rss Kotimaiset oikeudelliset tietolähteet

22.1.2019 Lakivaliokunta korostaa alaikäisen rikoksesta epäillyn oikeutta avustajaan

Lakivaliokunta antoi mietintönsä EU:n direktiivistä rikoksesta epäiltyjä tai syytettyjä lapsia koskevista menettelytakeista

Lue lisää


22.1.2019 Lakivaliokunann mietintö esityksestä lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain muuttamiseksi

Tuomioistuin voi päättää lapsen vuoroasumisesta. Lapselle voidaan vahvistaa oikeus tavata erityisen läheistä henkilöä. Tapaamisoikeutta koskevaan päätökseen voitaisiin asettaa uhkasakko.

Lue lisää


22.1.2019 Oikeuskansleri: Sotilasoikeudenkäyntisäännöksiä tulisi muuttaa

Asetuksen mukaan tuomioistuimen sotilasjäsen menettää kelpoisuutensa jos työnantaja siirtää hänet toiseen tuomiopiiriin

Lue lisää


16.1.2019 Tuomioistuinviraston johtokuntaan ei tule asianajajajäsentä

Lakivaliokunnan mietintö tuomioistuinvirastosta valmistui. Valiokunta esittää virastolle esitystä suurempaa toimivaltaa tuomioistuinten virkoihin liittyen.

Lue lisää


16.1.2019 Oikeusministeriö käynnistää raiskauslainsäädännön kokonaisuudistuksen

Tarkoituksena on selkiyttää lainsäädäntöä siten, että lainsäädännöstä ilmenisi selvästi, että teon tekeminen uhrin tahdon vastaisesti tai ilman tämän suostumusta on rangaistavaa.

Lue lisää


11.1.2019 Syyttäjälaitos organisoidaan yhdeksi virastoksi lokakuun 2019 alusta

Virasto muodostuu keskushallintoyksikkönä toimivasta valtakunnansyyttäjän toimistosta ja viidestä syyttäjäalueesta.

Lue lisää


11.1.2019 Maistraatin sukuselvitykset saa nyt "yhdeltä luukulta"

1.10.1999 edeltävältä ajalta sukuselvitykset on tilattava seurakunnasta, jossa henkilö on ollut kirjoilla.

Lue lisää


4.1.2019 OKV: Syyteneuvottelumenettelyssä ei voi luopua kaikista rangaistusvaatimuksista tai sopia rikostunnusmerkistön valinnasta

Syyttäjä oli esittänyt, että käräjäoikeus tuomitsisi sakkorangaistukseen virka-aseman väärinkäyttämisestä vastaajan, jolle oli vaatinut rangaistusta törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä.

Lue lisää


3.1.2019 AEOA arvosteli lautamiesten istuntovuorojen jakautumista Helsingin käräjäoikeudessa

Käräjäoikeuden kokoonpanon määräytymisen tulisi olla jälkikäteen helposti selvitettävissä

Lue lisää


28.12.2018 AEOA arvioi hovioikeuden yllätyksellistä tuomiota rikosasiassa

"Syyttäjä ei voi samanaikaisesti ajaa syytettä ja ilmoittaa sen olevan perusteeton." Asian käsittelyssä suuria ongelmia myös käräjäoikeudessa.

Lue lisää


27.12.2018 Maahantulokiellon rikkomisesta myös vankeutta vuoden 2019 alusta lähtien

Tähän asti kiellon rikkomisesta on määrätty yleensä sakkorangaistus ulkomaalaisrikkomuksesta.

Lue lisää


27.12.2018 Jukka Rappe nimitetty apulaisvaltakunnansyyttäjäksi

Rappe on toiminut määräaikaisena apulaisvaltakunnansyyttäjänä vajaan vuoden ajan.

Lue lisää19.12.2018 Oikeusprosessien keventämistä koskevat lainmuutokset voimaan vuoden 2019 alusta

Syytetyn velvollisuutta olla henkilökohtaisesti läsnä pääkäsittelyssä lievennetään

Lue lisää


18.12.2018 Ehdotus oikeusapu- ja edunvalvontaviraston perustamisesta

Oikeusministeriössä hoidettavat keskushallinnon tehtävät siirtyisivät perustettavalle virastolle.

Lue lisää


10.12.2018 Ulosottovalituksia käsittelevien käräjäoikeuksien määrä vähenee yhdeksään

Ulosottovalituksia käsittelevien käräjäoikeuksien määrä vähenee vuoden 2019 alusta 14:stä 9:ään.

Lue lisää


5.12.2018 Laki henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa voimaan 2019 alussa

Lakia sovelletaan poliisin, syyttäjien, tuomioistuinten, Rikosseuraamuslaitoksen, Tullin, rajavalvontaviranomaisten ja muiden toimivaltaisten viranomaisten käsitellessä henkilötietoja rikosasiassa.

Lue lisää


5.12.2018 Uusi tietosuojalaki voimaan vuoden 2019 alusta

Lailla täydennetään EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

Lue lisää


4.12.2018 Viranomaisten toimivaltuuksien tarkistamistarpeesta vakavissa häiriötilanteissa tehdään arvio

Arvioinnissa selvitetään viranomaisten toimivaltuuksien riittävyys häiriötilanteissa, joissa ei vielä ole kyse valmiuslain mukaisista poikkeusoloista.

Lue lisää


4.12.2018 KKV esittää seuraamusmaksuja kartellista

Kilpailu- ja kuluttajavirasto esittää, että markkinaoikeus määrää yhteensä yli 4 miljoonan euron seuraamusmaksut ThermiSol Oy:lle ja UK-Muovi Oy:lle kielletystä kilpailijoiden välisestä yhteistyöstä EPS-eristeiden markkinoilla Suomessa.

Lue lisää


3.12.2018 OKa: Valvonta-asiaan liittyvän yhteydenpidon tulisi olla kirjallista

Asianajajan tulisi saada kirjallisesti tieto asian käsittelyn lykkäämisestä odottamaan tuomioistuimen ratkaisua

Lue lisää


30.11.2018 Sisäministeriö käynnistää riippumattoman selvityksen turvapaikkaprosessista

Tarkoituksena on tunnistaa turvapaikkaprosessin kehittämistarpeet sekä tarkastella viranomaisten välisiä toimintatapoja ja hallinto-oikeuksien toimintamalleja turvapaikka-asioissa.

Lue lisää


29.11.2018 Oikeusministeriö teettää selvityksen perustuslain toimivuudesta

Selvitystä käytetään harkittaessa, tulisiko perustuslain tarkistamista varten asettaa valmisteluhanke seuraavalla hallituskaudella.

Lue lisää


27.11.2018 EOA: Salassa pidettävien tietojen luovuttamisen toiselle viranomaiselle tulee perustua lakiin

Helsingin kaupunki pyysi poliisilta tietoa siitä, oliko erään kiinteistön suunniteltuun vuokraukseen liittyvillä yhtiöillä kytköksiä Bandidos-moottoripyöräkerhoon.

Lue lisää


24.11.2018 Yksityisten osakeyhtiöiden vähimmäispääomavaatimusta ehdotetaan poistettavaksi

Muutoksen tavoitteena on helpottaa yritystoiminnan aloittamista.

Lue lisää


23.11.2018 Asianajaja Kaarle Gummerukselle Oikeustoimittajat ry:n Valokeila-palkinto

Toimittajat kiittivät siitä, että asianajaja voi pitää suhteita yllä tiedotusvälineisiin pitäen samalla kiinni hyvän asianajajatavan vaatimuksista.

Lue lisää


22.11.2018 Käräjäoikeusverkosto harvenee ensi vuoden alussa

Espoon ja Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudet, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan käräjäoikeudet, Oulun ja Ylivieska-Raahen käräjäoikeudet sekä Kemi-Tornion ja Lapin käräjäoikeudet yhdistetään.

Lue lisää


12.11.2018 Konkurssimenettelyä aiotaan tehostaa ja ympäristövastuita konkurssissa selkeyttää

Konkurssin velkaselvittelyä yksinkertaistettaisiin niin, että pesäluetteloon merkittäisiin vain suurimmat saatavat sekä arvio muiden saatavien kokonaismäärästä.

Lue lisää


9.11.2018 Väitöstutkimus: Yrityssaneeraus ei useimmiten pelasta yritystä konkurssilta

Eija-Leena Kärkisen laskentatoimen ja rahoituksen alaan kuuluvan väitöskirjatutkimuksen mukaan suurin osa yrityssaneerauksessa olevista yrityksistä menee konkurssiin.

Lue lisää


6.11.2018 Kuluttajariitalautakunta: Rengastestien epäselvyyksistä ei hyvitystä näytön puuttuessa

Lautakunta katsoi, että markkinoinnissa käytettävien testitulosten manipulointi on kuluttajien tiedonsaannin ja oikeiden valintojen kannalta erittäin moitittavaa.

Lue lisää


6.11.2018 Työryhmä: Viranomaisten käytäntöjä kehitettävä huomioimaan rikoksen uhrien tarpeet

Toimet koskevat erityisesti poliisin, syyttäjien, tuomioistuinten sekä sovittelutoimistojen käytäntöjä. Osaamisen kehittämiseen työryhmä kutsuisi myös Suomen Asianajajaliittoa ja oikeustieteellisiä tiedekuntia

Lue lisää


15.10.2018 Asiakirjojen muodollisia hyväksymismenettelyjä yksinkertaistetaan

Tiettyjen yleisten asiakirjojen esittämistä koskevaa EU:n asetusta aletaan soveltaa 16. helmikuuta 2019.

Lue lisää


15.10.2018 Katri Väänänen aloitti kuluttaja-asiamiehenä

Kuluttaja-asiamies turvaa kuluttajien asemaa, valvoo kuluttajansuojalain noudattamista ja puuttuu ongelmiin eri toimialoilla priorisointiperiaatteidensa mukaisesti.

Lue lisää


11.10.2018 Ehdonalaista vapauttamista koskevia säännöksiä halutaan kiristää

Hallitus esittää, että rikoksenuusijoiden mahdollisuutta ehdonalaiseen vapautumiseen tiukennetaan.

Lue lisää


11.10.2018 Hallitus esittää rikoksesta epäillyn lapsen oikeuksiin parannuksia

Hallitus antoi eduskunnalle lakiesityksen, joka koskee EU:n niin sanotun lapsidirektiivin edellyttämiä muutoksia Suomen lainsäädäntöön.

Lue lisää


10.10.2018 Työryhmä selvittämään ylimpien laillisuusvalvojien tehtävien jakoa

Työryhmä selvittää tehtävien jaon nykytilaa, kehittämistarpeita ja -mahdollisuuksia sekä laatii arviointiin perustuvat linjausehdotukset.

Lue lisää


8.10.2018 Tekoäly avuksi viranomaispäätösten tietosuojakysymysten ratkomisessa

Oikeusministeriö käynnisti lokakuun alussa kaksivuotisen hankkeen, jossa tuotetaan työkaluja asiakirjojen automaattiseen anonymisointiin ja sisällönkuvailuun.

Lue lisää


7.10.2018 Tasavallan presidentin lausuma perustuslain muutosta koskevan lain vahvistamisen yhteydessä

Tasavallan presidentti huomautti, ettei lain käsittely eduskunnassa vastannut perustuslain sanamuotoa.

Lue lisää


4.10.2018 Oikeusavun palkkioasetuksen 7 a § muutettiin

Asiakohtaisesta palkkiosta voidaan erityisistä syistä poiketa, jos palkkio ei olisi yksittäistapauksessa oikeusapulain tarkoittamalla tavalla kohtuullinen

Lue lisää


1.10.2018 EOA arvostelee vangitsemispäätöksen pelkistettyjä perusteluja

Puolustuksen keskeisimpiin väitteisiin olisi tullut ottaa nimenomaisesti kantaa.

Lue lisää


24.9.2018 Käräjätuomari syytteeseen tuottamuksellisesta virkasalaisuuden rikkomisesta

Käräjätuomarin epäillään syyllistyneen rikokseen, kun hän huolimattomuuttaan päätti toimittaa tiedotusvälineille tuomion kappaleen, johon sisältyi salassa pidettäviä asianomistajien nimiä.

Lue lisää


21.9.2018 Perustuslain muuttamista koskeva perustuslakivaliokunnan mietintö valmistunut

Perustuslakivaliokunta esittää luottamuksellisen viestinnän suojaa koskevan esityksen hyväksymistä muutettuna.

Lue lisää


20.9.2018 Hallitus antoi esityksen Tuomioistuinvirastosta

Asia oli jäänyt jo kahdesti pöydälle aiemmissa Valtioneuvoston istunnoissa. Johtokuntaan ei esitetä asianajajajäsentä.

Lue lisää


20.9.2018 Oikeusneuvos Tuula Pynnä Suomen ehdokkaaksi unionin yleisen tuomioistuimen tuomariksi

Tuomarin tehtävä liittyy unionin yleisen tuomioistuimen tuomareiden määrän lisäämiseen siten, että tuomioistuimessa on 1.9.2019 alkaen kaksi tuomaria kustakin jäsenvaltiosta.

Lue lisää


13.9.2018 Hallituksella vaikeuksia tehdä päätöstä Tuomioistuinvirastosta

Asia ollut jo kahdesti Valtioneuvoston yleisistunnon asialistalla.

Lue lisää


13.9.2018 Oikeusneuvos Niilo Jääskinen hallituksen ehdokas tuomariksi EU-tuomioistuimeen

Valtioneuvosto nimesi yleisistunnossaan oikeustieteen tohtori, varatuomari Niilo Jääskisen Suomen ehdokkaaksi unionin tuomioistuimen tuomariksi 7.10.2019 alkavalle kahden vuoden toimikaudelle.

Lue lisää


12.9.2018 Valtioneuvoston listaus eduskunnalle annettavista esityksistä

Hallituksen on vaalikauden lopulla tarkoitus antaa eduskunnalle 217 hallituksen esitystä ja kolme selontekoa.

Lue lisää


12.9.2018 Välimiesmenettelyn uudistamistarpeet arviointiin

Oikeusministeriö kerää palautetta alan toimijoilta ja tutkijoilta.

Lue lisää


4.9.2018 Tuomioistuinvirasto sijoitetaan Vantaalle

Virasto aloittaa toimintansa vuonna 2020

Lue lisää


3.9.2018 Käräjätuomareille huomautukset tuomioissa olleiden virheiden vuoksi

Kaksi tuomaria oli tuominnut rangaistuksen vanhentuneista teoista, ja yksi tuomari oli tuominnut vastaajan rikoslaissa säädettyä lyhyempään vankeusrangaistukseen.

Lue lisää14.8.2018 Ulosottovelallisten määrä jatkaa kasvuaan

Kesäkuun loppuun mennessä ulosottovirastossa on ollut asioita vireillä yhteensä 462 000 eri velallisella, mikä on vajaat kolme prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Lue lisää


9.8.2018 Oikeusministeriön ehdotus valtion talousarvioon 2019

Määrärahataso on noin 36 miljoonaa euroa suurempi kuin kuluvana vuonna.

Lue lisää
1.8.2018 Euroopan ihmisoikeussopimuksen neuvoa-antavien lausuntojen järjestelmä voimaan

Kansalliset ylimmät tuomioistuimet voivat jatkossa pyytää Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta neuvoa-antavaa lausuntoa.

Lue lisää


18.7.2018 Helena Kontkanen jatkaa konkurssiasiamiehenä

Valtioneuvosto nimitti konkurssiasiamiehen virkaan oikeustieteen lisensiaatin Helena Kontkasen 1.8.2018 alkaen viiden vuoden määräajaksi.

Lue lisää


27.6.2018 Lapsenhuoltolakiin tulossa lapsen asemaa parantavia uudistuksia

Ehdotetuilla muutoksilla parannettaisiin lapsen oikeutta osallistua häntä koskevien asioiden käsittelyyn ja korjattaisiin lakia vastaamaan yhteiskunnassa tapahtuneita muutoksia, kuten perhetilanteiden monimuotoistumista.

Lue lisää


27.6.2018 Rikoksesta epäillyn lapsen oikeuksiin ehdotetaan parannuksia

Oikeusministeriön työryhmä on laatinut ehdotuksen EU:n niin sanotun lapsidirektiivin edellyttämistä muutoksista Suomen lainsäädäntöön.

Lue lisää


13.6.2018 Ehdonalaista vapauttamista koskevia säännöksiä ehdotetaan kiristettäväksi

Esityksen mukaan vanki vapautettaisiin ehdonalaiseen vapauteen, kun tämä on suorittanut puolet vankeusrangaistuksestaan, jos hän ei ole rikosta edeltäneiden viiden vuoden aikana ollut vankilassa.

Lue lisää


8.6.2018 Apulaisoikeuskansleri arvostelee tuomarin menettelyä istunnon tauolla

Hovioikeuden jäsen oli tauolla selannut asianosaisen pöydälleen jättämää muistikirjaa

Lue lisää


6.6.2018 KKO arvostelee eräiden lupalakimiesten ammattitaitoa

Korkeimman oikeuden lausunto luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetun lain muutostarpeita koskevasta arviomuistiosta

Lue lisää


4.6.2018 Oikeusministeriön tulevaisuuskatsaus korostaa toimivan oikeusvaltion ja vakaan demokratian vahvistamista

"Toteutetaan todistajien lausuntojen tallentaminen hovioikeuden käsittelyjä varten."

Lue lisää


1.6.2018 EU:n ministerineuvostossa maksukyvyttömyyslainsäädäntöjen harmonisointia, terrorismin uhrien tukemista ja rikosasioiden sähköisen todistusaineiston saatavuuden tehostamista

EU:n oikeus- ja sisäasiainneuvoston kokouksessa esillä muun muassa maksukyvyttömyysdirektiivi ja pääsy sähköiseen todistusaineistoon

Lue lisää


31.5.2018 Oikeuskanslerin lausunto lupalakimieslain uudistustarpeista

Oikeuskanslerin mukaan on oikeusturvasyistä välttämätöntä, että oikeudenkäyntiavustajalautakunnalla olisi nykyistä enemmän harkintavaltaa luvan myöntämisessä,

Lue lisää


25.5.2018 Prosessiuudistuksia 1.1.2019 alkaen

Vankeutta voidaan tuomita ilman vastaajan henkilökohtaista kuulemista. Ylimääräistä muutoksenhakua voi käyttää samassa asiassa lähtökohtaisesti vain yhden kerran.

Lue lisää


24.5.2018 Kiinnitysjärjestelmän digitalisointi etenee

Kiinteistöjen lainan vakuutena käytettävien kiinnitysten kuolettaminen ja yhteiskiinnitysten purkaminen onnistuvat jatkossa sähköisesti.

Lue lisää


24.5.2018 EU:n tietosuoja-asetus tuo uusia oikeuksia omiin henkilötietoihin 25.5. alkaen

Omat tietonsa saa rekisterin pitäjältä sähköisesti ja tiedot voi nykyistä helpommin siirtää järjestelmästä toiseen. Tietojen korjaamiselle tulee määräaika.

Lue lisää


17.5.2018 Korkeimman hallinto-oikeuden presidentiksi esitetään Kari Kuusiniemeä

Valtioneuvosto esittää, että korkeimman hallinto-oikeuden presidentiksi nimitetään oikeustieteen tohtori, korkeimman hallinto-oikeuden oikeusneuvos Kari Kuusiniemi syyskuun alusta.

Lue lisää


17.5.2018 Asianajaja Markku Fredmanin tohtorinväitös 19.5.2018 Turussa

Puolustusasianajajan tehtävät ovat lisääntyneet rikosoikeudenkäynneissä merkittävästi

Lue lisää


9.5.2018 OM:n työryhmä ehdottaa asunto-osakeyhtiöiden purkavan uusrakentamisen helpottamista

Purkavan uusrakentamisen helpottamisella voidaan uudistaa asuntokantaa

Lue lisää


9.5.2018 Lappeenrantaan uusi oikeustalo

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi tänään istunnossaan oikeusministeriön esitystä Etelä-Karjalan käräjäoikeuden ja Salpausselän syyttäjänviraston Lappeenrannan palvelutoimiston uusiksi vuokrasopimuksiksi.

Lue lisää


9.5.2018 Työryhmä ehdottaa EU:n varoihin kohdistuvien petosten torjunnan tehostamista

Muutoksilla pantaisiin täytäntöön direktiivi EU:n taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunnasta.

Lue lisää


12.4.2018 Ylivelkaantuneille lisää apua, rangaistuspolitiikkaan tiukennuksia, sakon muuntorangaistus palautetaan

Hallituksen kehysriihessä asetettu tavoitteita OM:n hallinnon alalle.

Lue lisää


11.4.2018 Hallitus aikoo esittää Portugalin kanssa tehdyn verosopimuksen irtisanomista

Esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle huomenna

Lue lisää


5.4.2018 Valtakunnansyyttäjäksi viisi hakijaa

Toiviainen, Rappe ja Lindberg hakijoina

Lue lisää


5.4.2018 Hallitus esittää hallintoprosessilain säätämistä

Uusi laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa korvaisi voimassa olevan hallintolainkäyttölain.

Lue lisää


5.4.2018 Terrorismirikoksia koskeviin rangaistussäännöksiin esitetään laajennuksia

Itseopiskelusta terrorismirikoksen tekemistä varten tulisi rangaistavaa. Nykyisin rangaistavaa on koulutuksen ottaminen vastaan toiselta henkilöltä.

Lue lisää


5.4.2018 Tuomarinimityksiä 6.4.2018

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Lue lisää


27.3.2018 KHO:n kansliapäällikkö Päivi Pietarinen tasavallan presidentin oikeudelliseksi neuvonantajaksi

Tasavallan presidentin oikeudelliseksi neuvonantajaksi ja kabinetin jäseneksi on nimitetty oikeustieteen kandidaatti ja valtiotieteiden maisteri Päivi Pietarinen.

Lue lisää


26.3.2018 Apulaisoikeusasiamies moittii Vantaan vankilan lainvastaisia menettelyjä asiamiestapaamisten yhteydessä

Avustajan vangille jättämät asiakirjat tutkittiin tapaamisen jälkeen

Lue lisää


16.3.2018 Oikeudenkäyntiavustajia koskevaa sääntelyä arvioidaan uudelleen

Oikeusministeri Antti Häkkänen haluaa perusteellisen keskustelun lupalakimiesjärjestelmästä ja sen mahdollisista muutostarpeista.

Lue lisää


15.3.2018 Hallitus ehdottaa syyttäjälaitoksen organisoimista yhdeksi virastoksi

Esityksen mukaan nykyisestä Valtakunnansyyttäjänvirastosta ja sen alaisuudessa toimivista syyttäjänvirastoista muodostettaisiin yksi Syyttäjälaitos-niminen virasto.

Lue lisää


13.3.2018 Rikoslakia koskeva arviomuistio lausunnolle

Oikeusministeriössä on valmistunut virkatyönä arviomuistio rikoslain viimeaikaisesta kehityksestä ja tulevista kehitystarpeista.

Lue lisää


12.3.2018 Arviointineuvosto: Liikesalaisuuslain vaikutusten suuruusluokkaa ja työntekijän aseman muutosta kuvattava tarkemmin

Lainmuutos aiheuttaa joidenkin työntekijöiden asemaan muutoksia. Esimerkiksi väärinkäytösten ilmoittamistapauksissa työntekijän asema jää jossain määrin epäselväksi

Lue lisää


7.3.2018 Vakuutuslautakunta: Oikeusturvavakuutuskorvausta haettava vuoden kuluessa riidan syntymisestä

Vahingosta riittävä tieto kun asianajaja oli laatinut vastauksen riita-asiassa.

Lue lisää


6.3.2018 Oikeusasiamiehelle annettiin vääriä tietoja - vankilan johtaja ja apulaisjohtaja syyllistyivät rikoksiin

EOA jätti kuitenmin syytteet nostamatta väärän todistuksen antamisesta viranomaiselle.

Lue lisää


4.3.2018 Hallitus esittää uuden tietosuojalain säätämistä

Tietosuojalaki täydentäisi EU:n tietosuoja-asetusta

Lue lisää


3.3.2018 Työryhmä ehdottaa ehdollisen vankeuden tiukentamista

Uudeksi oheisseuraamukseksi säädettäisiin valvonta 21 vuotta täyttäneille rikoksentekijöille.

Lue lisää


3.3.2018 Keskuskauppakamarilta vetoomus välimiesmenettelystä annetun lain uudistamiseksi

Keskuskauppakamari on aiemmin tehnyt oikeusministeriölle asiaa koskevan ehdotuksen jo vuonna 2016

Lue lisää


2.3.2018 Vihreä Lanka: Oikeusavun selvitys viipyy, 200 000 euron tutkimukselle ei löytynyt tekijää

Viime elokuussa luvattua selvitystä oikeusavusta ei ole saatu edes alkuun

Lue lisää


1.3.2018 Raija Toiviainen määräaikaiseksi valtakunnansyyttäjäksi

Valtioneuvosto esittää, että tasavallan presidentti nimittäisi määräaikaiseksi valtakunnansyyttäjäksi apulaisvaltakunnansyyttäjä Raija Toiviaisen.

Lue lisää


20.2.2018 Tuomioistuinviraston sijaintipaikkakunnaksi seitsemän ehdokasta

Oikeusministeriö ehdottaa, että selvitetään Helsingin, Espoon, Joensuun, Kouvolan, Rovaniemen, Vaasan ja Vantaan sopivuus viraston sijaintipaikaksi.

Lue lisää


13.2.2018 Poliisille ja käräjätuomarille moitteet virheellisestä menettelystä televalvonta-asiassa

Apulaisoikeuskansleri piti käräjätuomarin menettelyn virheellisyyttä vakavampana kuin poliisin.

Lue lisää


8.2.2018 Lainsäädännön arviointineuvosto: EU:n tietosuojalakia koskevassa esitysluonnoksessa on merkittäviä puutteita

Esitysluonnoksen pohjalta ei todennäköisesti pysty muodostamaan riittävää ja perusteltua käsitystä esityksestä, eikä sen taloudellisista ja yhteiskunnallisista vaikutuksista.

Lue lisää


30.1.2018 Selvitys velkakonversion ulottuvuuksista yritysjärjestelyiden ja maksukyvyttömyystilanteiden näkökulmasta

Selvitys on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2017 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Raportin ovat laatineet Jyrki Tähtinen, Robert Peldán ja Joonas Dammert Borenius Asianajotoimisto Oy:stä.

Lue lisää


26.1.2018 Tuomioistuinviraston valmistelu käyntiin

Viraston tarkoitus aloittaa toimintansa vuoden 2020 alussa.

Lue lisää


26.1.2018 Tehostettu matkustuskielto ja tutkinta-aresti vaihtoehdoiksi tutkintavankeudelle

Uudistuksen taustalla on tarve lisätä tutkintavankeuden vaihtoehtoja.

Lue lisää


26.1.2018 Valtioneuvosto selvittää oikeusavun saatavuutta ja laatua

Hanke perustuu valtioneuvoston tutkimus-, ennakointi- ja arviointitoimintaa koordinoivan työryhmän määrittelemiin tietotarpeisiin.

Lue lisää


25.1.2018 Esitys oikeusprosessien keventämisestä eduskunnalle

Eduskunnalle tänään annetun hallituksen esityksen tavoitteena on sujuvoittaa oikeusprosesseja ja mahdollistaa tuomioistuinten keskittyminen ydintehtäviin.

Lue lisää


25.1.2018 Siviilitiedustelulakiesitys eduskunnalle

Lakiesityksessä ehdotetaan uuden siviilitiedustelua koskevan luvun lisäämistä poliisilakiin sekä uutta lakia tietoliikennetiedustelusta siviilitiedustelussa

Lue lisää


25.1.2018 Esitys tiedustelutoiminnan valvonnasta eduskunnalle

Tiedustelulainsäädännön uudistuksessa siviili- ja sotilastiedusteluviranomaisille annettaisiin uusia merkittäviä tiedustelutehtäviä ja -toimivaltuuksia.

Lue lisää


25.1.2018 Esitys luottamuksellisen viestin suojaa koskevan perustuslain säännöksen muuttamisesta eduskunnalle

Muutoksella mahdollistettaisiin tiedustelutoimivaltuuksia koskevan lainsäädännön säätäminen.

Lue lisää


25.1.2018 Valtioneuvosto irtisanoi valtakunnansyyttäjä Matti Nissisen

Valtakunnansyyttäjä sai joulukuussa tuomion virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Lue lisää


24.1.2018 Oikeusministeriö esittää valtioneuvostolle valtakunnansyyttäjän irtisanomista

Kokonaisharkinnan perusteella oikeusministeriö on päätynyt esittämään irtisanomista.

Lue lisää


24.1.2018 Oikeusministeri Häkkänen esittää perustuslain muutosta säädettäväksi kiireellisenä

Häkkänen aikoo esittää hallitukselle, että hallitus suosittelisi eduskunnalle tiedustelulainsäädäntöpakettiin liittyvän perustuslain muutoksen säätämistä kiireellisenä asiana.

Lue lisää


11.1.2018 Uusi rikosasioiden nopea käsittely käyttöön syyttäjälaitoksessa

Tarkoituksena on pienillä syyttäjäresursseilla hoitaa suuri määrä nopeasti käsiteltäviä rikosasioita keskittämällä ne tietyille syyttäjille.

Lue lisää


9.1.2018 Verohallinnolta ohje: Perustajaurakointiliiketoiminta verotuksessa

Kirjanpitolautakunta on antanut uuden yleisohjeen perustajaurakoinnin käsittelystä tilinpäätöksessä. Kirjanpito ja tuloverotus yhtenäistyvät.

Lue lisää


5.1.2018 Tuomarin olisi tullut arvioida käräjäoikeuden toimivalta kansainvälisluonteisessa asiassa

Lapsella oli kotipaikka Espanjassa, joten hakemus olisi tullut jättää tutkimatta

Lue lisää


2.1.2018 Antti Neimala aloitti kuluttaja-asiamiehenä

Kuluttaja-asiamies turvaa kuluttajien asemaa, valvoo kuluttajansuojalain noudattamista ja puuttuu laajoja kuluttajajoukkoja koskeviin ongelmiin

Lue lisää


6.2.2014 Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson: Rikosuhrimaksulla turvataan tukipalvelut rikosten uhreille

Ministeri kertoi uudistukseen liittyvän lainvalmistelutyön käynnistymisestä Rikosuhripäivystyksen 20-vuotisjuhlaseminaarissa Helsingissä 5. helmikuuta

Lue lisää
Unohditko tunnukset? Tiedustele: info@asianajajaliitto.fi tai (09) 6866 120


Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje