Kansainväliset tietolähteet, arkisto 2017

30.10.2017 EIT: Italiassa kidutettu vankeja

EIT on aiemmin vain muutaman kerran todennut huonon kohtelun yltäneen Euroopassa kidutuksen asteelle.

Lue lisää


20.9.2017 EIT:n suuren jaoston paneeli hyväksyi kuusi valitusta suuren jaoston käsittelyyn

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) suuren jaoston viidestä tuomarista koostuva paneeli hyväksyi maanantaina poikkeuksellisen monta valitusta suuren jaoston käsittelyyn. 29:stä paneelin käsittelyssä olleesta valituksesta hyväksyttiin neljä vastaajina olleiden hallitusten pyyntöä ja kaksi valittajien pyyntöä saattaa asia suuren jaoston käsittelyyn.

Lue lisää


19.9.2017 EIT arvioi käytännössä koko elämänsä Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuneen henkilön karkottamista Nigeriaan

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on tuoreessa ratkaisussaan arvioinut tilannetta, jossa viranomaiset olivat päättäneet 2-vuotiaasta lähtien Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuneen, rikoksiin syyllistyneen Nigerian kansalaisen karkottamisesta. Miehellä oli vuonna 2012 syntynyt poika ja pojan äidillä puolestaan ei ollut mitään siteitä Nigeriaan.

Lue lisää


19.9.2017 Ruotsin HD: Bosnia-Hertsegovinaan luovuttaminen rangaistusta suorittamaan ei loukkaisi EIS 3 tai 6 artiklaa

Ruotsin korkein oikeus (HD) on eilen antamassaan ratkaisussa arvioinut Bosnia-Hertsegovinassa käytyä rikosprosessia ja sitä, ovatko siinä esiintyneet puutteellsuudet olleet siten vakavia, että ne estäisivät henkilön luovuttamisen vuoden 1957 eurooppalaiseen rikoksen johdosta tapahtuvaan luovuttamissopimukseen liittyneeseen valtioon.

Lue lisää


15.9.2017 EIT:n suuri jaosto arvioi tuomioistuimen toimivaltaa kirkollisasiassa

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) suuri jaosto on eilen antamassaan Unkaria koskevassa ratkaisussa arvioinut tilannetta, jossa reformoidun kirkon pastori oli aikanaan irtisanottu. EIT katsoi äänin 10-7, ettei valittajalla ollut "perusteltua vaadetta" ("arguable claim") eikä siten sellaista EIS 6 artiklassa tarkoitettua "oikeutta" kansallisessa lainsäädännössä, että valitusta olisi voitu EIT:ssa tutkia.

Lue lisää


13.9.2017 Ruotsissa hovioikeus arvioi katusaarnaajien sananvapautta suhteessa kiihottamiseen kansanryhmää vastaan

Ruotsissa hovrätten för Övre Norrland on tuoreessa ratkaisussaan arvioinut ns. katusaarnaajien sananunvapautta tilanteessa, jossa saarnaajat olivat syyttäjän mukaan käyttäneet halveksivia lausuntoja homoseksuaaleista ja muslimeista. Suurin osa syytteistä hylättiin, mutta hovioikeus tuomitsi yhden saarnaajista kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sen vuoksi, että tämä oli lausunnoissaan mm. todennut muslimien raiskaavan.

Lue lisää


12.9.2017 EIT:lta mielenkiintoinen ratkaisu päämiehen ja asianajajan välisen kommunikoinnin rajoittamisesta

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin antoi heinäkuussa ratkaisun hollantilaisessa jutussa, jossa epäiltyä oli rangaistuksen uhalla kielletty antamasta asianajajalleen tietoja tietyistä hänen juttuunsa liittyvistä, valtion turvallisuutta koskevista seikoista. EIT katsoi, että oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja oikeutta käyttää valitsemaansa avustajaa oli loukattu.

Lue lisää


5.9.2017 EIT:n suuri jaosto arvioi eläkkeen maksun keskeyttämistä lainmuutoksen johdosta

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) suuri jaosto on tänään antamassaan tuomiossa arvioinut omaisuuden suojaa ja syrjinnän kieltoa tilanteessa, jossa valittaja oli jäänyt ennenaikaiselle eläkkeelle, mutta jatkanut työntekoa ensin yksityisellä ja sitten julkisella sektorilla. Lainmuutoksen jälkeen vuonna 2013 hänen eläkkeenmaksunsa keskeytettiin, koska hän tuolloin työskenteli julkisella sektorilla. EIT katsoi, ettei omaisuuden suojaa ollut loukattu myöskään arvioitaessa tilannetta syrjinnän kiellon kanssa, vaikka yksityisellä sektorilla työskennellessään valittajan eläkkeenmaksua ei olisi keskeytetty.

Lue lisää


5.9.2017 EIT:n suurelta jaostolta merkittävä yksityiselämän suojaa työelämässä koskeva tuomio

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) suuri jaosto on tänään antamassaan ratkaisussa linjannut sitä, onko työntekijän viestinnän seuraaminen työnantajan taholta sallittua. EIT päätyi äänin 11-6 katsomaan, että kansalliset viranomaiset eivät olleet turvanneet valittajan yksityiselämän ja kirjeenvaihdon suojaa riittävällä tavalla.

Lue lisää


29.8.2017 CAS pysytti kahden kiinalaisen painonnostajan sanktiot Pekingin olympialaisiin liittyen

Urheilun kansalinvälinen välitystuomioistuin CAS on eilen julkaisemissaan ratkaisuissa pysyttänyt Kansainvälisen Olympiakomitean (KOK) päätökset siitä, että kaksi kiinalaisurheiljiaa määrättiin mm. menettämään olympiakultansa, jotka he olivat voittaneet Pekingin olympialaisissa 2008. Päätökset tulosten mitätöinnistä ja kultamitalien menettämisistä tehtiin dopingnäytteiden uudelleenanalysoinnin jälkeen tammikuussa 2017.

Lue lisää


24.8.2017 Ruotsin HD arvioi yrityksen täyttymiskynnystä tuhotyön (mordbrand) osalta

Ruotsin korkein oikeus (HD) on kesällä antamassaan tuomiossa arvioinut sitä, missä vaiheessa tuhotyön on katsottu edenneen yrityksen asteelle. Huolimatta siitä, että vastaajien ei näytetty esim. sytyttäneen tulitikkuja sen jälkeen, kun palavaa nestettä oli kaadettu bussiin, katsottiin teon edenneen yrityksen asteelle.

Lue lisää


24.8.2017 Ruotsin HD: Poliisikoiran käyttäminen töhrijän kiinniotossa oli virkavelvollisuuden vastaista

Ruotsin korkein oikeus (HD) on kesällä antamassaan ratkaisussa arvioinut poliisin voimankäytön suhteellisuutta tilanteessa, jossa vahingonteosta epäillyn kiinnioton yhteydessä poliisikoira oli päästetty puremaan epäiltyä. HD katsoi voimankäytön olleen suhteetonta ja tuomitsi poliisin virkavelvollisuuden rikkomisesta (tjänstefel).

Lue lisää


23.8.2017 Ruotsin HD: Tapaajavanhempi ei syyllistynyt lapsen omavaltaiseen huostaanottoon yli 12-vuotiaan lapsen osalta

Ruotsin korkein oikeus (HD) on kesällä antamassaan tuomiossa katsonut, että ns. tapaajavanhempi oli tehnyt riittävästi saadakseen lapsen muuttamaan ns. lähivanhemman luokse. Huolimatta siitä, että lapsen omavaltaisessa huostaanotossa lapsen mielipiteellä ei lainkohtaa koskevien esitöiden mukaan ollut merkitystä kun rikoksen suojeluobjekti oli toinen huoltaja, katsoi HD, että yli 12-vuotiaan lapsen mielipiteelle kuitenkin tuli antaa merkittävä painoarvo ja syyte hylättiin.

Lue lisää


22.8.2017 CAS pidensi Therese Johaugin kilpailukiellon 18 kuukauteen

Urheilun kansainvälinen vetoomustuomioistuin CAS on tänään antamassaan ratkaisussa kumonnut Norjan keskusurheilujärjestön ratkaisun, jolla Therese Johaug oli määrätty 13 kuukauden kilpailukieltoon. CAS otti huomioon dopingista seuraavien kilpailukieltojen keston yhdenmukaisuuden ja pidensi kilpailukieltoa 18 kuukauteen.

Lue lisää


22.8.2017 CAS pysytti toimitsijoiden elinikäiset toimitsijakiellot

Urheilun kansainvälinen vetoomustuomiostuin CAS on eilen antamansa lehdistötiedotteen mukaan pysyttänyt kahden venäläisen ja yhden senegalilaisen urheilujohtajan elinikäiset toimitsijakiellot.

Lue lisää


28.6.2017 EIT:n suuri jaosto: Suomalaisten verotustietojen laajamittaisen julkaisemisen kieltäminen ei loukannut EIS 10 artiklaa

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) suuri jaosto on eilen antamassaan Suomea koskeneessa ratkaisussaan katsonut äänin 10-2, että Suomi ei loukannut Veropörssi-nimistä lehteä julkaisseiden ja siihen liittynyttä palvelua tarjonneiden yhtiöiden sananvapautta kieltämällä verotustietojen laajamittaisen julkaisemisen (noin 1,2 miljoonaa henkilöä). Oikeudenkäynnin kesto oli kuitenkin loukannut EIS 6 (1) artikla.

Lue lisää


12.6.2017 Ruotsin HD: Tekijänoikeusrikos ei ole sellainen rikostyyppi, joka lähtökohtaisesti edellyttäisi ehdotonta vankeusrangaistusta

Ruotsin korkein oikeus (HD) on tänään antamassaan ennakkoratkaisussa pohtinut varsin kattavan tekijänoikeusrikoksen rangaistusarvoa. HD päätyi siihen lopputulokseen, että tekijänoikeuden loukkaus (tekijänoikeusrikos) oli monella tapaa rinnastettavissa tavaramerkin loukkaukseen (teollisoikeusrikokseen), ja viitaten omaan oikeuskäytäntöönsä siltä osin, tuli lopputulokseen, jonka mukaan tekijänoikeusrikos ei varsin laajamittaisenakaan edellytä lähtökohtana ehdotonta vankeusrangaistusta.

Lue lisää


6.6.2017 EIT: Kun henkilö kieltäytyi kertomasta pankkiin talletettujen varojen alkuperästä, hänet voitiin tuomita rahanpesusta, kun asiassa oli muutakin näyttöä rahojen rikollisesta alkuperästä

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on tuoreessa tutkimatta jättämistä koskevassa päätöksessään ratkaissut kysymyksen itsekriminointisuojasta tilanteessa, jossa valittaja oli tallettanut lyhyen ajan sisällä 75.000 € avaamalleen pankkitilille, ja tämän jälkeen kieltäytynyt vastaamasta tarkemmin kysymyksiin rahojen alkuperästä.

Lue lisää


6.6.2017 EIT tulee jatkossa antamaan perustellumman päätöksen yhden tuomarin kokoonpanossa tutkimatta jätetyistä valituksista

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on ilmoittanut, että se tulee kesäkuusta eteenpäin kirjoittamaan yhden tuomarin kokoonpanossa annettuihin tutkimatta jättämistä koskeviin ratkaisuihin auki myös perusteluita sille, miksi valitus on jätetty tutkimatta. Tähän mennessä valittaja on saanut tällaisissa tapauksissa ainoastaan asian käsittelyn päättävän kirjeen, mutta jatkossa päätökset kirjoitetaan päätöksen muotoon, ja päätöksissä tullaan yleensä myös kirjoittamaan auki syyt tutkimatta jättämiselle.

Lue lisää


31.5.2017 Svea hovrätt on julkaissut ohjeistuksen asiaesittelystä ja todistelun esittelystä hovioikeudessa

Svean hovioikeus (Svea hovrätt) on julkaissut ohjeistuksen siitä, mihin seikkoihin asiaesittelyssä ja todistelun esittelyssä hovioikeuden pääkäsittelyssä tulisi kiinnittää huomiota. Ohjeistuksesta löytyy hyödyllistä tietoa myös suomalaiseen hovioikeusprosessiin sillä erotuksella, että Ruotsissa suullinen todistelu vastaanotetaan hovioikeuden pääkäsittelyssä pääsääntöisesti käräjäoikeuden kuulemisista tehtyjen videotallenteiden katsomisella.

Lue lisää


31.5.2017 Svea hovrätt tuomitsi henkilön Syyriassa tapahtuneesta törkeästä sotarikoksesta

Svean hovioikeus (Svea hovrätt) on tänään antamallaan tuomiolla pysyttänyt käräjäoikeuden tuomion asiassa, jossa henkilö oli syytettynä Suomen rikoslaissa lähinnä rikosnimikettä törkeä sotarikos vastaavasta rikoksesta (grovt folkrättsbrott). Vastaajan katsottiin osallistuneen seitsemän vangin teloittamiseen toukokuussa 2012, ja hänet tuomittiin vankeuteen elinkaudeksi sekä karkotettavaksi Ruotsista.

Lue lisää


15.5.2017 Oikeudenkäynti oli oikeudenmukainen, vaikka epäilty ei ollut aluksi saanut tavata avustajaa

EIT:n suuren jaoston enemmistön mukaan avustajan puute ei tehnyt korjaamattomasti menettelystä 6 artiklan vastaista, koska ajalta ennen avustajan tapaamista ei ollut kertynyt näyttöä epäiltyä vastaan.

Lue lisää


3.5.2017 Svea hovrätt: romaneille vahingonkorvausta rekisteröinnistä etnisen alkuperän takia

Ruotsissa Svea hovrätt on vahvistanut käräjäoikeuden tuomion siitä, että romaneilla, jotka olivat joutuneet poliisin ns. "kiertävien" tai "kiertolaisten" ("kringresande") rekisteriin pelkästään etnisen taustansa perusteella, oli oikeus 30.000 Ruotsin kruunun suuruiseen kärsimyskorvaukseen.

Lue lisää


27.4.2017 EIT: Asianajajan yrityksen pankkitilin tutkiminen yhden asiakkaan rikosepäilyn johdosta loukkasi EIS 8 artiklaa

EIT katsoi tänään periaatteellisesti merkittävässä tuomiossaan, että saksalaisasianajajan toimiston koko pankkitilin tutkiminen yhden asianajajan asiakkaan rikosepäilyn vuoksi oli suhteetonta etenkin huomioiden tutkimisen matala kynnys ("syytä epäillä rikosta"), tutkimuspyynnön laajuus, ammatinharjoittamisen luonteen ja asianajajan asiakkaiden paljastuminen syyttäjäviranoamisille, sekä tehokkaiden oikeussuojakeinojen puuttuminen.

Lue lisää


26.4.2017 EIT: Romaniassa rakenteellinen ongelma vankiloiden kunnon osalta

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on eilisessä tuomiossaan todennut, että vankeusolot Romaniassa loukkasivat EIS 3 artiklaa. EIT katsoi myös, että tuomiosta ilmenevät ongelmat osoittivat Romanian vankeusoloissa rakenteellisen ongelman, ja velvoitti hallituksen esittämään 6 kuukauden kuluessa täsmällisen aikataulun toimenpiteille, joilla vähennetään ylikansoitusta vankiloissa ja parannetaan olosuhteita vankiloissa ylipäätään, sekä säätämään oikeussuojakeinot loukkausten välttämiseksi ja hyvittämiseksi.

Lue lisää


25.4.2017 Ruotsin HD arvioi omia tuoreita ratkaisujaan tuomiovirhekantelupäätöksestä tehdyn tuomionpurkuhakemuksen johdosta

Ruotsin korkein oikues (HD) joutui arvioimaan omaa asian käsittelyä koskevia prosessisääntöjen noudattamista, kun se oli aikaisemmin hylännyt tuomiovirhekantelun sillä perusteella, että asianosaista ei ollut tietystä seikasta kuultu. Tuomionpurkua koskevassa ratkaisussaan HD totesi, että alun perin riita-asian yhteydessä nyt tuomionpurkua hakeneelle taholle olisi tullut varata tilaisuus lausua tietyistä asioista, mutta että HD:n aikaisemman kokoonpanon ratkaisu kanteluasiassa ei ollut perustunut ilmeisesti väärään lainsoveltamiseen, minkä vuoksi purkuhakemus hylättiin.

Lue lisää


25.4.2017 Ruotsissa tuomioistuin hylkäsi jälleen syytteen terroristisessa tarkoituksessa tehdystä rikoksesta

Malmö tingsrätt hylkäsi viime perjantaina syytteet jutussa, jossa syyttäjä oli vaatinut rangaistuksessa terroristisessa tarkoituksessa tehdystä rikoksesta ja toissijaisesti murhapoltosta (mordbrand, vastaisi Suomessa tuhotyötä).

Lue lisää


24.4.2017 Södertälje tingsrätt hylkäsi syytteen 22 vuotta vanhasta murhasta osittaisesta tunnustamisesta huolimatta

Södertäljen käräjäoikeus on tänään antamallaan tuomiolla hylännyt syytteet tapauksessa, jossa vuonna 1994 tapahtuneen henkirikoksen oli vuonna 2016 oma-aloitteisesti tunnustanut nyt syytteessä ollut nainen. Pääkäsittelyn aikana tunnustus muuttui siten, että täytetyn murhan sijasta hän tunnusti murhan yrityksen. Käräjäoikeus päätyi hylkäämän syytteen kokonaisuudessaan, koska tunnustamista ei voitu pitää luotettavana.

Lue lisää


20.4.2017 Ruotsin HD arvioi näyttötaakkaa testamentin repimistä koskevassa asiassa

Ruotsin korkein oikeus (HD) on antanut ratkaisun siitä, kenellä on näyttötaakka tilanteessa, jossa testamentti sinänsä on löytynyt, mutta se on ollut revitty.

Lue lisää


20.4.2017 Ruotsin HD:lta kaksi tuomiota näytön arvioinnista seksuaalirikosasioissa

Ruotsin korkein oikeus (HD) on antanut kaksi tuomiota, jossa se on pohtinut näytön arviointia seksuaalirikosasioissa. Toisessa tapauksessa asianomistajaa ei kuultu tuomioistuimessa ja hänen esitutkinnassa antamansa kertomus ei ollut siten luotettava, että tuomitsemiskynnys olisi ylittynyt. Toisessa tapauksessa asianomistajan kertomuksen katsottiin olleen luotettava, ja vastaajan kertomus ei puolestaan ollut siten uskottava, että se olisi syyttäjän näyttöä sanottavasti heikentänyt.

Lue lisää


13.4.2017 EIT: Beslanin terroristi-iskun osalta useita EIS 2 artiklan loukkauksia viranomaisten taholta

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on tänään antamassaan tuomiossa katsonut, että Venäjän viranomaisten toimet olivat puutteellisia estääkseen Beslanissa sijainneessa koulussa tapahtuneen terrori-iskun vuonna 2004. Lisäksi jutun tutkinta oli puutteellista, turvallisuusjoukkojen toiminnan suunnittelussa oli vakavia puutteita ja voimankäyttö liiallista.

Lue lisää


11.4.2017 Ruotsin HD arvioi laittoman maahantulon järjestämisen tunnusmerkistöä pakkokeinoasian yhteydessä

Ruotsin korkein oikeus (HD) on tuoreessa ratkaisussaan arvioinut jo vakuustakavarikkoasian yhteydessä laittoman maahantulon järjestämisen (Ruotsissa människosmuggling) tunnusmerkistöä tilanteessa, jossa maahan tulevile oli myönnetty oleskeluluvat, mutta väärillä perusteilla.

Lue lisää


6.4.2017 EIT: Vaatimus sukupuolen korjauksen "peruuttamattomuusnäytöstä" loukkasi EIS 8 artiklaa

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on tänään antamassaan tuomiossa katsonut, että ranskalaistuomioistuinten vaatimus siitä, että sukupuoltaan korjaavan henkilön tulee esittää selvitys korjauksen peruuttamattomuudesta (ulkonäön, ulkoisen olemuksen (appearance) osalta) - mikä käytännössä tarkoitti suurta steriiliyden todennäköisyyttä - loukkasi valittajien oikeutta yksityiselämän suojaan.

Lue lisää


29.3.2017 Ruotsin HD: Islamilainen mahr (morsiusraha) ei ollut toteuttavissa Ruotsin lain mukaan

Ruotsin korkein oikeus (HD) on tänään antamassaan tuomiossa katsonut, että iranilaisen avioparin sopima mahr eli morsiusraha, -lahja tai huomenlahja ei ollut täytäntöönpantavissa Ruotsin lain mukaan. Mahrin katsottiin tapauksessa rinnastuvan osituksen esisopimukseen, ja koska sellainen on Ruotsin lain mukaan mahdollista tehdä vain, kun avioero on "välittömässä tulevaisuudessa" (omedeledbart förestående), oli sopimus mahrista mitätön.

Lue lisää


23.3.2017 Tuomarit kommentoivat SVT:n ohjelmaa tuomioistuimen arjesta Ruotsissa

Södertörns tingrättin tuomarit kommentoivat Domarbloggen-blogissa Ruotsin SVT:n ohjelmaa tuomioistuimen arjesta. Kirjoituksessa pohditaan mm. sitä, voiko tuomion kirjoittaa runomuotoon.

Lue lisää


23.3.2017 EIT: Suomi ei loukannut oikeutta yksityiselämän suojaan, kun edunvalvojaa ei suostuttu vaihtamaan

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on tänään antamassaan tuomiossa yksimielisesti katsonut, että Suomi ei ollut loukannut valittajan yksityiselämän suojaa tilanteessa, jossa kehitysvammainen aikuinen valittaja oli halunnut vaihtaa edunvalvojaansa, jotta hän olisi voinut muuttaa toiselle paikkakunnalle asumaan.

Lue lisää


21.3.2017 SVT:lla uusi sarja koskien tuomioistuimen arkea

Ruotsissa Sveriges Televisionilla (SVT) alkaa tänään uusi sarja, jossa seurataan todellisia oikeudenkäyntejä. Sarjaa kommentoidaan tuomioistuimen laitoksen sivuilla Södertörns tingsrättin tuomarien toimesta.

Lue lisää


16.3.2017 EIT: Valitus turkkilaistuomarin erottamisesta vallankaappausyrityksen jälkeen jäi tässä vaiheessa tutkimatta

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on ratkaissut Turkin viime vuoden vallankaappausyrityksen jälkeistä tuomarin erottamista koskevan valituksen ja katsonut, että Turkissa tehty lain muutos ainakin periaatteessa voi olla tehokas oikussuojakeino, minkä vuoksi valitus jätettiin tutkimatta kansallisten oikeussuojakeinojen käyttämättömyyden vuoksi.

Lue lisää


16.3.2017 Ruotsin HD arvioi legaliteettiperiaatetta, kun rangaistavuuden sisältö täsmentyi maksullisessa julkaisussa

Ruotsin korkein oikeus (HD) on eilen antamassaan ratkaisussa pohtinut Pohjoismaissa harvemmin esiin tulevaa kysymystä siitä, onko tietyn teon rangaistavuus legaliteettiperiaatteen mukaista, kun rangaistavuuden tämällinen sisältö ilmeni tietystä standardista, joka oli saatavissa kirjallisessa muodossa ainoastaan maksua vastaan. HD katsoi, että tämä ei ollut legaliteettiperiaatteen mukaista, eikä päätelmää muuttanut se, että tietyn teknisen standardin sisällöstä sai kysyttäessä tietoa standardin laatineelta yhteisöltä.

Lue lisää


15.3.2017 EIT arvioi turvapaikanhakijoiden kohtelua Unkarin raja-alueella ja käännyttämistä Serbiaan

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on tuoreessa tuomiossaan katsonut, että kaksi valittajana ollutta turvapaikanhakijaa olivat olleet vapautensa menettäneenä Unkarin raja-alueella ilman muodollista, perusteltua päätöstä, eikä vapaudenmenetystä myöskään voinut saattaa riippumattoman tuomioistuimen tutkittavaksi.

Lue lisää


15.3.2017 EIT: Blogikommentissa loukatulla henkilöllä ei oikeutta korvaukseen blogin ylläpitäjältä

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on tuoreella päätöksellään jättänyt tutkimatta Ruotsia koskevan valituksen, jossa ykistyishenkilö oli kansallisessa prosessissa vaatinut blogin ylläpitäjältä muodollista 1 kruunun korvausta blogin kommenttiosiossa esitetystä kunniaa loukkaavasta väitteestä.

Lue lisää


14.3.2017 EIT: Terroristiepäillyn kansalaisuuden pois ottaminen ei ollut EIS:n vastaista

Euroopan ihmisioikeustuomioistuin on yksimielisellä päätöksellään jättänyt ilmeisen perusteettomana tutkimatta Yhdistynyttä kuningaskuntaa vastaan tehdyn valituksen, jossa valittaja väitti että EIS 8 artiklaa oli loukattu, kun hänen kansalaisuutensa oli määrätty menetettäväksi hänen lähdettyään Sudaniin ja hänen epäiltiin matkallaan osallistuneen Somaliassa terroristiseen toimintaan.

Lue lisää


14.3.2017 Kammarrätten: Posti- ja telehallituksen yleinen määräys teleoperaattorille datan säilyttämisestä rikostorjuntaa varten unionin oikeuden vastaista

Ruotsissa Kammarrätten on katsonut, että posti- ja telehallituksen määräys Tele2-teleoperaattorille tietojen säilyttämisestä rikoksentorjuntatoimenpiteitä varten oli ristiriidassa Euroopan unionin oikeuden kanssa. Kammarrätten oli pyytänyt EU-tuomioistuimelta ennakkoratkaisua asiassa, ja EU-tuomioistuimen antoi joulukuussa 2016 ratkaisun yhdistetyissä asioissa C-203/15 och C-698/15, joissa se arvioi kansallista lainsäädäntöä direktiivin 2002/58/EY (ns. sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi) valossa.

Lue lisää


2.3.2017 EIT: Italian viranomaiset passiivisia perheväkivallan osalta; EIS 2, 3 ja 14 artiklan loukkaus kun mies tappoi lapsen ja yritti tappaa vaimonsa

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on tänään antamassaan tuomiossa katsonut, että Italian viranomaiset olivat passiivisia eivätkä riittävällä tavalla suojelleet valittajaa ja hänen tytärtään vakavalta tiedossaan olleelta perheväkivallalta, jonka seurauksena perheen tytär murhattiin ja valittaja itse joutui murhan yrityksen kohteeksi.

Lue lisää


1.3.2017 EIT:n suuri jaosto: Italian lainsäädäntö yksilöllisen ennakkoturvaamistoimenpiteen osalta liian väljä

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) suuri jaosto on tuoreessa tuomiossaan katsonut, että Italian lainsäädäntö tietyntyyppisen ennakkoturvaamistoimenpiteen osalta - jonka nojalla valittaja oli määrätty kahdeksi vuodeksi poliisin valvontaan ja mm. olemaan poistumatta tietyltä alueelta - oli väljä ja ennalta arvaamaton. Tapauksessa oli loukattu mm. valittajan liikkumisvapautta (4 lisäpöytäkirja 2 artikla).

Lue lisää


1.3.2017 Ruotsin HD tulkitsi taidetta: Valokuvasta tehty maalaus muodosti alkuperäisteoksesta poikkeavan allegorian, eikä valokuvaajan tekijänoikeuksia loukattu

Ruotsin korkein oikeus (HD) on tuoreessa ratkaisussaan mielenkiintoisella tavalla arvioinut rajanvetoa alkuperäisteoksen muokkaamisen ja uuden teoksen syntymisen välillä. Kyse oli siitä, että henkilöstä otetusta valokuvasta oli maalattu taulu, ja HD joutui arvioimaan, loukkasiko taulun maalannut henkilö valokuvan ottaneen henkilön tekijänoikeuksia. Koska maalaus muodosti taiteellisesti uuden, yksilöllisen teoksen, ei valokuvaajan tekijänoikeuksia ollut loukattu.

Lue lisää


17.2.2017 Ruotsissa käräjäoikeus hylkäsi syytteen koulutuksen antamisesta terrorismirikoksen tekemistä varten

Ruotsissa Attunda tingsrätt on ensimmäistä kertaa käsitellyt syytettä, joka on koskenut koulutuksen antamista terrorismirikoksen tekemistä varten. Syyte hylättiin, kun sinänsä näytetyn aikomuksen räjäyttää vankilan seinä Aleppossa ei näytetty tehdyn tarkoituksessa aiheuttaa vakavaa pelkoa väestön keskuudessa.

Lue lisää


17.2.2017 EIT: Henkilön käännyttäminen Syyriaan loukkaisi mm. oikeutta elämään ja kidutuksen kieltoa

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on tuoreessa Venäjää koskevassa ratkaisussaan arvioinut Syyrian turvallisuustilannetta. EIT tuli siihen tulokseen, että Venäjällä ollutta henkilöä ei voitu käännyttää Syyriaan nykyisessä tilanteessa saattamatta häntä hengenvaaraan tai vaaraan joutua kidutuksen kohteeksi.

Lue lisää


13.2.2017 Ruotsin Patent- och marknadsdomstolen määräsi internet-palveluntarjoajan estämään asiakkaidensa pääsyn Pirate Bay- ja Swefilmer -sivustoille

Tämänpäiväisessä tuomiossaan tuomioistuin määräsi kiellon olemaan voimassa kolme vuotta ja siihen liittyy 500.000 kruunun uhkasakko. Tuomio on lopullinen.

Lue lisää


10.2.2017 EIT: Saksassa perintöoikeuden poissulkeva lainsäädäntö syrjivä avioliiton ulkopuolella syntynyttä lasta kohtaan

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) katsoi tuoreessa tuomiossaan, että Saksassa voimassa oleva lainsäädäntö, jossa ennen 1.7.1949 avioliiton ulkopuolella syntyneellä lapsella ei ollut perintöoikeutta isänsä jälkeen, oli syrjivä. EIT katsoi, että sinänsä lainsäädännölle esitetyt perusteet kuten oikeusvarmuus ja vainajan ja hänen perheensä suojaaminen, olivat hyväksyttäviä. Kuitenkaan ei ollut perusteltua, että lainsäädännössä oli asetettu tietty päivämäärä, jota ennen avioliiton ulkopuolella syntyneet lapset olivat perintöoikeudellisesti eri asemassa kuin avioliitossa syntyneet ja tuon päivämäärän jälkeen avioliiton ulkopuolella syntyneet lapset.

Lue lisää


9.2.2017 Ruotsissa SVT:n toimittajia tuomittiin laittoman maahantulon järjestämisestä

Malmö tingsrätt on tänään antamallaan tuomiolla katsonut kolmen Sveriges Televisionin (SVT) toimitusryhmään kuuluneen henkilön syyllistyneen "ihmissalakuljetukseen" (människosmuggling), joka Suomessa vastaa lähinnä laittoman maahantulon järjestämistä. Henkilöt olivat tekemässä televisiosarjaa Kreikassa, jossa he olivat tavanneet 15-vuotiaan syyrialaispojan, jonka he auttoivat mukanaan Ruotsiin.

Lue lisää


8.2.2017 Ruotsin patent- och marknadsdomstolen määräsi Swedish Matchille noin 38 miljoonan kruunun seuraamusmaksun määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä

Ruotin markkinaoikeutta vastaava tuomioistuin (patent- och marknadsdomstolen) on tänään antamassaan päätöksessä katsonut, että Swedish Match oli käyttänyt väärin markkina-asemaansa edellyttämällä kilpailijoiltaan tietyn mallisia hyllyetikettejä Swedish Matchin nuuskakylmiöissä. Markkinaoikeus määräsi tämän vuoksi, huomioiden myös nuuskan rajoitetun markkinointimahdollisuuden, että Swedish Matchin on maksettava 37.982.000 kruunun seuraamusmaksun.

Lue lisää


7.2.2017 Ruotsin HD:lta mielenkiintoinen vahingonkorvausoikeudellinen ennakkopäätös

Ruotsin korkein oikeus (HD) on tänään antamassaan tuomiossa ratkaissut riidan siitä, miten tavaramerkin sittemmin kumotun väliaikaisen käyttökiellon osalta arvioidaan kieltoa hakeneen tahon vahingonkorvausvastuuta. Kysymys on ollut ennen kaikkea saamatta jääneistä myyöntivoitoista siltä ajalta, kun tavaramerkin käyttökielto on ollut voimassa.

Lue lisää


7.2.2017 EIT: Venäjä loukkasi lukuisia kertoja mielenosoittajien kokoontumisoikeutta ja muita oikeuksia

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on tänään antamassaan tuomiossa katsonut, että useiden valittajien oikeuksia rauhanomaisiin mielenosoituskokoontumisiin oli loukattu, kun mielenosoituksille mm. asetettiin tiukkoja ehtoja, jotka tekivät mielenosoituksista epätarkoituksenmukaisia (esim. määräys siitä, että mielenosoitus tulee pitää kaupungin keskustan ulkopuolella, missä kukaan ei näe sitä). Ehdot ja rajoitukset eivät olleet suhteellisuusperiaatteen mukaisia eikä niihin myöskään ollut tehokkaita muutoksenhakukeinoja.

Lue lisää


3.2.2017 EIT: Ennaltaehkäisevä vapaudenriisto uusintarikollisuuden ehkäisemiseksi oli EIS:n mukaista, vaikka henkilö oli suorittanut hänelle tuomitun rangaistuksen

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on tuoreessa ratkaisussaan katsonut, että Saksan viranomaiset olivat voineet määrätä valittajan pysymään edelleen vapautensa menettäneenä huolimatta siitä, että hän oli jo suorittanut hänelle tuomitun rangaistuksen. Valittajaa koskevaa riskiä vakavaan uusintarikollisuuteen voitiin psykiatristen avioiden mukaan pitää todennäköisenä, minkä vuoksi EIS:sta ei ollut loukattu.

Lue lisää


2.2.2017 EIT: Aleksei Navalniyn vangitseminen EIS:n vastaista, oikeudenkäynnit epäoikeudenmukaisia

Euroopan ihmisioikeustuomioistuin (EIT) on tänään antamassaan tuomiossa katsonut, että oppositiojohtaja Aleksei Navalniyn pidättämiset ja vangitsemiset useilla kerroilla rauhanomaisten mielenosoitusten johdosta olivat olleet mielivaltaisia. Lisäksi kuusi seitsemästä häntä vastaan käydystä oikeudenkäynnistä olivat olleet epäoikeudenmukaisia mm. sen johdosta, että hänen puolestaan todistaneet todistajat automaattisesti oletettiin puolueellisiksi, ja ratkaisut perustettiin pelkästään poliisin tuomioistuimille tekemiin ilmoituksiin ilman, että niiden todenperäisyyttä lainkaan olisi tutkittu.

Lue lisää


2.2.2017 EIT: Ilman kotiestintämääräystä tehty kotietsintä loukkasi yksityisyyden suojaa, mutta ei tehnyt oikeudenkäynnistä epäoikeudenmukaista

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on Belgiaa koskeneessa tuoreessa ratkaisussaan arvioinut tilannetta, jossa tutkintatuomari oli antanut kotietsintämääräyksen tiettyyn asuntoon, mutta poliisi oli paikalle mennessään tehnyt etsinnän myös kerrostalossa sijainneeseen toiseen asuntoon. Koska ykstyisyyden suojaan puuttumisen poikkeuksia tulee tulkita ahtaasti, oli menettelyllä loukattu EIS 8 artiklaa.

Lue lisää


24.1.2017 Supreme Court UK: Brexitiin tarvitaan parlamentin päätös

Britannian korkein oikeus päätti tänään, että EU:sta eroamiseen (ns. Brexit) tarvitaan parlamentin päätös, eikä hallitus voi omalla päätöksellään käynnistää neuvotteluita.

Lue lisää


19.1.2017 EIT:n suuri jaosto: Yhdistyneen kuningaskunnan elinkautisrangaistus on nykyisin EIS:n mukainen

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on tuoreessa suuren jaoston ratkaisussaan todennut äänin 14-3, että Yhdistynyt kuningaskunta on tehnyt tarvittavat muutokset lainsäädäntöönsä ja käytäntöönsä elinkautisvankien osalta. Nykyisin "full life sentece" ei automaattisesti tarkoita, ettei elinkautiseen tuomitulla henkilöllä olisi realistisia mahdollisuuksia saada vapauttamistansa koskeva asia uudelleen arvioitavaksi.

Lue lisää


10.1.2017 Ruotsissa esteellisyystilanne, kun mielentilatutkimuksessa saatujen uusien tietojen valossa pääkäsittelyä jouduttiin jatkamaan

Ruotsissa on ilmennyt mielenkiintoinen esteellisyystilanne, kun käräjäoikeus oli katsonut välituomiossaan, että vastaaja oli syyllistynyt rikokseen ja lähettänyt tämän mielentilatutkimukseen. Mielentilatutkimuksen yhteydessä vastaaja antoi uusia tietoja tapahtuneesta, minkä jälkeen puolustaja pyysi hänen kuulemistaan uudelleen pääkäsittelyssä ja esitti samalla esteellisyysväitteen katsoen, että asiaa aikaisemmin käsitelleet tuomarit olivat esteellisiä jatkamaan asian käsittelyä koska he jo olivat katsoneet vastaajan syyllistyneen asiassa rikokseen.

Lue lisää


10.1.2017 EIT: Kuuromykän isän ja hänen lapsensa tapaamisoikeutta oli rajoitettu EIS 8 artiklaa loukkaavalla tavalla

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) katsoi tänään antamassaan tuomiossa, että lapsen etua ei ollut riittävällä tavalla huomioitu oikeudenkäynnissä, jossa kuuromykkä isä oli vaatinut tapaamisia tuolloin viisivuotiaan lapsensa kanssa laajennettavaksi viikoittaisesta kahdesta ädin läsnäollessa tapahtuneesta tunnista. Vanhempien huonot välit olivat tällaisessa tilanteessa omiaan heikentämään isän ja lapsen välisen suhteen kehittymistä, ja kansallisten tuomioistuinten olisi tullut harkita muita keinoja isän ja lapsen välisen kommunikaation varmistamiseksi kuin äidin läsnäolo tapaamisissa.

Lue lisää


10.1.2017 EIT: Lasten pakollinen osallistuminen koulussa poikien ja tyttöjen yhteiseen uintiopetukseen ei loukannut uskonnonvapautta

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on tänään antamassaan tuomiossa yksimielisesti katsonut, että tyttölasten osallistuminen koulun pakolliseen poikien ja tyttöjen yhteiseen uintiopetukseen oli ollut sosiaalisen integraation kannalta tärkeää. Opetussuunnitelmaan kuuluvana lasten pakollisen osallistumisen tällaiseen opetukseen ei katsottu loukanneen muslimivanhempien oikeutta uskonnonvapauteen.

Lue lisää
Unohditko tunnukset? Tiedustele: info@asianajajaliitto.fi tai (09) 6866 120


Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje