Oikeudelliset uutiset, kotim. tietolähteet, arkisto 2013

31.12.2013 Suomen Pankki: Korkolain mukainen viitekorko ja viivästyskorot ajalle 1.1.–30.6.2014

Korkolain mukainen viitekorko on 0,5 % ajalle 1.1.–30.6.2014. Viivästyskorko tälle ajanjaksolle on siten 7,5 % vuodessa (viitekorko lisättynä korkolain 4 §:n mukaisella 7 prosenttiyksikön lisäkorolla)

Lue lisää


31.12.2013 SM: Vähemmistövaltuutettu valvoo jatkossa ulkomaalaisten palautuksia

Vähemmistövaltuutetulla on vuoden alusta alkaen toimivalta valvoa ulkomaalaisen maasta poistamista

Lue lisää


30.12.2013 OM: Esitutkinta- ja pakkokeinolakien täydennykset voimaan 2014 alusta

Vuoden 2014 alussa voimaan tulevia uusia esitutkinta- ja pakkokeinolakeja täydennetään, koska laeissa on havaittu muutostarpeita jo ennen niiden voimaantuloa. Myös täydennykset tulevat voimaan vuoden 2014 alussa

Lue lisää


30.12.2013 SM: Henkilötietojen käsittelyä koskevat lakimuutokset voimaan 1.1.2014

Valtioneuvosto on tänään hyväksynyt hallituksen esityksen laeiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain ja henkilötietojen käsittelystä Rajavartiolaitoksessa annetun lain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Lue lisää


30.12.2013 SM: Poliisilain muutokset voimaan 1.1.2014

Valtioneuvosto on tänään hyväksynyt lain poliisilain sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Myös Tasavallan Presidentti vahvisti lain tänään. Säädösmuutokset liittyvät muun muassa televalvontaan ja ne tulevat voimaan 1.1.2014

Lue lisää


27.12.2013 Kela: Muutoksia Kelan etuuksiin vuonna 2014

Ensi vuosi tuo merkittäviä muutoksia moniin Kelan maksamiin etuuksiin

Lue lisää


23.12.2013 OM: Vuoden 2014 alusta voimaan tulevia muutoksia oikeusministeriön hallinnonalalla

Seuraavat muutokset tulevat voimaan oikeusministeriön hallinnonalalla 1.1.2014

Lue lisää


20.12.2013 Apulaisoikeusasiamies: Kunnan tulee järjesteää perusopetusta kaikille kunnassa asuville lapsille

Kaikille kouluikäisille lapsille ei ole järjestetty perusopetusta, koska heillä ei ole kotikuntaa Suomessa. Tämä on vastoin perustuslakia ja lapsen oikeuksien sopimusta, katsoo apulaisoikeusasiamies

Lue lisää


19.12.2013 OM: Korkeimpien oikeuksien yhdistämisen hyödyt ja haitat selvitetään

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän selvittämään korkeimpien oikeuksien eli korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden mahdollisen yhdistämisen hyötyjä ja haittoja

Lue lisää


19.12.2013 OM: Laki valvotusta koevapaudesta voimaan vuodenvaihteessa

Valvotun koevapauden edellytyksiä, sisältöä ja valvontatapoja koskevat uudet säännökset tulevat voimaan ensi vuoden alusta. Samalla seksuaalirikoksen uusimisen ehkäisemiseksi tarkoitettu lääkehoito ja siihen liitettävä psykososiaalinen hoito tehdään mahdolliseksi seksuaalirikoksesta tuomitulle vangille. Hoito voidaan asettaa valvotun koevapauden ehdoksi

Lue lisää


19.12.2013 SM: Lakiesitys vapaaehtoisen paluun järjestelmästä lausunnoille

Lakia kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta ja ulkomaalaislakia ehdotetaan muutettavaksi

Lue lisää


19.12.2013 SM: Lakiesitys vapaaehtoisen paluun järjestelmästä lausunnoille

Lakia kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta ja ulkomaalaislakia ehdotetaan muutettavaksi

Lue lisää


16.12.2013 Tilastokeskus: Rikoksista ja rikkomuksista rangaistuja 9 prosenttia edellisvuotta vähemmän

Alioikeudessa tuomittuja oli vähemmän kuin koskaan 2000-luvulla. Edellisvuoteen verrattuna suurin lasku tapahtui kuitenkin sakkorangaistuksissa. Uusinta rikosseuraamusta, valvontarangaistusta, tuomittiin 166 kertaa.

Lue lisää


16.12.2013 OM: Rikoksen esitutkintaa ja pakkokeinoja koskevat lait uudistuvat 2014

Rikoksen esitutkintaa ja sen yhteydessä käytettäviä pakkokeinoja koskeva lainsäädäntö uudistuu vuoden 2014 alusta lähtien. Samanaikaisesti tulee voimaan poliisilain uudistus

Lue lisää


14.12.2013 Oikeusaputoimen johtaja Liisa Vehmakselle laamannin arvonimi

Vehmas jää vuoden vaihteessa eläkkeelle Helsingin oikeusaputoimiston johtajan virasta

Lue lisää


13.12.2013 STM: Lapsen ja sosiaalityöntekijän tapaamiset kirjattava asiakassuunnitelmaan

Sosiaalityöntekijän tai muun lastensuojelun työntekijän on jatkossa kirjattava lapsen asiakassuunnitelmaan, kuinka usein hän tai muu lapsen olosuhteita hyvin tunteva lastensuojelun työntekijä ja lapsi tapaavat henkilökohtaisesti

Lue lisää


13.12.2013 STM: Luonnos uudeksi asumistueksi lähtee lausunnoille

Uudistuksen tavoitteena on yksinkertaistaa ja selkeyttää asumistuen määräytymistä. Lisäksi luonnoksessa ehdotetaan muutettavaksi eläkkeensaajan asumistuesta annettua lakia

Lue lisää


12.12.2013 Valviran ohje: Lapsia ei saa pitää lastensuojeluyksikössä jatkuvasti lukittujen ovien takana

Valvira on todennut, että lastensuojen sijaishuollon toimintayksiköiden lukitsemiskäytännöissä on parannettavaa

Lue lisää


12.12.2013 STM: Työkyvyttömyyseläkkeen voi jatkossa jättää lepäämään tilapäisen työn vuoksi

Työkyvyttömyyseläkkeen voi jatkossakin jättää työnteon vuoksi lepäämään vähintään kolmeksi kuukaudeksi ja enintään kahdeksi vuodeksi

Lue lisää


12.12.2013 OM: Vainoamisesta tulee rangaistavaa ensi vuoden alusta - Sananvapausrikoksia koskevat säännökset täsmentyvät

Rikoslakiin lisätty vainoamisen kieltävä rangaistussäännös tulee voimaan vuoden 2014 alusta. Myös viestintärauhan rikkomisesta tulee rangaistava teko

Lue lisää


11.12.2013 STM kuntainfo: Elatusapujen ja elatustukien määrät nousevat 1.1.2014

Täysimääräisen elatustuen määrä on 1.1.2014 lukien 153,63 euroa kuukaudessa lasta kohden. Lisäksi elatusapuohjeen rahamääriä on tarkistettu 1.1.2014 lähtien

Lue lisää


10.12.2013 Poliisiammattikorkeakoulun tutkimus: Laittoman maahanmuuton torjunnan viranomaisyhteistyössä kehitettävää

Laittoman maahanmuuton torjunta edellyttää eri viranomaisten toimivaa yhteistyötä ja tiedonkulkua yli organisaatiorajojen. Polamkin julkaiseman haastattelututkimuksen mukaan yhteistyössä on kehitettävää ja tiedonvaihtoa tulisi helpottaa

Lue lisää


5.12.2013 Maahanmuuttovirasto: Turvapaikkapuhuttelua odotetaan noin viisi kuukautta

Turvapaikanhakija pääsee Maahanmuuttoviraston puhutteluun keskimäärin noin viiden kuukauden kuluttua hakemuksensa jättämisen jälkeen

Lue lisää


5.12.2013 Verohallitus: Ne bis in idem –periaate ja verotus: samasta asiasta ei voi rangaista kahteen kertaan

Lakia erillisellä päätöksellä määrättävästä veron- tai tullinkorotuksesta sovelletaan 1.12.2013 jälkeen tehtäviin verotuspäätöksiin

Lue lisää


3.12.2013 Apulaisoikeusasiamies: Koiran avulla ei voi etsiä huumeita yleisellä paikalla

Oulun poliisille moitteet huumevalvonnasta rotuaarilla

Lue lisää


29.11.2013 OM: Työryhmä ehdottaa lautamiesten vähentämistä ja ikärajan nostamista

Käräjäoikeuden lautamieskokoonpanoa koskevien säädösten uudistamista pohtinut työryhmä ehdottaa lautamieskokoonpanon keventämistä. Myös lautamiesten valintakelpoisuuden ikärajaa korotettaisiin

Lue lisää


29.11.2013 Tilastokeskus: Oikeusaputoimistoissa käsiteltiin 65 000 julkisen oikeusavun asiaa vuonna 2012

Valtion oikeusaputoimistoissa käsiteltiin vuonna 2012 yhteensä 65 000 julkisen oikeusavun asiaa, mikä on hieman yli 4 000 asiaa vähemmän kuin edellisenä vuotena

Lue lisää


27.11.2013 OM: Velallisen suojaosuutta ulosotossa tarkistetaan ensi vuoden alusta

Ulosotossa palkan ulosmittauksessa velalliselle jätettävän suojaosuuden määrään tulee korotus vuoden 2014 alusta. 1,3 prosentin tarkistus perustuu kansaneläkeindeksin muutokseen

Lue lisää


26.11.2013 OM: Velallisen elinkustannusten osuutta velkajärjestelyssä tarkistetaan ensi vuoden alusta

elkajärjestelyssä olevien velallisten välttämättömiksi elinkustannuksiksi laskettaviin rahamääriin tulee korotus vuoden 2014 alusta. Muutos on 1,3 prosenttia

Lue lisää


26.11.2013 OM: Velkajärjestelylain tarkistaminen

Merkittävimmät muutokset liittyvät velkajärjestelyn käytön lisäämiseen ja menettelyn yksinkertaistamiseen

Lue lisää


25.11.2013 Verohallinto: Verorikosepäily mahdollistaa verotuspäätöksen ilman veronkorotusta

Uusi laki voimaan 1.12.2013: Verohallinto voi joulukuun alusta alkaen tehdä luonnollisen henkilön ja yhtymän verotuspäätöksen ilman veronkorotusta, jos samasta asiasta tehdään rikosilmoitus

Lue lisää


25.11.2013 OPTL: Laajapohjainen lainvalmistelu vähentynyt, yksilöihin kohdistuvien vaikutusten arviointi yhä vähäistä

Laajapohjainen lainvalmistelu on vähentynyt siitä huolimatta, että sääntelyn kehittämishankkeiden yhteydessä annettujen suositusten mukaan sitä tulisi lisätä

Lue lisää


22.11.2013 YLE: Poliisit rekisteröivät ilmiantajansa sekavasti

Poliisilaitosten käytännöt tietolähderekistereistä vaihtelevat suuresti

Lue lisää


19.11.2013 SM: Sisäisen turvallisuuden ministeriryhmä hyväksyi johtopäätökset ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän kehittämiseksi

Työryhmä jatkaa työtään johtopäätösten mukaisesti ja tavoitteena on, että ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän tarkempaa säätelyä koskeva hallituksen esitys annetaan eduskunnalle syyskaudella 2014

Lue lisää


19.11.2013 Valtakunnanvoudinvirasto: Perintäkulujen käsittely ulosotossa muuttuu

Saatavien perinnästä annettua lakia on muutettu. Kuluttajasaatavaa perittäessä kertyneitä varoja saadaan kohdentaa perintäkuluille vasta saatavan ja sen koron tultua suoritetuksi

Lue lisää


17.11.2013 Esitutkintauudistukseen liittyvä lakihankkeen tietopaketti

Eduskunnan kirjaston uuteen palveluun lisätty tiedot ensi vuodenvaihteen esitutkintauudistuksesta

Lue lisää


15.11.2013 STM: Vähäiset ansiot ja avustukset eivät saa vähentää toimeentulotukea

Toimeentulotukilain mukaan vähäiset avustukset tai ansiotulot eivät saa vähentää toimeentulotukea saavan henkilön tai perheen tuen määrää

Lue lisää


14.11.2013 OM: Huoltoriitojen sovittelu tuomioistuimessa tulossa valtakunnalliseksi

Kolmen vuoden ajan osassa Suomen käräjäoikeuksia kokeiltu huoltoriitojen asiantuntija-avusteinen sovittelumenettely aiotaan vakinaistaa koko maahan

Lue lisää


12.11.2013 OM: Työryhmä ehdottaa isyyslain uudistamista – isyys olisi mahdollista tunnustaa jo ennen lapsen syntymää

Isyyslain uudistamista pohtinut työryhmä ehdottaa nykyisen, vuodesta 1976 voimassa olleen isyyslain kumoamista ja korvaamista uudella

Lue lisää


12.11.2013 Tilastokeskus: Yksityishenkilöiden velkajärjestelyjen määrä kasvoi tammi-syyskuussa hieman edellisvuodesta

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi–syyskuussa 2013 käräjäoikeuksiin jätettiin 2 818 yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemusta. Hakemuksia jätettiin 72 kappaletta (2,6 prosenttia) enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin

Lue lisää


12.11.2013 Tilastokeskus: Yrityssaneerauksien määrä kasvoi tammi-syyskuussa 13,2 prosenttia edellisvuodesta

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi–syyskuussa 2013 pantiin vireille 437 yrityssaneerausta, mikä on 51 yrityssaneerausta (13,2 prosenttia) enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin

Lue lisää


11.11.2013 Väitös Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa 16.11.2013

OTL Markus Terenius väittelee aiheesta "Poliisin voimankäyttö - Rikosoikeudellinen tutkimus sallitun voimankäytön rajoista"

Lue lisää


11.11.2013 Maahanmuuttoviraston lähtömaatietokanta tarjoaa entistä yksityiskohtaisempaa tietoa

Maahanmuuttovirasto kehittää lähtömaatietokanta Tellusta entistä kattavammaksi. Tietokantaan lisätään yksityiskohtaista paikallistietoa koskeva osio, johon viedään kaupunki- tai aluekohtaista lähtömaatietoa, kuten karttoja ja kuvia

Lue lisää


8.11.2013 VKSV: Ne bis in idem -kiellon tulkinnasta ja sen vaikutuksesta syyttäjäntoimintaan

Asiasta on tehty saatekirje syyttäjille ja muistio

Lue lisää


8.11.2013 Tulkkausdirektiivi pannaan täytäntöön hieman myöhässä

Rikosasioita koskeva viranomaisten tulkaamisvelvollisuutta koskevat säännökset piti panna täytäntöön lokakuun loppuun mennessä.

Lue lisää


7.11.2012 Samassa veroasiassa kahdesti syyttäminen ja tuomitseminen estetään

1.12.2013 alkaen verohallinnon ei tarvitse tehdä automaattisesti veronkorotuspäätöstä. Näin mahdollistetaan veropetossyytteen nostaminen myöhemmin.

Lue lisää


7.11.2013 Turun sanomat: Osa vangeista on saamassa oikeuden käyttää matkapuhelimia ja internetyhteyttä

Uudistus sisältyy hallituksen esitysluonnokseen vankeus- ja tutkintavankeuslain muutoksista

Lue lisää


6.11.2013 Lakimiesliitto vahvistanut suosituksen työsuhteen vähimmäisehdoista

Vähimmäispalkkasuosituksen rinnalle on vahvistettu suositus tietyistä työsuhteissa noudatettavista vähimmäisehdoista

Lue lisää


6.11.2013 YLE.fi: Oikeusministeri valmis muuttamaan lakeja, jotta vangit eivät saisi tietoja vartijoistaan

Oikeusministeriössä mietitään keinoja, kuinka voidaan rajoittaa vankien oikeutta kerätä tietoja vartijoistaan

Lue lisää


6.11.2013 Poliisin tietoon tullut viharikollisuus vähentynyt

Poliisin tietoon tuli viime vuonna noin 20 prosenttia vähemmän viharikoksia kuin edellisvuonna

Lue lisää


4.11.2013 VKSV: Liikenneturvallisuuden vaarantaminen, vammantuottamus, syyttämättä jättäminen, ei näyttöä -peruste

Apulaisvaltakunnansyyttäjä on suorittanut uuden syyteharkinnan ja määrännyt syytteen nostettavaksi liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja vammantuottamuksesta asiassa, jossa kihlakunnansyyttäjä oli tehnyt syyttämättäjättämispäätöksen ei näyttöä -perusteella

Lue lisää


1.11.2013 STM: Työttömille oikeus ansaita 300 euroa kuukaudessa ilman etuuden pienentymistä

Jo eduskunnan käsiteltävänä olevaa hallituksen esitystä työttömyysturvan muutoksista ehdotetaan täydennettäväksi

Lue lisää


31.10.2013 OM: Sähköinen kiinteistökauppa mahdolliseksi marraskuun alusta

Sähköinen asiointi on 1.11.2013 lähtien mahdollista myös kiinteistökaupoissa ja muissa kiinteistöihin liittyvissä oikeustoimissa

Lue lisää


29.10.2013 VM: Selvityshenkilö ehdottaa maistraattien liittämistä aluehallintovirastoihin

Selvityshenkilö Matti Korkealehto ehdottaa valtiovarainministeriön toimeksiannosta tekemässään selvityksessä, että maistraatit liitettäisiin osaksi aluehallintovirastoja

Lue lisää


29.10.2013 Oikeusasiamies on huolissaan rakennusalalla toimivien oikeusturvasta

EU:n virallisia kieliä kohdellaan eri tavoin standardien julkaisemisessa

Lue lisää


28.10.2013 OM: Laittoman maahantulon järjestäjän rangaistusvastuuta esitetään tiukennettavaksi

Rangaistavaa olisi laittoman maahantulon järjestäminen myös tapauksissa, joissa maahantulossa on käytetty sinänsä aitoa, mutta väärin perustein saatua matkustusasiakirjaa.

Lue lisää


28.10.2013 OM: Osakeyhtiölain lunastusriitoja koskeviin säännöksiin muutoksia ensi vuoden alusta

Osakeyhtiölain säännöksiä vähemmistöosakkeenomistajien osakkeiden lunastusmenettelystä täsmennetään. Muutosten tavoitteena on tehostaa ja selventää lunastusmenettelyä sekä parantaa vähemmistöosakkeenomistajien oikeussuojaa

Lue lisää


24.10.2013 Väitös Turun yliopistolla 26.10.2013 prosessioikeuden alalta

OTK Pekka Tapio Määtän väitöskirja on aiheesta "Rikosasian joutuisa käsittely – perusoikeus ja tuomarin velvollisuus"

Lue lisää


23.10.2013 Lakimiesliitto: Oikeustieteen koulutusmäärien nostolle ei ole perusteita

Suomen Lakimiesliitto vastustaa alustavassa virkamiesvalmistelussa esille noussutta ajatusta nostaa määräaikaisesti oikeustieteen koulutusmääriä

Lue lisää


23.10.2013 Oikeusasiamies: Potilas operoitiin vastoin hänen tahtoaan

Oikeusasiamieheltä huomautus ja hyvitysesitys

Lue lisää


22.10.2013 Vähemmistövaltuutettu tehnyt tutkintapyynnön poliisille Silminnäkijä-ohjelman tapahtumista

Vähemmistövaltuutettu on tehnyt tutkintapyynnön poliisille Yle:n 17.10.2013 esittämän Silminnäkijä-ohjelman syrjintätapauksista

Lue lisää


17.10.2013 Tilastokeskus: Petosten ja maksuvälinepetosten määrä lisääntyi tammi-syyskuussa 2013

Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli vuoden 2013 tammi-syyskuussa kaikkiaan 321 800 rikosta, mikä on 6 700 tapausta (2 prosenttia) vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin

Lue lisää


15.10.2013 Oikeusasiamies: Asianajajalta saapuneen kirjeen lainvastainen tarkastaminen

Kantelijan mukaan vartija oli avannut hänelle asianajajalta saapuneen kirjeen. Kantelija kertoi myös, että kaikki aiemmatkin hänelle asianajajalta saapuneet kirjeet olisi avattu

Lue lisää


15.10.2013 Tietosuojalautakunta kielsi Jehovan todistajia käsittelemästä henkilötietoja ilman henkilötietolain mukaista perustetta

Tietosuojalautakunta antoi 17.9.2013 tietosuojavaltuutetun hakemuksesta Jehovan todistajien ovelta ovelle - saarnaamistyössä keräämien henkilötietojen käsittelyä koskevan päätöksen

Lue lisää


15.10.2013 OM: Rikoksen uhriksi joutuneen lapsen vanhemmille opas

Oikeusministeriö on julkaissut Lapsi rikoksen uhrina -oppaan, jossa välitetään tietoa ja neuvoja rikosprosessiin liittyvistä keskeisistä asioista lapsen etu huomioon ottaen

Lue lisää


14.10.2013 SM: Todistajansuojeluohjelma vakiinnuttaa paikkansa pian myös Suomessa

Sisäasiainministeriössä on valmisteltu luonnos todistajansuojeluohjelmaa koskevaksi laiksi. Hallituksen esitys lähtee nyt lausuntokierrokselle ja se on tarkoitus antaa eduskunnalle kevätistuntokaudella 2014. Uusi lainsäädäntö tulisi voimaan vuoden 2015 alusta

Lue lisää


14.10.2013 OM: Lausunnot oikeudenhoidon uudistamisohjelmasta saapuneet

Laajasta ohjelmasta annettiin yhteensä 81 lausuntoa. Vaikka ohjelmaa kritisoitiin säästöohjelmaksi, suurinta osaa yksittäisistä ehdotuksista kannatettiin ja korostettiin ohjelman nopeaa täytäntöönpanoa

Lue lisää


14.10.2013 SM: Ulkomaalaisvalvonnan toimivaltuuksiin päivityksiä

Sisäministeriö on asettanut hankkeen, jonka tavoitteena on tehostaa laittoman ulkomaisen työvoiman torjuntaa ulkomaalaisvalvonnan keinoin. Hanke liittyy hallitusohjelman linjauksiin

Lue lisää


8.10.2013 Väitös Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa 11.10.2013

OTL, FM Jari Pirjola väittelee aiheesta Dark and brights sides of human rights - Towards pragmatic evaluation

Lue lisää


7.10.2013 STM:n työryhmä: Itsensä työllistäjien sosiaaliturvaan parannuksia

Itsensä työllistävä tekee työtä omaan lukuunsa työsuhdetyön ja yrittäjyyden raja-alueella. Vaikka itsensä työllistävä ei olisi yrittäjä, hän on joissakin sosiaaliturvakysymyksissä erilaisessa asemassa kuin palkansaajat

Lue lisää


3.10.2013 Eduskunta: Rikoslakiin on tulossa uusi vainoamista koskeva rangaistussäännös

Eduskunta hyväksyi tiistaina 1. lokakuuta esityksen sisällön lakivaliokunnan mietinnön mukaisesti. Esitysten lopullinen hyväksyminen edellyttää vielä täysistunnon toisen käsittelyn

Lue lisää


3.10.2013 Ympäristöministeriö: Maankäyttö- ja rakennuslain rakentamista koskeva sääntely selkeytyy

Rakennushankkeen toimijoita koskevaa eri säädöstasoilla olevaa hajanaista sääntelyä selkeytetään. Valtioneuvosto antoi 3. lokakuuta eduskunnalle esityksen laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain sekä asuntokauppalain muuttamisesta

Lue lisää


2.10.2013 OM: Katsaus toistuvaan rikoksen uhriksi joutumiseen ja sen ehkäisyyn

Rikollisuus ei jakaudu yhteiskunnassa tasaisesti, sillä pieni vähemmistö sekä tekee että kokee rikoksia huomattavasti enemmän kuin muut. Esimerkiksi aikaisempi väkivaltakokemus ennustaa voimakkaasti tulevaa väkivaltaa

Lue lisää


2.10.2013 Kela peruu veronpalautusten ulosoton velkaansa lyhentäneiltä

Kela voi pyytää ulosottoviranomaista ulosmittaamaan asiakkaan veronpalautuksen osana etuuksien takaisinperintää. Nyt on kuitenkin päätetty, että veronpalautuksia ei ulosmitata niiltä asiakkailta, jotka ovat maksaneet velkaansa osamaksusuunnitelman mukaan.

Lue lisää


30.9.2013 Yle.fi: Verottajan toimet syyniin miljoonien eurojen veronkiertojutussa

Apulaisoikeusasiamies selvittää verottajan toimet Liechtensteinin veronkiertojutussa

Lue lisää


27.9.2013 OM: Asiantuntija-avusteinen huoltoriitojen tuomioistuinsovittelu. Lausuntotiivistelmä

Oikeusministeriö esittää hallituksen esitysluonnoksessa laeiksi lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain, riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain sekä sosiaalihuoltolain muuttamisesta, että sovittelumenettely vakinaistettaisiin koko maahan

Lue lisää


26.9.2013 YLE.fi: Kuningaskuluttaja:Valitukset lentojen myöhästymisistä lisääntyneet

Lentomatkustajalle voi syntyä oikeus vakiokorvaukseen, kun lento on vähintään kolme tuntia myöhässä

Lue lisää


26.9.2013 Oikeusasiamies: Lähes kaikki sairaanhoitopiirit ovat muuttaneet hoitokäytäntöjään

Useimmat sairaanhoitopiirit ovat muuttaneet hoitokäytäntöjään sen jälkeen, kun eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen arvosteli Avastin-syöpälääkkeen käyttöä silmäsairauden hoidossa ja pyysi Valviraa selvittämään asiaa

Lue lisää


26.9.2013 OM:Yhdenvertaisuuslainsäädännön uudistamista koskeva hallituksen esitys. Lausuntotiivistelmä

Oikeusministeriö järjesti yhdenvertaisuuslainsäädännön uudistamista koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta lausuntokierroksen kevätkesällä 2013. Lausunto-pyyntö lähetettiin yhteensä 84 taholle. Lausuntoja saatiin yhteensä 67 kappaletta

Lue lisää


25.9.2013 VKSV: Esitutkintayhteistyötä koskeva ohje

Uusi esitutkintalaki astuu voimaan 1.1.2014. Uuden lainsäädännön myötä syyttäjän ja esitutkintaviranomaisen välinen yhteistyö rikosasioiden tutkinnassa muuttuu

Lue lisää


25.9.2013 OPTL: Vankiloiden järjestyssääntöjen sisältöanalyysi vankeuslakiuudistuksen näkökulmasta

Tarkastelun tavoitteena oli selvittää, onko seuraavissa tavoitteissa onnistuttu: ovatko vankiloiden järjestyssäännöt keskeisiltä osiltaan yhdenmukaiset ja määritelläänkö niissä riittävällä täsmällisyydellä vankien käyttäytymistä koskevat odotukset

Lue lisää


25.9.2013 Maistraattien rekisteröintikäytännöt eriarvoistavat maahanmuuttajia?

Tampereen yliopistossa on käynnissä Mobile People -hanke, jossa tutkitaan muun muassa väestötietomerkintöjen vaikutuksia maahanmuuttajien pääsyyn suomalaisen sosiaaliturvan piiriin

Lue lisää


24.9.2013 Poliisi: Rikokset vähenivät - poliisin tehtävien määrä lisääntyi

Poliisin tuoreiden toiminnallisten tilastojen mukaan tämän vuoden tammi-elokuussa rikosten ja rikkomusten määrä oli noin puolitoista prosenttia pienempi kuin viime vuonna samalla tarkastelujaksolla

Lue lisää


24.9.2013 Tilastokeskus: Hallinto-oikeudet ratkaisivat 20 600 asiaa vuonna 2012

Hallinto-oikeudet käsittelivät vuonna 2012 yhteensä 20 600 asiaa, mikä on 6 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuotena

Lue lisää


24.9.2013 Tilastokeskus: Korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistiin 3 900 asiaa vuonna 2012

Korkein hallinto-oikeus ratkaisi vuonna 2012 kaikkiaan 3 930 lainkäyttöasiaa, mikä on 294 asiaa vähemmän kuin vuonna 2011

Lue lisää


20.9.2013 SM: Vähemmistövaltuutettu valvomaan ulkomaalaisten palautuksia

Hallitus antoi tänään eduskunnalle esityksen ulkomaalaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lue lisää


19.9.2013 STM: Sama selvitysmalli lapsiin kohdistuneisiin pahoinpitely- ja seksuaalirikoksiin

Hallitus esittää, että lapsiin kohdistuneita pahoinpitelyrikoksia aletaan selvittää samalla mallilla kuin seksuaalirikoksia. Selvittämisestä aiheutuvat kustannukset siirrettäisiin kunnilta valtion vastuulle

Lue lisää


19.9.2013 STM: Lapsen ja lastensuojelun työntekijän tapaamiset kirjattava asiakassuunnitelmaan

Hallitus haluaa selkeyttää lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tai muun lastensuojelun työntekijän velvollisuutta tavata henkilökohtaisesti lastensuojelun avohuollon asiakkaana olevaa lasta

Lue lisää


19.9.2013 Myös Valtakunnansyyttäjä kannattaa rikosasioiden siirtämistä hallinnolliseen menettelyyn

Viime viikolla KKO:n presidentti teki samansuuntaisen ehdotuksen.

Lue lisää


16.9.2013 MTV3 uutisoi syyttäjien ja poliisin yhteiskoulutuksesta

Poliisien ja syyttäjien yhteistoiminta mullistuu – tuomiot entistä nopeammin

Lue lisää


12.9.2013 Oikeusasiamies esittää hyvitystä potilaan itsemääräämisoikeuden loukkauksesta

Vaikean sairauden takia avuttomalle potilaalle oli suoritettu hoitotoimenpiteitä vastoin hänen tahtoaan.

Lue lisää


11.9.2013 Eduskunnalle syksyllä annattavat esitykset julkistettu

Syysistuntokaudella 2013 eduskunnalle annettavat hallituksen esitykset on julkistettu valtioneuvoston verkkosivuilla.

Lue lisää


11.9.2013 Jatkossa käräjäoikeuden istunnossa lähtökohtaisesti vain kaksi lautamiestä

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan käräjäoikeuden lautamieskokoonpanoa koskevien säädösten uudistamista.

Lue lisää


10.9.2013 OPTULAn selvitys: Oikeusturvavakuutus ja julkinen oikeusapu

Yhä useampi suomalainen vakuutettu oikeusturvavahingon varalta – oikeusturvavahinkojen määrä ei kuitenkaan juuri kasvanut

Lue lisää


5.9.2013 Yle.fi: Ehdotus: Rikoksen uhreille tukea rikollisen rahapussista

Rikoksen uhrien asemaa halutaan parantaa. Yhtenä vaihtoehtona esiin on nostettu rikoksen uhreille perustettava rahasto

Lue lisää


5.9.2013 SM: Aselakiehdotus lausunnolle − säännöksiä selkeytetään, tsaarinaikainen ampumaratalainsäädäntö uudistetaan

Aselainsäädännön uudistamista valmistellut työryhmä on saanut ehdotuksensa valmiiksi. Luonnos hallituksen esitykseksi lähtee nyt laajalle lausuntokierrokselle

Lue lisää


3.9.2013 Tasa-arvovaltuutettu: Transsukupuolisten ihmisten oikeus hedelmöityshoitoihin

Tasa-arvovaltuutetun saamien ilmoitusten mukaan pareille, joissa toinen puolisoista on transsukupuolinen, ei ole annettu hedelmöityshoitoja transsukupuolisen henkilön omilla tai ulkopuolisen luovuttajan sukusoluilla

Lue lisää


3.9.2013 Verohallinto: Ohje avoeron yhteydessä maksettavan hyvityksen veroseuraamuksista

Ohjeessa käsitellään avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta annetun lain perusteella maksetun hyvityksen veroseuraamuksia niin hyvityksen maksajan kuin saajankin kannalta

Lue lisää


2.9.2013 Vähemmistövaltuutettu: Pohjoismainen konferenssi ihmiskaupasta työelämässä -raportti

Vähemmistövaltuutettu ja Pohjoismaiden ministerineuvosto järjestivät 27.–28. marraskuuta 2012 pohjoismaisen konferenssin ihmiskaupasta ja työelämästä

Lue lisää


2.9.2013 Valtakunnansyyttäjänvirasto: Syyttäjän käytös pääkäsittelyssä, hyvä syyttäjätapa

Apulaisvaltakunnansyyttäjä on toimittanut päätöksensä kihlakunnansyyttäjän tietoon vastaisen varalta huomioon otettavaksi

Lue lisää


29.8.2013 STM: Ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahakauteen muutoksia

yöttömyysturvaan ehdotetaan useita muutoksia, jotka koskisivat muun muassa ansiosidonnaisen päivärahakauden pituutta, työssäoloehtoa ja ikääntyneen työntekijän niin kutsuttua lisäpäiväoikeutta

Lue lisää


29.8.2013 TEM: Uusi laki voimaan ensi vuonna: Yrittäjän tarjottava asiakkaalle kuitti

Vuoden 2014 alusta lähtien yrittäjän on aina tarjottava asiakkaalle kuitti tämän ostamasta tuotteesta tai palvelusta. Uusi laki lisää käteisen rahan käytön valvontaa ja torjuu näin harmaata taloutta

Lue lisää


27.8.2013 SM: Väkivaltainen ekstremismi ilmenee Suomessa rikoksina vain harvoin

Ääriliikehdintää käsittelevän tilannekatsauksen mukaan väkivaltaisen ekstremismin määrä on Suomessa edelleen vähäinen, eikä sen katsota uhkaavan valtion turvallisuutta. Yksilötasolla ja paikallisesti ääritoimintaa kuitenkin esiintyy

Lue lisää


26.8.2013 Oikeuskanslerinvirasto: Suojelupoliisi laiminlöi tietojen toimittamisen oikeuskanslerille

Suojelupoliisi ei toimittanut apulaisoikeuskanslerille kaikkea suojelupoliisin sisäistä ohjeistusta, joka liittyi apulaisoikeuskanslerin tutkimaan asiaan

Lue lisää


23.8.2013 Tasa-arvovaltuutettu: Kahden X:n kaupungin perhekeskuksen psykologin palkkausta koskeva palkkasyrjintäepäily

Kaksi kaupungin perhekeskuksessa työskentelevää psykologinaista sai pienempää tehtäväkohtaista palkkaa kuin verrokiksi nimetty työterveyshuollon liikelaitoksessa työskentelevä miespuolinen työterveyspsykologi

Lue lisää


23.8.2013 Tasa-arvovaltuutettu: Transihmisiin kohdistuva vihakirjoittelu

Tasa-arvovaltuutetulta kysyttiin keinoja puuttua transihmisiin kohdistuvaan vihakirjoitteluun, jota esiintyy esimerkiksi internetissä

Lue lisää


22.8.2013 OM: Oikeusaputoimistojen hallintoa keskitetään – toimipaikat säilyvät ennallaan

Oikeusaputoimistojen hallintoa keskitetään vuosien 2014 ja 2015 alusta. Vaikka toimistoja yhdistetään hallinnollisesti, asiakkaita vastaanottavien toimipisteiden määrä ei vähene

Lue lisää


22.8.2013 OM: Todistajalle maksettava enimmäiskorvaus nousee syyskuun alusta

Tuomioistuimeen saapuvalle todistajalle valtion varoista maksettava enimmäiskorvaus taloudellisesta menetyksestä nousee syyskuun alusta 80 euroon vuorokaudelta. Tähän asti korvauksen yläraja on ollut 58,87 euroa

Lue lisää


21.8.2013 Valtioneuvoston asetus alle 18-vuotiaana vahinkoa kärsineen ansiotulon määrän vahvistamisesta

Asetus tuli voimaan 19.8.2013. Sitä sovelletaan, kun korvaus ansionmenetyksestä määrätään asetuksen voimaantulon jälkeen

Lue lisää


21.8.2013 OM: Valvottua koevapautta uudistetaan ja seksuaalirikollisten lääkehoito mahdollistetaan

Valvotun koevapauden edellytyksiä, sisältöä ja valvontatapoja koskevia säännöksiä täsmennetään. Samalla seksuaalirikoksen ehkäisemiseksi tarkoitettu lääkehoito ja siihen liitettävä psykososiaalinen hoito tehdään mahdolliseksi

Lue lisää


19.8.2013 Oikeuskanslerivirasto: Pirkanmaan oikeusaputoimiston menettely

Oikeusaputoimiston oikeusapusihteeri oli merkinnyt asiakasohjelmaan vahingossa kantelijan asiassa valituksen toimittamiselle asetetun määräajan liian myöhäiseksi

Lue lisää


19.8.2013 Valtavoudinvirasto: Ulosoton asiamäärissä kasvua alkuvuodesta

Vuoden 2013 ensimmäisen puoliskon aikana ulosottoon tuli vireille 1 439 749 uutta asiaa, mikä on noin 70 000 asiaa enemmän kuin viime vuonna. Tämä tarkoittaa noin 5 prosentin kasvua edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta

Lue lisää


16.8.2013 STM: Itsemääräämisoikeuslaki painottaa ennakointia ja rajoitusten käytön vähentämistä

Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan uutta lakia itsemääräämisoikeudesta ja rajoitustoimenpiteiden käytön edellytyksistä sosiaali- ja terveydenhuollossa

Lue lisää


16.8.2013 OM: Järjestäytyneitä rikollisryhmiä koskeva sääntely arvioitavaksi työryhmässä

Työryhmän tehtävänä on arvioida muun muassa järjestäytynyttä rikollisuutta koskevien rikostunnusmerkistöjen ja määritelmien muutostarpeet

Lue lisää15.8.2013 SM: Ministeriöt ja järjestöt yhdessä saamelaisten yhdenvertaisuuden asialla

Saamelaiset ovat EU:n ainoa alkuperäiskansa ja heidän kielensä, kulttuurinsa ja perinteinen elämäntapansa tarvitsevat suojelua

Lue lisää


14.8.2013 Oikeusasiamies ei kannata valtion vahingonkorvausten keskittämistä

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen ei kannata valtiovarainministeriön työryhmän ehdotusta, että Valtiokonttori käsittelisi keskitetysti valtiota vastaan tehdyt korvausvaatimukset

Lue lisää


14.8.2013 Tilastokeskus: Yrityssaneerauksien määrä kasvoi alkuvuoden aikana 19,4 prosenttia edellisvuodesta

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi-kesäkuussa 2013 pantiin vireille 295 yrityssaneerausta, mikä on 48 yrityssaneerausta (19,4 prosenttia) enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin

Lue lisää


13.8.2013 Tilastokeskus: Yksityishenkilöiden velkajärjestelyjen määrä laski alkuvuoden aikana hieman edellisvuodesta

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi-kesäkuussa 2013 käräjäoikeuksiin jätettiin 1 949 yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemusta

Lue lisää


13.8.2013 Tilastokeskus: Konkurssien määrä kasvoi alkuvuoden aikana 3,6 prosenttia edellisvuodesta

ilastokeskuksen tietojen mukaan tammi-kesäkuussa 2013 pantiin vireille 1 628 konkurssia, mikä on 57 konkurssia (3,6 prosenttia) enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin

Lue lisää


13.8.2013 Väitös Turun yliopistolla 17.8.2013

Oikeustieteen lisensiaatti Outi Maria Helena Anttilan väitöskirja on aiheesta "Kohti tosiasiallista tasa-arvoa? Sukupuolisyrjinnän kiellot oikeudellisen pluralismin aikana"

Lue lisää


12.8.2013 OM: Lupalakimiesjärjestelmä: Lupaa on haettava syyskuun loppuun mennessä

Laki luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista tuli voimaan kuluvan vuoden alussa. Tuolloin aloitti toimintansa myös oikeudenkäyntiavustajalautakunta, joka myöntää hakemuksesta luvan toimia oikeudenkäyntiasiamiehenä ja -avustajana

Lue lisää25.7.2013 Maahanmuuttovirasto: Seksuaalisen hyväksikäytön uhrien määrä kasvanut ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmässä

Joutsenon vastaanottokeskuksen koordinoimaan ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään on otettu 1.1.–30.6.2013 yhteensä 24 henkilöä, joista yksi on alaikäinen. Enemmistö, 16 henkilöä, auttamisjärjestelmän piiriin otetuista asiakkaista on ollut seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän ihmiskaupan uhreja

Lue lisää


24.7.2013 Maahanmuuttovirasto: Somalialaisten perhesidehakemusten jono lyhenee tavoiteajassa

Maahanmuuttovirasto on saanut somalialaisten perhesidehakemusten jonoa lyhennettyä tänä keväänä yli tuhannella hakemuksella. Tällä hetkellä käsittelyä odottaa noin 3 000 hakemusta. Tavoitteena on saada jono purettua vuoden 2014 loppuun mennessä

Lue lisää


24.7.2013 Maa- ja metsätalousministeriö:

Uusi koe-eläinlainsäädäntö voimaan elokuun alusta

Lue lisää


19.7.2013 Turun Sanomat: Lounais-Suomen AVI kovistelee Saloa lastensuojelun puutteista

Aluehallintovirasto antoi Salon kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnalle määräyksen saattaa kaupungin lastensuojeluviranomaisten toiminta säädösten mukaiseksi helmikuuhun 2014 mennessä

Lue lisää


18.7.2013 Maahanmuuttovirasto: Turvapaikanhakijoiden määrä kasvoi alkuvuonna

Suomeen tuli tammi–kesäkuussa yhteensä 1 480 turvapaikanhakijaa. Se on 16 prosenttia enemmän kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna, jolloin turvapaikanhakijoita saapui 1 274

Lue lisää


18.7.2013 Maahanmuuttovirasto: Lähes 10 000 haki oleskelulupaa alkuvuonna

Suomesta haki oleskelulupaa tammi–kesäkuussa yhteensä 9 635 ulkomaalaista EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta. Hakijamäärä oli lähes sama kuin viime vuonna vastaavaan aikaan

Lue lisää


17.7.2013 Oikeusasiamiehen mielestä vartijoiden asemaa mielisairaaloissa tulisi selkeyttää

Oikeusasiamies selvitti yksityisten vartijoiden käyttöä valtion mielisairaaloissa

Lue lisää


17.7.2013 Maahanmuuttovirasto: Suomen kansalaisuuden sai alkuvuonna 4 202 ulkomaalaista

Heistä 3 775 sai kansalaisuuden hakemuksen ja 427 ilmoituksen perusteella. Määrä on samaa tasoa kuin viime vuoden alkupuoliskolla, jolloin Suomen kansalaisuuden sai 4 554 henkilöä

Lue lisää


17.7.2013 OM: Eräiden vakavimpien rikosten valmistelu rangaistavaksi elokuun alusta

Rangaistaviksi tulevat eräiden törkeimpien rikosten eli henkirikoksen, törkeän pahoinpitelyn, panttivangin ottamisen ja törkeän ryöstön valmistelu. Valmisteluna rangaistavaa on myös näiden rikosten tekemisestä sopiminen

Lue lisää


12.7.2013 TEM: Tavaroiden ja palveluiden hinnat ilmoitettava selkeästi

Yrittäjien on edelleen ilmoitettava tavaroiden ja palveluiden hinnat selkeästi ja helposti havaittavasti kaupoissa, liikehuoneistoissa ja verkkokaupoissa

Lue lisää


12.7.2013 OM: Seksuaalirikoksia koskevan lainsäädännön uudistus etenee - myös seksuaalinen häirintä ehdotetaan rangaistavaksi

Oikeusministeriössä valmistellut ehdotukset seksuaalirikoksia koskeviksi lainsäädäntömuutoksiksi on lähetetty lausuntokierrokselle

Lue lisää


11.7.2013 Valtakunnansyyttäjänvirasto: Pahoinpitely, syyttämättä jättäminen, ei näyttöä -peruste

Apulaisvaltakunnansyyttäjä määräsi syytteen nostettavaksi pahoinpitelystä asiassa, jossa kihlakunnansyyttäjä oli tehnyt syyttämättäjättämispäätöksen ei näyttöä -perusteella

Lue lisää


11.7.2013 Valtakunnansyyttäjänvirasto: Raiskaus, uusi syyteharkinta, syyttämättä jättäminen, päätöksen perusteleminen

Apulaisvaltakunnansyyttäjä otti syyteharkintaansa asian, jossa kihlakunnansyyttäjä oli tehnyt syyttämättäjättämispäätöksen ei näyttöä -perusteella soveltaen vanhentunutta lainkohtaa

Lue lisää


11.7.2013 Valtakunnanvoudinvirasto: Muutoksia veronpalautusten ulosmittausprosessiin

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on päätöksessään (26.10.2012 Dnro 4124/4/11) kiinnittänyt huomiota velallisen oikeuteen tulla kuulluksi veronpalautusten ulosmittausprosessissa

Lue lisää10.7.2013 OM: Erillinen viittomakielilaki sai kannatusta lausuntokierroksella

Oikeusministeriö on selvittänyt eri tahojen näkemyksiä siitä, onko viittomakielisten oikeuksien turvaamiseksi tarvetta säätää erillinen viittomakielilaki

Lue lisää


10.7.2013 OM: Viivästyskorkosäännökset ovat muuttuneet

Suomen Pankki on vastikään ilmoittanut, että heinäkuun alusta kuluvan vuoden loppuun asti viitekorko on 0,5 prosenttia ja lakisääteinen viivästyskorko joko 7,5 prosenttia tai 8,5 prosenttia

Lue lisää
1.7.2013 Tilastokeskus: Hovioikeuksissa ratkaistujen asioiden määrä pieneni 7 prosenttia vuonna 2012

Hovioikeudet ratkaisivat 10 200 asiaa vuonna 2012. Käsitellyistä asioista oli rikosoikeudellisia asioita 6 500, riita-asioita 2 000 ja hakemusasioita 1 700

Lue lisää


28.6.2013 Suomen pankki: Korkolain mukainen viitekorko ja viivästyskorot ajalle 1.7.–31.12.2013

Korkolain mukainen viitekorko on 0,5 % ajalle 1.7.–31.12.2013. Viivästyskorko tälle ajanjaksolle on siten 7,5 % vuodessa (viitekorko lisättynä korkolain 4 §:n mukaisella 7 prosenttiyksikön lisäkorolla)

Lue lisää


27.6.2013 Riseltä uusia tilastojulkaisuja - Rangaistuksista yli puolet yhdyskuntaseuraamuksia

Yhdyskuntaseuraamuksia suorittavien määrä on vähentynyt noin 10 prosenttia, mutta on edelleen hieman yli puolet (51 %) eli 3426 Rikosseuraamuslaitoksen täytäntöönpanemista seuraamuksista

Lue lisää


25.6.2013 Tasa-arvovaltuutettu: Raskaussyrjintäepäily irtisanomisessa

Tilausvälittäjänä taksiyrityksessä työskennellyt nainen pyysi tasa-arvovaltuutettua selvittämään, onko raskaaksi tuleminen vaikuttanut hänen irtisanomiseensa tasa-arvolaissa kielletyllä tavalla

Lue lisää


20.6.2013 STM: Selvitysryhmä: Yhtenäiset arviointikäytännöt lastensuojeluprosessiin

Toimiva lasten ja perheiden palvelujen kokonaisuus on avain myös lastensuojelun toimivuuteen

Lue lisää


20.6.2013 OM: Syyttäjänvirastoja yhdistetään

Valtioneuvoston asetusta syyttäjälaitoksesta muutetaan siten, että Pirkanmaan ja Keski-Suomen syyttäjänvirastojen toimialueista muodostetaan uusi Sisä-Suomen syyttäjänvirasto. Viraston päätoimipaikkana on Tampere

Lue lisää19.6.2013 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Sovitteluun ohjattujen rikos- ja riita-asioiden määrä on vähentynyt

Sovitteluun ohjattiin 11 908 rikosta ja 398 riita-asiaa vuonna 2012. Sovitteluun ohjattujen rikosten ja riita-asioiden määrä väheni 7 prosenttia edellisestä vuodesta

Lue lisää


18.6.2013 Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos: Rikollisuustilanne 2012 ilmestynyt

Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen vuosikatsaus "Rikollisuustilanne 2012" sisältää tietoja tilastoitujen rikosten määrästä, piiloon jääneestä rikollisuudesta ja kontrollijärjestelmän toiminnasta

Lue lisää


18.6.2013 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Elatusapusopimusten euromäärä jätetään vahvistamatta yhä useammin

Kuntien sosiaalitoimet vahvistivat lähes 46 500 elatusapusopimusta vuonna 2012. Voimaan jääneitä sopimuksia oli yli 40 700 ja niistä 29 prosentissa euromäärä jätettiin vahvistamatta

Lue lisää


13.6.2013 Tasa-arvovaltuutettu: Sukupuolen korjaaminen ja opiskelija-asuminen

Opiskelijajärjestön edustaja kysyi tasa-arvovaltuutetun kantaa siihen, miten sukupuolivähemmistöt ja erityisesti sukupuolen korjaaminen pitäisi ottaa huomioon opiskelija-asuntojen välittämisessä

Lue lisää


13.6.2013 Ympäristöministeriö: Muutoksenhaku maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa asioissa

Tarkastelussa kaavat, suunnittelutarveratkaisut ja poikkeamispäätökset sekä valituslupa-asiat

Lue lisää


12.6.2013 OM: Työryhmä pohtii hovioikeuksien jatkokäsittelylupajärjestelmän laajentamista

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää hovioikeudessa sovellettavan jatkokäsittelylupajärjestelmän laajentamista

Lue lisää


12.6.2013 OM: Lausuntopalaute todistelutoimikunnan mietinnöstä koottu

Viime syksynä mietintönsä jättänyt oikeusministeriön asettama toimikunta ehdotti todistelua koskevien säännösten uudistamista. Toimikunta esitti muun muassa anonyymin todistamisen mahdollistamista vakavimmissa rikoksissa

Lue lisää


11.6.2013 STM:n kuntainfo: Elatussopimusten välittäminen ulkoasiainministeriön ja edustustojen välityksellä muuttuu 1.6.2013 lukien

Ulkoasianministeriön konsuliasioiden yksikössä on päätetty karsia tehtäviä, joita ei ole säädetty edustustojen tehtäviksi ja joissa ulkoasiainministeriön tai edustustojen toimiminen välikätenä ei tuo varsinaista lisäarvoa

Lue lisää


11.6.2013 OM: Tutkintaryhmä: Lapsen kuolemaan johtaneet perheväkivaltatapaukset otettava systemaattiseen seurantaan

Kahdeksanvuotiaan tytön kuolemaan Helsingissä toukokuussa 2012 johtaneita tapahtumia selvittänyt tutkintaryhmä suosittelee toimia, joilla vastaavanlaiset tapaukset voitaisiin tulevaisuudessa välttää

Lue lisää


19.6.2013 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Sovitteluun ohjattujen rikos- ja riita-asioiden määrä on vähentynyt

Sovitteluun ohjattiin 11 908 rikosta ja 398 riita-asiaa vuonna 2012

Lue lisää


7.6.2013 OKM: Uusia keinoja koulujen työrauhan ja hyvinvoinnin edistämiseen

Hallitus esittää muutoksia perus- ja toisen asteen opetusta ja oppilashuoltoa koskevaan lainsäädäntöön

Lue lisää5.6.2013 Maahanmuuttovirasto: Inkerinsuomalaisia paluumuuttajia odotettavissa vielä muutama tuhat

Inkerinsuomalaisten paluumuutto päättyy 1.7.2016. Maahanmuuttovirasto arvioi, että määräaikaan mennessä paluumuutto-oikeuttaan käyttää vielä noin 3 000 inkerinsuomalaista. Vuonna 2012 paluumuuttajia tuli Suomeen noin 800

Lue lisää


5.6.2013 Maahanmuuttovirasto: Yhä useampi turvapaikanhakija käännytetään takaisin toiseen euroopan valtioon

Maahanmuuttovirasto teki vuoden 2013 tammi–huhtikuussa 298 päätöstä turvapaikkahakemuksen tutkimatta jättämisestä. Syynä oli niin sanottu Dublin II -asetus

Lue lisää


4.6.2013 Oikeusasiamies luovutti kertomuksensa vuodelta 2012 eduskunnan puhemiehelle

Vuosi 2012 oli oikeusasiamiehen toiminnassa monin tavoin ennätyksellinen. Sekä saapuneitten kantelujen, annettujen päätösten että tehtyjen tarkastusten määrät olivat suuremmat kuin koskaan aiemmin

Lue lisää


3.6.2013 Apulaisoikeuskansleri: Potilasvahinkolakia täsmennettävä

Potilasvakuutuskeskuksen ja potilasvahinkolautakunnan keskinäiset suhteet ja potilasvahinkojen korvattavuutta koskeva päätöksenteko on säännelty laissa riittämättömästi ja epäselvästi

Lue lisää


31.5.2013 TEM: Henkilötietojen suojaa kaupparekisterissä vahvistetaan

Yritysten ja asunto-osakeyhtiöiden vastuuhenkilöiden henkilötunnuksen loppuosan saa kaupparekisteristä vastaisuudessa vain perustellusta syystä

Lue lisää


30.5.2013 OM: Ulosottomaksuja korotetaan heinäkuun alusta lukien

Ulosotossa velkojalta perittävä käsittelymaksu ja käsittelymaksun lisäosa korotetaan molemmat nykyisestä 7,40 eurosta 10 euroon

Lue lisää


30.5.2013 OM: Syyteneuvottelua koskeva lakiesitys eduskunnalle

Hallitus esittää niin sanotun syytteestä sopimisen käyttöönottamista

Lue lisää


29.5.2013 Tilastokeskus: Käräjäoikeuksissa ratkaistujen rikosasioiden määrä pieneni hieman

Vuonna 2012 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan 63 600 rikosoikeudellista asiaa, mikä on lähes 900 asiaa vähemmän kuin vuotta aiemmin

Lue lisää


28.5.2013 SM: Maahanmuuton tilastokatsaus -esite julkaistu sisäministeriön sivuilla

Esitteeseen on koottu tietoa esimerkiksi oleskeluluvista, työllisyys- ja työttömyysasteista, kotoutumiseen liittyvistä tutkimustuloksista, kansalaisuutta hakeneiden määristä ja vieraskielisten määrästä Suomessa

Lue lisää


27.5.2013 Konkurssiasiamiehen toimisto: Konkurssien ja yrityssaneerausten tiedonhallintajärjestelmä KOSTI - Kostista kysyttyä

Ohjeistusta annetaan muun muassa käyttöoikeuksien perustamisesta ja hallinnasta sekä osapuolitietojen merkitsemisestä

Lue lisää


27.5.2013 Apulaisoikeusasiamies:Tutkinnanjohtajan tulee päättää tiedottamisesta

Kun poliisi tiedottaa meneillään olevasta esitutkinnasta, tulee tutkinnanjohtajan päättää tiedotuksen sisällöstä ja tavasta, katsoo apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja

Lue lisää


27.5.2013 OM: Oikeudenkäynnin viivästyminen voidaan kesäkuun alusta lähtien hyvittää myös hallintotuomioistuimissa

Uusia säännöksiä sovelletaan asioissa, jotka tulevat tuomioistuimissa vireille lain voimaantulon jälkeen

Lue lisää


21.5.2013 OM: Toimikunta selvittämään rikoksen uhrien palveluiden järjestämistä

Oikeusministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä sisäasiainministeriö ovat asettaneet toimikunnan, jonka tehtävänä on kehittää kansallinen strategia rikoksen uhrien tukipalvelujen järjestämiseksi ja palvelujen edellyttämän rahoituksen turvaamiseksi

Lue lisää


21.5.2013 OM: Lapsiystävällisen huoltoriitojen sovittelukokeilun tulokset erinomaiset

Käräjäoikeuksista saadut kokemukset lasten huoltoriitojen uudenlaisesta asiantuntija-avusteisesta sovittelusta ovat erinomaiset. Sovittelussa, jossa tuomarin apuna toimii psykologi tai sosiaalityöntekijä, sovintoon päästiin valtaosassa juttuja

Lue lisää


17.5.2013 STM uudistaa vammaislainsäädäntöä ja seuraa kehitysvammaisten asumisohjelman toteutumista

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on sovittaa yhteen nykyinen vammaispalvelulaki ja kehitysvammalaki

Lue lisää


16.5.2013 OM: Säätiöiden perustamista ja toimintaa halutaan helpottaa ja avoimuutta lisätä

Oikeusministeriön asettama työryhmä ehdottaa uuden säätiölain säätämistä nykyisen vuodelta 1930 olevan lain tilalle

Lue lisää


16.5.2013 OM: Korvausvaatimusten kevennetty käsittely mahdolliseksi kesäkuun alusta

Rikoksen uhrin korvauksen hakemista helpotetaan niissä tapauksissa, joissa rikoksella saatu hyöty on tuomittu menetetyksi valtiolle ja tuomio on pantu täytäntöön

Lue lisää


16.5.2013 OM: Hallintokantelujen käsittelyä aiotaan tehostaa

Viranomaisen virheellistä toimintaa tai laiminlyöntiä koskevan hallintokantelun tekemisestä esitetään otettavaksi nykyistä tarkemmat säännökset hallintolakiin

Lue lisää


13.5.2013 Tilastot tammi-maaliskuulta 2013 konkursseista, yksityishenkilöiden velkajärjestelystä ja yrityssaneerauksista julkaistu

Konkurssien määrä edellisvuoden tasolla, yksityishenkilöiden velkajärjestelyt lievässä laskussa ja yrityssaneerauksien määrä kasvoi

Lue lisää


13.5.2013 Apulaisoikeusasiamies: Ajokieltojen käsittelyt viipyivät

AOA Pajuoja arvostelee poliisin pitkiä ajokiellon käsittelyaikoja

Lue lisää


10.5.2013 Oikeuskansleri: Poliisilaitoksen menettely huumevalvonnassa

Kantelija katsoi poliisilaitoksen menettelyn poliisikoiran avulla suoritetussa huumevalvonnassa loukanneen kansalaisten yksityisyyttä

Lue lisää


7.5.2013 Puolustusministeriö: Selvitys Jehovan todistajien asepalveluksesta valmistunut

Selvityksessä katsottiin, että yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden näkökulmasta on ongelmallista, että Jehovan todistajat on asetettu muihin vastaavan tasoisiin vakaumuksiin nähden parempaan asemaan

Lue lisää


3.5.2013 Oikeusasiamies: Metroliikenteen turvallisuustakeista tulisi säätää lailla

Helsingin metroa ei koske mikään ulkopuolinen valvonta

Lue lisää


3.5.2013 Potilasvakuutuskeskus : Viime vuonna korvattiin 2 084 potilasvahinkoa

Potilasvakuutuskeskukselle tehtiin viime vuonna lakisääteisen potilasvakuutuksen perusteella yhteensä 7 746 vahinkoilmoitusta, saman verran kuin edellisvuonna

Lue lisää


2.5.2013 Eduskunnan tarkastusvaliokunta: Kosteus- ja homeongelman torjunnassa epäonnistuttu

Tarkastusvaliokunta on erittäin huolestunut vaikutuksista lasten ja nuorten terveyteen

Lue lisää


30.4.2013 Valtakunnansyyttäjänvirasto: Pahoinpitely, näytön arviointi

Apulaisvaltakunnansyyttäjä on suorittanut uuden syyteharkinnan ja määrännyt syytteen nostettaviksi lapseen kohdistunutta pahoinpitelyä koskevassa asiassa

Lue lisää


29.4.2013 Apulaisoikeusasiamies: Väliaikaista ajokieltoa koskevia säännöksiä on syytä tarkistaa

Väliaikaisia ajokieltoja koskevia käytäntöjä ryhdyttiin selvittämään kantelun johdosta

Lue lisää


25.4.2013 OM: Sähköinen kiinteistökauppa mahdolliseksi marraskuussa

Sähköinen asiointi tulee marraskuusta lähtien mahdolliseksi myös kiinteistökaupoissa ja muissa kiinteistöihin liittyvissä oikeustoimissa

Lue lisää


24.4.2013 OM: Uusi yhdistelmävankeus toisi mahdollisuuden liittää vankeusjakso pitkiin ehdollisina tuomittuihin rangaistuksiin

Oikeusministeriön asettama työryhmä ehdottaa mahdollisuutta liittää pitkiin ehdollisiin vankeusrangaistuksiin lyhyt ehdoton vankeusjakso

Lue lisää


24.4.2013 OM: Selvitys ei suosittele positiivista luottotietorekisteriä

Tätä suositellaan oikeusministeriön teettämässä selvityksessä, jossa on arvioitu oikeudellisesta näkökulmasta edellytyksiä säännellä positiivisten luottotietojen kokoamista ja käyttöä

Lue lisää


18.4.2013 OM: Työryhmä selvittämään valtion oikeusaputoimistojen organisaatiorakennetta ja hallinnon keventämistä

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän selvittämään mahdollisuuksia muodostaa valtion oikeusaputoimistoista hallinnollisesti nykyistä laajempia kokonaisuuksia

Lue lisää


18.4.2013 OM: Hovi- ja hallinto-oikeusverkoston uudistus voimaan keväällä 2014

Hovi- ja hallinto-oikeusverkoston rakenneuudistus on tulossa voimaan vuoden kuluttua. Tasavallan presidentin on määrä vahvistaa uudistukseen liittyvät lait 19.4.2013 tulemaan voimaan 1.4 2014

Lue lisää


17.4.2013 OM:Yhdenvertaisuuslakiehdotus lausunnolle

Uusi lainsäädäntö laajentaisi merkittävästi syrjinnältä annettavaa suojaa

Lue lisää


16.4.2013 Väitös Helsingin yliopistolla 26.4.2013

VTM Riikka Kotanen väittelee valtiotieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Näkymättömästä näkökulmaksi - Parisuhdeväkivallan uhrit ja oikeudellisen sääntelyn muutos Suomessa

Lue lisää10.4.2013 Apulaisoikeuskansleri: Kaupungille kiitosta maahanmuuttajien kotouttamistoimista

Lieksan kaupunki ei menetellyt lainvastaisesti perustaessaan maahanmuuttajille tarkoitettuun matalan kynnyksen kohtaamispaikkaan (Koto-toimistoon) erillisen rukouspaikan

Lue lisää


9.4.2013 Valtakunnanvoudinvirasto: Ulosoton asiamäärät ennallaan - perimistulos jatkoi kasvuaan

Ulosottovirastoihin saapui noin kolme miljoonaa ulosottoasiaa. Ulosoton asiamäärät pysyivät vuonna 2012 samalla tasolla kuin vuotta aiemmin

Lue lisää


9.4.2013 OM: Säännöksiä todistajalle maksettavista korvauksista aiotaan täsmentää

Säännöksiä tuomioistuimeen saapuvalle todistajalle valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista aiotaan täsmentää

Lue lisää


8.4.2013 Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos: Julkisen oikeusavun palvelujen tarjonnassa ja asiakasrakenteessa suuria alueellisia eroja

Oikeusapupalveluja on viime vuosina keskitetty yhä voimakkaammin kasvukeskuksiin yhdistämällä pienempiä oikeusaputoimistoja suurempiin

Lue lisää


5.4.2013 Oikeusasiamies: Päämiehen kanssa on oltava yhteistyössä käyttövarojen maksua muutettaessa

Kantelija pyysi kirjeessään 20.11.2012 eduskunnan oikeusasiamiestä tutkimaan edunvalvojansa menettelyä

Lue lisää


5.4.2013 Apulaisoikeusasiamies: Pankkitiliotteen esittäminen ja arkaluonteiset tiedot

Sosiaalitoimi vaatii toimeentulotukea koskevassa asiassa asiakkaalta täydellisen pankin tiliotteen esittämistä. Kantelija piti menettelyä laittomana

Lue lisää


4.4.2013 Liikenne- ja viestintäministeriö: Tietoyhteiskuntakaari - sateenvarjo sähköisen viestinnän säännöksille

Sähköisen viestinnän lainsäädännön kokonaisuudistus eli tietoyhteiskuntakaari on edennyt lausuntovaiheeseen

Lue lisää


4.4.2013 Tilastokeskus: Poliisin tietoon tullut rikollisuus 2012.

Rikoksiin syylliseksi epäiltyjen tulot koko väestöä matalammat

Lue lisää


4.4.2013 Tilastokeskus: Käräjäoikeuksissa ratkaistiin ennätysmäärä siviiliasioita vuonna 2012

Vuonna 2012 käräjäoikeuksissa käsiteltiin loppuun 469 000 siviiliasiaa, mikä on viidenneksen enemmän kuin vuotta aiemmin

Lue lisää


3.4.2013 Valtakunnansyyttäjänvirasto: Työsuojelurikos, työsyrjintä, näytön arviointi

Asiassa oli kysymys työnantajien menettelystä tapauksessa, jossa työntekijä oli joutunut jäämään sairauslomalle häneen kohdistuneiden fyysisen ja henkisen koskemattomuuden loukkausten vuoksi

Lue lisää28.3.2013 TEM: Lakiesitykset puuttuvat kuitittomaan kauppaan ja pimeisiin palkkoihin

Jatkossa yrittäjän olisi tarjottava myymästään tuotteesta tai palvelusta asiakkaalle kuitti. Lisäksi työnantajan olisi maksettava työntekijän palkka pankkitilille

Lue lisää


27.3.2013 Risen toimintakertomus: Uusintarikollisuus laski

Rikosseuraamuslaitoksen (Rise) vuoden 2012 toimintakertomuksen mukaan uuteen rikokseen syyllistyi kolmen vuoden seuranta-ajalla 46,2 prosenttia vankilasta vapautuneista, kun vastaava luku edellisvuonna oli 49,8 prosenttia

Lue lisää


26.3.2013 Oikeuspoliittiselta tutkimuslaitokselta julkaisu "Ehdoton vankeus, yhdyskuntapalvelu ja rikosuusiminen"

Julkaisussa vertaillaan erityisesti törkeästä rattijuopumuksesta ehdottomaan vankeuteen ja yhdyskuntapalvelurangaistukseen tuomittujen rikosuusimista

Lue lisää


25.3.2013 Syrjintälautakunta kielsi syrjinnän etnisen alkuperän perusteella pankkipalveluissa

Hakija vaati häneen pankkipalveluissa kohdistuneen syrjinnän kieltämistä ja uhkasakon asettamista Nordea Pankki Suomi Oyj:lle, koska pankki ei ollut hyväksynyt hänen ranskalaista henkilöllisyystodistustaan henkilöllisyyden osoittamiseksi

Lue lisää


21.3.2013 OM: Yhdyskuntaseuraamuksia koskevan lainsäädännön kokonaisuudistus

Oikeusministeriö asetti tammikuussa 2010 toimikunnan, jonka tehtävänä oli kehittää yhdyskuntaseuraamuksia. Toimikunta luovutti mietintönsä oikeusministeriölle maaliskuussa 2012

Lue lisää


20.3.2013 Apulaisoikeusasiamies: Poliisin tulee panostaa yksityisen turvallisuusalan valvontaan

Työnjako ja lainsäädäntö kaipaavat selkeyttä

Lue lisää


20.3.2013 OM: Sananvapausrikoksia koskeva esitys eduskunnalle - Vainoaminen rangaistavaksi teoksi

Sananvapausrikoksia koskevia säännöksiä aiotaan muuttaa niin, että niiden soveltaminen olisi linjassa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännön kanssa

Lue lisää


19.3.2013 OM: Identiteettivarkauksia koskeva arviomuistio valmistunut

Oikeusministeriössä on laadittu muistio, jossa arvioidaan ns. identiteettivarkauksiin ja niiden kriminalisointeihin sekä tutkintavaltuuksiin liittyviä seikkoja

Lue lisää


15.3.2013 OM: Pienille luotoille 51 prosentin korkokatto kesäkuun alusta

Alle 2 000 euron luotoille asetetaan 51 prosentin korkokatto kesäkuun alusta lukien

Lue lisää


14.3.2013 SM: Poliisi voi jatkossa hyödyntää televalvontaa laajemmin

Hallitus on tänään antanut eduskunnalle esityksen uuden poliisilain muutoksista

Lue lisää


14.3.2013 OM: Esitutkinta- ja pakkokeinolakeihin esitetään täydennyksiä

Vuoden 2014 alussa voimaan tuleviin uusiin esitutkinta- ja pakkokeinolakeihin esitetään täydennyksiä, koska laeissa on havaittu muutostarpeita jo ennen niiden voimaantuloa

Lue lisää


13.3.2013 OM: Neuvottelukunta ehdottaa: Uudistamisohjelmalla tehokkuutta oikeudenhoitoon

Koska perus- ja ihmisoikeuksien edellyttämä oikeusturva on jatkossa tuotettava nykyistä vähemmillä kokonaiskustannuksilla, oikeudenhoidon tehokkuutta on parannettava

Lue lisää


12.3.2013 Virkamieslautakunta: Muutokset virkamiehen muutoksenhakuoikeuteen voimaan 1.4.

Tasavallan presidentti vahvisti virkamiehen muutoksenhakuoikeutta ja muutoksenhakujärjestelmää koskevat muutokset valtion virkamieslakiin 1.3.2013

Lue lisää


11.3.2013 Eduskunta: Lakivaliokunta puoltaa hovi- ja hallinto-oikeuksien rakenneuudistusta

Eduskunnan lakivaliokunta antoi perjantaina 8. maaliskuuta asiasta mietinnön (LaVM 2/2013).Valiokunnan mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta

Lue lisää


8.3.2013 OM: Perintäkuluja alennetaan erityisesti pienissä kuluttajien veloissa

Kuluttajavelan perintäkuluille säädettyjä enimmäismääriä alennetaan 16. maaliskuuta lähtien. Perintäkulut vähenevät varsinkin pienissä, enintään 100 euron veloissa. Niissä velallisen kokonaiskuluvastuu saa olla korkeintaan 60 euroa

Lue lisää


7.3.2013 Oikeusasiamies: Potilaalla on oikeus lääkkeeseen, joka on hyväksytty hänen sairautensa hoitoon

Sairaanhoitopiirit käyttävät syöpälääkettä silmäsairauteen

Lue lisää


6.3.2013 OM: Työryhmä: Tuomioiden täytäntöönpanon aloittaminen Rikosseuraamuslaitoksen hoidettavaksi

Työryhmä ehdottaa, että vankeusrangaistusten sekä yhdyskuntaseuraamuksiin kuuluvien yhdyskuntapalvelun ja valvontarangaistuksen täytäntöönpanon aloittamiseen liittyvät tehtävät siirrettäisiin ulosottolaitokselta Rikosseuraamuslaitokselle

Lue lisää


5.3.2013 Apulaisoikeusasiamies: Poliisin tulisi parantaa ohjeitaan lapsikaappaustilanteiden estämiseksi

Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja katsoo, että Poliisihallituksen tulisi arvioida valtakunnallisen ohjeistuksen tarve lapsikaappaustilanteita varten

Lue lisää


4.3.2013 SM: Maahanmuuttohallinnon tuloksellisuus on parantunut

Maahanmuuttohallinnon tuloksellisuutta on parannettu organisoimalla Maahanmuuttoviraston töitä sekä erityisesti turvapaikkaprosessiin liittyviä vaiheita.

Lue lisää


4.3.2013 SM:Viranomaisten välistä tiedonvaihtoa perhe- ja lapsisurmissa halutaan parantaa

Sisäministeriö on tänään asettanut työryhmän selvittämään viranomaisten välistä tiedonvaihtoa perhe- ja lapsisurmissa

Lue lisää


27.2.2013 Trafi: Alkolukko estänyt jo 12 000 rattijuopumusta – käyttö muokkaa myös asenteita

Kaiken kaikkiaan alkolukko on estänyt yli 40 000 kertaa alkoholia maistelleen (yli 0,2 ‰) kuljettajan pääsyn rattiin

Lue lisää


25.2.2013 Valtakynnansyyttäjänvirasto: Kiihottaminen kansanryhmää vastaan, sananvapauslaki, valtakunnansyyttäjän yksinomainen syyteoikeus

Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske on nostanut syytteen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Syyte koskee tämän vuoden tammikuussa Facebook-sivustolla julkaistua maahanmuuttajia ja pakolaisia käsitellyttä kirjoitusta

Lue lisää


22.2.2013 Oikeuskansleri: Ministerin julkisten lausumien arviointi

Oikeuskansleri otti kantelun johdosta tutkittavakseen ympäristöministerin menettelyn asiassa, joka koski ministerin syksyn 2011 ja kevään 2012 aikana julkisuudessa olleita Talvivaaran päästöjä ja niihin liittyvää elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen menettelyä koskevia lausumia

Lue lisää


20.2.2013 OM: Työryhmän mielestä videoneuvottelun käyttö tuomioistuimissa tukee oikeusturvan saavutettavuutta

Videoneuvottelun käytöllä voidaan tehostaa tuomioistuinten työtä, nopeuttaa asioiden käsittelyä, vähentää oikeudenkäynnin osapuolten matkustusta sekä vähentää oikeudenkäynnin kustannuksia

Lue lisää


20.2.2013 OM: Työryhmä ehdottaa tiukennuksia laittoman maahantulon järjestäjän rangaistusvastuuseen

Työryhmä ehdottaa, että maahantulon järjestäminen säädetään rangaistavaksi myös silloin, kun maahantulossa on käytetty sinänsä aitoa, mutta väärin perustein saatua matkustusasiakirjaa (esimerkiksi passia), viisumia tai oleskelulupaa

Lue lisää


19.2.2013 Maahanmuuttovirasto: Aiempaa harvempi kansainvälistä suojelua saaneen perheenjäsen haki Suomeen

Suomesta haki oleskelulupaa vuonna 2012 yhteensä 21 264 ulkomaalaista EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta. Hakijamäärä laski edellisvuodesta noin 11 prosentilla

Lue lisää


19.2.2013 Maahanmuuttovirasto: Oleskelulupaa varten vaadittava toimeentulotaso nousee 1.3.2013

Oleskeluluvan saaminen edellyttää, että hakijalla on riittävät varat hänen itsensä ja mahdollisen perheensä elämiseen Suomessa

Lue lisää


19.2.2013 Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen "Henkirikoskatsaus 2013" on ilmestynyt

Ennakkotietojen mukaan poliisin tietoon tuli vuonna 2012 yhteensä 98 tahallista henkirikosta (murha, tappo, surma, lapsensurma, kuolemaan johtanut pahoinpitely)

Lue lisää


14.2.2013 Oikeusasiamies Tarkkailuhaalarit puuttuvat vankien perusoikeuksiin

Oikeusasiamies: Lainsäätäjän tulisi ottaa asiaan kantaa

Lue lisää


13.2.2013 Verohallinto: Verovalitusmenettelyä koskeva ohje

Ohjeessa käsitellään verovalituksiin liittyviä menettelykysymyksiä siltä osin kuin niillä on vaikutuksia hallintotuomioistuimien, Verohallinnon ja muutoksenhakijoiden menettelyihin sekä näiden väliseen asiakirjaliikenteeseen

Lue lisää


12.2.2013 Väitös Turun yliopistossa 15.2.2013

OTK Jarkko Männistö esittää yliopistollisen väitöskirjansa nimeltä "Theory of Preclusion". Tutkimus käsittelee siviiliprosessuaalista oikeusvoimaoppia

Lue lisää


12.2.2012 Tilastokeskus: vuositilastot konkursseista, yksityishenkilöiden velkajärjestelystä ja yrityssaneerauksista valmistuneet

Vuonna 2012 konkurssien ja yrityssaneerausten määrät pysyivät edellisen vuoden tasossa. Yksityihenkilön velkajärjestelyt kasvoivat vuonna 2012 lievästi vuodesta 2011.

Lue lisää


12.2.2013 OM: Oikeusavun käsikirja 2013. Oikeusavun sähköisen asioinnin ja asianhallintajärjestelmän kehittämistyöryhmän suositukset

Oikeusavun käsikirja 2013 on luonteeltaan suosituksellinen ja sen laatimisen tavoitteena on ollut koota keskeinen oikeusapua koskeva aihepiiri yksiin kansiin ja näin nopeuttaa etenkin oikeusapusihteerien tiedonetsintää

Lue lisää


11.2.2013 Järjestöjen sosiaaliturvaopas 2013 julkaistu

Järjestöjen sosiaaliturvaopas 2013 on kansanterveys-, potilas- ja vammaisjärjestöjen yhdessä kokoama opas

Lue lisää


11.2.2013 Lakimiesliiton tilaama raportti oikeudenkäynnin kestosta

Newsbrokers Oy on tehnyt Lakimielsiiton tilauksesta raportin "Oikeutta jonottavat"

Lue lisää


9.2.2013 Asianajaja Matti Kunnas väitteli Turun yliopistossa

Yleisen oikeustieteen alaan kuuluva väitöskirja käsittelee mm. asianajajan retoriikkaa ja asianajajakuntaa osana lainkäytön kokonaisuutta

Lue lisää


8.2.2013 Oikeuskansleri: Rikosrekisteritietojen huomioon ottaminen rangaistusta määrättäessä

Käräjätuomari ei ollut kirjallisessa menettelyssä käsitellyissä rikosasioissa ottanut rangaistusta määrätessään rangaistuksen koventamisperusteena huomioon rikosrekisteristä ilmenevää vastaajan aiempaa rikollisuutta

Lue lisää
Unohditko tunnukset? Tiedustele: info@asianajajaliitto.fi tai (09) 6866 120


Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje