Kotimaiset tietolähteet, arkisto 2016

30.12.2016 Voiko asianajaja lähettää tulkin vankilaan kääntämään suullisesti kansliatuomiota?

Oikeusasiamies arvioi miten suomen kieltä taitamaton tutkintavanki voi saada tiedon tuomioistuimen kansliatuomiosta

Lue lisää


30.12.2016 Oikeusasiamieheltä hyvitysesitys lainvastaisesta vangitsemisesta

Hovioikeudesta lähti täytäntöönpantavaksi virheellinen tuomiolauselma. Vangin vapauttaminen kesti viikon.

Lue lisää


23.12.2016 Helsingin oikeustieteellisessä merkittävien nimitysten aika

Uusilta professoreilta edellytetään laaja-alaisuutta. Nimitettävästä riippuu onko kyse apulaisprofessuurista vai professuurista.

Lue lisää


23.12.2016 Vuoden 2017 alusta voimaan tulevia muutoksia oikeusministeriön hallinnonalalla

Tuomioistuimia ja tuomareita koskeva lainsäädäntö uudistuu

Lue lisää


19.12.2016 Uusi laki kilpailuoikeudellisista vahingonkorvauksista

Tähän asti asiasta on ollut vain yksi pykälä kilpailulaissa ja yleisiä säännöksiä vahingonkorvauslaissa.

Lue lisää


19.12.2016 Kuluttaja-asiamies sai valitusluvan markkinaoikeuden XXL-päätökseen

Korkein oikeus on myöntänyt valitusluvan markkinaoikeuden päätökseen, joka koskee XXL Sports & Outdoor Oy:n (XXL) markkinointia.

Lue lisää


17.12.2016 Hallitus haluaa myös yritykset vastuuseen törkeästä kirjanpitorikoksesta

Hallitus esittää, että myös yritys, yhteisö tai muu oikeushenkilö voisi joutua rangaistusvastuuseen toiminnassaan tehdystä törkeästä kirjanpitorikoksesta.

Lue lisää


16.12.2016 Tuomarinkoulutuslautakunta aloittaa toimintansa vuoden alusta

Lautakunnan puheenjohtajaksi nimitettiin tuleva oikeusneuvos, OTL Kirsti Uusitalo.

Lue lisää


16.12.2016 Asianajajien neuvotteluja valvottu laittomasti Kuopion vankilassa

Vankila sai huomautuksen lainvastaisesta menettelystä

Lue lisää


16.12.2016 Suomen huumausainepolitiikan peruslinja pysyy ennallaan

Tavoitteena on ehkäistä huumausaineiden käyttöä ja levittämistä siten, että niiden käytöstä ja torjunnasta aiheutuvat terveydelliset, sosiaaliset ja yksilölliset haitat ja taloudelliset kustannukset jäävät mahdollisimman pieniksi.

Lue lisää


13.12.2016 Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2017

Kilometrikorvaus 41 sentiä/km, kokopäiväraha 41 euroa

Lue lisää


13.12.2016 AIPA-hanke etenee

Syyttäjänvirastojen ja yleisten tuomioistuinten sähköisen asianhallintajärjestelmän käyttöönotto alkanut

Lue lisää


5.12.2016 Rikosasian vastaajalle olisi tullut myöntää viisumi

EU:n ulkopuoliseen valtioon käännytetty kantelija ei ollut saanut viisumia osallistuakseen hovioikeuden pääkäsittelyyn

Lue lisää


2.12.2016 AVKS:n kannanotto syyttäjän päätösten perustelemiseen ja syyttäjän velvollisuuksista pakkokeinoihin liittyen

Syyttäjällä on velvollisuus seurata tarkoin pakkokeinojen käyttöä esitutkinnan aikana. Jos aihetta ilmenee, syyttäjän on tutkinnanjohtajan kanssa neuvoteltuaan käytettävä pakkokeinolain syyttäjälle antamia toimivaltuuksia

Lue lisää


1.12.2016 EU-tuomioistuin kielsi hinnan pilkkomisen

EU-tuomioistuin otti ennakkoratkaisussaan kantaa sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevan direktiivin tulkintaan.

Lue lisää


1.12.2016 Tehostettu matkustuskielto ja tutkinta-aresti vaihtoehdoiksi tutkintavankeudelle

Hallituksen tänään eduskunnalle antaman lakiesityksen taustalla on muun muassa tarve lisätä tutkintavankeuden tehokkaasti valvottuja vaihtoehtoja.

Lue lisää


1.12.2016 Poliisille moitteita kotietsinnöistä

Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja arvostelee kolmessa päätöksessään poliisin menettelyä kotietsinnöissä. Yksi kotietsinnöistä tehtiin rikosepäilyn perusteella ja muut käräjäoikeuteen tuotavaksi määrätyn vastaajan tavoittamiseksi.

Lue lisää


28.11.2016 Työryhmä pohtimaan ehdollisen vankeusrangaistuksen tehostamista

Tavoitteena on löytää keinoja vähentää ehdollisen ja ehdottoman vankeuden välistä porrastusta.

Lue lisää


18.11.2016 Rikosuhrimaksu käyttöön joulukuun alusta

Rikosuhrimaksun on velvollinen maksamaan täysi-ikäisenä rikoksen tehnyt henkilö, jolle määrätään rangaistus sellaisesta rikoksesta, josta voi saada vankeusrangaistuksen.

Lue lisää


18.11.2016 Uusi sakkomenettely käyttöön joulukuun alusta

Syyttäjät eivät enää vahvista poliisin kirjoittamia sakkoja eräissä tavallisimmissa rikkomuksissa

Lue lisää


16.11.2016 Kolme tuomaria syytteeseen

Käräjäoikeus ei ollut ryhtynyt toimenpiteisiin tuomioistuinkäsittelyn järjestämiseksi säilöön otettujen ulkomaalaisten erillään säilyttämistä koskevien päätösten johdosta

Lue lisää


8.11.2016 Osakeyhtiölain muutostarpeista lausuntotiivistelmä

Osakeyhtiölain muutostarpeiden arviointia pidettiin ajankohtaisena ja tärkeänä. Arviomuistion yleiset tavoitteet saivat laajaa kannatusta.

Lue lisää


8.11.2016 Perustuslain muutosehdotus lausuntokierrokselle

Kyseessä on osa tiedustelulainsäädännön valmistelua.

Lue lisää


28.10.2016 Asianajajienkin kannattaa varoa paperilaskujen jättämistä Postin laatikkoon

Sisä-Suomen poliisilaitos varoittaa rosvoista, jotka poimivat kirjelaatikosta laskuja sisältäviä kirjeitä, lisäävät laskuun oman tilinumeronsa ja postittavat laskun alkuperäiselle vastaanottajalle

Lue lisää


28.10.2016 Nokian renkaiden väitetty testimanipulaatio ei oikeuttanut hyvitykseen

Asiakas osti autoonsa Nokian renkaat 580 eurolla. Myöhemmin hän vaati renkaista 200 euron hyvitystä, koska lehtitietojen mukaan rengasvalmistaja olisi vääristellyt rengastestien tuloksia

Lue lisää


27.10.2016 Rikoksesta epäillyn oikeutta avustajan käyttöön täydennetään - avustajadirektiivin tuomat muutokset

Rikoksesta epäillyn tai syytetyn oikeutta avustajan käyttöön sekä vapautensa menettäneen oikeutta yhteydenpitoon täydennetään. Muutoksilla parannetaan epäiltyjen ja syytettyjen oikeusturvaa. Muutosten on määrä tulla voimaan 27. marraskuuta 2016.

Lue lisää


19.10.2016 Asuntolainojen ja vertaislainojen sääntelyyn muutoksia vuoden 2017 alusta

Kuluttajansuojalakiin lisätään erityissäännökset asuntoluotoista sekä muista kuluttajaluotoista, joiden vakuudeksi annetaan asunto.

Lue lisää


17.10.2016 Pauliine Koskelon näkemyksiä perustuslakivalvonnasta ja perustuslakivaliokunnasta

Ajatuspaja Libera julkaisi ensimmäisen osan perustuslakiraportistaan otsikolla Profeettavallasta perustuslakituomioistuimeen

Lue lisää


12.10.2016 Työryhmä ehdottaa muutosta perustuslain luottamuksellisen viestin suojaa koskevaan säännökseen

Työryhmän työ on osa meneillään olevaa ja hallitusohjelmaan pohjaavaa tiedustelulainsäädännön valmistelua.

Lue lisää


6.10.2016 Syyttäjälaitoksen eettiset linjaukset

Syyttäjälaitoksen arvoja ovat oikeudenmukaisuus, ammattitaito ja työhyvinvointi.

Lue lisää


6.10.2016 EU-direktiivi heikensi suomalaisten kuluttajien asemaa verkkokaupassa

Ostaja maksaa nyt palautuskulut, jos toisin ei ole sovittu. Palautuskuluihin voi sisällyttää vain välittömät posti- ja kuljetuskulut.

Lue lisää4.10.2016 Työryhmä ehdottaa turvapaikkavalitusten käsittelyn hajauttamista neljään hallinto-oikeuteen

Helsingin hallinto-oikeuteen nyt keskitettyjen valitusasioiden hajauttamista esitetään Helsingin lisäksi Itä-Suomen, Pohjois-Suomen ja Turun hallinto-oikeuteen

Lue lisää


3.10.2016 Työryhmä valmistelemaan lapsenhuoltolain uudistamista

Työryhmän tehtävänä on arvioida, miltä osin laissa ja sen soveltamisessa todetut epäkohdat on tarpeen korjata lakia muuttamalla sekä valmistella tarvittavat lakiehdotukset.

Lue lisää


3.10.2016 Syyttäjille ohje tehtävien etusijajärjestyksestä

Uudistetun ohjeen tavoitteena on edistää syyttäjäntoiminnan yhdenmukaisuutta ja lyhentää kiireellisten asioiden rikosoikeudenkäyntien kokonaiskestoa.

Lue lisää


22.9.2016 Oikeusavun ja edunvalvonnan organisaatio uudistuu lokakuun alusta

Nykyiset kuusi oikeusapupiiriä muodostetaan virastoiksi, joiden hallinto hoidetaan keskitetysti.

Lue lisää


15.9.2017 Oikeusministeriön hallinnonala valtion talousarvioesityksessä vuodelle 2017

Määrärahataso on 16 miljoonaa euroa pienempi kuin kuluvana vuonna

Lue lisää


15.9.2016 Työryhmä valmistelemaan oikeusprosessien keventämistä

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän kehittämään keinoja oikeudenkäyntiin liittyvien käytäntöjen keventämiseksi sekä rikos- että riita-asioissa.

Lue lisää


14.9.2016 Asianajaja Jukka Peltoselle Matias Calonius -mitali

Valtioneuvoston oikeuskansleri luovutti myöntämänsä mitalin Jukka Peltoselle tämän pidettyä jäähyväisesitelmänsä Asianajajaoikeuden killan kokouksessa

Lue lisää


14.9.2016 Oikeuskansleri: eläkelaitosten vaikuttajia ei tulisi nimittää muutoksenhakulautakuntaan

Oikeuskansleri Jaakko Jonkan mukaan työeläkeasioiden muutoksenhakulautakuntaan ei tulisi nimittää henkilöitä, jotka toimivat eläkelaitosten hallituksissa tai neuvottelukunnissa.

Lue lisää


9.9.2016 Tuomioistuinsovittelu lisääntynyt huomattavasti 10 vuoden aikana

Laki riita-asioiden sovittelusta yleisissä tuomioistuimissa tuli voimaan vuoden 2006 alusta. Oulussa tuomioistuinsovittelun 10-vuotisjuhlaseminaari 8.-9. syyskuuta

Lue lisää


5.9.2016 Oikeuskansleri arvioi hovioikeuden perustelujen riittävyyttä

Hovioikeuden tuomion tiettyjä kohtia selkeyttämällä olisi tuomio ollut asianosaisten helpommin ymmärrettävissä, koska esitetyt perustelut olisivat tällöin yksiselitteisemmin kuvanneet oikeudellista päättelyä.

Lue lisää


1.9.2016 Yksityisille avustajille asiakohtaiset palkkiot turvapaikka-asioissa

Turvapaikka-asioita koskevat uudet palkkiot perustuvat syyskuun alussa voimaan tulleeseen oikeusapulain muutokseen.

Lue lisää


27.8.2016 Tuomioistuimia ja tuomareita koskeva lainsäädäntö uudistuu ensi vuoden alusta

Uusi tuomioistuinlaki tulee voimaan vuoden 2017 alusta

Lue lisää


25.8.2016 Edunvalvonnan käsikirja hyvistä toimintatavoista

Käsikirja on tehty pitkälti oikeusaputoimistojen edunvalvontatoimistojen käyttöön, mutta se on tarkoitettu myös ostopalvelun tuottajille.

Lue lisää


24.8.2016 Uusi Akkusastoori ilmestynyt

Valtakunnansyyttäjänviraston lehdessä aiheena mm. kansainväliset rikokset ja eläkkeelle jääneen AVKS Jorma Kalskeen muistoja uraltaan

Lue lisää


24.8.2016 Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lainsäädännön uudistaminen, näkemyksiä uudistamistarpeista. Lausuntotiivistelmä

Oikeusministeriö laati muistion, johon koottiin lapsenhuoltolain soveltamisessa oikeusministeriön tietoon tulleita ongelmia ja ehdotuksia lain uudistamistarpeiksi. Muistiosta pyydettiin lausuntoja 15. helmikuuta 2016 mennessä.

Lue lisää


20.8.2016 Ministeri Jari Lindströmin oikeudenhoito-ohjelma

1. kansalaisten oikeusturvasta huolehtiminen. 2. rikollisuuden vähentäminen. 3. ydintehtävien kehittäminen. 4. EU-vaikuttaminen

Lue lisää


15.8.2016 Oi­keus­mi­nis­te­riön eh­do­tus val­tion ta­lou­sar­vioon 2017

Oi­keus­mi­nis­te­riö eh­dot­taa hal­lin­no­na­lal­leen 932 mil­joo­naa eu­roa mää­rä­ra­ho­ja vuo­del­le 2017. Mää­rä­ra­ha­ta­so on sa­man­suu­rui­nen kuin ku­lu­va­na vuon­na

Lue lisää


11.8.2016 Tur­va­paik­ka­va­li­tus­ten tuo­miois­tuin­kä­sit­te­lyä no­peu­te­taan - myös oi­keu­sa­vun saa­mi­seen muu­tok­sia

Ta­voit­tee­na on luo­da edel­ly­tyk­siä sil­le, et­tä kan­sain­vä­lis­tä suo­je­lua kos­ke­vat va­li­tu­sa­siat on mah­dol­lis­ta kä­si­tel­lä aiem­paa jou­tui­sam­min ja su­ju­vam­min.

Lue lisää


10.8.2016 EOA:n ratkaisu: Hakemusasian ratkaisua ei lähetetä hakijalle ennen tyytymättömyyden ilmoittamisen määräaikaa

Hakemusasioiden ratkaisuja ei lähetetä tiedoksi vaan ne pidetään vain kansliassa nähtävänä. Tyytymättömyyden ilmoitus edellyttää tiedon hankkimista lopputuloksesta oma-aloitteisesti.

Lue lisää9.8.2016 EOA: Hovioikeudet eivät kykene antamaan ratkaisujaan laissa säädetyssä määräajassa

Lapsen huoltoriidan ratkaisu annettiin yli viisi kuukautta pääkäsittelyn jälkeen.

Lue lisää


8.8.2016 Turun Sanomissa presidentti Timo Eskon haastattelu

KKO:n presidentti: ”Juttujen käsittelyajat ovat vaarassa pidentyä”

Lue lisää


2.8.2016 Vangilla oikeus olla yhteydessä asianajajaansa myös yksinäisyysrangaistusta suoritettaessa

Apulaisoikeusasiamies: Yhteydenpidon rajoittamisella yksinäisyysrangaistuksen aikana ei ole tarkoitettu rajoittaa vangin yhteydenpitoa asiamieheensä, tapahtuu yhteydenpito häneen sitten tapaamisena tai puhelimitse

Lue lisää


31.7.2016 EOA: Kotietsinnällä ei ollut edellytyksiä kun poliisi tutki huumelähetyksen saaneen kodin kuukausia lähetyksen takavarikon jälkeen

Kotietsinnän tulee perustua tiettyyn rikokseen kohdistuvaan epäilyyn. Etsintään ryhdyttäessä on oltava selvillä, minkä rikoksen tutkimiseksi etsintä toimitetaan ja mihin rikosepäily perustuu ja mitä etsinnällä pyritään löytämään.

Lue lisää


24.7.2016 Suomen Kuvalehti: Suomessakin syytön voi saada oikeudessa tuomion.

"Syyllinen turmaan oli Mikko. Ei vaan Jaakko. Ei vaan... Suomessakin syytön voi saada oikeudessa tuomion. Yleistä se ei ole."

Lue lisää


22.7.2017 Kauppalehti: Yrityskaupat ja listautumiset satavat asianajotoimistojen laariin

Keskivertotoimiston nettotulosprosentti on 19,4, kun suomalaisella keskivertoyrityksellä nettotulosta jää noin kolme prosenttia liikevaihdosta.

Lue lisää


22.7.2016 Professori Martti Koskenniemen mukaan Turkin oikeusjärjestelmä on tuhottu ja tuhon seurauksia voi vain arvailla.

""Aletaanko varkailta katkoa käsiä, jos kirkonmiehet valtaavat tuomarien paikat?"

Lue lisää


18.7.2016 "Katupartiot korvaavat oikeuslaitoksen – Turkki vajoaa yhä syvemmälle"

Talouselämä-lehti valottaa Turkin vallankaappausyrityksen myötä tapahtuneita tuomarien ja syyttäjien pidätyksiä

Lue lisää


7.7.2016 Ns. sak­ko­me­net­te­ly ja ri­ko­suh­ri­mak­su otetaan käyt­töön

Tuo­miois­tui­men ul­ko­puo­lel­la ta­pah­tu­va ri­ko­sa­sioi­den kä­sit­te­ly uu­dis­tuu. Ri­ko­suh­ri­mak­sun mak­sa­mi­seen on vel­vol­li­nen täy­si-ikäi­se­nä ri­kok­sen teh­nyt, jo­ka tuo­mi­taan ri­kok­ses­ta, jos­ta voidaan tuomita van­keut­ta.

Lue lisää22.6.2016 EOA: Poliisi teki vastoin omaa käsitystään kotietsinnän

Poliisi ei omasta mielestään tehnyt kotietsintää kun he tarkastivat kasvatetaanko asunnossa kannabista

Lue lisää


22.6.2016 AOka: Tuomioistuimen lainvoimainen ratkaisu pantava täytäntöön

Kuntayhtymä ryhtyi hankkimaan lisäselvitystä kun sen päätös oli kumottu hallinto-oikeudessa

Lue lisää


22.6.2016 Lakivaliokunnan mietintö tuomioistuinlaista

Asessorin viroista koulutusvirkoja, tuomareille pakollinen koulutus, käräjänotaarit valittaisiin keskitetysti

Lue lisää


20.6.2016 Työryhmä: Korruptioepäilystä voitava ilmoittaa nimettömänä tai luottamuksellisesti

Työryhmä korostaa nimettömän tai luottamuksellisen ilmoittamisen tärkeyttä.

Lue lisää


20.6.2016 Summaaristen riita-asioiden keskittäminen eräisiin käräjäoikeuksiin valmisteluun

Summaariset riita-asiat enintään kahteen käräjäoikeuteen hovioikeuspiiriä kohti.

Lue lisää


16.6.2016 Avustajadirektiivi toteutetaan muutoksilla esitutkinta- ja oikeusapulakiin

Hallituksen esitys annettiin tänään. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan 27.11.2016

Lue lisää


16.6.2016 Oikeusaputoimistojen hallintoa keskitetään

Nykyiset kuusi oikeusapupiiriä muodostetaan virastoiksi, joiden hallinto hoidetaan keskitetysti.

Lue lisää


16.6.2016 Sami Manninen oikeusministeriön lainvalmisteluosaston päälliköksi

Valtioneuvosto nimitti tänään 16.6. oikeusministeriön lainvalmisteluosaston osastopäälliköksi lainsäädäntöjohtaja, oikeustieteen kandidaatti Sami Mannisen 1. elokuuta alkavaksi viisivuotiskaudeksi.

Lue lisää


13.6.2016 Apulaisoikeuskansleri arvostelee poliisin näkemystä sanavapauden rajoista

Tutkinnanjohtajan mielestä rasistisen mielipiteen ilmaiseminen ei voi täyttää rikoksen tunnusmerkistöä.

Lue lisää


13.6.2016 Lakivaliokunnalta erimielinen mietintö turvapaikka-asioiden oikeusavusta

"Tarpeellisia toimenpiteitä arvioidessaan oikeusaputoimisto lähtökohtaisesti luottaa hyvää asianajajatapaa ja muita ammattieettisiä ohjeita noudattavien avustajien arvioihin siitä, että avustajan osallistuminen puhutteluun on ollut tarpeen."

Lue lisää


12.6.2016 OKV: Alle 15-vuotiaalla rikollisesta teosta epäillyllä on esitutkintalain mukaiset epäillyn oikeudet

Poliisilaitokselle oli ilmoitettu kolmen alle 15-vuotiaan tekemäksi epäillystä kunnianloukkausrikoksesta. Epäilty teko oli liittynyt yläkoululuokassa tapahtuvaan kiusaamiseen.

Lue lisää


12.6.2016 EU- tai ETA-valtion myöntämä passi on riittävä henkilöllisyystodistus verkkopankkitunnuksia haettaessa.

Hallinto-oikeus totesi toistamiseen: S-Pankki syrji asiakkaitaan tunnistamisessa

Lue lisää


8.6.2016 Työryhmä pohtimaan sakkomenettelyn soveltamisalan laajentamista

Hallitusohjelmassa linjaus, jonka mukaan summaariseen menettelyyn siirretään rikosasiat, joista voi seurata sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta.

Lue lisää


8.6.2016 Turun Sanomat huolissaan kasvavista oikeudenkäyntikuluista

Riita-asian käsittely käräjä- ja hovioikeudessa voi maksaa yli keskivertosuomalaisen vuosipalkan.

Lue lisää


8.6.2016 Savon Sanomien mukaan kotietsinnän edellytyksiä tutkitutetaan nykyään noin sata kertaa vuodessa

Kotietsinnän voi tehdä myös poliisipartio päällystöesimiehen luvalla. Usein etsintöjä tekevät myös rikostutkijat.

Lue lisää


8.6.2016 Savon Sanomat: Huumerikostutkinnan tehot hukassa

Telekuuntelun käyttö putosi jopa neljänneksen

Lue lisää


2.6.2016 Uusista kiinnityksistä annetaan vain sähköisiä panttikirjoja

Myös kiinnityksiä muutettaessa kirjaamisviranomainen muuttaa vanhat kirjalliset panttikirjat sähköiseen muotoon.

Lue lisää


2.6.2016 Raija Toiviainen uudeksi apulaisvaltakunnansyyttäjäksi

Tasavallan presidentin on tarkoitus päättää nimityksestä huomenna perjantaina 3. kesäkuuta.

Lue lisää


31.5.2016 Ehdotus lausunnolle: korruptiota torjuttaisiin kriminalisoimalla vaikutusvallan väärinkäyttö

Lakiluonnoksen mukaan vaikutusvallan kauppaamisrikokseen syyllistyisi se, joka tarjoaa toiselle palkkion siitä, että tämä vaikuttaisi epäasiallisesti virkamiehen tai kansanedustajan tai heihin rinnastettavien henkilöiden päätöksentekoon.

Lue lisää


30.5.2016 Tuomioistuinten ratkaisuissa merkittäviä alueellisia eroja

Väitös rikos- ja prosessioikeuden ja rikollisuuden tutkimuksen alalta, HTM Mika Sutela

Lue lisää


30.5.2016 SM julkaissut käsikirjan rikoksen uhrin suojelemisesta

Tavoitteena on uhrin parempi selviytyminen rikosprosessista ja, että hänelle ei aiheutuisi lisäkärsimyksiä. Valmistelussa ei ollut mukana asianajajaliiton edustajaa.

Lue lisää


26.5.2016 Perustuslakivaliokunta huolissaan turvapaikanhakijoiden oikeusavusta

Valiokunnan lausunto PeVL 24 2016 vp HE 32/2016 vp Perustuslakivaliokunta: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lue lisää


26.5.2016 Työryhmä ehdottaa eurooppalaisen tutkintamääräyksen kansallista täytäntöönpanoa

Direktiivissä on kyse todisteiden hankkimiseen rikosasioissa liittyvästä oikeusapumenettelystä EU:n jäsenvaltioiden välillä.

Lue lisää


24.5.2016 Syyttäjälaitos yhdeksi virastoksi vuoden 2018 alusta

Uuteen syyttäjälaitokseen tulee keskushallintoyksikkö nykyisen Valtakunnansyyttäjänviraston tilalle sekä neljä alueellista yksikköä.

Lue lisää


20.5.2016 Osakeyhtiölain muutostarpeesta arviomuistio

Virkatyönä tehty arviomuistio on taustoitusta mahdollisten lainvalmistelutoimeksiantojen antamista varten.

Lue lisää


20.5.2016 Rikoksesta peräisin oleva omaisuus tuomittavaksi valtiolle nykyistä laajemmin

Hyöty voidaan jatkossa tuomita menetetyksi myös siltä, jolle se on menettämisseuraamuksen tai korvausvelvollisuuden välttämiseksi siirtynyt.

Lue lisää


20.5.2016 Asuntolainoista ja vertaislainoista ehdotetaan uusia säännöksiä

Uudistuksessa mukana sekä direktiiviin perustuvia että kansallisia säännöksiä

Lue lisää


13.5.2016 Toimikunta valmistelemaan tuomioistuinviraston perustamista

Työn tavoitteena on hallituksen esityksen antaminen vuoden 2017 jälkipuoliskolla siten, että virasto voitaisiin perustaa vielä tällä vaalikaudella.

Lue lisää


12.5.2016 Verohallinto ei korjannut omaa virhettään

AOA Sakslin moitti Verohallintoa siitä, että se jätti tekemänsä virheen korjaamisen asiakkaiden aktiivisuuden varaan

Lue lisää


10.5.2016 Viranomainen ei saa lähettää sähköpostilla salassapidettäviä tietoja edes vastatessaan asiakkaan viestiin

Kaupungin viranhaltija vastasi asiakkaan sähköpostiviestiin poistamatta viestiketjussa olevia asiakkaan itse lähettämiä salassa pidettäviä tietoja.

Lue lisää


10.5.2016 Työryhmä ehdottaa turvapaikkavalitusten käsittelyn hajauttamista useampaan hallinto-oikeuteen

Nykyisin kaikki turvapaikkapäätöksiä koskevat valitukset käsitellään keskitetysti Helsingin hallinto-oikeudessa.

Lue lisää


4.5.2015 Journalisti-lehti: Valtakunnansyyttäjä Matti Nissinen haluaa syyttäjäkunnalle yhtenäisen linjan toimittajiin kohdistuvien uhkausten käsittelyyn

Toimittajien kohdistuva uhkailu on vakava asia, joka pitää tutkia perusteellisemmin kuin nyt on tehty.

Lue lisää


4.5.2016 Huoltoriitojen sovittelu tuomioistuimissa osoittautunut toimivaksi malliksi

Oikeusministeriön asettama seurantaryhmä on selvittänyt huoltoriitasovittelun toteutumista käytännössä.

Lue lisää


2.5.2016 Perustuslakivaliokunta ei hyväksy syrjivää arvonlisäverokohtelua julkisen edunvalvonnan palkkioissa

PeVL 16/2016 Perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen esityksestä laiksi valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä HE 26/2016

Lue lisää


28.4.2016 Ulosoton sähköistä asiointia lisätään

Asiakirjat voidaan toimittaa kansalaisen tai yrityksen asiointitilille, jos vastaanottaja on ottanut asiointitilin käyttöön.

Lue lisää


21.4.2016 Osallistu lapsenhuoltolain uudistamiseen - verkkokeskustelu alkanut

Oikeusministeriö käynnistänyt verkkokeskustelun lainvalmistelun tueksi

Lue lisää


21.4.2016 Akkusastoori uudistui – ensimmäinen verkkolehti on ilmestynyt

Syyttäjälaitoksen tiedotuslehti Akkusastoori on nyt ilmestynyt ensimmäisen kerran varsinaisena verkkolehtenä.

Lue lisää


14.4.2016 Lainsäädännön arviointineuvosto asetettu

Valtioneuvosto asetti tänään 14. huhtikuuta yleisistunnossaan lainsäädännön arviointineuvoston toimikaudelle 15.4.2016–14.4.2019. Lainsäädännön arviointineuvoston asettaminen perustuu pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmaan.

Lue lisää


14.4.2016 Asko Välimaa oikeusministeriön kansliapäälliköksi

Valtioneuvosto on nimittänyt oikeusministeriön kansliapäälliköksi oikeustieteen lisensiaatti, varatuomari Asko Välimaan 1.5.2016 alkavaksi viisivuotiskaudeksi.

Lue lisää


13.4.2016 Joukkorahoituslailla uusia rahoitusmahdollisuuksia yritysten kasvuun

Hallitus antoi esityksensä joukkorahoituslaiksi torstaina 7. huhtikuuta.

Lue lisää


12.4.2016 Nimilain uudistaminen käynnistymässä

Oikeusministeriössä laaditun arviomuistion mukaan lain ajanmukaisuuden arviointi on tarpeen, koska sekä väestörakenteessa että ihmisen yksilöllisyyttä koskevissa arvostuksissa on tapahtunut monia muutoksia.

Lue lisää


8.4.2016 Oikeuskansleri selvityttää vakuutusoikeuden käytännön suullisten käsittelyiden järjestämisessä

Vakuutusoikeudessa on järjestetty 0-3 suullista käsittelyä vuosittain. Ratkaistuja asioita oli esimerkiksi vuonna 2015 yli 6 600

Lue lisää


8.4.2016 Avioliittolain edellyttämät lainmuutokset vahvistettiin

Samaa sukupuolta olevat henkilöt voivat solmia avioliiton maaliskuun 2017 alusta alkaen

Lue lisää


1.4.2016 Lakimiesliitto: Tuomioistuinhallinnolla jopa tuhansien käsiteltyjen asioiden tehokkuusparannukset

Suomen Lakimiesliiton teettämän ja riippumattoman tutkimusyhtiö Aula Research Oy:n tekemän selvityksen mukaan oikeusministeriöstä erillinen tuomioistuinhallinto olisi kansalaisten oikeusturvan kannalta erittäin kannattava hanke

Lue lisää


30.3.2016 Suomen Asiakastieto: Liiketoimintakieltoja nyt enemmän kuin koskaan

Liiketoimintakielto estää jo lähes 1 200 henkilön osallistumisen yritystoimintaan. Uusia kieltoja määrättiin viime vuonna 368 kappaletta, mikä sekin on kaikkien aikojen ennätys

Lue lisää


30.3.2016 Työsuojelu.fi: Asianajo- ja lakiasiaintoimistoissa valvottiin psykososiaalista kuormitusta ja työaikalakia

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt työsuojeluvalvontaa asianajo- ja lakiasiaintoimistoihin vuosien 2013–2016 aikana. Tarkastuksia tehtiin yhteensä 58, ja joukossa oli sekä pieniä että suuria toimistoja

Lue lisää


23.3.2016 Keskisuomalainen: Lapsikaappausten määrä yli kaksinkertaistui viime vuonna

Oikeus- ja ulkoministeriöiden Keskisuomalaiselle keräämien tietojen mukaan Suomesta kaapattiin ulkomaille vuonna 2015 yhteensä 27 lasta. Vastaava luku vuonna 2014 oli 11

Lue lisää


21.3.2016 OM: Oikeusaputoimistojen etäpalvelukokeilusta hyviä kokemuksia: videoyhteyksillä parempaa asiakaspalvelua

Oikeusaputoimistoissa on päättynyt etäpalvelukokeilu, jossa asiakaspalvelua kokeiltiin parantaa videoyhteyksillä

Lue lisää


21.3.2016 Keskusrikospoliisi: Huumaus- ja dopingainerikollisuuden tilannekatsaus 2015−2016

Lainvalvontaviranomaisten tietoon tulleiden huumausainerikosten kokonaismäärä suureni vuonna 2015 lähes 7,5 prosenttia vuoteen 2014 verrattuna (2014: 21 853; 2015: 23 478)

Lue lisää


17.3.2016 Valtiovarainministeriö: Verotus- ja veronkantomenettelyä yhdenmukaistetaan ja yksinkertaistetaan

Uudistukset yhdenmukaistavat ja yksinkertaistavat verotus- ja veronkantomenettelyä sekä verotuksen muutoksenhaku- ja seuraamusjärjestelmää. Nyt esitettyjen uudistusten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2017 alusta

Lue lisää


17.3.2016 OM: Oikeusaputoimistojen hallintoa aiotaan keskittää

Nykyiset kuusi oikeusapupiiriä muodostettaisiin virastoiksi, joiden hallinto hoidettaisiin keskitetysti. Hallituksen tänään antamalla esityksellä toteutettaisiin valtion oikeusaputoimistojen rakenneuudistus

Lue lisää


15.3.2016 Finlex: Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöstöstä uudistui

Sosiaalihuollon keskeisiä ammattiryhmiä koskeva sääntely uudistui, kun laki sosiaalihuollon ammattihenkilöstöstä tuli voimaan 1. maaliskuuta 2016

Lue lisää


15.3.2016 Maahanmuuttovirasto: Ulkomaalaisten lupa-asiat Maahanmuuttovirastolle – paikkakuntien sijainti vielä auki

Poliisin hoitamat ulkomaalaislupa-asiat esitetään siirrettäväksi Maahanmuuttovirastolle. Siirtoa koskeva hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle kevätistuntokaudella 2016

Lue lisää


10.3.2016 Eduskunta: Perhevapaan lomakertymä pienenee, lomalla sairastamiseen omavastuu

Eduskunta hyväksyi vuosilomalain, merimiesten vuosilomalain ja sairausvakuutuslain muutokset keskiviikkona 9. maaliskuuta. Lait tulevat voimaan 1. huhtikuuta 2016

Lue lisää


10.3.2016 STM: Kaksitoista uutta ainetta huumausaineluetteloon

Suomen huumausaineluetteloon lisätään kaksitoista uutta, terveydelle vaarallista huumaantumistarkoituksessa käytettävää ainetta

Lue lisää


10.3.2016 Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta kielsi luottoyhtiötä syrjimästä henkilöllisyyden tunnistamisessa ja asetti 25 000 euron uhkasakon

Hakija oli ollut huonekaluliikkeessä ostamassa huonekaluja. Hän ei ollut päässyt hakemaan liikkeessä myönnettävää luottoa, koska luottoyhtiö ei ollut hyväksynyt hänen Viron passiaan henkilöllisyyden tunnistamisasiakirjaksi

Lue lisää


8.3.2016 Finlex avautuu avoimena datana 10. maaliskuuta

Oikeusministeriön Finlex-tietopankin avoimen datan palvelu avataan 10. maaliskuuta. Aiemmin Finlex on ollut tarjolla vain verkkosivustona

Lue lisää


4.3.2016 Poliisihallitus: Poliisi vastaa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden maasta poistamisesta ja erityisesti tukee Suomeen tulleiden omaehtoista paluuta

Poliisi valmistautuu siihen, että kielteisen turvapaikkapäätöksen jälkeen turvapaikanhakijan maasta poistuminen toteutuu tehokkaasti. Myös turvapaikanhakijan vapaaehtoista paluuta kotimaahansa tuetaan

Lue lisää


3.3.2016 OM: Selvitys: Vihapuhe vaikuttaa uhrin turvallisuuden tunteeseen

Oikeusministeriön teettämän selvityksen mukaan vihapuhe ja häirintä vaikuttavat kohteeksi joutuneiden henkilöiden turvallisuuden tunteeseen

Lue lisää


3.3.2016 OM: Työryhmä ehdottaa vesilain käyttöoikeussääntelyn uudistamista

Oikeusministeriön asettama työryhmä ehdottaa vesilain käyttöoikeussääntelyn tarkistamista niin, että sääntely on yhdenmukaista perustuslain kanssa

Lue lisää


1.3.2016 Yle.fi: Valtakunnansyyttäjä: Kansainvälinen malli rantautui Suomeen – verkosta saa rikoksia alihankintana

Rikoksia voi tilata alihankintana niin sanotuista pimeistä verkoista. Valtakunnansyyttäjä Matti Nissinen ja KRP kertovat uudesta rikosten liiketoimintamallista, jossa esimerkiksi rahanpesu tai haittaohjelma tilataan alihankintana verkosta

Lue lisää


29.2.2016 Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvitys: Potilaat tarvitsevat valinnanvapaudestaan vertailukelpoista tietoa

Potilaat ovat voineet vuoden 2014 alusta alkaen valita itse terveysasemansa ja erikoissairaanhoidon hoitopaikkansa kaikista Suomen julkisista terveysasemista ja sairaaloista

Lue lisää


29.2.2016 Maahanmuuttovirasto: Turvapaikkatutkinta siirtyy poliisilta Maahanmuuttovirastolle 1.3.2016

Turvapaikanhakijan saavuttua Suomeen hänelle tehdään rekisteröinnin jälkeen turvapaikkatutkinta, jossa selvitetään henkilöllisyys ja matkareitti

Lue lisää


29.2.2016 OM: Rikoksen uhrin oikeuksiin parannuksia 1. maaliskuuta

Poliisille ja muille esitutkintaviranomaisille tulee nykyistä laajempi velvollisuus ilmoittaa uhrille hänen oikeuksistaan esitutkinnassa ja oikeudenkäynnissä

Lue lisää


26.2.2016 MTV.fi: Tukihuijarit piinaavat Kelaa – miljoonia verorahaa vääriin taskuihin

Vuodesta 2013 huijausten määrä on kasvanut useilla sadoilla. 2015 Kela kirjasi väärinkäytösepäilyjä 2149 kappaletta

Lue lisää


26.2.2016 Yle.fi: MOT: Hovioikeuksien raiskaustuomiot ovat edelleen lieviä

MOT tutki Suomen kaikkien hovioikeuksien käsittelemät rikostapaukset, jotka liittyivät raiskausiin, törkeisiin raiskauksiin ja sukupuoliyhteyteen pakottamiseen

Lue lisää


26.2.2016 Savon Sanomat: Analyysi: Oikeushallinnon ja poliisin uudistusten kustannusvaikutuksia ei tiedetä

Uudessa käräjäoikeusverkostossa käräjäoikeus jää 20 paikkakunnalle nykyisen 27:n sijasta. Lisäksi useita kanslioita ja istuntopaikkoja lakkautetaan. Hallituksen esitys asiasta on tarkoitus eduskunnalle antaa syksyllä. Uudistus on määrä toteuttaa vuonna 2018

Lue lisää


25.2.2016 Poliisihallitus: Poliisi kirjasi viime vuonna lähes 2 600 asuntomurtoilmoitusta: Talviloma ovella - samoin asuntorosvo?

Viime vuosi oli kohtalaisen vilkas asuntomurtorintamalla. Lisäksi lomakaudet ovat toisinaan lisänneet asuntomurtoja, kun varkaille tarjoutuu tilaisuuksia vierailla tyhjiksi jääneissä kodeissa

Lue lisää


25.2.2016 Yle.fi: Tavallisen kansan karvalakkijutut kadonneet hovioikeuksista

Syksyllä kiristyneen lupamenettelyn takia käräjäoikeuden ratkaisun saaminen hovioikeuden tarkasteltavaksi on ison kynnyksen takana

Lue lisää


25.2.2016 SM: Ampuma-aselakiin komission deaktivointiasetuksen mukainen muutos

Valtioneuvosto on hyväksynyt hallituksen esityksen laiksi ampuma-aselain muuttamisesta

Lue lisää


24.2.2016 Eduskunnan kirjasto: Tietopaketti perheenyhdistämisen tiukentamisesta

Perheenyhdistämisen ehtoja ehdotetaan tiukennettavaksi ulkomaalaislakia muuttamalla

Lue lisää


24.2.2016 Eduskunnan kirjasto: Tietopaketti työsopimuslain muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriössä valmistellaan työsopimuslain muutosta. Eduskunnan kirjasto on julkaissut lakihankkeesta tietopaketin

Lue lisää


24.2.2016 Väitös Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella 4.3.2016

Hallintotieteiden maisteri, oikeustieteen maisteri Reima Kukkosen rikos- ja prosessioikeuden alaan kuuluva väitöskirja Velallisen rikokset ja rikosoikeudellinen laillisuusperiaate tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa

Lue lisää


23.2.2016 Selvityshenkilöt ehdottavat syyttäjälaitoksen organisointia yhdeksi virastoksi

Selvityshenkilöiden johtopäätös on, että syyttäjälaitosta voisi kehittää parhaiten organisoitumalla yhdeksi virastoksi, jossa on selkeä ja toiminnallisesti vahva rakenne.

Lue lisää


20.2.2016 Ulosottovelallisia aiempaa enemmän

Ulosotossa oli vuonna 2015 yli 540 000 eri velallista. Näistä luonnollisia henkilöitä oli noin 485 000 ja oikeushenkilöitä noin 55 000.

Lue lisää


18.2.2016 Panttikirjat aiotaan vähitellen sähköistää kokonaan

Uusista kiinnityksistä annettaisiin jatkossa panttikirjoja vain sähköisessä muodossa, ja kiinnityksiä muutettaessa vanhat kirjalliset panttikirjat muunnettaisiin sähköisiksi.

Lue lisää


18.2.2016 Tuomioistuimia ja tuomareita koskevasta laista esitys eduskunnalle

Vähintään kolme vuotta soveltuvaa työkokemusta hankkineet juristit voisivat hakeutua kolmivuotisiin asessorin koulutusvirkoihin.

Lue lisää


15.2.2016 Oikeusasiamieheltä kahdet moitteet edunvalvonta-asioissa

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen on antanut Itä-Suomen maistraatille ja Kainuun yleiselle edunvalvonnalle moitteet holhousasioissa.

Lue lisää


15.2.2016 Mahdollisuuksia tuomita rikoksesta peräisin oleva omaisuus valtiolle menetetyksi aiotaan laajentaa

Tavoitteena nykyistä tehokkaammin estää rikoksista hyötyminen ja hyödyn käyttäminen uusien rikosten rahoittamiseen.

Lue lisää


15.2.2016 Tehostettu matkustuskielto ja tutkinta-aresti käyttöön vaihtoehtoina tutkintavankeudelle

Vaihtoehtojen etsimisen taustalla on mm. tarve vähentää tutkintavankiloiden tilanahtautta.

Lue lisää


5.2.2016 Eduskunnan verkkopalveluun lisätty kaikki valtiopäiväasiakirjat vuodesta 1991 alkaen

Eduskunnan verkkopalvelusta löytyvät nyt kaikki valtiopäiväasiakirjat vuodesta 1991 alkaen. Valtiopäiväaineistoa on verkossa saatavilla laajemmin ja yhtenäisemmin kuin koskaan aiemmin

Lue lisää


4.2.2016 SM: Kansainvälisen suojelun perusteella myönnettäviin oleskelulupaperusteisiin muutoksia

Kansainvälisen suojelun antamisen edellytyksiä tarkennetaan. Valtioneuvosto on tänään antanut eduskunnalle hallituksen esityksen ulkomaalaislain muuttamiseksi

Lue lisää


4.2.2016 OM: Päivä- ja rikesakkoihin esitetään korotuksia

Päiväsakot esitetään korotettavaksi noin kaksinkertaisiksi. Myös rikesakkoa ja yhteisösakkoa korotettaisiin

Lue lisää29.1.2016 Finlex.fi: Hallintopäätöksistä valittaminen muuttui vuoden 2016 alussa – uudistus koskee 178 lakia

Vuoden 2016 alussa oikaisuvaatimuksen käyttö laajeni uusiin asiaryhmiin haettaessa muutosta hallintoviranomaisten päätöksiin. Viranomaisen ratkaisuun tyytymätön saa valittaa hallinto-oikeuteen vasta sitten, kun on ensin vaatinut viranomaiselta oikaisua

Lue lisää


29.1.2016 OM: Lapsenhuoltolain muutostarpeita pohditaan, sähköinen kuuleminen tulossa

Oikeusministeriössä on valmistunut muistio, johon on koottu lain soveltamisessa ministeriön tietoon tulleita ongelmia sekä ehdotuksia lain uudistamistarpeiksi

Lue lisää


26.1.2016 Valtiovarainministeriö: Rahanpesulainsäädännön uudistamisesta tuli 35 lausuntoa

Valtiovarainministeriö sai määräajassa 35 lausuntoa rahanpesulainsäädännön uudistamisesta. Lausuntoaika päättyi perjantaina 22. tammikuuta

Lue lisää


25.1.2016 Ihmisoikeusliitto: Sosiaaliturvan taso on ihmisoikeuskysymys

Perusturvan ja viimesijaisen toimeentuloturvan taso ei ole vain moraalinen ja valtiontaloudellinen kysymys. Kyse on myös perustuslaissa ja kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa määriteltyjen taloudellisten ja sosiaalisten oikeuksien toteutumisesta. Suomen perustuslain ohella niitä turvaavat YK:n taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva yleissopimus (TSS-sopimus) ja Euroopan sosiaalinen peruskirja

Lue lisää


25.1.2016 Tuomareiden koulutusjärjestelmän kehittäminen. Lausuntotiivistelmä

Oikeusministeriö pyysi 8.6.2015 lausuntoa tuomioistuinlain jatkovalmisteluhankkeessa laaditusta luonnoksesta hallituksen esitykseksi tuomioistuinlaiksi sekä hankkeen koulutustyöryhmän mietinnöstä (Oikeusministeriö, Mietintöjä ja lausuntoja 38/2015) yhteensä 101 viranomaiselta ja yhteisöltä

Lue lisää


25.1.2016 Maahanmuuttovirasto: Vuonna 2015 myönnettiin hieman yli 20 000 oleskelulupaa, uusia Suomen kansalaisia reilut 8 000

Maahanmuuttovirasto myönsi ensimmäisen oleskeluluvan 20 709 henkilölle vuonna 2015

Lue lisää


21.1.2016 STM: Urheilijan tapaturma- ja eläketurvaan muutoksia

Hallitus jatkaa urheilijoiden ansioperusteisen sosiaaliturvan asteittaista kehittämistä muutoksilla, jotka ehdotetaan tehtäväksi urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annettuun lakiin

Lue lisää


19.1.2016 Turun Sanomat: Pantavalvonta voi tulla tehostamaan matkustuskieltoa

Kun matkustuskielto ei riitä, voisi tilalle tietyin ehdoin astua tehostettu matkustuskielto. Se tarkoittaisi sähköistä valvontaa. Tutkintavankeudelle kaavaillaan kahta uutta vaihtoehtoa, jotka olisivat tehostettu matkustuskielto sekä tutkinta-aresti

Lue lisää


19.1.2016 SM: Yli 90 prosenttia Venäjän kautta tulleista turvapaikanhakijoista on saanut kielteisen päätöksen

Loppuvuoden 2015 aikana Venäjältä Suomeen tulleille turvapaikanhakijoille on tehty pääosin kielteisiä päätöksiä

Lue lisää


19.1.2016 Tilastokeskus: Petosten ja maksuvälinepetosten määrä lisääntyi vuonna 2015

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli vuoden 2015 aikana kaikkiaan 413 100 rikosta, mikä on 4 400 tapausta (1,1 prosenttia) vähemmän kuin vuotta aiemmin

Lue lisää


14.1.2016 Oikeusasiamies huolissaan 12 oppilassukupolvesta

Perusopetuksen tyyppikirjaimet voivat aiheuttaa väärinkäsityksiä

Lue lisää


14.1.2016 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus: Palkkaturva-asiat keskitetään Uudenmaan ELY-keskukseen 1.1.2016 alkaen

Keskittämisen tavoitteena on yhdenmukaistaa ja lyhentää palkkaturva-asioiden käsittelyaikoja sekä parantaa palkkaturvamenettelyn toimivuutta. Vireillä olevien palkkaturvahakemusten osalta keskittäminen ei edellytä asiakkaalta toimenpiteitä. Päätöksen palkkaturva-asiassa tekee Uudenmaan ELY-keskus

Lue lisää


13.1.2016 SM: Poliisin tarkastustoimivaltuuksia yleisötilaisuuksissa päivitetään

Sisäministeriö on asettanut säädöshankkeen, joka koskee poliisin tarkastustoimivaltuuksia yleisötilaisuuksissa

Lue lisää


13.1.2016 Kilpailu- ja kuluttajavirasto: Yritysten kerrottava kuluttajille verkkosivuillaan ja vakiosopimusehdoissaan riidanratkaisuelimestä 9.1.2016 lähtien

Elinkeinonharjoittajan on annettava kuluttajille 9.1.2016 lähtien verkkosivullaan ja vakiosopimusehdoissaan tieto tuomioistuimen ulkopuolisesta riidanratkaisuelimestä, joka on toimivaltainen kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisessä riita-asiassa

Lue lisää


12.1.2016 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Asiakkaille yhdenmukaiset ja tasavertaiset rikos- ja riita-asioiden sovittelupalvelut

Vuoden alusta rikos- ja riita-asioiden sovittelupalveluiden kansallinen järjestämisvastuu siirtyi aluehallintovirastoilta THL:lle

Lue lisää


12.1.2016 OM: Oikeusprosessien keventämistä koskeva arviomuistio lausunnolle

Oikeusministeriö on lähettänyt lausunnolle arviomuistion, jossa harkitaan mahdollisuuksia keventää oikeudenkäyntiin liittyviä käytäntöjä rikos- ja riita-asioissa

Lue lisää


7.1.2016 OM: Tietoa yhdenvertaisuuslaista

Uusi yhdenvertaisuuslaki tuli voimaan vuosi sitten. Lain sisällöstä ja tarkoituksesta kerrotaan uudessa esitteessä, joka on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Alkuvuodesta valmistuvat esitteen viittomakielinen versio sekä saamenkieliset versiot

Lue lisää


7.1.2016 Asiakastieto: Neljännesmiljoona kuluttajaa sai viime vuonna maksuhäiriömerkintöjä

Vuonna 2015 maksuhäiriömerkintöjä sai hieman useampi yksityishenkilö kuin edellisvuonna. Maksuhäiriöisten henkilöiden kokonaismäärä pysyi huippulukemissa

Lue lisää


4.1.2016 OM: Perinnönjaon oikaisu mahdolliseksi vuoden 2016 alusta

Perinnönjako voidaan jatkossa oikaista, jos uusi perillinen tai perinnönjaossa sivuutettu oikaisua vaatii

Lue lisää


4.1.2016 Verohallinto: Verohallinnon maksut muuttuvat

Maksuttomiksi muuttuvat esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeisiin tarvittavat verotodistukset

Lue lisää
Unohditko tunnukset? Tiedustele: info@asianajajaliitto.fi tai (09) 6866 120


Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje