rss Kotimaiset oikeudelliset tietolähteet

27.4.2017 VKSV: Asianajajan ammattinimikkeen lainvastainen käyttäminen ei ole vähäinen rikos

Asianajajan ammattinimikkeen lainvastainen käyttäminen, esitutkinnan rajoittaminen, vähäisyysperuste

Lue lisää


26.4.2017 OM ottaa vastaan ns. lupalakimiesten hakemuksia Valvontalautakunnan jäseneksi ja varajäseneksi

Luvan saaneita oikeudenkäyntiavustajia edustava jäsen ja varajäsen Suomen Asianajajaliiton yhteydessä toimivaan valvontalautakuntaan

Lue lisää


26.4.2017 Oikeudenkäyntiä hallintoasioissa koskeva lakiehdotus lausunnolle

Oikeusministeriössä valmisteilla oleva hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa on parhaillaan lausunnolla. Uusi laki korvaisi nykyisin voimassa olevan hallintolainkäyttölain.

Lue lisää


25.4.2017 Selvitys haalarikameroiden käyttöönotosta poliisissa

Poliisin sisäinen selvitys ei näe ongelmaa kuvaamisessa kotirauhan piirissä

Lue lisää


21.4.2017 KKV antoi ensimmäisen päätöksensä julkisten hankintojen valvonnassa

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on 1.1.2017 lähtien valvonut hankintalain noudattamista ja erityisesti laittomia suorahankintoja.

Lue lisää


21.4.2017 Toimikunta ehdottaa tuomioistuinviraston perustamista

Tuomioistuinvirasto huolehtisi tuomioistuinlaitoksen keskushallintoviranomaisen tehtävistä.

Lue lisää


19.4.2016 Tiedustelumietinnöt luovutettiin ministereille

Suomeen esitetään tiedustelulainsäädäntöä, jonka tavoitteena on parantaa suomalaisen yhteiskunnan mahdollisuuksia suojautua kansalliseen turvallisuuteen kohdistuvilta vakavilta uhkilta.

Lue lisää


19.4.2017 OM:n työryhmän mietintö tiedustelutoiminnan valvonnasta

Tiedusteluvaltuutettu uudeksi lainvalvontaviranomaiseksi

Lue lisää


3.4.2017 Tuomioistuintilastoja julkaistu

Jatkokäsittelylupa evättiin 54 prosentissa tapauksista, joissa sitä edellytettiin (46 % vuonna 2015).

Lue lisää


3.4.2017 OKM toimenpiteisiin tekijänoikeuden valvontakirjeiden johdosta

Toimenpiteillä turvattaisiin kirjeiden saajien asemaa

Lue lisää


1.4.2017 Työryhmä valmistelemaan lakia rangaistusluonteisista hallinnollisista seuraamuksista

Tavoitteena on laatia eri seuraamuslajeihin laajasti soveltuvat säännösehdotukset, jotta tarve asiaa koskevalle erityissääntelylle jäisi mahdollisimman vähäiseksi.

Lue lisää


29.3.2017 Helsingin hovioikeuden laatuhanke: Tuomioistuimet ja media

Muun muassa mediatuomareita ehdottava hankejulkaisu verkkosivuilla

Lue lisää


29.3.2017 Työryhmä selvittämään sähköisen viestinnän välitystietojen säilytysvelvollisuutta

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut työryhmän arvioimaan lainsäädäntöä, joka koskee sähköisen viestinnän välittämiseen liittyvien tietojen säilytysvelvollisuutta.

Lue lisää


27.3.2017 Kauppalehti: Fondian anti merkittiin lähes 11-kertaisesti

Kaupankäynti osakkeilla alkaa Nasdaq First Northissa arviolta 4.4.

Lue lisää


27.3.2017 EU:n oikeusministerien tavoitteena tehostaa sähköisen todistusaineiston saatavuutta rikosten selvittämistä varten

EU:n oikeusministerikokouksessa esillä vierastaistelijat ja rikosoikeus tietoverkoissa

Lue lisää


13.3.2017 EOA:n päätös virkasyytteen nostamisesta kolmea tuomaria kohtaan

Käräjätuomari kiistää EOA:n laintulkkinnan

Lue lisää


13.3.2017 Oikeuskansleri Jaakko Jonkan haastattelu Aamulehdessä

"Oikeuskanslerinviraston toimintaa ei kannata muuttaa sellaiseksi, että sen tehtävä olisi tukea lainvalmistelua"

Lue lisää


13.3.2017 Maksupalvelulakiin tulossa muutoksia

Tavoitteena on lisätä kilpailua sekä parantaa maksamisen turvallisuutta ja kuluttajansuojaa.

Lue lisää


10.3.2017 Ulosottovelallisten määrä kasvoi edelleen

Ulosotossa oli vuonna 2016 yli 550 000 eri velallista. Näistä luonnollisia henkilöitä oli noin 496 000 ja oikeushenkilöitä hieman alle 54 000.

Lue lisää


9.3.2017 Lakiluonnokset valitusluvan käytön laajentamisesta KHO:ssa lausunnolle

Ehdotuksen mukaan valitettaessa korkeimpaan hallinto-oikeuteen vaadittaisiin jatkossa valituslupa lähes kaikissa ympäristönsuojelulain, vesilain, maankäyttö- ja rakennuslain sekä maa-aineslain mukaisissa päätöksissä.

Lue lisää


7.3.2017 Helsingin yliopiston tohtoripromootioiden promovoitavat kunniatohtorit julkistettu

Oikeustieteellisen tiedekunnan juhlallinen tohtoripromootio pidetään 19.5.2017.

Lue lisää


6.3.2017 AOA: Esitutkinta viivästyi aiheettomasti ministerin epäillyssä rikosasiassa

AOA piti tutkittavan rikoksen vanhentumisvaaraa sellaisena seikkana, joka tulee ottaa huomioon tutkintajärjestelyissä.

Lue lisää


2.3.2017 Konkurssi- ja yrityssaneeraustiedot maksutta saataville verkkoon 2018

Hallitus antoi eduskunnalle esityksen lakimuutoksista, joita EU:n uusi maksukyvyttömyysasetus edellyttää.

Lue lisää


28.2.2017 Rikoslakirikosten määrä jatkaa laskuaan

Petokset nousussa, henkirikokset laskussa

Lue lisää


23.2.2017 EOA huolissaan riita-asioiden käsittelyaikojen kestosta

Keväällä 2015 vireille tulleen asian valmisteluistunto luvassa keväällä 2017.

Lue lisää


21.2.2017 Oikeusapu- ja edunvalvontaviraston perustamista selvitetään

Tähän mennessä erillisvirastoina Valtakunnansyyttäjänvirasto, Rikosseuraamuslaitos ja Valtakunnanvoudinvirasto. Tuomioistuinvirasto on perusteilla.

Lue lisää


21.2.2017 Valtakunnansyyttäjä: Alle puolet poliisin selvittämistä raiskauksista johtaa syytteeseen

VKS Matti Nissinen kiinnittää blogissaan huomion siihen, että poliisin selvittämiskynnys tarkoittaa "syytä epäillä", kun taas syyte nostetaan jos on "todennäköisiä syitä". Raiskaussyytteistä 1/4 hylätään.

Lue lisää


17.2.2017 Järjestyksessä toinen kansallinen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma hyväksytty

Hallituksen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelmalla pyritään edistämään oikeuksien toteutumista lukuisilla hankkeilla

Lue lisää


12.2.2017 Avioliittolain muutoksen myötä myös muita lainmuutoksia

Avioliittolain muutos, jonka mukaan myös samaa sukupuolta olevat henkilöt voivat solmia avioliiton, tulee voimaan maaliskuun alusta. Se tuo muutoksia myös eräisiin muihin säännöksiin, jotta ne soveltuvat samaa sukupuolta oleviin pareihin.

Lue lisää


7.2.2017 Työryhmä keskittäisi summaariset riita-asiat kahdeksaan käräjäoikeuteen

Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa, että summaaristen riita-asioiden käsittely keskitetään Ahvenanmaan, Itä-Uudenmaan, Kainuun, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson, Oulun, Pirkanmaan ja Pohjanmaan käräjäoikeuksiin.

Lue lisää


4.2.2017 Asianajajaoikeuden killalle uusi kiltavanhin

Kiltaa vuodesta 2000 alkaen kiltavanhimpana luotsannut asianajaja, OTT hc Jukka Peltonen luovutti killan seuraajilleen 3.2.2017 pidetyssä Matti Ylöstalon 100-vuotisjuhlaseminaarissa

Lue lisää


3.2.2017 Oikeuskanslerilta aloite lupalakimieslain muuttamiseksi

Lupaa ei tulisi voida myöntää kelvottomille. Oikeuskanslerille muutoksenhakuoikeus jos lupa myönnetty.

Lue lisää


3.2.2017 Oikeuskanslerilta moitteet Maahanmuuttoviraston ylijohtajalle

Ylijohtaja antoi tammikuussa 2016 määräyksen, jonka mukaan virastossa ei tullut kevään aikana käsitellä sellaisia hakemuksia, joihin olisi voinut silloisen lainsäädännön mukaan soveltaa humanitaarisen suojelun perustetta.

Lue lisää


1.2.2017 Myös Turun yliopistoon oikeustieteen Professor of practice

​OTT, laamanni Pekka Määttä on aloittanut 1.1.2017 oikeustieteen Professor of Practice -tehtävässä. Määttä työskentelee päätoimisesti Kainuun käräjäoikeudessa ja toimii yliopistolla osa-aikaisena (20 %) työelämäprofessorina.

Lue lisää


1.2.2017 OKan lausunto: Valitusoikeuden avaaminen virkanimityksiin

Oikeuskansleri piti kannatettavana ehdotusta, jonka mukaan valtion virkaan ja määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittämistä koskevasta valituskiellosta pääsääntöisesti luovuttaisiin.

Lue lisää


31.1.2017 Oikeuskansleri Jaakko Jonkka jää eläkkeelle

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle 1. toukokuuta 2017 alkaen.

Lue lisää


27.1.2017 Ylijohtaja Sami Manninen: Oikeuskanslerinviraston rooli voisi olla lainsäädäntötyötä tukeva

Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston ylijohtaja Sami Manninen ehdottaa oikeuskanslerinviraston painopisteen kehittämistä valtioneuvoston käytännön lainvalmistelutyötä tukevan, riippumattoman oikeuspalvelun suuntaan,

Lue lisää


27.1.2017 Mikkelin vankilan toiminnassa ilmeni vakavia lainvastaisuuksia

Muun muassa oikeudenkäyntiasiakirjojen hallussapidolle asetettiin rajoituksia, jolloin vangeilla ei ollut asianmukaisia mahdollisuuksia valmistautua oikeudenkäynteihin. Vankia oli pyydetty luovuttamaan asiamiehelle annettavat asiakirjat vankilalle tarkastettavaksi, mikä loukkasi asianajosalaisuutta.

Lue lisää


26.1.2017 Esitys käräjäoikeusverkoston uudistamiseksi annettiin eduskunnalle

Esityksen mukaan nykyisten 27 sijaan jatkossa käräjäoikeuksia olisi 20.

Lue lisää


26.1.2017 Uusi yhdistelmärangaistus koostuisi vankeudesta ja valvonnasta

Yhdistelmärangaistus voitaisiin tuomita vakavan rikoksen uusijalle, jota on pidettävä erittäin vaarallisena toisen hengelle, terveydelle tai vapaudelle.

Lue lisää


26.1.2017 Liiketoimintakieltoa aiotaan tehostaa

Lain soveltamisalaa laajennettaisiin ammattitoimintaa harjoittaviin yksityisiin elinkeinonharjoittajiin

Lue lisää


25.1.2017 EOA korostaa tosiasiallista mahdollisuutta avustajan käyttöön turvapaikkapuhutteluissa

Maahanmuuttovirasto oli asettanut avustajalle sopimattoman turvapaikkapuhuttelun ajankohdan siirtämisen edellytykseksi sen, että avustaja voi osoittaa, että avustajan läsnäolo on asiakkaan kohdalla erityisestä syystä tarpeen

Lue lisää


24.1.2017 Oikeusasiamiehelle jälleen lähes 5000 kantelua

Suurimpia asiaryhmiä olivat sosiaalihuolto ja poliisikantelut.

Lue lisää


20.1.2017 Hovioikeudenneuvos Mirjami Paso Itä-Suomen yliopiston Professor of Practice -tehtävään

Hovioikeudenneuvos, dosentti Mirjami Paso on nimitetty Itä-Suomen yliopistoon oikeustieteen Professor of Practice -tehtävään 1.2.2017 alkaen.

Lue lisää


13.1.2017 Asianajaja Matti Kunnakselle Matti Ylöstalo -palkinto

Suomen Asianajajaliiton säätiö myönsi Matti Ylöstalo -palkinnon asianajaja, laamanni, OTT Matti Kunnakselle

Lue lisää


12.1.2017 Asianajajille kunniamerkkejä

Tasavallan presidentin 6.12.2016 myöntämät kunniamerkit luovutettiin asianajajaliiton entisille hallituksen ja valtuuskunnan puheenjohtajalle.

Lue lisää


2.1.2017 Tuomareiden sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteri otettu käyttöön

Rekisteriin merkitään tiedot tuomarin, asiantuntijajäsenen ja lautamiehen sidonnaisuuksista sekä myönnetyistä sivutoimiluvista ja sivutoimista saaduista tuloista.

Lue lisää
Unohditko tunnukset? Tiedustele: info@asianajajaliitto.fi tai (09) 6866 120


Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje