Kotimaiset tietolähteet, arkisto 2017

29.12.2017 Korkolain mukainen viitekorko ja viivästyskorot 1.1.–30.6.2018

Korkolain mukainen viitekorko ajanjaksona 1.1.–30.6.2018 on 0,0 %. Viivästyskorko tänä ajanjaksona on siten 7,0 % vuodessa

Lue lisää


29.12.2017 Käräjäoikeuksien toimipaikat vuoden 2019 alusta vahvistettu

Käräjäoikeuksien toimipaikkojen määrä vähenee nykyisestä 57:stä 36:een.

Lue lisää


21.12.2017 Apulaisoikeuskansleri: Turvapaikanhakijalla oikeus tallentaa turvapaikkapuhuttelunsa

Viranomainen ei voi yleisesti kieltää hakijaa tallentamasta puhuttelua, jossa tämä itse on läsnä asianosaisena, sillä tallentamiskielto loukkaisi hakijan sananvapauden suojaa.

Lue lisää


21.12.2017 Summaariset riita-asiat tarkoitus keskittää yhdeksään käräjäoikeuteen

Sähköinen asiointi pakolliseksi muille kuin yksityishenkilöille

Lue lisää


9.12.2017 Luonnos hallituksen esitykseksi tiedustelutoiminnan valvonnasta valmistunut

HE-luonnos laiksi tiedustelutoiminnan valvonnasta lähetettiin lainsäädännön arviointineuvostolle

Lue lisää


9.12.2017 Siviilitiedustelulakiluonnos lainsäädännön arviointineuvostolle

Luonnos siviilitiedustelulaiksi toimitetaan lainsäädännön arviointineuvostolle 8.12.2017

Lue lisää


9.12.2017 Ministeri Häkkänen: EU:n on vihdoin liityttävä Euroopan ihmisoikeussopimukseen

EU:lla on ollut velvoite jo lähes kymmenen vuoden ajan liittyä Euroopan ihmisoikeussopimuksen osapuoleksi.

Lue lisää


3.12.2017 Talous- ja velkaneuvonta siirtyy oikeusaputoimistoille

Tehtävä siirtyy aluehallintovirastoilta sekä kunnilta oikeusapu- ja edunvalvontapiireille

Lue lisää


2.12.2017 Yhdistelmärangaistusta koskevat lait voimaan 1.1.2018

Kysymys on uudenlaisesta rangaistuksesta, joka koostuu ehdottomasta vankeudesta ja sen jälkeisestä vuoden mittaisesta valvonta-ajasta.

Lue lisää


17.11.2017 Käräjätuomarille ja syyttäjälle huomautukset. Syytetty suoritti 20 tuntia liikaa yhdyskuntapalvelua.

Syyttäjä vaati ja tuomari tuomitsi ehdollisen rangaistuksen täytäntöönpantavaksi ilman laillista perustetta.

Lue lisää


16.11.2017 Liiketoimintakieltoa tehostetaan

Liiketoimintakieltoa koskevan lain soveltamisala laajenee ammattitoimintaa harjoittaviin yksityisiin elinkeinonharjoittajiin.

Lue lisää


16.11.2017 Tuomarinimityksiä 17.11.2017. Juha Mäkelä korkeimman oikeuden jäseneksi

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Lue lisää


14.11.2017 Apulaisvaltakunnasyyttäjä nosti syytteen itsensä ilmiantanutta kohtaan

Apulaisvaltakunnansyyttäjä on päättänyt nostaa syytteen törkeästä veropetoksesta asiassa, jossa epäilty on oma-aloitteisesti ilmoittanut kahdelta verovuodelta Verohallinnolle aikaisemmin salaamansa noin 140.000 euron määräiset pääomatulot

Lue lisää


11.11.2017 Valvira: Rajoitustoimenpiteiden käytön omavalvontaa kehitysvammaisten palveluissa on parannettava

Vastausten perusteella näyttää siltä, että päätöksiä tekevät henkilöt, joiden toimivaltaan se ei kuulu. Kirjallinen, valituskelpoinen päätös tulee tehdä esim. päivittäisissä toiminnoissa käytettävien rajoittavien välineiden tai asusteiden säännönmukaisesta ja pitkäkestoisesta käytöstä ja valvotusta liikkumisesta.

Lue lisää


9.11.2017 Arviointineuvosto: Kiinteistönmuodostamislain (3D) vaikutusten suuruusluokkaa kuvattava

Vaikutusten suuruusluokka tulisi käydä ilmi. Kiinteistönomistajan aseman muutosta tulisi kuvata tarkemmin. Asunto-osakeyhtiön osakkeenomistajan asema jää epäselväksi.

Lue lisää


8.11.2017 Työryhmä ehdottaa laajennuksia terrorismirikoksia koskevaan rangaistussääntelyyn

Tarkoituksena on tehostaa terrorismirikosten torjuntaa laajentamalla rangaistavan käyttäytymisen alaa.

Lue lisää


8.11.2017 Työryhmä ehdottaa lakia henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa

Lailla pantaisiin täytäntöön rikosasioiden tietosuojadirektiivi, joka yhdessä tietosuoja-asetuksen kanssa muodostaa EU:n niin sanotun tietosuojapaketin.

Lue lisää


7.11.2017 Julkisen oikeusavun laadun arviointi laajennetaan myös yksityisten avustajien hoitamiin toimeksiantoihin

Toimeksiantojen arvioinnin avulla halutaan selvittää oikeusavun laatutaso ja antaa oikeusavustajille välineitä kehittää toiminnan laatua sekä ammattitaitoa.

Lue lisää


1.11.2017 Oikeusaputoimiston palvelut kuuluvat Kuluttajariitalautakunnan toimivaltaan vain jos kyse on täyttä korvausta vastaan annetusta palvelusta

Kuluttajariitalautakunta: Oikeusaputoimiston palvelut. Palvelusta peritty maksu. Lautakunnan toimivalta.

Lue lisää


1.11.2017 Vastapuolelta saatu kulukorvaus jaetaan vakuutetun ja vakuutusyhtiön kesken vasta sen jälkeen kun oikeusturvavakuutuksen enimmäiskorvausmäärä on maksettu

Kuluttajariitalautakunta: Oikeusturvavakuutus. Oikeudenkäyntikulujen jakaantuminen. Vakuutusmäärän ylittävät oikeudenkäyntikulut. Yllättävä ja ankara ehto.

Lue lisää


31.10.2017 Oikeusministeri Häkkänen: EU:n liityttävä Euroopan ihmisoikeussopimukseen

"EU:n tulee näyttää sitoutumisensa ihmisoikeuksien kunnioittamiseen liittymällä ihmisoikeussopimukseen."

Lue lisää


29.10.2017 Lakivaliokunta väljentäisi tutkintavangin sijoittamista koskevaa hallituksen esitystä

Hallituksen esityksessä tutkintavanki olisi harvoja poikkeuksia lukuunottamatta siirrettävä RISE:n ylläpitämään vankilaan seitsemässä päivässä.

Lue lisää


24.10.2017 AIPA-hankkeen aikataulu venyy: valmista vasta 2021

Tarkennettuun työmääräarvioon perustuvan uuden aikataulun mukaan AIPA-hanke on kokonaisuudessaan valmis marraskuun 2021 loppuun mennessä. Aiemmin tavoitteena oli vuoden 2018 loppu.

Lue lisää


18.10.2017 Professori Pia Letto-Vanamosta Helsingin oikeustieteellisen tiedekunnan dekaani

Helsingin yliopiston hallitus on nimittänyt tiedekuntien dekaanit kaudelle 1.1.2018─31.12.2021.

Lue lisää


13.10.2017 Syytteitä nostettu Kittilän kuntapäättäjiä vastaan

21 kunnanvaltuutettua ja 14 kunnanhallituksen jäsentä syytteeseen törkeästä virka-aseman väärinkäytöstä. Lisäksi syytteet työturvallisuusrikoksesta ja työsyrjinnästä.

Lue lisää


4.10.2017 Verohallinnon ohje: Luopumiset perintö- ja lahjaverotuksessa

Luopumistilanteita tarkastellaan perintö- ja testamenttisaantojen, henkivakuutuskorvausten, osituksen, hallintaoikeudesta luopumisen sekä ennakkoluopumisen osalta

Lue lisää


3.10.2017 Apulaisoikeuskansleri: Yhdenvertaisuus huomioitava paremmin asianajajatutkinnon suorittamisessa

Asianajajatutkinnon tutkintovaatimukset ovat suomenkielisiä.

Lue lisää


29.9.2017 Työryhmä ehdottaa uudistuksia lapsenhuoltolakiin

Vuoroasuminen kirjattaisiin lakiin. Tapaamisoikeus voitaisiin vahvistaa myös lapsen ja hänelle erityisen läheisen henkilön välille.

Lue lisää


29.9.2017 Jukka Rappe on nimitetty määräaikaiseksi apulaisvaltakunnansyyttäjäksi

Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen on nimittänyt valtionsyyttäjä Jukka Rappen määräaikaiseksi apulaisvaltakunnansyyttäjäksi.

Lue lisää


29.9.2017 Työ­mark­ki­na­jär­jes­töil­tä yh­teis­lah­joi­tus Hel­sin­gin yli­opis­ton oi­keus­tie­teel­li­sel­le kou­lu­tusa­lal­le

Työmarkkinajärjestöt ovat tehneet yhteislahjoituksen Helsingin yliopiston 375-Tulevaisuusrahastoon osana juuri päättynyttä valtion vastinrahakampanjaa.

Lue lisää


24.9.2017 HS: Hutiloiva lakimies saa jatkaa työssään – lupalakimiesten valvonta ontuu pahasti

Oikeuskansleri ja Asianajajaliitto ehdottavat oikeusministeriölle lain paikkaamista.

Lue lisää


24.9.2017 Karjalainen: Lautamiehet pois käräjäsalista

Lausunnoissa oikeusprosessin keventämisestä yli kymmenessä kyseenalaistettiin lautamiesjärjestelmän tarpeellisuus.

Lue lisää


20.9.2017 Esitys uudeksi nimilaiksi eduskunnalle

Hallitus esittää, että etu- ja sukunimeä koskeva lainsäädäntö uudistetaan kokonaisuudessaan.

Lue lisää


20.9.2017 Oikeusministeriön hallinnonala valtion talousarvioesityksessä vuodelle 2018

Määrärahataso on noin 13 miljoonaa euroa pienempi kuin kuluvana vuonna.

Lue lisää


16.9.2019 Oikeusministeri Häkkänen: Suomen on oltava aktiivinen toimija oikeusvaltioperiaatteen puolustajana EU-keskusteluissa

"Pidän tärkeänä, että Suomi varautuu tarvittaessa puolustamaan oikeusvaltioperiaatetta EU:ssa myös aiemmin käyttämättömillä keinoilla"

Lue lisää


16.9.2017 Selvitys perus- ja ihmisoikeustutkimuksen tilasta ja tulevaisuudesta Suomessa

Ihmisoikeuskeskus on julkaisut selvityksen perus- ja ihmisoikeustutkimuksen tilasta ja tulevaisuudesta Suomessa.

Lue lisää


8.9.2017 Rikosrekisteritietojen vaihtoa halutaan laajentaa EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisiin

Komission ehdotuksen mukaan EU-valtiot ryhtyisivät vaihtamaan tietoja tehokkaammin EU:n ulkopuolisten kansalaisten jäsenvaltioissa saamista rikostuomioista.

Lue lisää7.9.2017 Pätevien oikeustulkkien määrä kasvaa

Tammikuussa 2018 aloittaa tutkinnon suorittamisen neljäs oikeustulkkiryhmä, ja hakuaika on parhaillaan käynnissä.

Lue lisää


4.9.2017 Valtakunnansyyttäjä Nissinen syytteeseen virkavelvollisuuden rikkomisesta

Syyte käsitellään korkeimmassa oikeudessa.

Lue lisää


31.8.2017 Oikeusministeriön ehdotus valtion talousarvioon 2018

Määrärahataso on noin 22 miljoonaa euroa pienempi kuin kuluvana vuonna

Lue lisää


31.8.2017 Valtakunnansyyttäjä Matti Nissinen pidätetty virantoimituksesta

Syynä on Nissiseen kohdistuva rikostutkinta, joka on syyteharkinnassa oikeuskanslerinvirastossa.

Lue lisää


23.8.2017 EOA puuttui perusteettomiin maksuhäiriömerkintöihin

Suppeaa haastehakemusta käyttäen eli riidattomana velkomusasiana vireille pannun asian suoritustuomio johtaa aina maksuhäiriömerkintään.

Lue lisää


22.8.2017 Apulaisvaltakunnansyyttäjä johtamaan Turun puukotusjutun syyttäjäryhmää

Turun terrorismirikosasian käsittelee apulaisvaltakunnansyyttäjän johtama syyttäjäryhmä. Vangittua puolustaa asianajaja Kaarle Gummerus.

Lue lisää


15.8.2017 Turvapaikanhakijoiden oikeusavusta tehdään selvitys

Oikeusministeri Antti Häkkänen on päättänyt, että turvapaikanhakijoiden oikeusavusta tehdään perusteellinen selvitys.

Lue lisää


9.8.2017 AOA: Olosuhdeselvityksen laativan sosiaaliviranomaisen tulee arvioida mitkä tiedot se voi sisällyttää käräjäoikeudelle annettavaan selvitykseen

"Olosuhdeselvitykseen sisällytettävät salassa pidettävät tiedot asianosaisista edellyttävät aina yksilökohtaista harkintaa"

Lue lisää


7.8.2017 YLE: Asianajajaliitto vaatii turvapaikanhakijoiden oikeusturvan parantamista: "Kaikkien pitää olla yhdenvertaisia lain edessä"

Turvapaikanhakijoiden oikeusapuun tehdyt muutokset ovat johtaneet oikeusturvan heikkenemiseen ja mahdollisesti vääriin turvapaikkapäätöksiin

Lue lisää


20.7.2017 Olkiluodon ydinvoimalan liittyvässä välimiesmenettelyssä annettiin osapäätös

Lopullinen ja sitova osapäätös Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) sääntöjen mukaisessa välimiesmenettelyssä, joka koskee Olkiluoto 3 EPR -ydinvoimaprojektin viivästymistä ja siitä aiheutuneita kustannuksia. ​

Lue lisää


19.7.2017 Valtakunnansyyttäjää koskeva esitutkinta on siirtynyt syyteharkintaan

Keskusrikospoliisi on saanut valmiiksi esitutkinnan valtakunnansyyttäjä Matti Nissisen epäillystä virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Lue lisää


6.7.2017 EOA arvioi vankilan oikeutta lukea vangin kirjeitä ja lukemista koskevien päätösten perusteluja

Vankila salasi vangilta todelliset syyt hänen kirjeidensä lukemiseen.

Lue lisää


4.7.2017 Työryhmä ehdottaa keinoja keventää oikeudenkäyntimenettelyjä

Ehdotuksia käräjäoikeuden kokoonpanon keventämiseksi ja videoyhteyden käytön lisäämiseksi.

Lue lisää


30.6.2017 Viranomaisten tiedonkulku katkesi vangitsemisasiassa

Vangittu oli Vantaan vankilassa yli viisi kuukautta eikä vangitsemisasiaa käsitelty käräjäoikeudessa pakkokeinolaissa säädetyn neljän vuorokauden kuluessa kiinniotosta.

Lue lisää


22.6.2017 1980-luvun valtiopäiväasiakirjat eduskunnan verkkopalvelussa

Kaikki hallituksen esitykset, valiokuntamietinnöt ja -lausunnot, kertomukset, asetukset, valtioneuvoston päätökset sekä täysistuntopöytäkirjat löytyvät vuodesta 1980 lähtien.

Lue lisää


22.6.2017 Valtionhallinnon nimityspäätökseen tyytymätön hakija voi jatkossa valittaa hallinto-oikeuteen

Hallitus esittää, että viranhakija saisi jatkossa hakea muutosta valtion virkaan tai virkasuhteeseen nimittämistä koskevaan päätökseen valittamalla hallinto-oikeuteen.

Lue lisää


21.6.2017 Työryhmä ehdottaa uutta tietosuojalakia

Tietosuojalailla täsmennettäisiin ja täydennettäisiin Euroopan parlamentin ja neuvoston keväällä 2016 antamaa yleistä tietosuoja-asetusta.

Lue lisää


21.6.2017 Oikeustajututkimus: Kansalaisten käsitykset sopivasta rangaistustasosta vaihtelevat

Tutkimuksessa sekä kansalaisia että tuomareita pyydettiin antamaan rangaistus samoihin heille esitettyihin rikostapauksiin.

Lue lisää


21.6.2017 Syyttäjälaitoksen uudistamista koskeva ehdotus valmiiksi

Työryhmän ehdotuksen mukaan muodostettaisiin uusi Syyttäjälaitos-niminen virasto.

Lue lisää


16.6.2017 Emeritus oikeuskansleri Jaakko Jonkalle Asianajajaliiton oikeustekopalkinto

Suomen Asianajajaliitto palkitsi keväällä eläkkeelle jääneen oikeuskanslerin työstä oikeusvaltion hyväksi.

Lue lisää


16.6.2017 Risto Hiekkataipale oikeuskansleriksi loppuvuoden ajaksi

Kansliapäällikkö Kimmo Hakonen vuoden loppuun asti apulaisoikeuskanslerina.

Lue lisää


16.6.2017 Asianajajaliiton valtuuskunta koolla Imatralla

Kokouksen aiheista ja päätöksistä tiedotetaan päivän mittaan.

Lue lisää


15.6.2017 KHO huolissaan maakuntauudistuksen epäselvistä tehtäväjaoista

Korkein hallinto-oikeus on antanut lausunnon valtiovarainministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi.

Lue lisää


13.6.2017 Valtion virkamieslain ja turvallisuusselvityslain muutosehdotukset eduskunnalle

Turvallisuusviranomaiset voisivat selvittää viranhakijan ulkomaansidonnaisuuksiaan nykyistä laajemmin.

Lue lisää


9.6.2017 Väitös Lapin yliopistossa: Rikosasian vastaajaa avustavan asianajajan lojaalisuusvelvollisuus

OTM Jukka Ahtisen väitöskirjan keskiössä on vastaajaa avustavan asianajajan lojaalisuus suomalaisessa rikosprosessissa.

Lue lisää


6.6.2017 Tuomarit tuomitsivat rangaistuksia vanhentuneista teoista

Käräjätuomareille huomautukset. Vaikka virheet olivat tapahtuneet käräjätuomarien tehtävien ydinalueella, virheitä voitiin pitää vähäisinä

Lue lisää


30.5.2017 Tiedustelun parlamentaarinen valvonta -työryhmän mietintö valmistui

Parlamentaarisen valvonnan ja oikeusministeriössä valmistellun laillisuusvalvonnan on tarkoitus yhdessä muodostaa tehokas ja riippumaton tiedustelutoiminnan ulkoisen valvonnan kokonaisuus.

Lue lisää


30.5.2017 Eduskunta valitsi apulaisoikeusasiamieheksi Pasi Pölösen

Eduskunnan täysistunto valitsi oikeustieteen tohtori Pasi Pölösen apulaisoikeusasiamieheksi toimikaudelle 1.10.2017-30.9.2021.

Lue lisää


29.5.2017 Oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2016

Kertomuksessa esitellään oikeuskanslerin keskeiset toiminta-alueet, niissä vuoden aikana tehdyt havainnot sekä toimenpiteisiin johtaneet asiat.

Lue lisää


16.5.2017 Helsingin oikeustieteellisen tiedekunnan promootio seurattavissa netissä

Perjantain 19.5.2017 promootioaktia yliopiston juhlasalissa klo 11 alkaen voi seurata live-lähetyksenä

Lue lisää


5.5.2201 AOA: Laki ei anna vastausta, tuleeko esitutkintapöytäkirja julkiseksi, kun pääkäsittely peruutetaan asianosaisen poissaolon vuoksi

Poliisilaitos kieltäytyi antamasta toimittajalle esitutkintapöytäkirjaa. Oliko asia ollut esillä istunnossa?

Lue lisää


27.4.2017 VKSV: Asianajajan ammattinimikkeen lainvastainen käyttäminen ei ole vähäinen rikos

Asianajajan ammattinimikkeen lainvastainen käyttäminen, esitutkinnan rajoittaminen, vähäisyysperuste

Lue lisää


26.4.2017 OM ottaa vastaan ns. lupalakimiesten hakemuksia Valvontalautakunnan jäseneksi ja varajäseneksi

Luvan saaneita oikeudenkäyntiavustajia edustava jäsen ja varajäsen Suomen Asianajajaliiton yhteydessä toimivaan valvontalautakuntaan

Lue lisää


26.4.2017 Oikeudenkäyntiä hallintoasioissa koskeva lakiehdotus lausunnolle

Oikeusministeriössä valmisteilla oleva hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa on parhaillaan lausunnolla. Uusi laki korvaisi nykyisin voimassa olevan hallintolainkäyttölain.

Lue lisää


25.4.2017 Selvitys haalarikameroiden käyttöönotosta poliisissa

Poliisin sisäinen selvitys ei näe ongelmaa kuvaamisessa kotirauhan piirissä

Lue lisää


21.4.2017 KKV antoi ensimmäisen päätöksensä julkisten hankintojen valvonnassa

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on 1.1.2017 lähtien valvonut hankintalain noudattamista ja erityisesti laittomia suorahankintoja.

Lue lisää


21.4.2017 Toimikunta ehdottaa tuomioistuinviraston perustamista

Tuomioistuinvirasto huolehtisi tuomioistuinlaitoksen keskushallintoviranomaisen tehtävistä.

Lue lisää


19.4.2016 Tiedustelumietinnöt luovutettiin ministereille

Suomeen esitetään tiedustelulainsäädäntöä, jonka tavoitteena on parantaa suomalaisen yhteiskunnan mahdollisuuksia suojautua kansalliseen turvallisuuteen kohdistuvilta vakavilta uhkilta.

Lue lisää


19.4.2017 OM:n työryhmän mietintö tiedustelutoiminnan valvonnasta

Tiedusteluvaltuutettu uudeksi lainvalvontaviranomaiseksi

Lue lisää


3.4.2017 Tuomioistuintilastoja julkaistu

Jatkokäsittelylupa evättiin 54 prosentissa tapauksista, joissa sitä edellytettiin (46 % vuonna 2015).

Lue lisää


3.4.2017 OKM toimenpiteisiin tekijänoikeuden valvontakirjeiden johdosta

Toimenpiteillä turvattaisiin kirjeiden saajien asemaa

Lue lisää


1.4.2017 Työryhmä valmistelemaan lakia rangaistusluonteisista hallinnollisista seuraamuksista

Tavoitteena on laatia eri seuraamuslajeihin laajasti soveltuvat säännösehdotukset, jotta tarve asiaa koskevalle erityissääntelylle jäisi mahdollisimman vähäiseksi.

Lue lisää


29.3.2017 Helsingin hovioikeuden laatuhanke: Tuomioistuimet ja media

Muun muassa mediatuomareita ehdottava hankejulkaisu verkkosivuilla

Lue lisää


29.3.2017 Työryhmä selvittämään sähköisen viestinnän välitystietojen säilytysvelvollisuutta

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut työryhmän arvioimaan lainsäädäntöä, joka koskee sähköisen viestinnän välittämiseen liittyvien tietojen säilytysvelvollisuutta.

Lue lisää


27.3.2017 Kauppalehti: Fondian anti merkittiin lähes 11-kertaisesti

Kaupankäynti osakkeilla alkaa Nasdaq First Northissa arviolta 4.4.

Lue lisää


27.3.2017 EU:n oikeusministerien tavoitteena tehostaa sähköisen todistusaineiston saatavuutta rikosten selvittämistä varten

EU:n oikeusministerikokouksessa esillä vierastaistelijat ja rikosoikeus tietoverkoissa

Lue lisää


13.3.2017 EOA:n päätös virkasyytteen nostamisesta kolmea tuomaria kohtaan

Käräjätuomari kiistää EOA:n laintulkkinnan

Lue lisää


13.3.2017 Oikeuskansleri Jaakko Jonkan haastattelu Aamulehdessä

"Oikeuskanslerinviraston toimintaa ei kannata muuttaa sellaiseksi, että sen tehtävä olisi tukea lainvalmistelua"

Lue lisää


13.3.2017 Maksupalvelulakiin tulossa muutoksia

Tavoitteena on lisätä kilpailua sekä parantaa maksamisen turvallisuutta ja kuluttajansuojaa.

Lue lisää


10.3.2017 Ulosottovelallisten määrä kasvoi edelleen

Ulosotossa oli vuonna 2016 yli 550 000 eri velallista. Näistä luonnollisia henkilöitä oli noin 496 000 ja oikeushenkilöitä hieman alle 54 000.

Lue lisää


9.3.2017 Lakiluonnokset valitusluvan käytön laajentamisesta KHO:ssa lausunnolle

Ehdotuksen mukaan valitettaessa korkeimpaan hallinto-oikeuteen vaadittaisiin jatkossa valituslupa lähes kaikissa ympäristönsuojelulain, vesilain, maankäyttö- ja rakennuslain sekä maa-aineslain mukaisissa päätöksissä.

Lue lisää


7.3.2017 Helsingin yliopiston tohtoripromootioiden promovoitavat kunniatohtorit julkistettu

Oikeustieteellisen tiedekunnan juhlallinen tohtoripromootio pidetään 19.5.2017.

Lue lisää


6.3.2017 AOA: Esitutkinta viivästyi aiheettomasti ministerin epäillyssä rikosasiassa

AOA piti tutkittavan rikoksen vanhentumisvaaraa sellaisena seikkana, joka tulee ottaa huomioon tutkintajärjestelyissä.

Lue lisää


2.3.2017 Konkurssi- ja yrityssaneeraustiedot maksutta saataville verkkoon 2018

Hallitus antoi eduskunnalle esityksen lakimuutoksista, joita EU:n uusi maksukyvyttömyysasetus edellyttää.

Lue lisää


28.2.2017 Rikoslakirikosten määrä jatkaa laskuaan

Petokset nousussa, henkirikokset laskussa

Lue lisää


23.2.2017 EOA huolissaan riita-asioiden käsittelyaikojen kestosta

Keväällä 2015 vireille tulleen asian valmisteluistunto luvassa keväällä 2017.

Lue lisää


21.2.2017 Oikeusapu- ja edunvalvontaviraston perustamista selvitetään

Tähän mennessä erillisvirastoina Valtakunnansyyttäjänvirasto, Rikosseuraamuslaitos ja Valtakunnanvoudinvirasto. Tuomioistuinvirasto on perusteilla.

Lue lisää


21.2.2017 Valtakunnansyyttäjä: Alle puolet poliisin selvittämistä raiskauksista johtaa syytteeseen

VKS Matti Nissinen kiinnittää blogissaan huomion siihen, että poliisin selvittämiskynnys tarkoittaa "syytä epäillä", kun taas syyte nostetaan jos on "todennäköisiä syitä". Raiskaussyytteistä 1/4 hylätään.

Lue lisää


17.2.2017 Järjestyksessä toinen kansallinen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma hyväksytty

Hallituksen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelmalla pyritään edistämään oikeuksien toteutumista lukuisilla hankkeilla

Lue lisää


12.2.2017 Avioliittolain muutoksen myötä myös muita lainmuutoksia

Avioliittolain muutos, jonka mukaan myös samaa sukupuolta olevat henkilöt voivat solmia avioliiton, tulee voimaan maaliskuun alusta. Se tuo muutoksia myös eräisiin muihin säännöksiin, jotta ne soveltuvat samaa sukupuolta oleviin pareihin.

Lue lisää


7.2.2017 Työryhmä keskittäisi summaariset riita-asiat kahdeksaan käräjäoikeuteen

Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa, että summaaristen riita-asioiden käsittely keskitetään Ahvenanmaan, Itä-Uudenmaan, Kainuun, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson, Oulun, Pirkanmaan ja Pohjanmaan käräjäoikeuksiin.

Lue lisää


4.2.2017 Asianajajaoikeuden killalle uusi kiltavanhin

Kiltaa vuodesta 2000 alkaen kiltavanhimpana luotsannut asianajaja, OTT hc Jukka Peltonen luovutti killan seuraajilleen 3.2.2017 pidetyssä Matti Ylöstalon 100-vuotisjuhlaseminaarissa

Lue lisää


3.2.2017 Oikeuskanslerilta aloite lupalakimieslain muuttamiseksi

Lupaa ei tulisi voida myöntää kelvottomille. Oikeuskanslerille muutoksenhakuoikeus jos lupa myönnetty.

Lue lisää


3.2.2017 Oikeuskanslerilta moitteet Maahanmuuttoviraston ylijohtajalle

Ylijohtaja antoi tammikuussa 2016 määräyksen, jonka mukaan virastossa ei tullut kevään aikana käsitellä sellaisia hakemuksia, joihin olisi voinut silloisen lainsäädännön mukaan soveltaa humanitaarisen suojelun perustetta.

Lue lisää


1.2.2017 Myös Turun yliopistoon oikeustieteen Professor of practice

​OTT, laamanni Pekka Määttä on aloittanut 1.1.2017 oikeustieteen Professor of Practice -tehtävässä. Määttä työskentelee päätoimisesti Kainuun käräjäoikeudessa ja toimii yliopistolla osa-aikaisena (20 %) työelämäprofessorina.

Lue lisää


1.2.2017 OKan lausunto: Valitusoikeuden avaaminen virkanimityksiin

Oikeuskansleri piti kannatettavana ehdotusta, jonka mukaan valtion virkaan ja määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittämistä koskevasta valituskiellosta pääsääntöisesti luovuttaisiin.

Lue lisää


31.1.2017 Oikeuskansleri Jaakko Jonkka jää eläkkeelle

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle 1. toukokuuta 2017 alkaen.

Lue lisää


27.1.2017 Ylijohtaja Sami Manninen: Oikeuskanslerinviraston rooli voisi olla lainsäädäntötyötä tukeva

Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston ylijohtaja Sami Manninen ehdottaa oikeuskanslerinviraston painopisteen kehittämistä valtioneuvoston käytännön lainvalmistelutyötä tukevan, riippumattoman oikeuspalvelun suuntaan,

Lue lisää


27.1.2017 Mikkelin vankilan toiminnassa ilmeni vakavia lainvastaisuuksia

Muun muassa oikeudenkäyntiasiakirjojen hallussapidolle asetettiin rajoituksia, jolloin vangeilla ei ollut asianmukaisia mahdollisuuksia valmistautua oikeudenkäynteihin. Vankia oli pyydetty luovuttamaan asiamiehelle annettavat asiakirjat vankilalle tarkastettavaksi, mikä loukkasi asianajosalaisuutta.

Lue lisää


26.1.2017 Esitys käräjäoikeusverkoston uudistamiseksi annettiin eduskunnalle

Esityksen mukaan nykyisten 27 sijaan jatkossa käräjäoikeuksia olisi 20.

Lue lisää


26.1.2017 Uusi yhdistelmärangaistus koostuisi vankeudesta ja valvonnasta

Yhdistelmärangaistus voitaisiin tuomita vakavan rikoksen uusijalle, jota on pidettävä erittäin vaarallisena toisen hengelle, terveydelle tai vapaudelle.

Lue lisää


26.1.2017 Liiketoimintakieltoa aiotaan tehostaa

Lain soveltamisalaa laajennettaisiin ammattitoimintaa harjoittaviin yksityisiin elinkeinonharjoittajiin

Lue lisää


25.1.2017 EOA korostaa tosiasiallista mahdollisuutta avustajan käyttöön turvapaikkapuhutteluissa

Maahanmuuttovirasto oli asettanut avustajalle sopimattoman turvapaikkapuhuttelun ajankohdan siirtämisen edellytykseksi sen, että avustaja voi osoittaa, että avustajan läsnäolo on asiakkaan kohdalla erityisestä syystä tarpeen

Lue lisää


24.1.2017 Oikeusasiamiehelle jälleen lähes 5000 kantelua

Suurimpia asiaryhmiä olivat sosiaalihuolto ja poliisikantelut.

Lue lisää


20.1.2017 Hovioikeudenneuvos Mirjami Paso Itä-Suomen yliopiston Professor of Practice -tehtävään

Hovioikeudenneuvos, dosentti Mirjami Paso on nimitetty Itä-Suomen yliopistoon oikeustieteen Professor of Practice -tehtävään 1.2.2017 alkaen.

Lue lisää


13.1.2017 Asianajaja Matti Kunnakselle Matti Ylöstalo -palkinto

Suomen Asianajajaliiton säätiö myönsi Matti Ylöstalo -palkinnon asianajaja, laamanni, OTT Matti Kunnakselle

Lue lisää


12.1.2017 Asianajajille kunniamerkkejä

Tasavallan presidentin 6.12.2016 myöntämät kunniamerkit luovutettiin asianajajaliiton entisille hallituksen ja valtuuskunnan puheenjohtajalle.

Lue lisää


2.1.2017 Tuomareiden sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteri otettu käyttöön

Rekisteriin merkitään tiedot tuomarin, asiantuntijajäsenen ja lautamiehen sidonnaisuuksista sekä myönnetyistä sivutoimiluvista ja sivutoimista saaduista tuloista.

Lue lisää
Unohditko tunnukset? Tiedustele: info@asianajajaliitto.fi tai (09) 6866 120


Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje