Kansainväliset oikeudelliset tietolähteet, arkisto 2016

16.12.2016 Ruotsin HD myönsi kaksi valituslupaa näytön arvioinnista seksuaalirikosasioissa

Ruotsin korkein oikeus (HD) on myöntänyt kaksi valituslupaa näytön arvioinnista seksuaalirikosasioissa. Huolimatta siitä, että HD monesti, viimeksi vuosina 2009 ja 2010 kolmen prejudikaatin muodossa on lausunut nimenomaan näytön arvioinnin periaatteista tämänkaltaisissa asioissa, katsoi valtakunnansyyttäjä lausumissaan, että säännönmukaisten HD:n prejudikaattien saaminen on tärkeää.

Lue lisää


16.12.2016 Ruotsin HD: Julkiselle puolustajalle maksettava viivästyskorkoa, kun palkkion maksu viivästyi

Ruotsin korkein oikeus (HD) on tuoreessa ratkaisussaan arvioinut viranomaisen koronmaksuvelvollisuutta tilanteessa, jossa palkkion maksaminen viivästyi yli 30 päivän ajan palkkionmaksupäätöksen antamisesta. Koronmaksuvelvollisuuden katsottiin syntyneen.

Lue lisää


16.12.2016 EIT: Suomi loukkasi sananvapautta, kun lapsen seksuaalisesta hyväksikäyttöepäilystä sosiaalityöntekijälle kertonut äiti tuomittiin kunnianloukkauksesta

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) katsoi eilisessä tuomiossaan, että suomalaiset tuomioistuimet eivät riittävästi olleet painottaneet lapsen seksuaalisen hyväksikäytön epäilystä kertoneen äidin sananvapautta, kun äiti tuomittiin kunnianloukkauksesta, koska hän oli jo kertaalleen päätetyn esitutkinnan jälkeen kertonut sosiaalityöntekijälle edelleen epäilevänsä lapsensa joutuvansa seksuaalisen hyväksikäytön vaaraan isänsä luona.

Lue lisää


13.12.2016 EIT:n suuri jaosto: Vakavasti sairaan henkilön karkottaminen olisi loukannut EIS 3 ja 8 artiklaa, kun viranomaiset eivät olleet arvioineet karkottamisen vaikutuksia

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) suuri jaosto on tänään antamassaan tuomiossa katsonut, että mikäli pitkään Belgiassa asunut, vakavasti sairas henkilö olisi karkotettu Georgiaan, epäinhimillisen kohtelun kieltoa ja perhe-elämän suojaa olisi loukattu siksi, että Belgian viranomaiset eivät olleet varmistuneet siitä, mitä seurauksia valittajan terveydelle karkottamiselle olisi ollut.

Lue lisää


13.12.2016 EIT:n suuri jaosto: Työkyvyttömyyseläkkeen lakkauttaminen lainsäädäntömuutoksen johdosta muodosti omaisuuden suojan loukkauksen

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) suuri jaosto on tänään antamassaan tuomiossa katsonut, että Unkari loukkasi valittajan oikeutta omaisuuden suojaan, kun se oli säätänyt lain, jonka perusteella valittajan työkyvyttömyyseläke lakkautettiin kokonaisuudessaan.

Lue lisää


13.12.2016 Ruotsin HD: Asianajaja voitiin erottaa asianajajaliiton jäsenyydestä, kun hän oli yllyttänyt henkilöä rikoksen tekemiseen

Ruotsin korkein oikeus (HD) arvioi Ruotsin asianajajaliiton kurinpitolautakunnan (Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd) päätöstä erottaa varsin merkittävissä jutuissa asianajotehtäviä hoitaneen asianajajan. HD katsoi, että asianajan pyyntö tuolloiselta päämieheltään pahoinpidellä henkilöitä, oli tehty asianajajan toimessa ja että se osoitti sellaista toimintaa, jota asianajajalta ei voitu hyväksyä, joten erottaminen asianajajaliiton jäsenyydestä oli oikea ratkaisu kurinpitoasiassa.

Lue lisää


9.12.2016 Svea hovrätt hylkäsi syytteen matkustamisesta terrorismirikoksen tekemistä varten

Ruotsissa Svea hovrätt on hylännyt syytteen henkilöä vastaan, jota syytettiin matkustamisessa terroristisessa tarkoituksessa. Vastaajan katsottiin sinänsä matkustaneen liittyäkseen Jabhat al-Nusra -järjestöön Syyriassa, mutta jääneen näyttämättä, että hänen tarkoituksenaan olisi ollut tehdä rikoksia terroristisessa tarkoituksessa.

Lue lisää


9.12.2016 EIT: Turkin vallankaappausyrityksen jälkeen erotetun opettajan olisi tullut käyttää kotimaiset oikeussuojakeinot

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on tuoreessa raktaisussaan jättänyt tutkimatta opettajan valituksen koskien hänen erottamistaan viime kesän vallankaappausyrityksen jälkeen säädetyn poikkeuslain perusteella. EIT katsoi, että valittajan olisi tullut käyttää kotimaiset oikeussuojakeinot ennen kääntymistään EIT:n puoleen; pelkästään perustuslakituomioistuimen ratkaisu lainsäädännön perustuslainmukaisuudesta ei ollut riittävää.

Lue lisää


9.12.2016 EIT: Väitettyjen biologisten isien oikeuksia loukattiin, kun he eivät voineet kyseenalaistaa jo tunnustettuja isyyksiä

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on tuoreessa ratkaisussaan katsonut, että Bulgaria oli loukannut kahden valittajan oikeuksia avioliiton ulkopuolisissa isyysasioissa. Lasten isyydet oli tunnustettu kahden muun miehen toimesta, eikä valittajilla ollut mahdollisuuttaa kyseenalaistaa näitä tunnustamisia oikeudellisesti.

Lue lisää


7.12.2016 Brexitin tuomioistuinkäsittely suorana lähetyksenä Yhdistyneen kuningaskunnan korkeimmasta oikeudesta

Yhdistyneen kuningaskunnan korkein oikeus käsittelee erittäin avoimesti Brexitiä koskevaa päätöksentekovaltuuksiin liittyvää valitusta. Suullinen käsittely kestää korkeimmassa okeudessa neljä päivää, päättyen 8.12.

Lue lisää


5.12.2016 Ruotsissa tuomio kiihottamisesta kansanryhmää vastaan

Ruotsissa Örebro tingsrätt on tuominnut henkilön kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Vastaaja toimi vastuullisena ylläpitäjänä äärioikeistolaisella nordfront.se-sivustolla, jossa oli onniteltu/kunnioitettu (hylla) Hitleriä tämän syntymäpäivänä. Teon katsottiin täyttävän kansanryhmää vastaan kiihottamisen tunnusmerkistön.

Lue lisää


30.11.2016 Ruotsin HD: EU:n toisen jäsenvaltion kansalainen voitiin vangita tuomiolla, vaikka tuomion pituus oli vain 3 kk

Ruotsin korkein oikeus (HD) on tänään antamassaan ratkaisussa arvioinut Liettuassa asuneen Liettuan kansalaisen vangitsemista tuomiolla pakenemisvaaran vuoksi, kun tuomio oli vain kolme kuukautta vankeutta. HD katsoi, että kyse ei ollut välillisestäkään syrjinnästä kansalaisuuden perusteella. Eurooppalaista pidätysmääräystä ei olisi voitu käyttää eikä Liettua olisi välttämättä ollut velvollinen panemaan tuomiota täytäntöön.

Lue lisää


29.11.2016 EIT:n suuri jaosto: Juryn antaman tuomion perustelemattomuus ei muodostanut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin loukkausta

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) suuri jaosto on tänään antamassaan tuomiossa arvioinut Belgiassa voimassa olevaa jury-järjestelmää. Huolimatta siitä, että lääketieteelliset asiantuntijat olivat päätyneet katsomaan, että valittaja ei ollut syyntakeinen rikosten tekohetkellä, juryn syyksilukeva päätös ilman perusteluita ei EIT:n enemmistön mukaan muodostanut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin loukkausta.

Lue lisää


24.11.2016 Ruotsin HD: Kuluttajasopimuksessa "kohtuullisen hinnan" näyttötaakka on elinkeinonharjoittajalla

Ruotsin korkein oikeus (HD) on tuoreessa ratkaisussaan arvioinut näyttötaakan jakautumista kuluttajakaupassa tilanteessa, jossa palvelun lopullisesta hinnasta ei ollut osapuolten kesken erikseen sovittu. Näyttötaakan siitä, että veloitettu hinta oli kohtuullinen, katsottiin kuuluvan elinkeinonharjoittajalle.

Lue lisää


23.11.2016 EIT: Kaikkien julkaisun tietyn numeron kopioiden takavarikointi oli suhteetonta puuttumista LGBT-oikeuksia edistävän järjestön sananvapauteen

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on tuoreessa ratkaisussaan katsonut, että Turkin viranomaisten päätös takavarikoida kaikki Kaos GL-järjestön julkaisua koskevan tietyn numeron kopiot yleisen moraalin suojelemiseksi oli ollut suhteeton toimeenpide sananvapauden näkökulmasta. EIS 10 artiklaa katsottiin loukatun.

Lue lisää


23.11.2016 EIT keskeytti Unkarin vankilaoloja koskevien valitusten käsittelyn

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on päättänyt keskeyttää Unkarin vankilaoloista tehtyjen vajaan 7.000 valituksen käsittelyn 31.8.2017 saakka. EIT katsoi, että Unkarin hallitus on lokakuussa voimaan tulleen lainsäädännön myötä sekä parhaillaan käynnissä olevan ministerikomitean selvitystyön aikana käynnistänyt sellaiset toimet, jotka voivat olla riittäviä korjaamaan ylikansoituksesta johtuvat ongelmat Unkarin vankiloissa.

Lue lisää


17.11.2016 EIT:n suuri jaosto: Kotisynnytysmahdollisuuden vaikeuttaminen ei loukannut EIS 8 artiklaa

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) suuri jaosto on tuoreessa ratkaisussaan arvioinut Tsekissä voimassa ollutta lainsäädäntöä, joka teki käytännössä mahdottomaksi saada kätilön palveluita kotona tapahtuvassa synnytyksessä. Äänin 12-5 EIT päätyi siihen - huomioon ottaen valtion laaja harkintamarginaali tämänkaltaisissa asioissa - että menettely ei loukannut valittajien oikeutta yksityiselämän suojaan.

Lue lisää


15.11.2016 EIT:n täydellinen linjanmuutos ne bis in idem -kysymyksessä?

Suuri jaosto: Norjalainen käytäntö, jossa verorikoksesta seuraa sekä veronkorotus että veropetossyyte ei loukannut ihmisoikeussopimusta

Lue lisää


3.11.2016 Tuomioistuin: Hallitus ei voi ilman parlamentin myötävaikutusta käynnistää Brexitiä

Lontoossa sijaitseva High Court of Justice on tänään antamassaan ratkaisussa todennut, että Yhdistyneiden Kuningaskuntien hallituksella ei ole toimivaltaa käynnistää Euroopan Unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan mukaisia eroneuvotteluita, vaan ilmoituksen Eurooppa-neuvostolle voi tehdä ainoastaan parlamentti.

Lue lisää


1.11.2016 Ruotsin HD: Mahdollisesti väärän ikäisenä esiintyminen oikeudenkäynnissä ei ollut peruste purkaa tuomiota vastaajan vahingoksi

Ruotsin korkein oikeus (HD) on tuoreessa ratkaisussa arvioinut tilannetta, jossa tuomioistuimet olivat tuominneet vastaajan 16-vuotiaana, mutta jälkikäteen ilmeni, että vastaajan todellinen ikä on todennäköisesti ollut vähintään 20 vuotta. Tuomion purkamisen laissa säädettyjen edellytysten ei katsottu täyttyvän, koska ne sanamuotonsa mukaisesti edellyttävät sitä, että vastaaja tulisi tuomituksi olennaisesti ankarampien rangaistussäännösten (straffbestämmelse) nojalla. Pelkästään mahdollisesti ankarampaan rangaistukseen tuomitseminen ei tätä tunnusmerkistöä HD:n mukaan täyttänyt.

Lue lisää


26.10.2016 Ruotsin HFD: Lennokkiin asennettu kamera tarvitsee luvan, sen sijaan autoon tai polkupyörään asennettu kamera ei tarvitse

Ruotsin korkein hallinto-oikeus (HFD) on tuoreissa ratkaisuissaan arvioinut kameran käytön luvanvaraisuutta. HFD tuli siihen lopputulokseen, että kauko-ohjattavaan lennokkiin asennettuna kamera on laissa tarkoitettu valvontakamera, johon tarvitsee luvan. Sen sijaan autoon tai polkupyörään asennetussa kamerassa sen ohjaaja ohjaa kameraa sen välittömässä lähistössä, kun taas lennokkiin asennettuna näin ei Ruotsin lain mukaan ole.

Lue lisää


26.10.2016 EIT: Liian alhainen korvaus punatautiin sairastumisesta vesijohtoveden nauttimisen johdosta johti yksityselämän loukkaukseen

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on tuoreessa ratkaisussaan katsonut, että Moldova oli loukannut valittajan oikeutta yksityiselämän suojaan (EIS 8 artikla), kun valittaja oli sairastunut punatautiin vesijohtovedestä, ja valtion omistama vesipalveluntarjoaja oli määrätty korvaamaan sairastumisen johdosta ainoastaan 310 euroa.

Lue lisää


21.10.2016 Slovenia valittanut EIT:een Ljubljanska bankan kanteista Kroatiassa

Slovenia väittää harvinaisessa valtioiden välisessä valituksessa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen (EIT) Kroatian oikeuslaitoksen ja täytäntöönpanoviranomaisten toiminnan olleen ja olevan puutteellista ja toimimatonta Ljubljanska-pankin nostamien kanteiden ja tuomioiden täytäntöönpanon osalta.

Lue lisää


20.10.2016 EIT:n suuri jaosto: Alle 3 m2 henkilökohtaista tilaa vankisellissä lähtökohtaisesti liian vähän; Kroatia oli loukannut EIS 3 artiklaa

EIT:n suuri jaosto katsoi, että mikäli henkilökohtainen tila vankisellissä jää alle kolmen neliömetrin, se antaa lähtökohtaisesti oletuksen EIS 3 artiklan loukkauksesta. 27 päivän yhtäjaksoinen aika tällaisessa tilassa loukkasi epäinhimillisen ja halventavan kohtelun kieltoa. Sen sijaan lyhyemmät jaksot eivät EIT:n enemmistön mukaan tätä kieltoa loukanneet.

Lue lisää


20.10.2016 Kammarrätten arvioi H & M:n tapaa arvioida kuluttajien luottokelpoisuutta

Ruotsissa kuluttajavirasto oli katsonut, että H & M Hennes & Mauritzin tapa arvioida kuluttajien luottokelpoisuutta ei ollut kuluttajaluottolain mukaisesti riittävä (vrt. Suomen kuluttajansuojalain 7 luku 14 §) ja määrännyt yhtiölle varoituksen sekä 8 miljoonan kruunun seuraamusmaksun. Hallinto-oikeuden hyväksyttyä sanktion muutoin paitsi seuraamusmaksun suuruuden osalta Kammarrätten kumosi määrätyt sanktiot kokonaan.

Lue lisää


6.10.2016 EIT: Ajo-oikeuden peruuttaminen erillisenä sanktiona sen jälkeen, kun ajo-oikeuden haltija oli saanut rangaistuksen ylinopeudesta, ei loukannut ne bis in idem -kieltoa

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on tuoreessa ratkaisussaan katsonut, että vaikka ajo-oikeuden peruuttaminen ylinopeuden vuoksi oli katsottava rikosoikeudelliseksi sanktioksi vaikka päätös siitä tehtiin hallinnollisessa menettelyssä, kyse ei kuitenkaan ollut ne bis in idem -kiellon loukkauksesta, koska rikostuomiolla ja ajo-oikeuden peruuttamista koskevalla päätöksellä oli riittävä faktinen ja ajallinen yhteys toisiinsa.

Lue lisää


26.9.2016 EIT: hollantilaisia rauhanturvaajia vastaan ei tarvinnut nostaa syytteitä Srebrenican tapahtumista 1995; ei EIS 2 artiklan loukkausta

Euroopan ihmisoikeustuomiostuin (EIT) on tuoreessa päätöksessään katsonut, että Hollannin viranomaiset olivat riittävällä tavalla tutkineet hollantilaisten YK:n rauhanturvaajien toimet Srebrenican joukkomurhan osalta vuonna 1995. Joukkomurhassa kuolleiden omaisten valitukset olivat EIT:n mukaan ilmeisen perusteettomia eikä niitä otettu tutkittaviksi.

Lue lisää


22.9.2016 EIT: Hallinnollisessa kurinpitoasiassa tulee olla "syyttävä" vastapuoli; Venäjällä rakenteellinen ongelma

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on tuoreessa ratkaisussaan katsonut, että tilanne, jossa hallinnolliseksi luokiteltavassa rangaistusmenettelyssä ei ollut "syyttävää" vastapuolta, oli loukattu oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. "Syyttävänä" vastapuolena oli joutunut toimimaan tuomioistuin, jonka puolestaan tulisi olla puolueeton.

Lue lisää


21.9.2016 EIT: Italian viranomaiset liian passiivisia isän ja lapsen tapaamisten toteuttamisessa: EIS 8 artiklan loukkaus

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) katsoi eilen julkaistussa tuomiossaan, että Italian viranomaiset eivät riittävällä tavalla olleet tukeneet ja pyrkineet toteuttamaan isän ja lapsen välisiä tapaamisia, vaan menettely oli ollut mekaanista ja tehotonta. Italian katsottiin loukanneen oikeutta perhe-elämän suojaan (EIS 8 artikla).

Lue lisää


20.9.2016 Finnwatchin tutkijalle vankeusrangaistus Thaimaassa

Etelä-Bangkokin rikostuomioistuin on tänään antamassaan tuomiossa todennut Finnwatchin tutkijan Andy Hallin syylliseksi kunnianloukkaukseen ja kyberrikollisuuteen jutussa, jossa vastapuolena oli ananasmehutehdas Natural Fruit, jonka tehtaiden työoloista Hall oli raportoinut Finnwatchin julkaisemassa raportissa.

Lue lisää


19.9.2016 Svean hovioikeus piti voimassa Julian Assangen vangitsemisen poissaolevana

Ruotsissa Svean hovioikeus arvioi perjantaina antamassaan päätöksessä Julian Assangen vangittuna pitämistä. Ruotsin korkein oikeus oli vuoden 2015 kesällä päätynyt äänin 4-1 arvioimaan, että vangittuna pitäminen ei tuossa vaiheessa ollut kohtuutonta sen pitkästä kestosta huolimatta. Hovioikeus päätyi edelleen katsomaan, että vangittuna pitäminen ei ollut kohtuutonta.

Lue lisää


14.9.2016 EIT:n suuren jaoston suullinen käsittely tänään ns. Veropörssi-lehden asiassa

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) suuri jaosto on tänään järjestänyt suullisen käsittelyn asiassa Satakunnan Markkinapörssi Oy and Satamedia Oy v. Finland. Käsittely lähetetään EIT:n kotisivuilla alkaen klo 15.30 Suomen aikaa (14.30 paikallista aikaa).

Lue lisää


14.9.2016 EIT:n suuri jaosto arvioi oikeutta avustajan käytön rajoittamiseen lyhyeksi aikaa poikkeustilanteessa

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) suuri jaosto on eilisessä tuomiossaan äänestyksen jälkeen katsonut, että kolmen valittajan oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ei loukattu epäämällä heiltä muutamaksi tunniksi avustajan käyttö kuulusteluissa pakottavasta tarpeesta poikkeuksellisessa terrorismirikosepäilyä koskevassa tilanteessa, kun taas yhden valittajan oikeuksia tältä osin loukattiin.

Lue lisää


13.9.2016 Ruotsissa Julian Assangen vangitsemisasia jälleen arvioitavana

Ruotsissa Svean hovioikeus (Svea hovrätt) antaa perjantaina 16.9. ratkaisun asiassa, jossa on kyse Julian Assangen vangitsemisesta. Kyse on vangitsemista koskevasta valituksesta, jossa Ruotsin korkein oikeus (HD) on aikaisemmin 11.5.2015 antamassaan päätöksessä arvioinut ennen kaikkea vangitsemista koskevaa suhteellisuusperiaatetta ja päätynyt tuolloin äänin 4-1 katsomaan, että vangitseminen oli vielä suhteellisuusperiaatteen mukaista.

Lue lisää


7.9.2016 EIT: Belgiassa rakenteellinen ongelma vankilassa olevien mielenterveyspotilaiden osalta; loukkaa EIS 5 ja 3 artiklaa

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin arvioi eilen antamassaan tuomiossa belgialaista järjestelmää, jossa rikoksesta tuomittuja mielenterveyspotilaita säilytetään vankilan mielenterveysosastolla. EIT ratkaisi asian ns. pilottijuttuna ja katsoi, että Belgian järjestelmä on rakanteellisesti puutteellinen. Belgialle annettiin kaksi vuotta aikaa saattaa järjestelmänsä ihmisoikeussopimuksen vaatimalle tasolle; täksi ajaksi muut vastaavanlaiset valitukset jätettiin lepäämään.

Lue lisää


1.9.2016 Kim Dotcomin luovuttamisasia Uudessa-Seelannissa lähetetään suorana Youtubessa

Saksalais-suomalaisen Kim Dotcomin luovuttamista koskeva käsittely lähetetään käytännössä suorana lähetyksenä Youtubessa. Megaupload-sivuston perustajaa vaaditaan luovutettavaksi Uudesta-Seelannista Yhdysvaltoihin vastaamaan syytteisiin tekijänoikeusrikoksista, kiristyksestä ja rahanpesusta.

Lue lisää


30.8.2016 EIT: Turkki loukkasi EIS 2 artiklaa (oikeus elämään), kun valittajien lapsi oli kuollut sairaalassa huolimattomuuden seurauksena synnytyksen jälkeen

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on tuoreessa tuomiossa katsonut, että Turkki oli vastuussa sekä synnytyksen jälkeisestä vauvan kuolemasta että loukannut EIS 2 artiklaan sen johdosta, että tutkintaa ei ollut suoritettu tehokkaasti ja ammattitaitoisesti. Lisäksi EIT kehotti EIS 46 artiklan nojalla Turkkia saattamaan kuntoon hallinnolliset ja kurinpidolliset järjestelmänsä, jotta vastaanvanlaisissa tapauksissa jatkossa olisi käytettävissä ammattitaitoiset tahot ja spesialistit asiantuntijaselvitysten ja -lausuntojen saamiseksi asian selvittämisessä.

Lue lisää


29.8.2016 EIT:ssa suullinen kuulemistilaisuus Veropörssi-lehteä koskevassa asiassa

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen suuri jaosto järjestää suullisen kuulemistilaisuuden 14.9. asiassa, joka koskee Satakunnan Markkinapörssi Oy:n ja Satamedia Oy:n valitusta verotustietojen julkaisemisesta aikanaan Veropörssi-nimisessä lehdessä.

Lue lisää


25.8.2016 Ruotsissa varaudutaan ulkomaalaisasioiden jyrkkään kasvuun

Ruotsissa tuomioistuinlaitos varautuu ulkomaalaisasioiden huomattavaan kasvuun. Tilastojen mukaan vuoden 2016 ensimmäisten seitsemän kuukauden aikana kasvua ulkomaalaisasioissa tuomioistuimissa on ollut 27 % verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2017.

Lue lisää


23.8.2016 EIT:n suuri jaosto: Kolmen turvapaikanhakijan käännyttäminen Irakiin muodostaisi EIS 3 artiklan loukkauksen

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) suuri jaosto on tänään antamassaan tuomiossa katsonut, että Irakin turvallisuustilanne on siten heikentynyt viime vuosien aikana, että valittajilla olisi todellinen riski joutua kidutuksen, epäinhimillisen tai muun halventavan - eli EIS 3 artiklan vastaisen - kohtelun kohteeksi, mikäli valittajat käännytettäisiin Irakiin.

Lue lisää


11.8.2016 Ruotsissa hovioikeus tuomitsi vastaajan erityisen törkeästä pahoinpitelystä ja rikoksesta kansainvälistä oikeutta vastaan (folkrättsbrott)

Ruotsissa Svean hovioikeus katsoi, että henkilö, joka tuomittiin paitsi erityisen törkeästä pahoinpitelystä, tuli tuomita myös rikoksesta kansainvälistä oikeutta vastaan (folkrättsbrott). Hovioikeus katsoi, että Syyriassa oli kesäkuussa 2012 aseellinen konflikti, ja että pahoinpitelyllä oli sellainen yhteys konfliktiin, että henkilö tuli tuomita erityisen pahoinpitelyn lisäksi rikoksesta kansainvälistä oikeutta vastaan.

Lue lisää


9.8.2016 EIT on julkaissut katsauksen oikeuskäytännöstään 1.1.-15.6.2016

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on julkaissut katsauksen oikeuskäytännöstään vuoden ensimmäiseltä puoliskolta. Katsauksessa käydään tiivistetysti läpi EIT:n alkuvuodesta antamia oikeudellisesti merkityksellisimpiä ratkaisuja.

Lue lisää


9.8.2016 EIT: Kreikan valtionobligaation pakkovaihtaminen vähempiarvoisiin obligaatioihin ei loukannut omaisuuden suojaa eikä ollut syrjivä

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on hiljattain antamassaan tuomiossa katsonut, että niiden yksityishenkilöiden, jotka vuonna 2012 voimaan tulleella lailla pakotettiin osallistumaan Kreikan valtionobligaatioiden vaihtamiseen vähempiarvoisiin obligaatioihin, omaisuudensuojaa ei ollut loukattu. EIT kiinnitti asiassa huomiota mm. siihen, että arvopapereihin sijoittaminen ei koskaan ole riskitöntä ja että Kreikan valtion toimet olivat välttämättömiä talouskriisissä valtion velan vähentämiseksi ja konkurssin välttämiseksi.

Lue lisää


22.7.2016 Ruotsin HD täsmensi välinpitämättömyystahallisuuden rajoja

Ruotsin korkein oikeus (HD) on tuoreessa ratkaisussaan täsmentänyt ns. välinpitämättömyystahallisuuden (likgiltighetsuppsåt) rajoja. HD katsoi, että henkilön psyykkinen tilanne tulee ottaa tahallisuusarvioinnissa huomioon, ja muuttanut hovioikeuden tuomiota siten, että henkilö, joka oli puukottanut toista veitsellä selkään seurauksin, että jälkimmäinen oli menehtynyt, tuomittiin murhan sijasta erityisen törkeästä pahoinpitelystä (synnerligen grov misshandel) ja törkeästä kuolemantuottamuksesta.

Lue lisää


21.7.2016 CAS:n ratkaisu norjalaisen maastohiihtäjä Martin Sundbyn dopingasiassa

Urheilun kansainvälinen välitystuomioistuin CAS on eilen antanut ratkaisun norjalaisen maastohiihtäjä Martin Sundbyn dopingasiassa. CAS päätti kumota kansainvälisen hiihtoliiton (FIS) dopinglautakunnan päätöksen ja määräsi Sundbyn kahden kuukauden kilpailukieltoon.

Lue lisää


21.7.2016 CAS:n ratkaisu venäläisten yleisurheilijoiden kelpoisuudesta Rion olympialaisiin

Urheilun kansainvälinen välitystuomioistuin CAS on tänään antanut ratkaisunsa asiassa, jossa Venäjän olympiakomitea ja 68 urheilijaa olivat valittaneet kansainvälisen yleisurheiluliiton (IAAF) päätöksestä kieltää kaikkien venäläisten yleisurheilijoiden osallistuminen Rion olympialaisiin.

Lue lisää


12.7.2016 EIT: Tekijänoikeusjärjestön velvoittaminen solmimaan lisenssisopimukset radioasemien kanssa kohtuullisella rojaltilla ei loukannut omaisuuden suojaa tai oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on tänään antamassaan tuomiossaan katsonut, että latvialaiset tuomioistuimet olivat ottaneet huomioon riittävällä tavalla niin tekijänoikeuksien haltijoiden kuin radioasemienkin intressit, kun ne olivat määränneet tekijänoikeusjärjestö SIA AKKA/LAA:n (SIA “Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība” – Copyright and Communication Consulting Agency ltd./Latvian Authors Association) tekemään sopimukset sellaisten radioasemien kanssa, joiden kanssa sopimusta ei ollut voimassa.

Lue lisää


11.7.2016 Ruotsin HD: Turvapaikanhakijan hampaista tehdyn ikäanalyysin perusteella rikosasian vastaaja oli 20- eikä 16-vuotias, kuten hän itse väitti

Ruotsin korkein oikeus (HD) on tänään antamassaan tuomiossa arvioinut kysymystä siitä, miten vastaajan ikä määritellään tilanteessa, jossa luotettavia tietoja ei ole saatavilla asiakirjoista. Vastaajan hampaista tehdyn ikäanalyysin perusteella oli todennäköisintä, että hän oli täyttänyt 20 vuotta.

Lue lisää


8.7.2016 EIT:n suuri jaosto: Latvialla oli velvollisuus suorittaa tehokas tutkinta EIS 3 artiklan vastaisesta kohtelusta, jonka se oli yksipuolisessa julistuksessaan myöntänyt

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) suuri jaosto arvioi tuoreessa tuomiossaan ns. yksipuolisen julistuksen (unilateral declaration) käytännön merkitystä tilanteessa, jossa vastaajavaltio oli myöntänyt EIS 3 artiklan vastaisen kohtelun. EIT:n mukaan vastaajavaltio ei voi tällaisissa tapauksissa välttyä vastuultaan suorittaa tehokas tutkinta kaltoinkohteluun syyllistyneiden osalta pelkästään maksamalla valittajalle korvauksia ja ilmoittamalla myöntävänsä, että kaltoinkohtelua oli tapahtunut.

Lue lisää


8.7.2016 EIT:n suuri jaosto: Vangitsemisen pitää alusta lähtien perustua paitsi riittävään epäilyyn rikokseen syyllistymisestä, myös olennaisiin ja riittäviin muihin perusteisiin

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) suuri jaosto on tuoreessa tuomiossaan täsmentänyt aikaisempaa oikeuskäytäntöään vangitsemista koskevissa asioissa. Aikaisemmassa oikeuskäytännössä EIT on todennut, että riittävä epäily (reasonable suspicion) on edellytys sine qua non vangitsemisen jatkamiselle, mutta että tämä ei enää "tietyn ajan jälkeen" ("certain lapse of time") riitä, vaan tämän tietyn ajan jälkeen tarvitaan myös olennaisia ja riittäviä (relevant and sufficient) perusteita vangitsemisen jatkamiselle. Nyt EIT vahvisti, että ajanjakso "tietyn ajan jälkeen" tarkoittaa jo ensimmäistä vangitsemisasian käsittelyä pidätyksen jälkeen.

Lue lisää


7.7.2016 Ruotsin Migrationsöverdomstolen: Turvapaikanhakijaperhettä ei tule käännyttää Unkariin, missä perhettä uhkaa luovuttaminen Serbiaan

Ruotsin korkein ulkomaalaisasioita käsittelevä tuomioistuin Migrationsöverdomstolen katsoi, että Unkarin turvapaikkajärjestelmässä sinänsä ilmenevät puutteet eivät sellaisenaan ollut este turvapaikanhakijoiden käännyttämiseen Unkariin, missä heidän turvapaikkahakemuksensa Dublin-säännöstön mukaan pitäisi ensisijaisesti tutkia. Sen sijaan kun perhettä uhkasi edelleen luovuttaminen Serbiaan, mikä johtaisi todennäköisesti pitkäaikaiseen säilöönottoon ja epävarmuuteen siitä, missä ja milloin turvapaikkahakemukset tutkittaisiin, ei käännyttämistä Unkariin voitu pitää lasten edun mukaisena.

Lue lisää


7.7.2016 EIT: Afganistaniin karkottaminen ei loukannut EIS 3 artiklaa

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin katsoi tuoreessa ratkaisussaan, että valittajalla oli ollut mahdollisuus tehokkaaseen oikeussuojakeinoon kielteisen turvapaikan osalta Hollannissa (EIS 13 artikla), ja että mahdollinen karkottaminen Afganistaniin ei saattaisi häntä kidutuksen tia muun epäinhimillisen kohtelun kohteeksi (EIS 3 artikla)

Lue lisää


21.6.2016 EIT:lta ratkaisu asianajajan ja päämiehen välisen puhelun kuuntelemisen hyödyntämisestä

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) antoi viime viikolla tuomion asiassa, joka koski asianajajan ja hänen päämiehensä välisen puhelun kuuntelemista, litterointia ja hyödyntämistä asianajajan kurinpitoa koskevassa koskevassa menettelyssä. EIT katsoi, että puhelinkuuntelun hyödyntäminen ei loukannut EIS 8 artiklaa asianajajan (asianajajien) osalta, koska puhelun sisällön perusteella oli syytä olettaa, että asianajaja itse olisi syyllistynyt rikokseen/rikkomukseen.

Lue lisää


14.6.2016 EIT:lta harvinainen tuomio oikeuksien käyttöä koskevien rajoitusten loukkauksesta

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on tänään antamassaan tuomiossa katsonut, että Georgian entisen pääministerin tutkintavankeus oli sinänsä ollut laillinen ja perustunut riittäviin perusteisiin, mutta sitä oli myös käytetty keinona hänen painostamisekseen muussa asiassa.

Lue lisää


14.6.2016 EIT: Ehdoton parrankasvatuskielto vankilassa loukkasi EIS 8 artiklaa

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on tänään antamassaan tuomiossa Liettuaa vastaan katsonut, että absoluuttinen parrankasvatuskielto vankilassa ei ollut ollut välttämätöntä demokraattisessa yhteiskunnassa ja asiassa oli siten loukattu valittajan oikeutta yksityisyyden suojaan.

Lue lisää


24.5.2016 EIT: Älyllisesti lievästi kehitysvammaisen henkilön raiskausta koskeva oikeudenkäynti loukkasi EIS 3 artiklaa

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on tänään antamassaan tuomiossa katsonut, että älyllisesti lievästi kehitysvammaisen 14-vuotiaan epäiltyä raiskausta ei ollut tutkittu asianmukaisesti. Syyttäjä ja tuomioistuimet eivät etenkään olleet kiinnittäneet riittävää huomiota kontekstilähtöiseen lähestymistapaan asianomistajan kertomuksen arvioinnissa tai siihen, minkälaiset epäillyt teko-olosuhteet olivat ja arvioineet niitä myös asianomistajan lievän älyllisen kehitysvammaisuuden valossa.

Lue lisää


17.5.2016 Tukholman käräjäoikeus tuomitsi Ruotsin kansalaisen kansanmurhasta Ruandassa sekä maksamaan uhreille vahingonkorvauksia

Ruotsissa Tukholman käräjäoikeus on eilen antamallaan tuomiolla katsonut henkilön syylliseksi kansanmurhaan ja törkeään rikokseen kansainvälistä oikeutta vastaan (grovt folkrättsbrott). Ensimmäistä kertaa ruotsalainen tuomioistuin on myös tuominnut tämänkaltaisessa tapauksessa vahingonkorvauksia, jotka tuomittiin Ruandan lain mukaan ja joiden suuruus vaihteli 3.000.000 ja 10.000.000 Ruandan frangin välillä (n. 3.400 € - 11.300 €).

Lue lisää


12.5.2016 EIT: Huumausainerikosten oikeudenkäynti ei loukannut syyttömyysolettamaa eikä ollut epäoikeudenmukainen, vaikka mm. kahta todistajaa ei voitu kuulla pääkäsittelyssä

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) katsoi, että syyttömyysolettamaa ei loukattu sillä, että kansallinen tuomioistuin oli katsonut valittajan olleen tietoinen siitä, että hänen hallussaan olleet maalipurkit sisälsivät kokaiinia. EIT korosti, että näytön arvioiminen kuuluu lähtökohtaisesti kansallisille tuomioistuimille, eikä mikään osoittanut arvionnin olleen selvästi virheellistä. Todistajankertomusten osalta EIT totesi, että vaikka heitä ei kuultu henkilökohtaisesti pääkäsittelyssä vaan heidän aikaisemmat kertomuksensa luettiin ääneen, eivät nämä kertomukset olleet syyllisyysarvioinnin kannalta "sole or decisive" eli ainoa tai ratkaiseva näyttö.

Lue lisää


10.5.2016 CAS: Michel Platinin toimitsijakielto pysyy voimassa, mutta sen kestoa lyhennettiin

Urheilun kansainvälinen välitystuomioistuin CAS on eilen antamassaan ratkaisussa lyhentänyt FIFA:n Michel Platinille määräämäää toimitsijakieltoa kuudesta neljään vuoteen. CAS alensi myös Platinille määrättyjä sakkoja 80.000 Sveitsin frangista 60.000 Sveitsin frangiin.

Lue lisää


3.5.2016 CAS: FIFA:n tutkittava Gibraltarin jalkapalloliiton jäsenhakemus

Urheilun kansainvälinen välitystuomioistuin CAS on eilen antamassaan ratkaisussa katsonut, että kansainvälisen jalkapalloliitto FIFA:n tulee ottaa käsiteltäväkseen Giraltarin jalkapalloliiton jäsenhakemus. FIFA:n johtoryhmä oli aikaisemmin päättänyt, ettei jäsenhakemusta toimiteta FIFA:n kongressille, jolla on valtuudet hyväksyä uusia jäsenliittoja.

Lue lisää


27.4.2016 EIT:n suuri jaosto: Turkki syrji ja loukkasi Alevi-uskonnon harjoittajien uskonnonvapautta

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) suuri jaosto on eilen antamassaan tuomiossa katsonut, että Turkin viranomaiset olivat syrjineet Alevi-uskonnon harjoittajia - joka on lukumääräisesti Turkin toiseksi suurin uskonnollinen yhdyskunta - mm. kieltäytymällä tarjoamasta uskonnon harjoittamista julkisena palveluna.

Lue lisää


26.4.2016 EIT:n suuri jaosto: Elinkautinen vankeusrangaistus ilman realistista vapautumisen mahdollisuutta loukkasi EIS 3 artiklaa

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) suuri jaosto on tänään antamassaan tuomiossa yksimielisesti katsonut - toisin kuin yksimielinen jaosto - että vankeusrangaistusta Hollannille kuuluvilla Curaçaon ja Aruban saarilla suorittaneen, murhasta vuonna 1980 tuomitun miehen, elinkautinen vankeusrangaistus ilman todellista mahdollisuutta ehdonalaiseen vapautumiseen, loukkasi Euroopan ihmisoikeussopimuksen (EIT) 3 artiklaa eli kidutuksen, epäinhimillisen ja halventavan kohtelun kieltoa.

Lue lisää


21.4.2016 Ruotsissa käräjäoikeus julkaisi blogin

Södertörns tingsrätt on julkaissut blogin, jossa se tulee käsittelemään ajankohtaisia oikeudenhoitoon liittyviä aiheita. Kyseessä on Ruotsin tuomioistuinlaitoksen ainoa virallinen blogi.

Lue lisää


21.4.2016 Breivikin olosuhteet vankilassa loukkaavat ihmisoikeussopimuksen 3 artiklaa

Oslon käräjäoikeus katsoi eilen ntamassaan tuomiossa, että joukkomurhista tuomitun Anders Behring Breivikin olosuhteet ja kohtelu vankilassa täyttävät Euroopan ihmisoikeussopimuksen (EIS) 3 artiklan mukaisen kidutuksen, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun kriteerit. Sen sijaan EIS 8 artiklaa, jossa suojatan yksityisyyden suojaa, ei tuomioistuimen mukaan ollut loukattu.

Lue lisää


18.4.2016 EU-projektiraportti tulkkaus-, tietojensaanti- ja oikeus avustajaan -direktiivistä julkaistu

CCBE:n ja ELF:n vuoden kestäneen projektin raportti on julkaistu ELF:n kotisivuilla. Projektissa käsitellään kolmen rikosprosessia koskevan direktiivin implementointia EU:n jäsenvaltioissa. Suomesta raportin laatimiseen osallistui Asianajajaliiton edustajana asianajaja Jussi Sarvikivi.

Lue lisää


12.4.2016 Ruotsin Migrationsöverdomstolen: Alaikäisille lapsille ei tarvinnut myöntää pakolaisstatusta sillä perusteella, että heidän isänsä oli katsottu pakolaiseksi, kun lapsilla oli myös toisen EU-maan kansalaisuus

Ruotsin korkein ulkomaalaisasioita käsittelvä tuomioistuin Migrationsöverdomstolen on tuoreessa ratkaisussaan arvioinut pakolaisstatuksen ja pakolaisen matkustusasiakirjojen myöntämistä tilanteessa, jossa isällä oli pelkästään Palestiinan kansalaisuus ja hänelle oli myönnetty pakolaisasema, ja lapset toisaalta olivat sekä Romanian että Palestiinan kansalaisia. Migrationsöverdomstolen katsoi, että lapsille ei tullut myöntää pakolaisstatusta ja pakolaisen matkustusasiakirjoja, kun heillä oli jo Romanian kansalaisuus.

Lue lisää


8.4.2016 Ruotsin HD arvioi tekijänoikeuskiistaa taideteoksista otettujen valokuvien jakamisesta internetissä

Ruotsin korkein oikeus (HD) on tuoreessa ratkaisussaan katsonut, että Wikimediassa julkaistut valokuvat taideteoksista loukkasivat tekijänoikeuksia huolimatta siitä, että valokuvia sinänsä saa ottaa julkisella paikalla. Mahdollisella taloudellisen hyödyn tavoittelemisella ei ollut merkitystä; Wikimedia oli tämän kiistänyt ja se on kaikille vapaasti käytössä oleva sivusto.

Lue lisää


5.4.2016 EIT: Asianajajalla oli oikeus suulliseen kuulemiseen kurinpitoasiassa

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on tänään antamassaan tuomiossa katsonut, että kurinpitolautakunnan olisi tullut järjestää suullinen kuulemistilaisuus ennen kuin hänen oikeutensa toimia avustajana tuomioiostuimessa peruutettiin.

Lue lisää


5.4.2016 EIT: Puhelinkuuntelun käyttäminen todisteena ei loukannut EIS 6 artiklaa, vaikka todistajaa ei näistä kuultu

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on tuoreessa ratkaisussa katsonut, että ns. poissaolevan todistajan puhelinkuunteluiden käyttäminen todisteena oikeudenkäynnissä ei loukannut oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. Ratkaisussa huomioitiin, että kuuntelutallenteet eivät olleet ratkaiseva näyttö valittajan syyllisyydestä, ja puheenjohtaja oli lisäksi huolehtinut prosessuaalista oikeusturvatakeista. EIT painotti, että vastakuulusteluoikeus on kuitenkin edelleen erittäin tärkeä.

Lue lisää


1.4.2016 Ruotsin HD: Huumausaineiden kaupassa hyödyn menetys tuomittava nettohyötyperiaatteen mukaisesti

Ruotsin korkein oikeus (HD) on eilen antamassaan ratkaisussa katsonut, että huumausainerikoksessa tulee noudattaa nettohyötyperiaatetta kun arvioidaan hyödyn menettämistä. Tämä tarkoittaa, että huumausaineiden myyntihinnasta on vähennettävä ostohinta ja ainoastaan tämä nettohyöty voidaan määrätä menetettäväksi valtiolle.

Lue lisää


30.3.2016 EIT:n suuri jaosto: Lontoon terrori-iskujen jälkeen suoritettu tutkinta poliisin ampuman miehen kuolemasta ei loukannut EIS 2 artiklaa

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) suuri jaosto on tänään antamassaan tuomiossa katsonut, että tapahtumat kaksi viikkoa Lontoon pommi-iskun jälkeen heinäkuussa 2005, jotka päättyivät syyttömän miehen ampumiseen poliisin toimesta, tutkittiin riittävällä tehokkuudella. Se, että ketään yksittäistä henkilöä ei asetettu syytteeseen tapahtumista, ei myöskään loukannut EIS 2 artiklan (oikeus elämään) prosessuaalista haaraa.

Lue lisää


30.3.2016 Ruotsissa hovioikeus tuomitsi kaksi henkilöä terrorismirikoksista elinkautiseen

Hovrätten för Västra Sverige on tänään antamallaan tuomiolla pysyttänyt käräjäoikeuden elinkautisrangaistukset asiassa, jossa oli kyse terroristisessa tarkoituksessa tehdyistä murhista Syyriassa vuonna 2013. Vastaajien katsottiin teloittaneen kaksi henkilöä leikkaamalla heidän kaulansa poikki. Teot oli kuvattu videolle.

Lue lisää


30.3.2016 Ruotsin HD: avopuolison itsemurhayritys ja korkea itsemurhariski muodostivat laillisen esteen

Ruotsin korkein oikeus (HD) on tuoreessa ratkaisussaan arvioinut laillisen esteen olemassaoloa tilanteessa, jossa valittajan avopuoliso oli otettu sairaalahoitoon itsemurhayrityksen johdosta ja valittajaa oli kehotettu pysyttelemään avopuolison kanssa kotona seuraavat kolme päivää. Toisin kuin hovioikeus katsoi HD, että kyseessä oli laillinen este.

Lue lisää


29.3.2016 EIT: vastakuulusteluoikeuden puuttuminen loukkasi EIS 6 §§ 1 ja 3 (d) artiklaa

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on tänään antamassaan tuomiossa katsonut, että kun vastaajalla ei ollut oikeutta vastakuulustella syyttäjän todistajia, joiden kirjallisille todistajanlausumille kansalliset tuomioistuimet olivat perustaneet syyksilukevan 12,5 vuoden tuomion, oli asiassa loukattu oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. Kyse myös oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin loukkauksesta, kun epäillyllä ei ollut oikeutta avustajaan häntä kuulusteltaessa.

Lue lisää


29.3.2016 EIT: Valitustuomioistuimen tuli järjestää suullinen käsittely oma-aloitteisesti kun se arvioi uudelleen myös näyttöä

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on tänään antamassaan tuomiossa katsonut, että pelkästään alioikeuskäsittelyn videon katsominen valitustuomioistuimessa ei riittänyt, kun valitustuomioistuimessa valittaja tuomittiin myös sellaisista syytekohdista, mitkä alioikeus oli hylännyt.

Lue lisää


24.3.2016 EIT:n suuri jaosto: 12-vuotiaan pojan 30 päivän vapaudenmenetys epäoikeudenmukaisen prosessin seurauksena muodosti useiden artikloiden loukkauksen

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) suuri jaosto on eilen antamassaan tuomiossa arvioinut 12-vuotiaan lapsen vapaudenriistoa Venäjällä. Lapsen oli katsottu syyllistyneen rikoksiin, mutta koska hän oli alle vastuuikärajan, hänet oli sijoitettu 30 päiväksi nuorisovankilaan "käyttäytymisen korjaamiseksi" (behaviour correction).

Lue lisää


24.3.2016 EIT:n suuri jaosto: Ruotsin tulee oma-aloitteisesti tutkia henkilön kristityksi kääntymisen seuraukset ennen hänen käännyttämistään Iraniin

EIT:n suuri jaosto on eilen ratkaissut valituksen, jossa oli kyse kristityksi kääntyneen henkilön käännyttämisestä Iraniin. EIT totesi, että koska kansalliset tuomioistuimet eivät olleet lainkaan arvioineet uskonnon vaihtumisen merkitystä, tulee asia tutkia uudelleen kansallisesti; muutoin kyseessä olisi EIS 2 ja 3 artiklan loukkaus.

Lue lisää


22.3.2016 EIT: Viranomaisten passiivisuus läheissuhdeväkivalta-asiassa johti EIS 3 ja 14 artiklan loukkaukseen

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on tänään antamassaan tuomiossa katsonut, että Turkin viranomaiset olivat toimineet passiivisesti vuosien ajan, vaikka olivat olleet tietoisia vaimoon kohdistuneesta väkivallasta ja sen uhasta. Passiivisuus johti kidutuksen, epäinhimillisen ja halventavan kohtelun kiellon rikkomiseen (EIS 3 artikla), kuin myös syrjintään (EIS 14 artikla) yhdessä EIS 3 artiklan rikkomisen kanssa.

Lue lisää


22.3.2016 ICC: Kongon entinen varapresidentti syyllinen sotarikoksiin ja rikoksiin ihmisyyttä vastaan

Kansainvälinen rikostuomioistuin ICC on eilen antamassaan päätöksessä ensi kertaa katsonut, että henkilö voi olla vastuussa sodassa tehdyistä raiskauksista ja murhista epäsuorasti sillä perusteella, että hän oli toiminut varsinaisten rikosten tekijöiden johtajana. Sodassa tehtyjen raiskausten katsottiin niin ikään ensimmäistä kertaa täyttäneen sotarikosten ja rikosten ihmisyyttä vastaan tunnusmerkistön.

Lue lisää


17.3.2016 EIT: Saksan jalkapallomaajoukkueen entisen maalivahdin lasten kuvien julkaisusta tuomitut sanktiot olivat riittävät; ei 8 artiklan loukkausta

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on tänään antamassaan tuomiossa katsonut, että saksalaiset tuomioistuimet olivat riittävällä tavalla suojanneet Oliver Kahnin lasten yksityisyyttä, kun ne olivat määränneet julkaisijan maksamaan 27.500 euron sakot lasten valokuvien julkaisusta.

Lue lisää


15.3.2016 EIT: Venäjän maahantulojärjestelmä syrjivä, kun se sulkee pois HIV-positiiviset

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on tänään antamassaan tuomiossa katsonut, että Venäjän maahantulojärjestelmä on HIV-positiivisia kohtaan syrjiä. EIT otti ratkaisussaan huomioon sen selkeän konseksuksen, mikä HIV-positiivisten osalta maahanmuutossa ja matkustamisessa vallitsee muualla Euroopassa ja kansainvälisesti, eikä nähnyt Venäjän esittäneen mitään konkreettisia seikkoja sen tueksi, miksi syrjivä kohtelu olisi sen tapauksessa hyväksyttävää.

Lue lisää


14.3.2016 Fair Trials kääntyi komissaari Věra Jourován puoleen eurooppalaista pidätysmääräystä (EAW) koskevassa asiassa

Fair Trials on yhdessä 19 muun eurooppalaisen asiantuntijan kanssa lähestynyt oikeusasioista vastaavaa komissaaria ilmaistakseen vakavan huolensa EU-tuomioistuimen käsittelyssä olevassa asiassa, jossa julkisasiamies on antanut ratkaisuehdotuksen EAW:n tulkinnasta.

Lue lisää


9.3.2016 Ruotsissa nostettu harvinainen todistelukanne epäillystä murhasta alle 15-vuotiaita vastaan

Syyttäjä on nostanut Ruotsissa ns. todistelukanteen (bevistalan) kahta alaikäistä nuorta vastaan, joita epäillään 13-vuotiaina tehdystä murhasta. Ruotsissakin rikosoikeudellinen vastuuikäraja on 15 vuotta, mutta syyttäjä voi erityisissä tilanteissa nostaa todistelukanteen sen selvittämiseksi, onko alle 15-vuotias tehnyt sen rikoksen, josta häntä epäillään. Rangaistusta asiassa ei voi tuomita.

Lue lisää


4.3.2016 Svea hovrätt: Vakavista seksuaalirikoksista internetissä 7 vuoden 9 kuukauden tuomio

Svean hovioikeus (Svea hovrätt) on tuoreessa tuomiossaan korottanut käräjäoikeuden tuomiota 7 vuodesta vankeutta 7 vuoteen 9 kuukauteen vankeutta törkeistä alaikäisiin kohdistuneista seksuaalirikoksista, jotka oli tehty tapaamatta fyysisesti asianomistajia. Vastaaja velvoitettiin suorittamaan asianomistajille myös vahingonkorvauksia yhteensä lähes 5,8 miljoonaa kruunua (n. 650.000 €).

Lue lisää


4.3.2016 Ruotsin HD: Ei estettä luovuttamiselle, kun luovuttamisen perusteena oleva tuomio perustui plea bargaining -sopimukseen

Ruotsin korkein oikeus (HD) on tuoreessa ratkaisussaan katsonut, että estettä luovuttamiselle Bosnia-Hertsegovinaan ei ollut, kun luovutuksen perusteena ollut tuomio perustui luovutettavaksi pyydetyn ja syyttäjän väliseen sopimukseen, jonka tuomioistuin oli vahvistanut. Tämä siitä huolimatta, että luovutettavaksi pyydetty kertoi, että hän ei ollut syyllistynyt tuomiossa tarkoitettuihin tekoihin, hänet oli painostettu tekemään sopimus, ja luvattu vuoden vankeusrangaistus mutta tuomittu yli kahden vuoden vankeusrangaistukseen.

Lue lisää


3.3.2016 EIT: Ruotsalaisten tuomioistuinten olisi tullut tutkia Yhdistyneen kuningaskunnan kautta lähetettyä televisio-ohjelmaa koskeva kunnianloukkausasia

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) katsoi, että ruotsalaisten tuomioistuinten päätös siitä, että niillä ei ollut toimivaltaa tutkia Ruotsissa lähetettyä ohjelmaa koskevaa kunnianloukkausasiaa, koska ohjelma oli lähetetty Yhdistyneen kuningaskunnan kautta, loukkasi valittajan oikeutta päästä tuomioistuimeen.

Lue lisää


3.3.2016 EIT: Laittoman kotietsinnän tuloksena saatu todistusaineisto voitiin hyödyntää toisessa rikosprosessissa

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) katsoi tänään antamassaan tuomiossa, että huolimatta siitä, että tekijänoikeurikoksen tutkintaa varten hankittu kotietsintälupa oli tuomioistuimen toimesta kumottu, kotietsinnän seurauksena takavarikoitu hasis saatiin hyödyntää todisteena huumausainerikossyytteen käsittelyn yhteydessä.

Lue lisää


2.3.2016 Human Rights Watch: Egyptissä tuomittiin sotilastuomioistuimessa 3-vuotias elinkautiseen vankeuteen murhista

Human Rights Watch on uutisoinut egyptiläisen sotilastuomioistuimen tuominneen 3-vuotiaan lapsen elinkautiseen vankeuteen poissaolevana teoista, jotka liittyvät hallituksen vastaisiin mielenosoituksiin tammikuussa 2014.

Lue lisää


2.3.2016 Ruotsin Migrationsdomstolen: Unkariin ei saa käännyttää

Ruotsissa migrationsdomstolen (maahanmuuttoasioita käsittelevä hallintotuomioistuin) on tänään antamillaan kahdella päätöksellä katsonut, että Unkari ei tällä hetkellä täytä non-refoulment-presumptiota, joka EU-maassa lähtökohtaisesti pitäisi vallita, ja lisäksi että turvapaikanhakijoita uhkaa EIS 3 artiklan vastainen kohtelu, jos heidät palautettaisiin Unkariin.

Lue lisää


25.2.2016 EIT: Kuvan määrääminen sensuroitavaksi lehdestä ei loukannut sananvapautta

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) katsoi tuomiossaan, että kidutetun nuoren henkilön kuvan julkaiseminen lehdessä loukkasi niin vakavasti kidutuksen seurauksena kuolleen henkilön perheen yksityisyyden suojaa, että lehden määrääminen sensuroimaan kyseinen kuva julkaisusta ei loukannut lehden sananvapauden suojaa.

Lue lisää


25.2.2016 EIT: Kun valtio oli tietoinen vakavasta uhkasta, sen olisi tullut estää perheessä tapahtunut murha

EIT katsoi tuomiossaan, että Turkin viranomaiset olivat loukanneet EIS 2 artiklaa (oikeus elämään), kun se ei ollut estänyt miehen suorittamaa vaimonsa murhaa, vaikka viranomaiset olivat tietoisia vakavasta väkivallasta ja tappouhkauksista.

Lue lisää


24.2.2016 EIT: Oppositiojohtaja Navalniyn tuomio Venäjällä perustui mielivaltaiseen lainsoveltamiseen

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on Venäjää koskevassa tuomiossa katsonut Venäjän loukanneen oikeudenmukaista oikeudenkäntiä useissa kohdin oppositiojohtaja Navalniyn ja hänen kumppaninsa rikosoikeudenkäynnissä. Vähemmistöön jääneet kolme tuomaria olivat samaa mieltä 6 artiklan loukkauksista, mutta olisivat tutkineet myös 6 artiklan yhteydessä - ja muutoinkin - harvinaisen EIS 18 artiklan loukkauksen. Mainitussa artiklassa kielletään oikeuksien käyttöä koskevien rajoituksen käyttäminen epäasiallisilla perusteilla.

Lue lisää


23.2.2016 EIT: Lasten huostaanotto heidän adoptoimistaan varten loukkasi EIS 8 artiklaa

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on tuomiossaan Portugalia vastaan katsonut, että seitsemän lapsen huostaanotto - kuuden osalta täytäntöönpantu - lasten adoptoimista varten loukkasi äidin oikeutta yksityis- ja perhe-elämän suojaan.

Lue lisää


22.2.2016 EIT: Juryn jäsenen tuomitseminen oikeuden halventamisesta, kun tämä oli hakenut vastaajasta tietoa internetistä, perustui lakiin

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) katsoi tuomiossaan, että Yhdistyneen Kuningaskunnan common law- lainsäädäntö oikeuden halventamisesta oli ollut riittävän selkeä ja ennustettava. Jury oli saanut ohjeet puheenjohtajalta siitä, että ratkaisuharkinnassa saatiin ottaa huomioon ainoastaan tuomioistuimessa esitetty aineisto, eikä asiassa saanut tehdä omia selvityksiä esim. internetistä. Tästä huolimatta juryn jäsen oli etsinyt tietoa vastaajan aikaisemmasta tuomiosta internetistä ja jakanut tämän tiedon muille juryn jäsenille. Oikeuden halventamisesta annettu kuuden kuukauden vankeustuomio oli EIT:n mukaan perustunut riittävän selkeään ja ennustettavaan common law -lainsäädäntöön.

Lue lisää


22.2.2016 Svea hovrätt: Ns. pokerirobotilla pelaaminen ei ollut petosrikoksena rangaistavaa

Ruotsissa Svea hovrätt on hylännyt syytteet petoksesta viittä vastaajaa kohtaan jutussa, jossa vastaajat olivat kehittäneet tietokoneohjelman (ns. pokerirobotti tai botti), joka oli pelannut Svenska Spelin sivuilla lukuisia fyysisiä henkilöitä vastaan. Hovioikeus katsoi, että ohjelmaa ei ollut rakennettu sellaiseksi, että se olisi ollut huomattavasti taitavampi kuin ne henkilöt, jotka olivat pelanneet ilman ohjelman apua. Petosrikoksen vahinko- tai hyötyedellytys ei näin ollen täyttynyt.

Lue lisää


22.2.2016 Ruotsin HFD: Sähkötupakka ei ole lääkeaine

Ruotsin korkein hallinto-oikeus (HFD) on hiljattain antamassaan ratkaisussa kumonnut FIMEA:aa vastaavan viraston eli läkemedelsverketein ja hallinto-oikeuden ratkaisut, ja omassa ratkaisussaan katsonut, että ns. sähkötupakkaa ei tule luokitella lääkeaineeksi.

Lue lisää


10.2.2016 EIT: Vangin pakollinen työskentely eläkeiän saavuttamisen jälkeen ei ole EIS:n vastaista

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on tuoreessa ratkaisussaan ensimmäistä kertaa ratkaissut eläkeiän saavuttaneen vangin pakollista työskentelyä koskevan asian. EIT katsoi, että vangin pakollinen työskentely vnakilassa senkin jälkeen, kun hän on savuttanut eläkeiän, ei ollut Euroopan ihmisoikeussopimuksen 4 artiklan vastaista pakkotyötä.

Lue lisää


5.2.2016 YK:n mielivaltaista vapaudenriistoa tutkiva toimikunta: Julian Assangen vapaudenriisto mielivaltainen

YK:n toimikunta on tänään julkaistussa kannanotossaan katsonut, että Julian Assange on ollut mielivaltaisen vapaudenriiston kohteena Ruotsin ja Yhdistyneiden kunigaskuntien toimesta vuodesta 2010 lukien. Toimikunta kehottaa Ruotsia ja Yhdistyneitä kuningaskuntia varmistamaan, että Assangelle turvataan hänelle YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen nojalla kuuluvat oikeudet ja korvaamaan hänelle vapaudenriiston aiheuttamia vahinkoja.

Lue lisää


4.2.2015 Ruotsin HD: Lainsäätäjän tarkoittama rangaistusten ankaroittaminen murhista ei ilmene lakitekstistä; oikeustila ei muuttunut

Ruotsin korkein oikeus (HD) on eilen antamassaan tuomiossa ensimmäistä kertaa ratkaissut murhaa koskevan syytteen kesäkuun 2014 lainmuutoksen jälkeen. Muutoksen tavoitteena oli, että entistä useammin murhasta tuomittaisiin elinkautinen vankeusrangaistus. Koska tämä tavoite ei ilmene lain sanamuodosta katsoi HD, että oikeustila ei lainmuutoksen johdosta ollut muuttunut. Seuraamukseksi määrättiin 16 vuoden vankeusrangaistus.

Lue lisää


26.1.2016 EIT kysyy hallituksen kantaa Kauhajoen kouluampumisjutun selvittelystä

Ihmisoikeustuomioistuin kiinnostunut siitä selvitettiinkö viranomaisen toimet asiassa riittävästi

Lue lisää


22.1.2016 Alexander Litvinenkon murhaa koskeva selvitys

Sir Robert Owen, the Inquiry Chairman, published his Report into the death of Alexander Litvinenko on 21 January 2016.

Lue lisää
Unohditko tunnukset? Tiedustele: info@asianajajaliitto.fi tai (09) 6866 120


Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje