014 Haudan hoitosopimuksen lopettaminen vaatii tarkat perustelut

Seurakuntayhtymällä ei ole oikeutta irtisanoa haudan ainaishoitosopimusta ilman täsmällisiä perusteluja haudan hoitoon tarkoitettujen varojen loppumisesta.

Lue lisää


21.4.2014 Turkkilaisen oleskelulupa-asioissa huomioitava EU:n ja Turkin assosiaatiosopimus

KHO:lta kaksi vuosikirjaratkaisua turkkilaisen oikeudesta oleskelu- ja työlupaan

Lue lisää17.4.2014 Tuomarinimityksiä 11.4.2014

Tapani Vasama Vaasan hovioikeuden presidentiksi

Lue lisää


17.4.2014 KKO:n ennakkopäätös syytetyn oikeuksien turvaamisesta

KKO:2014:25 Ylimääräinen muutoksenhaku - Kantelu Oikeudenkäyntimenettely - Oikeudenmukainen oikeudenkäynti

Lue lisää


17.4.2014 Kaksi ennakkopäätöstä maantietoimituksesta

Kyse huolto-asemien omistajien oikeudesta lunastukseen ja korvauksiin

Lue lisää


9.4.2014 Pahoinpitelyyn puuttumatta jätäminen ei ollut sen avunantoa

KKO:2014:22 Pahoinpitely - Törkeä pahoinpitely Rikokseen osallisuus - Avunanto

Lue lisää


8.4.2014 Hankintahinnan salaaminen johti vakuutuskorvauksen epäämiseen kokonaan

KKO:2014:21 Vakuutussopimus - Vakuutuskorvaus - Vilpillinen menettely

Lue lisää


6.4.2014 KHO: Oikeusapupalkkio vuoden 2013 toimista 100 euron tuntitaksalla

KHO: Oikeusapu – Avustajan palkkio - Korotuksen voimaantulo – Siirtymäsäännösten puuttuminen

Lue lisää


4.4.2014 Louhintafirmalle 180.000 euron yhteisösakko

KKO:2014:20 Työrikos - Työturvallisuusrikos Oikeushenkilön rangaistusvastuu - Yhteisösakko

Lue lisää


2.4.2014 KKO purki adoptiopäätöksen, ilmeisen väärää lain soveltamista

KKO:2014:19 Adoptio Ylimääräinen muutoksenhaku - Hakemusasiassa tehdyn päätöksen purkaminen

Lue lisää


31.3.2014 Lapsen luovuttua oikeudesta testamentiin omaisuus meni luopujan lapsille, ei luopujan sisarille

KKO:2014:18 Perintökaari - Perinnönjako - Testamentti - Testamentista luopuminen - Sijaantulo

Lue lisää


27.3.2014 Tuomarinimityksiä 28.3.2014, Väyrynen laamanniksi Keski-Pohjanmaalle

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Lue lisää


27.3.2014 Kansanparantajalle ehdotonta vankeutta seksuaalisista hyväksikäytöistä

KKO:2014:17 Seksuaalirikos - Seksuaalinen hyväksikäyttö

Lue lisää


24.3.2014 Maksuvaran kohdentaminen vakuusvelkaan ei tarkoittanut, että maksuvelvollisuus olisi kokonaan poistettu

KKO:2014:16 Yksityishenkilön velkajärjestely - Maksuohjelma - Maksuohjelman kesto

Lue lisää


23.3.2014 Hallinto-oikeuden jaostoplenumratkaisu avustajan oikeudesta palkkioon ja kulukorvaukseen turvapaikka-asiassa

Helsingin HAO: Oikeusapu - Avustajan palkkio - Matkustamisesta syntyneet lisäkulut ja ajanhukka

Lue lisää


21.3.2014 KHO hyväksyi Supon osastopäällikölle annetun varoituksen

KHO:2014:52 Valtion virkamies - Kirjallinen varoitus - Ohjesääntö - Virkavelvollisuuksien laiminlyönti

Lue lisää


19.3.2014 Korkein oikeus jatkoi isyyslain paikkaamista

KKO antoi kaksi tuomiota, jossa arvioidaan miltä osin perustuslain vastaiseksi osoittautunutta isyyslakia voidaan soveltaa

Lue lisää


19.3.2014 Lievä päihtymystila ei ollut valvontarangaistuksen ehtojen törkeää rikkomista

KKO:2014:12 Rangaistuksen määrääminen - Valvontarangaistus - Muuntaminen vankeudeksi - Törkeä velvollisuuksien rikkominen

Lue lisää


11.3.2014 Hallintotuomioistuimiin tuhat valitusta edellisvuotta enemmän

Hallintotuomioistuimet vertaavat omaa budjettiaan virheellisesti yksityisten avustajien oikeusapumäärärahoihin

Lue lisää


9.3.2014 KHO: Valitusaika voi alkaa sunnuntaina

Valitusaika - Myöhästynyt valitus - Tutkimatta jättäminen - Saantitodistus - Tiedoksisaanti - Sunnuntai

Lue lisää


9.3.2014 KKO: 12 henkilöä = suuri ihmismäärä

KKO:2014:11 Yleisvaarallinen rikos - Tuhotyö - Törkeä tuhotyö

Lue lisää


7.3.2014 KKO: Tuomari ei voi hakea virheellisen ratkaisunsa purkamista syytetyn vahingoksi

KKO:2014:10 Ylimääräinen muutoksenhaku - Tuomion purkaminen rikosasiassa - Muutoksenhakuoikeus

Lue lisää


5.3.2014 Vakuutus ei korvannut sataman vapaavastossa säilytettyjen autojen vahinkoja

KKO:2014:9 Vakuutussopimus - Vakuutussopimuksen tulkinta - Kolmannen henkilön oikeus vahinkovakuutuksessa

Lue lisää


5.3.2014 KKO palauti asian Vakuutusoikeuteen suulliseen käsittelyyn syy-yhteyden selvittämiseksi

KKO:2014:8 Tapaturmakorvaus - Syy-yhteys Oikeudenkäyntimenettely - Suullinen käsittely

Lue lisää


1.3.2014 VHO: Suullista käsittelyä ei tarvittu valittajan kuulemiseksi testamenttiasiassa

VaaHO:2013:4 Oikeudenkäyntimenettely, pääkäsittely hovioikeudessa Ns. pienimuotoinen pääkäsittely

Lue lisää


27.2.2014 WinCapita-asiassa luettiin syyksi myös rahankeräysrikos

KKO piti ennallaan hovioikeuden tuomion, jolla Hannu Kailajärvi oli tuomittu törkeästä petoksesta ja rahankeräysrikoksesta yhteensä viiden vuoden ehdottomaan vankeusrangaistukseen.

Lue lisää


20.2.2014 Wincapitasta hyötyä saaneiden menettämisseuraamukset KKO:n arvioitavaksi

Korkein oikeus myönsi kolme valituslupaa Wincapitan jäsenille

Lue lisää


19.2.2014 Rikoksesta perustellusti epäilylle ei tarvinnut antaa oleskelulupaa

KHO:2014:35 Ulkomaalaisasia – Toissijainen suojelu – Poissulkemislauseke – Rikosepäily – Syyttömyysolettama – Törkeä rikos – Turvapaikka – Somalia – Al-Shabaab

Lue lisää


18.2.2014 Puukolla tehty pahoinpitely ei tapauksen oloissa ollut törkeä

KKO:2014:6 Pahoinpitely - Törkeä pahoinpitely Tahallisuus Rangaistuksen määrääminen - Rangaistuksen mittaaminen

Lue lisää


18.2.2014 Poliisi tuomittiin hälytysajossa tapahtuneesta kuolemantuottamuksesta

HelHO:2014:1 Liikenneturvallisuuden vaarantaminen Kuolemantuottamus Virkavelvollisuuden rikkominen

Lue lisää


15.2.2014 Tuomarinimityksiä 14.2.2014

Tasavallan presidentti päätti 14.2.2014 seuraavat nimitysasiat:

Lue lisää


13.2.2014 Laiminlyöntimaksuasiassa oli järjestettävä suullinen käsittely

KHO:2014:28 Työsuojelu - Tilaajavastuu – Laiminlyöntimaksu – Suullinen käsittely – Selvitysvelvollisuus

Lue lisää


13.2.2014 Psykologin opintokustannukset psykoterapeutiksi eivät olleet tulonhankkimiskuluina vähennyskelpoisia

KHO:2014:27 Henkilökohtaisen tulon verotus - Tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneet menot - Psykoterapiakoulutus - Nimikesuojatun ammattinimikkeen käyttöoikeus - Opiskelumenot

Lue lisää


10.2.2014 Ennakkopäätös jäännösrangaistuksen vaikutuksesta ja taposta tuomittavasta rangaistuksesta

KKO:2014:5 Tappo Ehdonalainen vapaus - Jäännösrangaistus Rangaistuksen määrääminen - Rangaistuksen mittaaminen - Jäännösrangaistuksen vaikutuksen mittaaminen

Lue lisää


10.2.2014 Turvapaikka-asian yhteydessä ei tutkita työhön tai perheeseen liittyviä oleskelulupaperusteita

KHO:lta kaksi vuosikirjaratkaisua turvapaikka-asian yhteydessä ratkaistavista oleskelulupaperusteista

Lue lisää


10.2.2014 Suomen kansalaisen puolisolta puuttuva matkustusasiakirja ei ole peruste olla myöntämättä oleskelulupaa

KHO:2014:22 Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa – Perheenyhdistäminen – Matkustusasiakirja oleskeluluvan myöntämisen edellytyksenä – Suomen hyväksymä matkustusasiakirja – Somalia

Lue lisää


6.2.2014 HHO: Avustajan palkkio 110 euroa myös vuoden 2013 toimenpiteistä

Oikeusavun palkkioasetukseen ei sisälly voimaantulosäännöstä.

Lue lisää


6.2.2014 Ammattimainen rahanlainaaja sai vähentää velallisen konkurssissa menetetyn pääoman tulonhankintamenona

KHO:2014:21 Henkilökohtaisen tulon verotus - Pääomatulo - Tulonhankkimismeno - Lainasaatavan menetys - Konkurssi

Lue lisää


6.2.2014 Määräaikaisen vuokrasopimuksen ehdon tulkinta edellytti jatkokäsittelyluvan myöntämistä

KKO:2014:4 Oikeudenkäyntimenettely - Jatkokäsittelylupa - Muutosperuste - Ennakkoratkaisuperuste Huoneenvuokra - Liikehuoneisto

Lue lisää


4.2.2014 Vakuutusyhtiö ja vakuutuksen ottaja eivät voineet sopia vakuutettua vastaan ajettavan kanteen oikeuspaikasta.

KKO:2014:3 Kansainvälinen prosessioikeus - Bryssel I -asetus - Suomen tuomioistuimen toimivalta Oikeuspaikka Vakuutussopimus Tuomioistuimen toimivalta

Lue lisää


1.2.2014 Työntekijän myöntämä sopimaton käyttäytyminen siinä määrin vähäistä, ettei se muodostanut syytä irtisanomiseen

TT:2014-15 Irtisanomissuojasopimus Korvaus Työsopimuksen irtisanominen Työsopimuksen purkaminen Työttömyyspäiväraha

Lue lisää
Unohditko tunnukset? Tiedustele: info@asianajajaliitto.fi tai (09) 6866 120


Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje