Oikeudelliset uutiset, Kotim. tietolähteet, arkisto 2014

5.1.2015 OM: Uusi yhdenvertaisuuslaki

Yhdenvertaisuutta ja syrjintää koskeva sääntely uudistui, kun uusi yhdenvertaisuuslaki tuli voimaan 1. tammikuuta 2015

Lue lisää


30.12.2014 STM: Transihmisten syrjintäsuoja tasa-arvolakiin

Tasa-arvolakiin eli lakiin naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta lisätään säännökset sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvan syrjinnän kiellosta

Lue lisää


27.12.2014 EOA arvioi soitosiirron eston merkitystä vangin soittaessa avustajalleen

Vankiloiden uusikin puhelinjärjestelmä katkaisee puhelun jos vastaajalla on käytössä soitonsiirto toiseen numeroon

Lue lisää


19.12.2014 OM: Ihmiskauppaan liittyviin säännöksiin tarkistuksia ensi vuoden alusta

Rikoslain ihmiskauppaa ja paritusta koskevat rangaistussäännökset täsmentyvät vuoden 2015 alusta. Lainmuutoksilla selvennetään rajanvetoa ihmiskaupparikosten ja paritusrikosten välillä

Lue lisää


19.12.2014 OM: Velkajärjestely mahdolliseksi myös pienyrittäjille vuoden 2015 alusta

Yksityisten elinkeinon- ja ammatinharjoittajien pääsy velkajärjestelyyn helpottuu 1.1.2015 lähtien. Myös ylivelkaantuneitten nuorten pääsyä velkajärjestelyyn helpotetaan ja työttömät pääsevät velkajärjestelyyn nykyistä nopeammin

Lue lisää


19.12.2014 OM: Vuoden 2015 alusta voimaan tulevia muutoksia oikeusministeriön hallinnonalalla

Seuraavat muutokset tulevat voimaan oikeusministeriön hallinnonalalla 1.1.2015

Lue lisää


18.12.2014 SM: Yhdenvertaisuuslaki muuttumassa vuodenvaihteessa

Yhdenvertaisuuslain muutos on hyväksytty eduskunnassa 16.12.2014. Tarkoitus on, että laki tulee vahvistettavaksi vielä ennen vuodenvaihdetta ja muutosten on tarkoitus tulla voimaan heti vuoden alusta

Lue lisää


18.12.2014 SM: Selvitys kartoittaa säilöönoton vaihtoehtoja

Sisäministeriön selvitys ulkomaalaisten säilöönoton vaihtoehdoista on valmistunut. Selvitys liittyy säilöönottoa koskevaan hallituksen esitykseen, joka annettiin eduskunnalle syyskuussa 2014

Lue lisää17.12.2014 OM: Henkilöiden ja yritysten taustojen selvittäminen uudistuu - uusi turvallisuusselvityslaki voimaan ensi vuoden alusta

Uudella lailla pyritään ehkäisemään yhteiskunnan haavoittuvuutta sekä suojaamaan yleisiä etuja, kuten valtion turvallisuutta, maanpuolustuksen etua sekä yleistä turvallisuutta, samoin kuin estämään merkittäviä yksityisiä taloudellisia vahinkoja

Lue lisää


17.12.2014 STM kuntainfo: Elatusapujen ja elatustukien määrät nousevat 1.1.2015

Täysimääräisen elatustuen määrä on 1.1.2015 lukien 155,17 euroa kuukaudessa lasta kohden.Lisäksi elatusapuohjeen rahamääriä on indeksitarkistettu

Lue lisää


12.12.2014 OM: Valtion oikeusaputoimistojen rakenneuudistus. Lausuntotiivistelmä

Työryhmä päätyi suosittamaan kuuden oikeusapupiirin muodostamista siten, että piirit vastaisivat poliisin ja syyttäjän toimialuejakoa

Lue lisää


11.12.2014 OM: Terrorismirikosten rangaistavuus laajenee ensi vuoden alusta

Kouluttautuminen terrorismirikoksen tekemistä varten tulee rangaistavaksi vuoden 2015 alusta. Myös terrorismin rahoittamisen rangaistavuus laajenee. Muutosten tarkoituksena on ehkäistä terroristisessa tarkoituksessa tehtäviä rikoksia ja niiden tekemistä edistäviä rikoksia

Lue lisää


11.12.2014 OM: Syyteneuvottelu mahdolliseksi ensi vuoden alusta

Säännökset niin sanotusta syytteestä sopimisesta tulevat voimaan vuoden 2015 alusta. Uudessa syyteneuvotteluksi kutsutussa menettelyssä rikoksesta epäilty voi tunnustamalla saada mahdollisuuden saada lievempi rangaistus

Lue lisää


11.12.2014 Koskelo, Niemi ja Lindstedt ehdolle Suomen seuraavaksi EIT-tuomariksi

Valtioneuvosto nimitti Suomen ehdokkaat Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomariksi ja ad hoc -tuomareiksi

Lue lisää


5.12.2014 Maahanmuuttovirasto: Henkilötunnuksen voi nyt saada yhdessä oleskeluluvan kanssa

Ulkomaalainen henkilö voi joulukuun alusta alkaen saada suomalaisen henkilötunnuksen myönteisen oleskelulupapäätöksen yhteydessä

Lue lisää


4.12.2014 OM: Laista piittaamattomien sakot muuntokelpoisiksi

Sakon muunto vankeudeksi aiotaan tehdä mahdolliseksi silloin, kun toistuvasti sakkoja saaneen henkilön voidaan katsoa osoittavan piittaamattomuutta lain määräyksistä

Lue lisää


4.12.2014 STM: Lailla parannetaan viranomaisten tiedonvaihtoa perheväkivallan uhasta

Hallitus esittää viranomaisille ja muille toimijoille oikeutta ilmoittaa väkivallan uhasta poliisille salassapitovelvollisuuden estämättä

Lue lisää


4.12.2014 OM: Yhdyskuntapalvelun täytäntöönpanon siirto Suomen ja Pohjoismaiden välillä mahdolliseksi vuoden 2015 alusta

Yhdyskuntapalvelun täytäntöönpanon siirto Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä tulee mahdolliseksi 1.1.2015

Lue lisää


3.12.2014 OM: Järjestäytyneitä rikollisryhmiä koskevaa rikoslain sääntelyä yhtenäistetään

Eduskunnalle 27.11 annetun esityksen mukaan sääntelyn yhtenäistäminen helpottaisi säännösten soveltamista ja tehostaisi osaltaan järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa

Lue lisää


3.12.2014 OM: Rikosuhrimaksulaki. Lausuntotiivistelmä

Lausuntopyynnön kohteena olleessa luonnoksessa hallituksen esitykseksi ehdotetaan säädettäväksi rikosuhrimaksulaki ja muutettavaksi sakon ja rikesakon määräämisestä annettua lakia, sakon täytäntöönpanosta annettua lakia ja velkojien maksusaantijärjestyksestä annettua lakia

Lue lisää


3.12.2014 Tilastokeskus: Oikeusaputoimistoissa käsiteltiin 69 000 julkisen oikeusavun asiaa vuonna 2013

Käsitellyistä asioista oli julkisten oikeusaputoimistojen antamaa oikeusapua 44 500 asiaa ja oikeusapupäätöksiä yksityiselle asiamiehelle 24 600 asiaa

Lue lisää


27.11.2014 Verohallitus: Korkojen vähentäminen henkilöverotuksessa

Ohje käsittelee luonnollisen henkilön ja kuolinpesän korkomenojen vähentämistä tuloverotuksessa

Lue lisää


26.11.2014 Verohallitus: Kokonaan tai osittain verovapaat luovutusvoitot henkilöverotuksessa

Ohje käsittele tuloverolain (1535/1992, TVL) mukaan kokonaan tai osittain verovapaita luovutusvoittoja lukuun ottamatta oman vakituisen asunnon luovutuksia ja sukupolvenvaihdosluovutuksia

Lue lisää


26.11.2014 Verohallitus: Verovapaa oman asunnon luovutus

Ohjeessa käsitellään oman vakituisen asunnon luovutusvoiton verovapaussäännöksen soveltamista erilaisissa käytännön tilanteissa. Ohjeen pääpaino on verovapaudelle asetettujen keskeisten edellytysten tarkastelussa

Lue lisää


21.11.2014 Konkurssiasiain neuvottelukunta on päivittänyt pesäluettelosuositusta

Keskeisin suositukseen tehty muutos koskee konkurssivelallisen itsekriminointisuojan huomioon ottamista pesäluettelon laadinnassa. Myös suosituksen liitteenä olevaan pesäluettelomalliin on otettu itsekriminointisuojaa koskevia kohtia

Lue lisää


21.11.2014 OM: Hallintotuomioistuinten todistelusäännökset tarkistettaviksi

Hallintotuomioistuinten todistelusäännöksiä aiotaan tarkistaa niin, että ne olisivat yhteensopivat muutettaviksi ehdotettujen yleisten tuomioistuinten todistelusäännösten kanssa

Lue lisää


21.11.2014 OM: Hovioikeuksien jatkokäsittelylupajärjestelmää aiotaan laajentaa

Hovioikeuksissa vuodesta 2011 käytössä olleen jatkokäsittelylupajärjestelmän soveltamisalaa esitetään laajennettavaksi. Kaikki riita- ja hakemusasiat sekä suuri osa rikosasioista otettaisiin jatkokäsittelyluvan piiriin

Lue lisää


19.11.2014 Oikeusasiamies: Holhoustoimen edunvalvontapalveluiden ulkoistamisesta yhdenvertaisuusongelmia

Oikeusasiamies esittää oikeusministeriölle toimenpiteitä

Lue lisää


19.11.2014 Verohallinto: Verovelkarekisteri otetaan käyttöön 1.12.2014.

Verovelkarekisteri on julkinen palvelu, josta voi tarkastaa tiedot minkä tahansa yrityksen tai elinkeinonharjoittajan veroveloista ja kausiveroilmoituksen laiminlyönneistä

Lue lisää


19.11.2014 Oikeuskansleri: Hovioikeudessa esiintynyt epäasiallinen käytös

Kantelija arvosteli hovioikeuden menettelyä, koska hovioikeudessa laaditun yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoselvityksen (erillisselvitys) mukaan hovioikeudessa esiintyi epäasiallista kielenkäyttöä, joka ilmeni rasistisina vitseinä sekä erilaisina vähemmistöjä koskevana alentavana kielenkäyttönä

Lue lisää


14.11.2014 OM: Esitys eduskunnalle: Seksin osto rangaistavaksi myös tuottamuksellisena

Hallitus esittää seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäyttöä koskevan rikoslain säännöksen täsmentämistä

Lue lisää


14.11.2014 OM: Rikoksesta epäillyn luovuttamista ja kansainvälistä perheoikeutta koskevien asioiden käsittelyä halutaan järkevöittää

Hallitus esittää, että rikoksesta epäillyn tai tuomitun luovuttamista koskevat asiat Suomen ja muiden EU-maiden sekä Pohjoismaiden välillä keskitettäisiin Helsingin käräjäoikeuteen, samoin eräät kansainväliset perheoikeudelliset asiat

Lue lisää


13.11.2014 OM: Työryhmä ehdottaa äitiyslain säätämistä

Oikeusministeriön asettama työryhmä ehdottaa äitiyslain säätämistä. Laissa olisi säännökset äitiyden vahvistamisesta silloin, kun naispari on hankkinut lapsen yhteisesti hedelmöityshoitojen avulla

Lue lisää


13.11.2014 OM: Oikaisuvaatimuksen ja valitusluvan käyttöä hallinnon muutoksenhaussa aiotaan laajentaa

Hallitus esittää, että oikaisuvaatimuksen käyttöä laajennetaan uusiin asiaryhmiin haettaessa muutosta hallintoviranomaisten päätöksiin. Tällöin viranomaisen ratkaisuun tyytymätön saisi valittaa hallinto-oikeuteen vasta sitten, kun on ensin vaatinut viranomaiselta oikaisua

Lue lisää


13.11.2014 Perustuslakivaliokunta: Tuomarin pitää tietää todistajan henkilöllisyys

Perustuslakivaliokunta näkee ongelmia anonyymiä todistelua koskevassa lakiesityksessä

Lue lisää


12.11.2014 Eduskunta hyväksyi yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lakimuutoksen sisällön

Eduskunta hyväksyi tiistaina 11. marraskuuta täysistunnon ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään yksityishenkilön velkajärjestelyä koskevan lain ja siihen liittyvien lakien muuttamisen (HE 83/2014 vp). Lakimuutos pitää vielä käsitellä täysistunnon toisessa käsittelyssä, jossa se voidaan vain hyväksyä tai hylätä

Lue lisää


11.11.2014 Oikeusministeriö valmistelee maksuehtolain muuttamista

Oikeusministeriössä valmistellaan ehdotusta kaupallisten sopimusten maksuehdoista annetun lain muuttamisesta siten, että maksuaika elinkeinonharjoittajien välisissä saatavissa saa ylittää 30 päivää vain, jos siitä on nimenomaisesti sovittu

Lue lisää


11.11.2014 OM: Työryhmä uudistamaan käräjäoikeusverkostoa

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan käräjäoikeusverkoston jatkokehittämistä

Lue lisää


7.11.2014 Oikeusasiamiehestä kidutuksen vastainen valvontaelin

Valvontaelimen tehtävänä on tehdä tarkastuksia paikkoihin, joissa pidetään vapautensa menettäneitä henkilöitä

Lue lisää


6.11.2014 STM: Oikeus kuntoutukseen selvitetään jatkossa ennen työkyvyttömyyseläkettä

Työeläkelaitosten on jatkossa oma-aloitteisesti selvitettävä työkyvyttömyyseläkettä hakevan henkilön oikeus ammatilliseen kuntoutukseen

Lue lisää


6.11.2014 STM: Hylkäävien etuuspäätösten perustelut tarkentuvat

Sosiaalivakuutusetuuksista annettavien hylkäävien päätösten perusteluista on jatkossa nykyistä paremmin käytävä ilmi, miksi haettu etuus on evätty.

Lue lisää


6.11.2014 OM: Tuomareiden sidonnaisuuksista ehdotetaan julkista rekisteriä

Rekisteriin merkittäisiin tiedot tuomarien elinkeinotoiminnasta, omistuksista ja varallisuudesta. Rekisteriin merkittäisiin myös tuomareille myönnetyt sivutoimiluvat sekä sivutoimista maksetut palkkiot, jos niiden yhteismäärä on yli 10 000 euroa vuodessa

Lue lisää


4.11.2014 Liikenne- ja viestintäministeriö: Sähköisen tunnistamisen käyttöä vauhdittava laki

Sähköistä tunnistamista ja sähköisiä allekirjoituksia koskeva laki on muutoksen alla. Muutoksen tavoitteena on luoda edellytykset sähköisen tunnistamisen palvelujen ja tekniikan sekä markkinoiden kehittymiselle

Lue lisää


4.11.2014 Verohallitus: Veron kiertämissäännöksen soveltaminen

Ohjeessa käsitellään verotusmenettelystä annetun lain 28 §:n mukaisen veron kiertämistä koskevan säännöksen soveltamisedellytyksiä sekä sen soveltamisalaan liittyviä tilanteita

Lue lisää


2.10.2014 Hallitus esittää Allan Rosakselle jatkokautta EU:n tuomioistuimessa

Valtioneuvosto nimesi oikeustieteen tohtori Allan Rosaksen Suomen ehdokkaaksi unionin tuomioistuimen tuomariksi 7.10.2015 alkavalle kuuden vuoden toimikaudelle.

Lue lisää


2.11.2014 CPT-komitea tarkasti jälleen Suomen suljetut laitokset

Kidutuksen vastainen komitea antoi alustavat havaintonsa tarkastuksestaan suljettuihin laitoksiin Suomessa

Lue lisää


31.10.2014 SM: Suomessa tutkintonsa suorittaneiden työnhakumahdollisuuksia parannetaan

Valtioneuvosto antoi tänään eduskunnalle esityksen ulkomaalaislain muuttamisesta. Muutos koskisi niitä kolmansien maiden kansalaisia, jotka ovat opiskelleet ja suorittaneet tutkintonsa Suomessa

Lue lisää


31.10.2014 Valtiovarainministeriö: Muutoksia väestötietojärjestelmään tallennettaviin tietoihin

Ulkomaan kansalaisen mahdollisuutta saada kotimainen henkilötunnus joustavoitetaan joulukuun alussa. Lisäksi väestötietojärjestelmässä otetaan käyttöön pysyvä rakennustunnus

Lue lisää


30.10.2014 OM: Yhdyskuntaseuraamuksia koskevat säädökset yhteen lakiin

Tarkoitus on korvata nykyiset yhdyskuntaseuraamuksia koskevat erilliset lait

Lue lisää


30.10.2014 SM: Poliisin tiedonhankintasäännösten kattavuutta selvitetään

Sisäministeriö tarkentaa viime viikkoista tiedotettaan toimenpiteistä terrorismin uhan vähentämiseksi. Tiedotteessa sanottiin, että ministeriö käynnistää lainsäädäntöhankkeen jossa arvioidaan ovatko poliisilain tiedonhankintasäännökset riittävän kattavat vastaamaan muuttuneeseen terrorismin uhkatilanteeseen

Lue lisää


30.10.2014 SM: Selviämisasemapalvelut tulevat sote-alueiden vastuulle

Sisäisen turvallisuuden ministeriryhmä käsitteli tänään selviämisasemapalveluiden kehittämistä. Selviämisasemapalveluiden kehittäminen on ollut yksi sisäisen turvallisuuden ohjelman toimenpiteistä

Lue lisää


29.10.2014 Helsingin Sanomat: Professorit HS:n mielipidesivulla: Poliisin puhallusratsiassa ei voi vedota itsekriminointisuojaan

Julkisuudessa on käyty vilkasta keskustelua niin sanotusta itsekriminointisuojasta. On esitetty, että tämän vuoksi parkkipaikalla saisi kolaroida muita autoja ja että puhalluskokeesta tai verikokeesta saisi ratsian yhteydessä vapaasti kieltäytyä. Näin ei ole

Lue lisää


29.10.2014 Tietosuojavaltuutettu: Tarkastusoikeuspyyntö poliisin henkilörekistereihin esitettävä henkilökohtaisesti poliisin toimipaikassa

Tietosuojavaltuutetun toimistoon on tullut vireille sähköpostitse lähetettyjä tarkastuspyyntöjä poliisien henkilörekistereihin. Tietosuojavaltuutetun toimisto kiinnittää huomiota siihen, että rekisteröidyn käyttäessä tarkastusoikeutta poliisin rekistereihin, tätä tarkoittava pyyntö on esitettävä henkilökohtaisesti poliisin toimipaikassa

Lue lisää


28.10.2014 Työryhmä ehdottaa säännöstä törkeästä luonnonsuojelurikoksesta

Oikeusministeriön asettama työryhmä on saanut valmiiksi ehdotuksensa luonnonsuojelu- ja ympäristörikoksia koskevien säännösten muuttamiseksi

Lue lisää


27.10.2014 OM: Lausunnot tuomioistuinlakityöryhmän mietinnöstä. Tiivistelmä

Oikeusministeriö pyysi 22.4.2014 lausuntoa tuomioistuinlakityöryhmän mietinnöstä (Oikeusministeriö, mietintöjä ja lausuntoja 26/2014) yhteensä 102 viranomaiselta ja yhteisöltä. Näistä lausunnon toimitti 82 tahoa, minkä lisäksi lausunnon toimitti kaksi muuta tahoa

Lue lisää


23.10.2014 Perustuslakiblogi: Perustuslakivaliokunta edellyttää merkittäviä muutoksia yhdenvertaisuuslakiesitykseen

Perustuslakivaliokunta antoi eilen (22.10.) pitkään odotetun lausuntonsa (PeVL 31/2014 vp) hallituksen esityksestä uudeksi yhdenvertaisuuslaiksi (HE 19/2014 vp). Miksi pitkään odotetun?

Lue lisää


22.10.2014 Ympäristöministeriö ja sisäministeriö: Työryhmä valmistelemaan ympäristörikostorjunnan strategiaa

Ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen ja sisäministeri Päivi Räsänen ovat asettaneet yhteistyöryhmän parantamaan viranomaisten yhteistyötä ympäristörikosten ehkäisemisessä ja torjunnassa

Lue lisää


17.10.2014 Väitös (kriminologia): YTL Timo Korander väittelee Turun yliopistolla 25.10.2014

Timo Koranderin väitöskirja on aiheesta "Rikottujen ikkunoiden nollatoleranssi. Tutkimus New Yorkin rikoksentorjunnan uuskonservatiivi-mallista Suomessa”

Lue lisää


17.10.2014 Yle uutiset: Sairaala vaarallisempi paikka kuin moottoritie – katso oman sairaanhoitopiirisi sijoitus potilasvahinkovertailussa

Sairaanhoitopiirien välillä löytyi huomattavia eroja Yle Uutisten potilasvahinkovertailussa. Vertailun huonoimmalla sijalla olevassa sairaanhoitopiirissä korvattiin viime vuonna potilasvahinkoja nelinkertainen määrä parhaimpaan verrattuna

Lue lisää


17.10.2014 Kaleva: Rikosoikeuden professori Matti Tolvanen : ”Vaikea ymmärtää, miten lapsen törkeästä hyväksikäytöstä tuomitaan ehdollista”

Puukolla aiheutettu haava paranee yleensä parissa viikossa tai kuukausissa, lapselle tehtyjen rikosten seuraukset saattavat ilmetä pahimmillaan vuosikymmenten jälkeen

Lue lisää


15.10.2014 Poliisille ilmoitettujen rikosten määrä laskenut - erityisesti pahoinpitelyt yleisillä paikoilla vähentyneet

Poliisin tilastojen mukaan tämän vuoden tammi-syyskuussa kaikkien rikosten määrä oli yli 8 prosenttia pienempi kuin viime vuonna samaan aikaan. Poliisille ilmoitettiin kuluvan vuoden tammi-syyskuussa yhteensä runsaat 600 000 rikosta

Lue lisää


14.10.2014 Verohallinto: Palkka ja työkorvaus verotuksessa

Päivitetyssä ohjeessa selkeytetään ja täsmennetään tunnusmerkkejä, joiden perusteella ratkaistaan, onko suoritus palkkaa vai työkorvausta

Lue lisää


14.10.2014 Lakimiesliitto: Tuomareiden työuupumus kertoo oikeuslaitoksen rahapulasta

Yleisradion 8.10 julkaisemassa tuomarikyselyssä tuomarit kertovat muun muassa työuupumuksestaan ja antavat palautetta oikeudenkäyntiavustajien ammattitaidosta

Lue lisää


10.10.2014 Eduskunnan kirjasto: Sosiaalihuoltolain uudistaminen on lisätty Lakihankkeiden tietopaketit - LATI -palveluun

Uudella sosiaalihuoltolailla on tarkoitus siirtää painopistettä erityispalveluista yleispalveluihin, vahvistaa asiakkaiden yhdenvertaisuutta ja tiivistää viranomaisten yhteistyötä

Lue lisää


10.10.2014 STM: Muistutusten ja kanteluiden käsittelyä tarkennetaan

Ehdotukset koskevat sekä yksityistä että julkista sektoria. Muistutusten asemaa suhteessa kanteluihin vahvistettaisiin asiakas- ja potilaslakien muutoksella

Lue lisää


10.10.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö: Hallitus esittää tekijänoikeuslakiin muutoksia

Ehdotukset liittyvät mm. oikeuksien luovutusta koskeviin sopimusehtoihin, televisio-ohjelmien verkkotallennuspalvelujen sopimuslisenssiin sekä luvattomaan verkkojakeluun

Lue lisää


8.10.2014 Yle uutiset kysyi tuomareiden näkemyksiä oikeudessa juttuja ajavien lakimiesten ja syyttäjien ammattitaidosta

Yli puolet vastaajista katsoo, että syyttäjien puutteellisen ammattitaidon vuoksi syyllisiä on jäänyt tuomitsematta. Tuomarit arvostelevat kuitenkin voimakkaammin oikeudessa juttuja ajavien lakimiesten kuin syyttäjien ammattitaitoa

Lue lisää


7.10.2014 OM: Seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäyttö. Lausuntotiivistelmä

Lausuntopyynnön kohteena olleessa luonnoksessa hallituksen esitykseksi ehdotetaan, että seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäyttöä koskevan rikoslain 20 luvun 8 §:n säännöstä muutettaisiin niin, että teko olisi rangaistava myös tuottamuksellisena. Samalla teon enimmäisrangaistus korotettaisiin kuudesta kuukaudesta yhteen vuoteen

Lue lisää


3.10.2014 Oikeusministeriön hallinnonalan tulevaisuuskatsaus 2014: Oikeudenmukainen, avoin ja luottamukselle rakentuva yhteiskunta

Oikeudenmukainen yhteiskunta edellyttää yhteistoimintaa. Oikeusministeriön hallinnonalan tulevaisuuskatsaukseen on valittu kolme eri hallinnonalojen yhteistyötä vaativaa kokonaisuutta: ensinnäkin valtiollinen järjestelmä, demokratia ja perusoikeudet, toiseksi oikeusturvan saatavuus ja kolmanneksi yleinen kriminaalipolitiikka ja rikosseuraamusjärjestelmä

Lue lisää


3.10.2014 OM: Uudet suositukset henkilövahinkojen korvausten määristä

Henkilövahinkoasiain neuvottelukunnalta on valmistunut uusi painos henkilövahinkojen korvaamista koskevista suosituksista. Uusi 3. painos on laadittu yhteistyössä Oikeuspoliittisen tutkimuskeskuksen kanssa, joka on vastannut suositusten pohjana olevan aineiston hankinnasta ja tilastollisesta analysoinnista

Lue lisää


2.10.2014 Perustuslakiblogi: Isyyslainsäädännön uudistus: Toistuuko vuoden 1976 isyyslain voimaanpanolain syrjivä perintö?

Eduskunnassa on parhaillaan vireillä HE 91/2014 vp isyyslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esityksellä voimassa oleva vuonna 1976 säädetty isyyslaki ja samaan aikaan säädetty isyyslain voimaanpanolaki ehdotetaan kumottaviksi ja korvattaviksi uudella isyyslailla. Esityksen tavoitteena on ratkaista isyyslain voimaanpanolain tuottamat krooniset ja toistuvat yhdenvertaisuusongelmat isyyskanteiden käsittelyssä

Lue lisää


1.10.2014 STM: Luonnos uudeksi rikos- ja riita-asioiden sovittelua koskevaksi laiksi lausunnoille

Sosiaali- ja terveysministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelua koskevan lakiluonnoksen

Lue lisää


30.9.2014 OPTL: Lapsen asema oikeudenkäynnissä kaipaa kehittämistä

Oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa tarkasteltiin, kuinka lapsen etu ja oikeus osallistua itseään koskevan asian käsittelyyn toteutuvat huostaanottoasioiden hallinto-oikeuskäsittelyssä

Lue lisää


29.9.2014 OPTL: Väkivaltarikosten uhrit tyytyväisiä rikosprosessiin

Oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa tehdyn kyselyn mukaan suurin osa väkivaltarikosten uhreista oli tyytyväisiä rikosprosessiin

Lue lisää


29.9.2014 OM: Tuomioistuinlain valmistelu jatkuu

Huhtikuussa ehdotuksensa luovuttaneen työryhmän mietinnöstä saadun lausuntopalautteen ja oikeusministerin linjausten perusteella oikeusministeriö on asettanut hankkeen huolehtimaan tuomioistuinlain jatkovalmistelusta

Lue lisää


27.9.2014 Tilastokeskus suunnittelee lakkauttavansa tuomioistuintilastot

Tilastokeskus kuulee tiedonkäyttäjiä suunnitteilla olevista tilastojen ja palvelutarjonnan supistuksista ennen lopullisten päätösten tekemistä.

Lue lisää


26.9.2014 Tilastokeskus: Korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistiin 4 300 asiaa vuonna 2013

Korkein hallinto-oikeus ratkaisi vuonna 2013 kaikkiaan 4 303 lainkäyttöasiaa, mikä on 373 asiaa enemmän kuin vuonna 2012. Ulkomaalaisasiat pysyivät suurimpana asiaryhmänä

Lue lisää


26.9.2014 Tilastokeskus: Hallinto-oikeudet ratkaisivat 20 200 asiaa vuonna 2013

Hallinto-oikeudet käsittelivät vuonna 2013 yhteensä 20 200 asiaa, mikä on 2 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuotena. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiat pysyivät suurimpana asiaryhmänä, mutta toiseksi nousivat ulkomaalaisasiat

Lue lisää


25.9.2014 OM: Saamelaiskäräjiä koskeva lakiesitys eduskunnalle

Hallituksen esitys saamelaiskäräjälain tarkistamiseksi annettiin tänään eduskunnalle. Uudistuksen tavoitteena on ennen kaikkea parantaa saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon toimivuutta sekä saamelaiskäräjien toimintaedellytyksiä

Lue lisää


25.9.2014 SM: Vapaaehtoisen paluun järjestelmää ehdotetaan vakiinnutettavaksi

Valtioneuvosto antoi tänään eduskunnalle hallituksen esityksen, jolla vakiinnutettaisiin vapaaehtoisen paluun järjestelmä. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta ja ulkomaalaislakia

Lue lisää


25.9.2014 Säilöön otettujen ulkomaalaisten oikeusturvaa parannetaan ja säilöjen turvallisuutta kehitetään

Valtioneuvosto on tänään antanut eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi ulkomaalaislain sekä säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain muuttamisesta

Lue lisää


23.9.2014 Vähemmistövaltuutettu: Ihmiskaupparaportti: Seksikaupassa tapahtuvaan ihmiskauppaan ei puututa

Prostituutiossa ja muussa seksikaupassa tapahtuvaan ihmiskauppaan puututaan Suomessa heikosti. Tämä käy ilmi Kansallisen ihmiskaupparaportoijan toisesta laajasta tutkimusraportista, joka luovutettiin eduskunnalle 10.9

Lue lisää


23.9.2014 OM: Lakiluonnos lausunnolle: Rikosuhrimaksulla parannusta uhrien tukipalveluihin

Rikoksen uhrien tukipalveluihin kanavoitavaa valtion rahoitusta halutaan kasvattaa. Tätä varten ehdotetaan otettavaksi käyttöön rikoksentekijältä perittävä rikosuhrimaksu. Vastaavasta mallista on kokemuksia useassa Euroopan maassa

Lue lisää


18.9.2014 STM: Uusi sosiaalihuoltolaki lisää matalan kynnyksen palveluja lapsille ja nuorille

Hallitus esittää uutta sosiaalihuoltolakia. Tavoitteena on vahvistaa peruspalveluja ja vähentää korjaavien toimenpiteiden tarvetta. Laki parantaa asiakkaiden yhdenvertaisuutta ja tiivistää viranomaisten yhteistyötä

Lue lisää


18.9.2014 OM: Uusi turvallisuusselvityslaki voimaan ensi vuoden alusta

Henkilöiden ja yritysten luotettavuuden varmistamiseksi käytettävät menettelyt uudistuvat, kun uusi turvallisuusselvityslaki tulee voimaan 1.1.2015.

Lue lisää


16.9.2014 Säästöjä ja muutoksia oikeusministeriön hallinnonalalla

Oikeuslaitoksen toimintaa sopeutetaan kiristyvään talouteen

Lue lisää


2.9.2014 KKV: Tekijänoikeusmarkkinoilla on lukuisia ongelmia

Sääntelyn tulkinnanvaraisuus ja markkinoiden monimutkaisuus vahvistavat entisestään tekijänoikeusjärjestöjen monopoliasemaa markkinoilla,

Lue lisää


2.9.2014 Hallintokantelujen käsittely tehostuu

Hallintolain uudet säännökset kantelusta tulivat voimaan

Lue lisää


30.8.2014 KHO:lla kriittisiä kannanottoja kuntalakiuudistukseen

Valtiovarainministeriössä valmisteltu luonnos uudeksi kuntalaiksi aiheuttaa huolta korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Lue lisää


29.8.2014 Hallitus luopui lisäsäästöistä oikeuslaitokselle

Tuomioistuimille, syyttäjälaitokseen ja Rikosseuraamuslaitokseen osoitetaan yhteensä 3 miljoonaa euroa lisämäärärahoja.

Lue lisää


29.8.2014 Hylkäävien etuuspäätösten perusteluja pyritään tarkentamaan

Sosiaalivakuutusetuuksista annettavien hylkäävien päätösten perusteluista tulisi jatkossa nykyistä paremmin käydä ilmi, miksi haettu etuus on evätty.

Lue lisää


28.8.2014 Vakuutusoikeus avoimemmaksi

Hallitus haluaa uudistaa vakuutusoikeuden toimintaa nopeammaksi ja avoimemmaksi

Lue lisää


28.8.2014 OM: Kielilainsäädännön soveltamisen avuksi ohjesivusto

Oikeusministeriö on julkaissut viranomaisten avuksi hallituksen kansalliskielistrategiaa ja sen sisältöjä avaavat verkkosivut. Sivut auttavat viranomaisia soveltamaan kielilainsäädäntöä työssään siten, että suomea ja ruotsia puhuvien perusoikeudet toteutuvat

Lue lisää


27.8.2014 OM: Jatkokäsittelylupajärjestelmän soveltamisalan laajentaminen. Lausuntotiiviselmä

Lausunnonantajat kannattavat yleisesti jatkokäsittelylupajärjestelmän soveltamisalan laajentamista sekä riita- ja hakemusasioissa että rikosasioissa

Lue lisää


27.8.2014 OM: Raiskausrikosten rangaistukset tiukentuvat syyskuun alussa - Loukkaava koskettelu katsotaan jatkossa seksuaaliseksi ahdisteluksi

Seksuaalirikoksista annettavia rangaistuksia kiristetään syyskuun alusta lähtien. Samalla seksuaalinen ahdistelu tulee erikseen rangaistavaksi. Sen tunnusmerkistönä on toiseen henkilöön kohdistuva koskettelu, joka on omiaan loukkaamaan tämän seksuaalista itsemääräämisoikeutta

Lue lisää


25.8.2014 Yle.fi: Rattijuoppo valitsee mieluummin ajokiellon kuin alkolukon

Alkolukko koetaan liian kalliiksi ja pitkäaikaiseksi rangaistukseksi verrattuna ehdottomaan ajokieltoon. Alkolukon hintalappu voi kohota 3 000 euroon ja se on maksettava itse

Lue lisää


25.8.2014 Ihmisoikeusliitto: Lausunto ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmästä

Ihmisoikeusliitto pitää tärkeänä sitä, että ihmiskaupan uhrien auttamiseen ja tunnistamiseen liittyvistä tehtävistä säädetään lailla, jotta viranomaisten vastuunjako selkiytyy ja uhrien kohtelu on yhdenvertaista

Lue lisää


21.8.2014 OM: Yhdyskuntapalvelun täytäntöönpanon siirto Suomen ja Pohjoismaiden välillä halutaan mahdolliseksi

Hallitus esittää, että yhdyskuntapalvelun täytäntöönpanon siirto Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä tulisi mahdolliseksi. Hallitus antoi esityksen eduskunnalle tänään 21. elokuuta

Lue lisää


21.8.2014 OM: Syyteneuvottelu mahdolliseksi ensi vuoden alusta

Niin sanottu syytteestä sopiminen otetaan käyttöön ensi vuoden alusta. Syyteneuvotteluksi kutsutussa uudessa menettelyssä rikoksesta epäilty voi tunnustamalla saada lievemmän rangaistuksen

Lue lisää


21.8.2014 MTV.fi: Näin moni lapsi kaapataan ulkomaille - USA erityisen vaikea maa

Suomesta kaapataan ulkomaille vuosittain noin 15-20 lasta. Oikeusministeriön ja ulkoministeriön tilastojen mukaan viime vuonna lapsia kaapattiin eniten Yhdysvaltoihin sekä Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän maihin

Lue lisää


19.8.2014 Väitös Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa 22.8.2014

OTK Sanna Koulu väittelee 22.8.2014 kello 12 Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Lapsen huolto- ja tapaamissopimukset - Oikeuden rakenteet ja sopivat perheet"

Lue lisää


19.8.2014 Liikenne- ja viestintäministeriö: Tieliikenteen rangaistusjärjestelmä muuttuu

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut työryhmän selvittämään tieliikenteen rangaistusjärjestelmän uudistamista. Työryhmä kartoittaa, mistä tieliikennelain vastaisista teoista ja laiminlyönneistä voitaisiin rikosoikeudellisen rangaistuksen sijaan antaa hallinnollinen maksu tai muu hallinnollinen seuraamus

Lue lisää


19.8.2014 EMN julkaissut Maahanmuuton tunnusluvut 2013

Euroopan muuttoliikeverkoston ensimmäinen kansallinen tilastojulkaisu on ilmestynyt

Lue lisää


15.8.2014 Oikeuskanslerinvirasto: Hakijoiden oikeusturva koetuksella yhteisvalinnassa

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka on huolissaan opiskelijoiden oikeusturvasta, sillä hakijat eivät saa lain mukaista päätöstä yhteisvalintatuloksista

Lue lisää


14.8.2014 Vähemmistövaltuutettu: Syrjintään syyllistynyt vuokranantaja maksoi hyvitystä

Vähemmistövaltuutettu neuvotteli asiakkaansa puolesta hyvityksestä syrjintätapauksessa yksityisillä vuokramarkkinoilla. Vuokranantaja kieltäytyi vuokraamasta asuntoaan Suomessa pitkään asuneelle yhdysvaltalaiselle naiselle, koska hän ei ole Suomen kansalainen. Vuokranantaja syyllistyi näin syrjintään

Lue lisää


12.8.2014 Lakimiesliitto: Budjettiehdotuksen oikeuslaitossäästöt täysin vastuuttomia

Suomen Lakimiesliiton toiminnanjohtaja Jorma Tilander on oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin tapaan järkyttynyt valtiovarainministeriön esittämistä lisäleikkauksista oikeushallintoon. "Tulee mieleen, eikö valtiovarainministeriössä ymmärretä, että oikeuslaitos on minkä tahansa toimivan demokratian ydintoiminto.

Lue lisää


7.8.2014 Oikeusministeri: Valtiovarainministeriön esittämät lisäsäästöt erittäin ankaria oikeuslaitokselle ja rikosseuraamusalalle

Anna-Maja Henriksson: "Tänään tiedoksi saamani valtiovarainministeriön ehdotus ensi vuoden budjetiksi tyrmistyttää."

Lue lisää


5.8.2014 Valtakunnansyyttäjänvirasto: Paikallisten syyttäjäviranomaisten ilmoitusvelvollisuus

Ilmoitusvelvollisuutta koskeva ohje VKS:2014:1 tuli voimaan 1.8.2014

Lue lisää


5.8.2014 Yle: Rikollisen saama tuomio muuttuu joka kolmas kerta Itä-Suomen hovissa: useimmiten lievenee

Syitä tuomioiden muutoksiin on hovioikeuden mukaan karkeasti sanoen kolme: kirjallisen menettelyn ongelmat, hovin saamat uudet tiedot rikoksesta ja inhimillisen tulkinnan erot

Lue lisää


4.8.2014 Poliisiammattikorkeakoulu: Poliisille oppikirja esitutkintalain ja pakkokeinolain soveltamisesta

Poliisiammattikorkeakoulun julkaisusarjassa on ilmestynyt kaksi oppikirjaa: Esitutkintalaki – Kommentaari ja Pakkokeinolaki – Kommentaari

Lue lisää


4.8.2014 STM: Kiireettömään hoitoon pääsyn selvitys - nykytila ja toimenpide-ehdotuksia

Tässä raportissa on asiantuntijatyönä tarkemmin selvitetty hoitoon pääsyn nykytilaa, ongelmakohtia ja arvioitu muutostarpeita perusterveydenhuollossa, suun terveydenhuollossa, mielenterveyspalveluissa ja päihdehuollossa

Lue lisää


27.7.2014 Helsingin Uutiset: Ihmiskauppa yleistyy – tuomioita harvoin

Pääkaupunkiseudulla on viime vuosina ollut useita laajoja rikosvyyhtejä, joissa epäillään ihmiskauppaa

Lue lisää


27.7.2014 Yle: Tällaisia ovat suomalaisiin kohdistuvat identiteettivarkaudet – "Harvemmin nämä selviävät"

Joku voi tehdä valeprofiilin ja esiintyä sinuna sosiaalisessa mediassa. Helsingin nettipoliisi saa ilmoituksia somen valeprofiileista päivittäin. Pelkkä identiteettivarkaus ei ole vielä rikos. Virkavalta on voimaton, koska laki laahaa jäljessä

Lue lisää


24.7.2014 Maahanmuuttovirasto: Kansalaisuushakemusten määrä kasvoi alkuvuonna huomattavasti

Tammi-kesäkuussa Suomen kansalaisuutta haki 6 103 henkilöä. Hakemusten määrä on 40 prosenttia suurempi kuin alkuvuonna 2013, jolloin kansalaisuutta haki 4 340 henkilöä

Lue lisää


23.7.2014 Finlex: Kotitalouksien on ilmoitettava heinäkuusta lähtien kaikista rakennusluvan alaisista töistä tiedot Verohallinnolle

Heinäkuun alusta lähtien myös itse tilatusta osakehuoneistojen korjaukseen liittyvästä työstä on tehtävä ilmoitus verottajalle, jos rakentaminen edellyttää rakennuslupaa. Talkootyönä tehdystä rakentamistyöstä täytyy ilmoittaa rakennuskohteen tiedot ja tieto siitä, ettei maksettuja suorituksia ole. Talkootyöntekijöiden nimiä ei kuitenkaan tarvitse ilmoittaa.

Lue lisää


23.7.2014 Oikeusasiamies esittää valtakunnallista ohjeistusta hoidon kiireellisyyden ensiarvioon

Pikkulapsi, jolla epäiltiin olevan vierasesine hengitysteissä, joutui odottamaan terveyskeskuspäivystyksessä lääkärille pääsyä yli tunnin

Lue lisää


22.7.2014 Yle: Enää harva turvapaikan saanut lapsi saa perheensä Suomeen

Perheenyhdistämisen ehtoja on viime vuosina tiukennettu, ja hakemusten määrä on puolittunut

Lue lisää


22.7.2014 Syrjintälautakunta kielsi syrjinnän etnisen alkuperän perusteella pankkipalveluissa

Vähemmistövaltuutettu pyysi Syrjintälautakuntaa tutkimaan oliko A:ta syrjitty pankkipalveluissa ja asettamaan uhkasakon S-Pankki Oy:lle, koska pankki ei ollut hyväksynyt A:n virolaista passia henkilöllisyyden osoittamiseksi

Lue lisää


17.7.2014 Maahanmuuttovirasto: Alkuvuonna eniten oleskelulupia työn ja perhesiteen perusteella

Maahanmuuttovirasto myönsi tammi-kesäkuussa 2014 yhteensä 7 887 oleskelulupaa. Määrä on hieman suurempi kuin vuonna 2013 vastaavana aikana, jolloin lupia myönnettiin 7 487

Lue lisää


15.7.2014 Maahanmuuttovirasto: Kansalaisuuslain kielitaitoedellytyksestä poiketaan vain harvoin

Suomen kansalaisuuden saamisen yksi edellytys on riittävä kielitaito. Hakijan on osattava tyydyttävästi suomen tai ruotsin kieltä tai näiden sijasta vastaavaa suomalaista tai suomenruotsalaista viittomakieltä

Lue lisää


15.7.2014 Tasa-arvovaltuutetun vuosikertomus 2013

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakien sekä translain uudistamiseen liittyvät kysymykset painottuivat tasa-arvovaltuutetun toiminnassa vuonna 2013. Myös työelämän syrjintäepäilyt olivat vahvasti esillä tasa-arvolain valvontatyössä

Lue lisää


11.7.2014 OM: Työryhmä valmistelemaan äitiyttä koskevia säännöksiä

Työryhmä tekee ehdotuksen siitä, millä edellytyksillä ja miten naisparille syntyvän lapsen oikeudellinen suhde molempiin vanhempiinsa voidaan vahvistaa

Lue lisää


11.7.2014 Tilastokeskus: Rikosten määrä väheni hieman tammi-kesäkuussa 2014

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli vuoden 2014 tammi-kesäkuussa kaikkiaan 200 900 rikosta, mikä on 1 300 tapausta (0,6 prosenttia) vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin

Lue lisää


11.7.2014 Poliisille ilmoitettujen hälytystehtävien määrä kasvoi edelleen - rikosten määrä sen sijaan laski

Poliisille ilmoitettujen rikosten määrä laski kuluvan vuoden tammi-kesäkuussa runsaat yhdeksän prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Rikoslakirikosten määrä (liikennerikokset eivät kuulu tähän) sen sijaan pysyi lähes ennallaan

Lue lisää


8.7.2014 Oikeuskanslerinvirasto: Poliisin menettely esitutkinnassa

Kantelija arvosteli keskusrikospoliisin menettelyä katsoen, että hänen esitutkintakuulustelunsa oli suoritettu epäasianmukaisesti, koska hänet oli kuultu rikoksesta epäiltynä puhelimitse, vaikka kyse oli törkeää petosta koskevasta rikosepäilystä, jonka hän kiisti eikä hänelle ollut kerrottu oikeudesta käyttää kuulustelussa todistajaa ja avustajaa

Lue lisää


4.7.2014 STM:n kuntainfo: Toimeentulotuen perusosan alentaminen

Toimeentulotukilakiin sisältyy mahdollisuus tietyissä tilanteissa alentaa asiakkaan saaman toimeentulotuen perusosan määrää. Alentaminen edellyttää lain asettamien edellytysten ja vaatimusten noudattamista sekä kokonaisvaltaista harkintaa asiakkaan tilanteesta

Lue lisää


4.7.2014 OM: Esitysluonnos lausunnolle: Seksinosto rangaistavaksi myös tuottamuksellisena

Seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäyttöä koskevaa rikoslain säännöstä aiotaan täsmentää niin, että teko olisi rangaistava myös tuottamuksellisesti tehtynä. Nykyisen, vuonna 2006 voimaan tulleen säännöksen mukaan teko on rangaistava tahallisena

Lue lisää


4.7.2014 Yle: Lakimiesliitto: Tuomioistuinten riippumattomuus turvattu liian heiveröisesti

Lakimiesliitto on sitä mieltä, että Suomen järjestelmästä voidaan väittää, että on olemassa suora linja ministeriöstä tuomioistuimeen. Liitto vaatii ripeitä korjausliikkeitä

Lue lisää2.7.2014 Oikeuskanslerinvirasto: Rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen noudattaminen

Hovioikeus ilmoitti oikeuskanslerille, että käräjäoikeus oli tuominnut rikosasian vastaajan näpistyksistä vankeusrangaistukseen. Koska näpistyksestä on säädetty rangaistukseksi sakkoa, oli käräjäoikeus tuominnut vastaajan ankarampaan rangaistukseen kuin mitä vastaajan syyksi luetuista rikoksista oli laissa säädetty

Lue lisää


30.6.2014 Ympäristöministeriö: Uusi ympäristönsuojelulaki voimaan 1. syyskuuta

Tasavallan presidentti vahvisti 27.6. uuden ympäristönsuojelulain, joka tulee voimaan 1. päivänä syyskuuta 2014. Samalla tulee voimaan uusi ympäristönsuojeluasetus

Lue lisää


26.6.2014 OM: Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvien perus- ja ihmisoikeudet Suomessa

Valtioneuvoston perus- ja ihmisoikeusyhteyshenkilöiden verkosto päätti keväällä 2013 asettaa erillisen työryhmän, jonka tehtäväksi annettiin arvioida seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkilöiden eli lhbti-ihmisten perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista Suomessa, siihen liittyviä haasteita sekä esittää toimenpide-ehdotuksia oikeuksien toteutumisen edistämiseksi. Nyt valmistunut muistio liitteineen on työryhmän loppuraportti verkostolle

Lue lisää


25.6.2014 OM: Isyyslaki uudistuu – isyyden tunnustaminen mahdollista avopareille jo neuvolassa

Hallitus esittää nykyisen, vuodesta 1976 voimassa olleen isyyslain ajanmukaistamista

Lue lisää


25.6.2014 SM: Ihmiskaupan uhrien auttamista koskeva lakiesitys lausunnolle

Sisäministeriö on lähettänyt lausunnolle hallituksen esitysluonnoksen koskien ihmiskaupan uhrien auttamisen kehittämistä

Lue lisää


24.6.2014 VKSV: Syyttäjän menettely, valituksen peruuttaminen, syyttäjän vaihtuminen

Apulaisvaltakunnansyyttäjä on kiinnittänyt kihlakunnansyyttäjän huomiota niihin perusteisiin, joiden johdosta syyttäjä saa hänelle siirretyssä asiassa peruuttaa toisen syyttäjän valituksen käräjäoikeuden tuomiosta hovioikeuteen

Lue lisää


24.6.2014 OM: Kuluttaja-asiamiehen toimivaltuudet pohdintaan

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän selvittämään kuluttaja-asiamiehen käytössä olevan keinovalikoiman toimivuutta ja mahdollisia uudistamistarpeita

Lue lisää


24.6.2014 Perustuslakiblogi: Suomen valtiosääntöoikeudellisen seuran ajankohtaispalsta

Eduskunnan perustuslakivaliokunta antoi 17.6.lausuntonsa (PeVL 18/2014 vp) hallituksen esityksestä eduskunnalle tietoyhteiskuntakaareksi sekä laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n ja rikoslain 38 luvun 8 b §:n muuttamisesta (HE 221/2013 vp )

Lue lisää


23.6.2014 SM: Lausunnolle esitys oleskelulupahakemusten vastaanotosta ulkomailla

Sisäministeriö on lähettänyt lausunnolle hallituksen esitysluonnoksen oleskelulupahakemusten vaihtoehtoisista vastaanottotavoista ulkomailla. Esitys sisältää myös ehdotuksen työnhakua varten myönnettävän oleskeluluvan voimassaoloajan pidentämisestä ulkomaalaisille, jotka ovat suorittaneet Suomessa tutkinnon

Lue lisää


23.6.2014 OPTL: Rikollisuustilanne 2013

Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen vuosikatsaus "Rikollisuustilanne 2013" sisältää tietoja tilastoitujen rikosten määrästä, piiloon jääneestä rikollisuudesta ja kontrollijärjestelmän toiminnasta

Lue lisää


23.6.2014 OPTL: Maahanmuuttajat rikosten uhreina ja tekijöinä

Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos on julkaissut tutkimusraportin Maahanmuuttajat rikosten uhreina ja tekijöinä

Lue lisää


19.6.2014 Kuulemismenettely verotarkastuksissa uudistuu

Verovelvollista kuullaan lopullisen tarkastuskertomuksen perusteella ja kuulemisen suorittaa verotarkastuksen suorittanut yksikkö

Lue lisää


16.6.2014 Opinnäytetyö Ihmisoikeuskeskukselle valmistunut

Ihmisoikeuskeskukselle on tehty tilauksesta opinnäytetyö, joka valmistui toukokuussa 2014. Opinnäytetyö liittyy Ihmisoikeuskeskuksen alaisen ihmisoikeusvaltuuskunnan toimikauden 2012–2016 läpileikkaavaan teemaan ”pääsy oikeuksiin”

Lue lisää


16.6.2014 SM: Passien sormenjälkitietoja ei voida käyttää rikostorjunnassa

Lain muutos passirekisteriin talletettujen sormenjälkitietojen hyödyntämisestä vakavimpien rikosten torjumiseksi ei ole mahdollista. Tähän lopputulokseen päätyi enemmistö työryhmästä, joka 13.6 luovutti raporttinsa sisäministeri Päivi Räsäselle

Lue lisää


12.6.2014 Valtakunnansyyttäjänvirasto: Esitutkinnan rajoittaminen vähäisyysperusteella, tärkeä yleinen ja yksityinen etu, henkilörekisteririkos/henkilörekisteririkkomus

Asia on tullut vireille Valtakunnansyyttäjänvirastoon eduskunnan apulaisoikeusasiamieheltä saapuneella selvitys- ja lausuntopyynnöllä. Koska kyseessä on ollut myös syyttäjän esitutkinnanrajoittamispäätökseen kohdistuva muutosharkintapyyntö, on asia tältä osin otettu uudelleen ratkaistavaksi Valtakunnnansyyttäjänvirastossa

Lue lisää


12.6.2014 Tilastokeskus: Poliisi, tulli ja rajavartiolaitos suorittivat 210 300 pakkokeinoa vuonna 2013

Määrä oli 6 300 pakkokeinoa (2,9 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna

Lue lisää


12.6.2014 OM: Lakiesitys eduskunnalle: Velkajärjestely mahdolliseksi myös pienyrittäjille

Yksityisten elinkeinon- ja ammatinharjoittajien pääsyä velkajärjestelyyn aiotaan helpottaa. Työttömien pääsy velkajärjestelyyn nopeutuisi. Myös ylivelkaantuneitten nuorten pääsyä velkajärjestelyyn helpotettaisiin

Lue lisää


10.6.2014 Eduskunta: Oikeusasiamies luovutti kertomuksensa vuodelta 2013 eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen luovutti tiistaina 10. kesäkuuta toimintakertomuksensa vuodelta 2013 eduskunnan puhemiehelle Eero Heinäluomalle

Lue lisää


10.6.2014 Tilastokeskus: Käräjäoikeuksissa ratkaistujen rikosasioiden määrä väheni edelleen

Vuonna 2013 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan 60 700 rikosoikeudellista asiaa, mikä on 2 900 asiaa vähemmän kuin vuotta aiemmin

Lue lisää


10.6.2014 Oikeusasiamies selvittää ilmaisukieltoja esitutkinnassa

Helsingin Sanomien mukaan apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja selvittää asiaa omasta aloitteestaan

Lue lisää


4.6.2014 Yle: Nyt puhuu tuomari: Kiire estää tekemästä työtäni hyvin Helsingin käräjäoikeudessa

Helsingin käräjäoikeudessa toimiva tuomari kertoo työstään poikkeuksellisessa Yle Uutisten haastattelussa. Tuomarin mukaan työtä tehdään jatkuvassa kiireessä ja tulostavoitteiden paineessa

Lue lisää


3.6.2014 Oikeuskanslerinvirasto: Huolellisuus - Hyvä hallinto - Työttömyysturva

Asianmukainen virkatehtävien hoitaminen työ- ja elinkeinotoimistossa

Lue lisää


3.6.2014 Vähemmistövaltuutettu: Nigerialaisnaiset eivät käytä turvapaikkajärjestelmää väärin

A-studiossa kysyttiin käyttävätkö nigerialaiset naiset turvapaikkajärjestelmää väärin

Lue lisää


30.5.2014 STTinfo Helsingin yliopisto: Uusi tutkinto täyttää aukon Suomen oikeusjärjestelmässä

Euroopan unioni on marraskuusta 2013 asti velvoittanut jäsenmaitaan huolehtimaan pätevien oikeustulkkien saatavuudesta. Suomesta oikeustulkin koulutus kuitenkin vielä puuttuu

Lue lisää


28.5.2014 OM: Vakuutusoikeuslain muuttaminen. Lausuntotiivistelmä

Oikeusministeriössä on valmisteltu virkatyönä luonnos hallituksen esitykseksi vakuutusoikeuslain muuttamisesta

Lue lisää


28.5.2014 SM: Esitys turvapaikkamenettelyä koskevien säännösten muuttamisesta lausunnolle

Sisäministeriö on lähettänyt lausunnolle luonnoksen hallituksen esitykseksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Lue lisää


27.5.2014 Oikeuskanslerinvirasto: Rikosasian vanhentuminen esitutkinnassa

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren poliisilaitokselle 22.5.2013 tekemällä tarkastuskäynnillä kävi ilmi, että eräiden rikosasioiden syyteoikeus oli vanhentunut esitutkinnan aikana. Asia erotettiin apulaisoikeuskanslerin omana aloitteena tutkittavaksi. Poliisihallitukselta pyydettiin asiassa selvitys ja lausunto

Lue lisää


23.5.2014 Tilastokeskus: Konkurssien määrä väheni 2,5 prosentilla edellisvuodesta

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi-huhtikuussa 2014 pantiin vireille 1 100 konkurssia, mikä on 28 konkurssia (2,5 prosenttia) vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin

Lue lisää


23.5.2014 Valvira: Tärkeää huomata juuri nyt – lapseksiottamislain soveltamisen siirtymäaika päättyy heinäkuun alussa

Adoptiolaki on ollut voimassa pian kaksi vuotta. Sillä kumottiin laki lapseksiottamisesta. Niiden hakijoiden, joilla on ollut voimassa oleva adoptiolupa uuden adoptiolain tullessa voimaan 1.7.2012, on hyvä muistaa, että lakiin liittyvä siirtymäaika päättyy heinäkuun alussa. Myös adoptioneuvonnassa tämä on otettava huomioon

Lue lisää


23.5.2014 SM: Todistajansuojeluohjelma on äärimmäinen keino suojella rikosprosessin todistajaa

Valtioneuvosto on antanut 22.5 eduskunnalle hallituksen esityksen todistajansuojelua koskevasta lainsäädännöstä. Uusi lainsäädäntö tulisi voimaan vuoden 2015 alusta

Lue lisää


21.5.2014 OM: Valtion oikeusaputoimistojen rakenneuudistus

Työryhmä on useita eri organisaatiovaihtoehtoja harkittuaan päätynyt suosittamaan kuuden oikeusapupiirin muodostamista siten, että piirit vastaisivat oikeudenhoidon uudistamisohjelmassa esiintuotua poliisin ja syyttäjän toimialuejakoa

Lue lisää


20.5.2014 Lakimiesliitto: Oikeustieteellisen alan tilapäinen aloituspaikkojen lisäys pelättyä pienempi.

Tiedekuntiin yhteensä 49 uutta aloituspaikkaa vuosina 2014 ja 2015

Lue lisää


Tove Myhrberg Länsi-Uudenmaan johtavaksi kihlakunnansyyttäjäksi

Myhrberg on Helsingin syyttäjän­viraston apulaispäällikkö ja on vastannut koulutusasioista

Lue lisää


16.5.2014 Tietosuojavaltuutettu: GOOGLE

Tietosuojavaltuutetun toimistoon on tullut yhteydenottoja EU:n tuomioistuimen 13.5.2014 antaman, Googlen hakukonetoimintoja koskeneen tuomion johdosta

Lue lisää


16.5.2014 MTV Uutiset: Monissa kaupungeissa velkaneuvonnan palvelut ovat ruuhkautuneet.

MTV Uutiset selvitti, mikä on Suomen kymmenen suurimman kaupungin velkaneuvonnan jonotilanne tällä hetkellä

Lue lisää


14.5.2014 STM: Lastensuojelun laatua linjataan ensimmäistä kertaa suosituksella

Sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Kuntaliitto tiedottavat

Lue lisää


14.5.2014 Yle.fi: Lakimiehet Ylen kyselyssä: Tuomareiden puutteellinen ammattitaito tuonut tuomioita jopa syyttömille – juristit silti tyytyväisiä valtaosaan tuomioista

Lakimiesten mukaan tuomareiden ammattitaito ei aina riitä jutun ratkaisemiseen. Lähes puolet Yle Uutisten poikkeuksellisen laajaan kyselyyn vastanneista lakimiehistä sanoo, että puutteet tuomioistuimissa toimivien tuomareiden ammattitaidossa ovat johtaneet jopa syyttömien tuomitsemiseen. Tuomioistuimissa asiasta ollaan eri mieltä

Lue lisää


13.5.2014 Apulaisoikeusasiamies: Toimeentulotuen asiakkaalla oltava mahdollisuus saada tieto hakemuksensa käsittelyvaiheesta viivytyksettä

Kantelija kertoi, että hänen ainoa keinonsa saada tietoa toimeentulotukihakemuksensa käsittelystä on käydä paikan päällä toimeentulotuen neuvonnassa.

Lue lisää


13.5.2014 Eduskunnan kirjasto: Ihmiskaupan uhrien auttamista koskevan lainsäädännön kehittämishanke on lisätty Lakihankkeiden tietopaketit – LATI -palveluun

Sisäasiainministeriön hankkeessa selvitetään ja arvioidaan ihmiskauppaa koskevan lainsäädännön nykytila ja toimivuus. Osana hanketta on laadittu myös kansainvälinen vertailu lainsäädännöstä

Lue lisää


9.5.2014 Tilastokeskus: Syyttäjä ratkaisi 72 000 asiaa vuonna 2013

Vuonna 2013 syyttäjä ratkaisi Tilastokeskuksen mukaan 72 000 rikosoikeudellista asiaa, mikä on 7 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin

Lue lisää


9.5.2014 Poliisin hälytystehtävät lisääntyivät alkuvuodesta

Poliisin hälytystehtävät lisääntyivät alkuvuodesta yli 10 prosentilla. Eniten kasvua oli kiireellisimmissä A-luokan tehtävissä, joiden toimintavalmiusaika parani

Lue lisää


9.5.2014 Eduskunnan kirjasto: Ulkomaalaisten säilöönottoa koskeva lainsäädännön uudistus on lisätty Lakihankkeiden tietopaketit – LATI -palveluun

Tavoitteena on tehdä hallitusohjelman säilöönottoa koskevien kirjausten edellyttämät ja muut tarvittavat muutokset ulkomaalaislakiin. Samoin tehdään tarvittavat muutokset säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annettuun lakiin

Lue lisää


8.5.2014 OM: Hallintokantelujen käsittely tehostuu syyskuun alusta

Hallintokanteluihin liittyvä menettely tehostuu syyskuun alussa. Kantelujen käsittelyssä lisätään joustavuutta ja viranomaisen harkintavaltaa. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa hallintolain muutos huomenna 9. toukokuuta

Lue lisää


8.5.2014 OM: Tuomioistuinten keskushallintoa ryhdytään selvittämään

Oikeusministeriö on käynnistänyt selvityksen tuomioistuinten keskushallinnon uudistamisesta

Lue lisää


29.4.2014 SM: Yksityisen turvallisuusalan lainsäädännön kokonaisuudistus on loppusuoralla

Yksityistä turvallisuusalaa koskevan lainsäädännön kokonaisuudistus on toteutettu kahdessa vaiheessa. Laaja uudistustyö on ollut käynnissä vuodesta 2008 asti

Lue lisää


28.4.2014 SM: Laittoman ulkomaisen työvoiman käyttöä koskeva lakiesitys lausunnolle

Sisäministeriö on lähettänyt lausunnolle hallituksen esitysluonnoksen, jonka tavoitteena on tehostaa harmaan talouden ja laittoman ulkomaisen työvoiman torjuntaa ulkomaalaisvalvonnan keinoin. Hanke liittyy hallitusohjelman linjauksiin

Lue lisää


25.4.2014 Poliisi: Laiton maahantulo pysynyt edellisten vuosien tasolla, ulkomaalaisrikkomukset lisääntyneet

Laiton maahantulo kolmansista maista pysyi viime vuonna Suomessa edellisten vuosien tasolla. Sen sijaan laittomaan maahantuloon liittyvä rikollisuus, erityisesti ulkomaalaisrikkomusten määrä, kasvoi

Lue lisää


25.4.2014 OM:Lautamieskokoonpanot pienenevät toukokuun alusta

Käräjäoikeuden lautamieskokoonpano kevenee toukokuun alusta lähtien. Samalla lautamiesten valintakelpoisuuden yläikärajaa nostetaan

Lue lisää


24.4.2014 OM: Vankeuslakiin lukuisia täsmennyksiä

Tänään eduskunnalle annetun hallituksen esityksen tavoitteena on selventää muun muassa säännöksiä, jotka koskevat vangin yhteydenpitoa vankilan ulkopuolelle. Ns. tarkkailuhaalareiden käytöstä tulisi lakiin tarkat säännökset.

Lue lisää


24.4.2014 OM: Tuomioistuimia ja tuomareita koskevan yhteisen lain säätäminen etenee

Oikeusministeriön asettama työryhmä on saanut valmiiksi ehdotuksensa tuomioistuimia ja tuomareita koskevan, kaikille tuomioistuimille yhteisen lain sisällöstä

Lue lisää


24.4.2014 OM: Anonyymi todistaminen aiotaan mahdollistaa vakavimmissa rikoksissa

Hallitus esittää, että todistelua yleisissä tuomioistuimissa koskevat säännökset uudistetaan. Todistajan henkilöllisyys voitaisiin salata eräissä vakavimmissa rikoksissa

Lue lisää


17.4.2014 Oikeuskanslerinvirasto: Esitutkinta - Ilmoitusvelvollisuus - Poliisi - Virkarikos

Poliisin menettely tuomaria koskevassa virkarikosasiassa

Lue lisää


16.4.2014 Tilastokeskus: Rikosten määrä lisääntyi tammi-maaliskuussa 2014

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli vuoden 2014 tammi-maaliskuussa kaikkiaan 93 900 rikosta, mikä on 3 500 tapausta (3,9 prosenttia) enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin

Lue lisää


16.4.2014 OM: Asiantuntija-avusteinen huoltoriitojen sovittelu tuomioistuimessa tulee valtakunnalliseksi

Huoltoriitojen asiantuntija-avusteinen sovittelu laajenee toukokuun alusta lähtien kaikkiin käräjäoikeuksiin

Lue lisää


14.4.2014 Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos: Henkirikoskatsaus 2014

Vuonna 2013 poliisin tietoon tuli Tilastokeskuksen poliisitilaston mu- kaan 108 (+1 %) uhrin kuolemaan johtanutta tahallista väkivaltarikosta. Rikollisuustaso 100 000 asukasta kohti oli 2,0

Lue lisää


14.4.2014 Vähemmistövaltuutettu: Syrjintä arkea Suomen romaneille - lähes 70 % kokenut syrjintää viimeisen vuoden aikana

Suomen romanit kokevat runsaasti syrjintää kaikilla elämänalueilla. Tämä käy ilmi vähemmistövaltuutetun selvityksestä Erilaisena arjessa - selvitys romanien syrjintäkokemuksista

Lue lisää


9.4.2014 Tilastokeskus: Ulosottovelallisten määrä kääntyi laskuun vuonna 2013

Tilastokeskuksen tietojen mukaan ulosottovelallisia oli kaikkiaan 239 000 vuoden 2013 lopussa. Edellisvuodesta velallisten määrä laski 2 prosenttia

Lue lisää


9.4.2014 Valtakunnanvoudinvirasto: Ulosotto tehostanut harmaan talouden torjuntaa

Ulosoton erikoisperintä tutkii vaikeasti selvitettäviä ulosottoasioita, joissa omaisuus usein on pyritty järjestelemään velkojien ulottumattomiin

Lue lisää


9.4.2014 Oikeuspoliittisen tutkimuslaitos: Valtion varoin kustannettu oikeusapu yksityisten avustajien hoitamana

Oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa on tutkittu valtion varoin kustannettua oikeusapua yksityisten avustajien hoitamana: minkä tyyppisiä oikeusapuasioita he hoitavat ja minkälainen on näiden asioiden asiakasrakenne

Lue lisää


8.4.2014 OM: Järjestäytyneitä rikollisryhmiä koskevaa rikoslain sääntelyä aiotaan yhtenäistää

Oikeusministeriön asettama työryhmä on saanut valmiiksi ehdotuksensa järjestäytyneitä rikollisryhmiä koskevan rikoslain sääntelyn yhtenäistämiseksi. Työryhmän työ on ollut osa hallituksen järjestäytyneen rikollisuuden torjuntastrategian toimeenpanoa

Lue lisää


4.4.2014 SM: Yksityisiä turvallisuuspalveluja koskevaa sääntelyä selkeytetään

Valtioneuvosto on 3.4 antanut eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi yksityisistä turvallisuuspalveluista sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lue lisää


3.4.2014 OM: Terrorismirikosten rangaistavuutta aiotaan laajentaa

Hallitus esittää, että kouluttautuminen terrorismirikoksen tekemistä varten säädetään rangaistavaksi. Myös terrorismin rahoittamisen rangaistavuutta laajennettaisiin

Lue lisää


3.4.2014 OM: Hallitus tehostaa suojaa syrjintää vastaan

Hallitus antoi 3. huhtikuuta eduskunnalle esityksen uudeksi yhdenvertaisuuslainsäädännöksi. Tavoitteena on yhdenvertaisuuden edistäminen ja syrjinnän ehkäiseminen

Lue lisää


2.4.2014 Tilastokeskus: Käräjäoikeudet ratkaisivat lähes puoli miljoonaa siviiliasiaa vuonna 2013

Vuonna 2013 käräjäoikeuksissa käsiteltiin loppuun 491 700 siviiliasiaa, mikä on lähes 5 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin

Lue lisää


1.4.2014 OM: Vankeus- ja tutkintavankeuslakien muuttaminen. Lausuntotiivistelmä

Julkaisu sisältää tiivistelmän luonnoksesta hallituksen esitykseksi saaduista lausunnoista. Lausunnon on antanut 32 tahoa. Yleisarviot ehdotuksista olivat enimmäkseen myönteisiä ja ehdotettuja muutoksia pidettiin lähtökohtaisesti tarpeellisina

Lue lisää


1.4.2014 Lapin yliopisto: Väitös oikeustieteiden tiedekunnassa 4.4.2014

TkT, KTT Veikko Seppänen väittelee aiheesta ”Informaatiohyödykkeiden kehitys ja varallisuus: varanto-oikeuksien sääntely yhteisprojekteissa”

Lue lisää


28.3.2014 OM: Laittoman maahantulon järjestäjän rangaistusvastuu tiukkenee

Huhtikuun alusta alkaen rangaistavaa on laittoman maahantulon järjestäminen myös tapauksissa, joissa maahantulossa on käytetty sinänsä aitoa, mutta väärin perustein saatua matkustusasiakirjaa

Lue lisää


27.3.2014 Maahanmuuttovirasto: Haavoittuvassa asemassa olevien turvapaikanhakijoiden asema vahvistuu

Maahanmuuttovirasto kehittää viranomaisten välistä tiedonvaihtoa Euroopan eri maiden välillä

Lue lisää


27.3.2014 Eduskunnan kirjasto: Velkajärjestelylain uudistusta koskeva hanke on lisätty Lakihankkeiden tietopaketit – LATI -palveluun

Velkajärjestelyn käyttöä halutaan lisätä ja menettelyä yksinkertaistaa. Muutosten on tarkoitettu tulevan voimaan vuoden 2015 alusta

Lue lisää


25.3.2014 OM: Arviomuistio liiketoimintakiellon tehostamisesta lausunnolle

Oikeusministeriössä on laadittu muistio, jossa arvioidaan liiketoimintakiellosta annetun lain uudistamistarpeita

Lue lisää


25.3.2014 OM: Työryhmä ehdottaa sähköisten palvelujen lisäämistä valtion oikeusaputoimistoissa

Oikeusministeriön asettama työryhmä suosittaa sähköisen ajanvarausjärjestelmän luomista valtion oikeusaputoimistoissa

Lue lisää


21.3.2014 Perustuslakivaliokunta hyväksyi syyteneuvotteluesityksen

Hallituksen esitystä tulee kuitenkin muokata ennen sen hyväksymistä

Lue lisää


20.3.2014 OM: Hovi- ja hallinto-oikeusverkosto muuttuu huhtikuun alusta

Hovioikeuksien määrä vähenee yhdellä ja hallinto-oikeuksien määrä kahdella, kun hovi- ja hallinto-oikeusverkoston uudistus toteutuu huhtikuun alusta

Lue lisää


18.3.2014 Poliisi: Tilasto liikennejuopumustutkimuksista vuonna 2013

Muutokset aiempien vuosien tutkimustuloksiin ovat normaalin vaihteluvälin puitteissa. Vain tarkkuusalkometritutkimusten määrässä on lievää laskua useammalta vuodelta

Lue lisää


17.3.2014 OM: Tutkintavankeuden vaihtoehtoja ja järjestämistä selvitetään

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää muualla Euroopassa käytössä olevia toimivia vaihtoehtoja tutkintavankeudelle ja arvioida niiden vaikutuksia ja soveltuvuutta Suomeen

Lue lisää


17.3.2014 OM: Summaaristen riita-asioiden käsittelyn keskittämistä selvitetään

Oikeusministeriö on asettanut Helsingin ulosottoviraston johtavan kihlakunnanvoudin Timo Heikkisen ja Kemi-Tornion käräjäoikeuden laamannin Antti Savelan selvittämään summaaristen riita-asioiden käsittelyn keskittämistä joko ulosottoviranomaisille tai muutamaan käräjäoikeuteen

Lue lisää


14.3.2014 Maahanmuuttovirasto: Henkilötunnusta voi hakea oleskeluluvan yhteydessä vuoden 2014 lopussa

Ulkomaan kansalaisen rekisteröintiä koskeva laki on uudistunut 1.3.2014. Ensimmäisen oleskeluluvan saavat ulkomaan kansalaiset voivat vuoden 2014 lopussa hakea suomalaista henkilötunnusta jo oleskeluluvan myöntämisen yhteydessä

Lue lisää


13.3.2014 TEM: Työryhmä esittää vuorotteluvapaan ehtojen tiukentamista

Vuorotteluvapaalle voisi jatkossa päästä 16 vuoden työhistorian jälkeen eikä siltä voisi enää jäädä suoraan eläkkeelle. Myös vuorotteluvapaan sijaisen vaatimuksia tiukennettaisiin

Lue lisää


13.3.2014 OM: Rikos- ja riita-asioiden käsittely muuttuu vähitellen sähköiseksi - Tietojärjestelmän toimittaja valittu

Accenture Oy on valittu syyttäjälaitoksen ja yleisten tuomioistuinten aineistopankkihankkeeseen (AIPA) kuuluvan tietojärjestelmän ensimmäisen vaiheen toimintojen toteuttajaksi

Lue lisää


12.3.2014 YLE: Vankiloiden säästöissä väläytetään takuita vaihtoehtona

Vankiloiden 200 työntekijän raju vähennys ei riitä kulukuriin. Oikeusministeriön toimikunta pohtii lisäsäästökeinoina muun muassa sitä, että tutkintavankeudessa istumisen sijaan epäilty maksaisi takuut

Lue lisää


10.3.2014 Syrjintälautakunta kielsi syrjinnän etnisen alkuperän perusteella sijoitusasunnon vuokraamisessa

Vähemmistövaltuutettu pyysi syrjintälautakuntaa tutkimaan onko yhdenvertaisuuslain 6 §:ssä säädettyä syrjinnän kieltoa rikottu kun A oli jättänyt vuokraamatta asunnon B:lle hänen romanitaustastaan johtuen

Lue lisää


7.3.2014 Keskusrikospoliisi:Huumausainerikollisuuden tilannekatsaus 2013-2014 ja tilastot vuosilta 2009-2013

Lainvalvontaviranomaisten tietoon tulleiden huumausainerikosten ja näistä etenkin törkeiden huumausainerikosten määrät nousivat vuonna 2013 edelliseen vuoteen verrattuna

Lue lisää


6.3.2014 Poliisihallitus yhtenäistää tietolähdetoimintaa ja sen valvontaa valtakunnallisesti

Poliisiylijohtaja Mikko Paatero on laatinut selvityksen sisäministeri Päivi Räsäselle Poliisihallituksen toimenpiteistä poliisin tietolähdetoiminnan ja sen valvonnan kehittämiseksi

Lue lisää


6.3.2014 Kuluttaja-asiamies päivitti ohjeensa hyvästä perintätavasta

Päivitetyssä hyvän perintätavan ohjeessa on otettu huomioon vuonna 2013 voimaantulleet perintälain muutokset

Lue lisää


6.3.2014 Verohallinto: Perintö- ja lahjaverotus kansainvälisissä tilanteissa

Verohallinnon ohjeen tarkoituksena on yhdenmukaistaa kansainvälisiä tilanteita koskevien oikeussääntöjen soveltamiskäytäntöä perintö- ja lahjaverotuksessa

Lue lisää


5.3.2014 OM: Oikeuslaitoksen uudistettu portaalisivusto Oikeus.fi on julkaistu

Oikeus.fi sisältää yleistä tietoa oikeusaputoimistojen, syyttäjälaitoksen, tuomioistuinten sekä ulosoton toiminnasta

Lue lisää


5.3.2014 SM: Poliisi käytti salaisia tiedonhankintakeinoja edellisvuotta enemmän

Sisäministeriö on antanut eduskunnan oikeusasiamiehelle kertomuksen poliisin tiedonhankinnasta ja valvonnasta vuonna 2013

Lue lisää


3.3.2014 OM: Työryhmä tarkistamaan luonnonsuojelu- ja ympäristörikossäännöksiä

Tavoitteena on, että säännökset kattaisivat nykyistä paremmin huomattavan taloudellisen hyödyn tavoittelun ja rikosten suunnitelmallisuuden

Lue lisää


3.3.2014 Valtiovarainministeriö: Muutoksia ulkomaan kansalaisten tietojen tallettamiseen väestötietojärjestelmään

Ulkomaan kansalaisten henkilötietojen tallentaminen väestötietojärjestelmään helpottuu

Lue lisää


27.2.2014 Valtakunnansyyttäjänvirasto: Törkeä kavallus, esitutkinnan rajoittaminen, ei näyttöä -peruste

Apulaisvaltakunnansyyttäjä on määrännyt esitutkintaa jatkettavaksi törkeää kavallusta koskevassa asiassa, jossa kihlakunnansyyttäjä oli tehnyt päätöksen esitutkinnan rajoittamisesta ei näyttöä -perusteella

Lue lisää


27.2.2014 OM: Isyyslain uudistaminen. Lausuntotiivistelmä

Oikeusministeriö vastaanotti 55 lausuntoa isyyslain uudistamista valmistelleen työryhmän mietinnöstä. Isyyslain kokonaisuudistusta pidetään tarpeellisena, ja mietinnön päälinjoihin ja työryhmän ehdotuksiin ollaan pääosin tyytyväisiä

Lue lisää


25.2.2014 Väitös Turun yliopistolla 1.3.2014

OTK Anna-Liisa Autio väittelee aiheesta ”Lainkäyttö yritysten riidanratkaisussa”

Lue lisää


24.2.2014 OM: Uusi hankeluettelo on ilmestynyt

Oikeusministeriön uusi säädöshankeluettelo on ilmestynyt

Lue lisää


24.2.2014 Väitös Itä-Suomen yliopistolla 28.2.2014: Perinteinen uramalli estää naisasianajajien pääsyä alan huipulle

YTM Marta Choroszewiczin sosiologian alan väitöskirja "Managing Competitiveness in Pursuit of a Legal Career: Women Attorneys in Finland and Poland" tarkastetaan yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa

Lue lisää


20.2.1014 Väitöstutkimus oikeustulkkauksesta Tampereen yliopistolta

Tulkattavan puheenvuoron pituus vaikuttaa tulkkauksessa tapahtuviin poistoihin; puheenvuoron pidentyessä poistojen suhteellinen määrä lisääntyy.

Lue lisää


20.2.2014 Sisäministeriö käynnistää rahankeräyslainsäädännön muutostarpeiden jatkoselvityksen

Valtioneuvostolle virkatyönä tehtävä selvitys rahankeräyslainsäädännön kehitysnäkymistä valmistuu vuoden 2014 loppuun mennessä

Lue lisää


19.2.2014 Tilastokeskus: Konkurssien määrä kasvoi 6,6 prosenttia tammikuussa 2014

Tammikuussa 2014 pantiin vireille 307 konkurssia, mikä on 19 konkurssia (6,6 prosenttia) enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin

Lue lisää


19.2.2014 SM: Urheilutilaisuuksien porttikiellolle kannatusta poliisilta ja tapahtumajärjestäjiltä

Sisäministeriö on lähettänyt lausunnolle raportin, jossa selvitetään häiriökäyttäytymistä urheilutilaisuuksissa ja miten turvallisuutta tulisi yleisötilaisuuksissa parantaa

Lue lisää


17.2.2014 Rikosuhripäivystys: Rikosuhripäivystys lisännyt henkilökohtaisten tukisuhteiden määrää.

Rikoksen uhrit kaipaavat entistä enemmän henkilökohtaisia tukihenkilöitä selviytymisensä tueksi. Vuonna 2013 Rikosuhripäivystys (RIKU) tarjosi tukihenkilön 2 275 rikoksen uhrille

Lue lisää


17.2.2014 Eduskunnan kirjasto: Tietoyhteiskuntakaari on lisätty Lakihankkeiden tietopaketit - LATI -palveluun

Uudella tietoyhteiskuntakaarella toteutetaan sähköistä viestintää koskevan lainsäädännön kokonaisuudistus

Lue lisää


14.2.2014 SM: Ulkomaalaisten säilöönottoa koskeva lakiesitys lausunnolle

Sisäministeriö lähettää lausunnolle lakiesityksen, joka koskee ulkomaalaisten säilöönottoa. Esitykseen sisältyy kielto alaikäisten yksintulleiden turvapaikanhakijoiden säilöönotolle

Lue lisää


13.2.2014 Lakimiesliitto: Palkkasuositukset vuodelle 2014

Lakimiesliiton hallitus on vahvistanut vähimmäispalkkasuositukset vuodelle 2014

Lue lisää


13.2.2014 OM: Lautamieskokoonpanoa halutaan pienentää – valintakelpoisuuden yläikäraja nousisi

Hallitus esittää käräjäoikeuden lautamieskokoonpanon keventämistä. Myös lautamiesten valintakelpoisuuden yläikärajaa korotettaisiin. Esitys annettiin eduskunnalle 13.2.14

Lue lisää


13.2.2014 OM:Hovioikeuksien vuodessa 2011 käytössä olleeseen jatkokäsittelylupajärjestelmään ehdotetaan laajennusta

Kaikki riita- ja hakemusasiat sekä suuri osa rikosasioista otettaisiin jatkokäsittelyluvan piiriin. Uudistus selkeyttäisi lupajärjestelmää ja edistäisi sitä, että oikeudenkäynnin painopiste on käräjäoikeudessa

Lue lisää


12.2.2014 Eduskunnan kirjasto: Seksuaalirikosten rangaistusten tiukentamista koskeva hanke on lisätty Lakihankkeiden tietopaketit - LATI-palveluun

Eduskunnan kirjaston ylläpitämään Lakihankkeiden tietopaketit -palveluun on lisätty tietopaketti vireillä olevasta seksuaalirikoksia koskevan rikoslain 20 luvun muuttamisesta

Lue lisää


7.2.2014 Maahanmuuttovirasto: Vuonna 2013 eniten oleskelulupia saivat perheenjäsenet

Vuonna 2013 Maahanmuuttovirasto myönsi oleskeluluvan 17 503 hakijalle

Lue lisää


7.2.2014 Maahanmuuttovirasto: Vuonna 2013 turvapaikkaa haki suomesta 3 238 henkilöä

Suomesta turvapaikkaa hakeneiden määrä pysyi vuonna 2013 samalla tasolla kuin vuonna 2012. Yhteensä turvapaikanhakijoita tuli maahan 3 238, kun vuonna 2012 turvapaikkaa haki 3 129 henkilöä

Lue lisää


6.2.2014 Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson: Rikosuhrimaksulla turvataan tukipalvelut rikosten uhreille

Rikosuhrimaksun käyttöönotolla voidaan oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin mukaan merkittävästi parantaa rikoksen uhrin asemaa tulevaisuudessa

Lue lisää


5.2.2014 Järjestöjen sosiaaliturvaopas 2014 julkaistu

Järjestöjen sosiaaliturvaopas 2014 on kansanterveys-, potilas- ja vammaisjärjestöjen yhdessä kokoama opas

Lue lisää


5.2.2014 Verohallitus: Verovalitusmenettelyä koskeva ohje

Ohje korvaa 7.1.2013 annetun samannimisen Verohallinnon ohjeen. Tässä ohjeessa on otettu huomioon vuoden 2014 alusta sovellettavasta ennakkopäätösvalitusmenettelystä johtuvat muutokset

Lue lisää


4.2.2014 Amnesty: Raportti: Transihmisten ihmisoikeuksia loukataan törkeästi Suomessa

Amnestyn tuore raportti osoittaa, että transihmiset joutuvat Suomessa käymään läpi pitkän, ihmisoikeuksia loukkaavan ja alentavan lääketieteellisen prosessin jos he tahtovat vahvistaa juridisen sukupuolensa

Lue lisää


4.2.2014 OM: Rikoksen johdosta tapahtuvien luovuttamisten sekä kansainvälisten perheoikeusasioiden käsittelyyn ehdotetaan muutoksia

Oikeusministeriön asettama työryhmä ehdottaa rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevien asioiden keskittämistä Helsingin käräjäoikeuteen. Lisäksi muutoksenhakuun korkeimmalta oikeudelta tarvittaisiin jatkossa valituslupa. Myös eräät kansainväliset perheoikeudelliset asiat ehdotetaan käsiteltäväksi ensimmäisenä oikeusasteena Helsingin käräjäoikeudessa

Lue lisää


4.2.2014 OM: Työryhmä valmistelemaan tasa-arvovaltuutetun, lapsiasiavaltuutetun ja vähemmistövaltuutetun siirtämistä oikeusministeriön yhteyteen

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan tasa-arvovaltuutetun, lapsiasiavaltuutetun ja vähemmistövaltuutetun toimistojen ja hallinnon kokoamista oikeusministeriön hallinnonalalle. Siirto koskisi myös tasa-arvolautakuntaa ja syrjintälautakuntaa.

Lue lisää
Unohditko tunnukset? Tiedustele: info@asianajajaliitto.fi tai (09) 6866 120


Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje