Oikeudelliset uutiset, Kv tietolähteet, arkisto 2014

26.12.2014 Irlannin High Court: Raskaana oleva äiti voitiin irrottaa elvytyslaitteista vaikka se merkitsee myös sikiön kuolemaa

Dublinissa sijaitseva High Court (vastaa osin suomalaista hovioikeutta) päätti tapaninpäivänä, että raskaana oleva nainen, joka oli ollut kliinisesti kuollut jo viikkoja, voitiin irrottaa elintoimintoja ylläpitävästä laitteesta huolimatta Irlannin erittäin tiukasta aborttilainsäädännöstä. Naista hoitavat lääkärit eivät olleet uskaltaneet irrottaa naista elvytyslaitteista peläten joutuvansa syytteeseen aborttilainsäädännön rikkomisesta.

Lue lisää


17.12.2014 EIT:n suuren jaoston istunto webcastina

EIT:n kuuleminen asiassa Pentikäinen v. Suomi

Lue lisää


9.12.2014 Yhdysvaltain senaatti julkaisi tiivistelmän CIA:n kidutusta koskevasta raportista

Yhdysvaltain senaatti (Senate Select Committee on Intelligence) on julkaissut 525-sivuisen tiivistelmän yli 6.000-sivuisesta raportista, jossa käsitellään CIA:n kuulustelu- ym. menetelmiä syyskuun 11 päivän 2001 jälkeiseltä ajalta. Raportissa kuvataan laajamittaista kidutusta ja salaisia vankiloita tavalla, joka on tässä kontekstissa poikkeuksellisen avoin.

Lue lisää


9.12.2014 Ruotsin HD: yliopisto-opiskelijat tuomittiin kunnianloukkauksesta, kun he olivat kurssiin liittyvässä kirjoitelmassa esittäneet väitteitä erään henkilön rikollisuudesta

Ruotsin korkein oikeus (HD) katsoi tuomiossaan, että yliopiston virheestä internetiin vuotanut kirjoitelma sisälsi virheellisiä ja loukkaavia väitteitä erään sinänsä julkisuudessa olleen henkilön rikollisuudesta, ja opiskelijat tuomittiin tämän vuoksi sakkorangaistuksiin kunnianloukkauksesta. Tuomio syntyi äänin 3-2 vähemmistöön jääneiden oikeusneuvosten hylätessä syytteen.

Lue lisää


9.12.2014 EIT: Aleksey Navalnyn ja Ilya Yashinin vankeusrangaistus mielenosoitukseen osallistumisesta loukkasi useita EIS:n artikloita

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) katsoi Venäjää vastaan antamassaan tuomiossa, että 15 päivän hallinnollinen vankeusrangaistus rauhanomaiseen mielenosoitukseen osallistumiseen oli kohtuutonta ja omiaan estämään muiden halukkuutta osallistua mielenosoituksiin tai poliittiseen keskusteluun.

Lue lisää


3.12.2014 EIT:n tuomio ne bis in idem -asiassa Ruotsia koskien

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on tuoreessa ratkaisussaan katsonut, että Euroopan ihmisoikeussopimuksen (EIS) 7 pöytäkirjan 4 artiklasta ei sellaisenaan voi johtaa lis pendens -kieltoa, mutta mikäli kaksi samaa asiaa koskevaa prosessia on vireillä samaan aikaan (tässä tapauksessa veronkorotus- ja rikosprosessi), tulee toinen prosessi päättää, kun toisesta tulee lopullinen.

Lue lisää


28.11.2014 EIT kommunikoi Ukrainan valituksen Venäjää vastaan

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on lähettänyt Ukrainan kaksi valitusta Venäjää vastaan Venäjän kommenteille ja samalla pitänyt voimassa väliaikaisen määräyksen siitä, että kummankin valtion tulee pidättyä toimenpiteistä, jotka voivat johtaa siviiliväestön oikeuksien loukkauksiin etenkin artikloiden 2 ja 3 osalta.

Lue lisää


26.11.2014 EIT: Belgiassa rakenteellinen ongelma vankiloiden kunnossa

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on eilen antamassaan päätöksessä katsonut, että Belgiassa on olemassa rakenteellinen ongelma vankiloiden kunnon osalta.

Lue lisää


20.11.2014 EIT:n suuri jaosto: Hollanti ei suorittanut riittävän tehokasta tutkintaa kuolemantapauksessa Irakin sodassa

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on tänään antamassaan tuomiossa katsonut, että Hollanti oli vastuussa Irakin sodassa tapahtuneesta henkilön kuoleman tutkinnasta, vaikka operatiivinen kontrolli olikin ollut Yhdistyneiden Kuningaskuntien virkamiehellä. Tuota tutkintaa ei ollut suoritettu sillä tehokkudella, mitä EIS 2 artiklassa edellytetään.

Lue lisää


20.11.2014 Svea hovrätt: Julian Assange pysyy poissaolevana vangittuna

Svea hovrätt (Svean hovioikeus) on tänään antanut ratkaisu Julian Assangen vangittuna pitämistä koskevaan kanteluun ja hylännyt kantelun. Assange on avustajansa välityksin ilmoittanut valittavansa (hakevansa valituslupaa) päätöksestä.

Lue lisää


18.11.2014 EIT: "Isoäidin" käännyttäminen Venäjälle ei loukannut EIS:sta; äänestys jaostossa 8 artiklan soveltuvuudesta

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on tänään antamassaan tuomiossa katsonut, että iäkäs henkilö voitiin käännyttää Venäjälle loukkaamatta Euroopan ihmisoikeussopimuksen (EIS) 3 tai 8 artiklaa.

Lue lisää


18.11.2014 EIT antaa tuomion Suomea koskevassa ns. isoäitivalituksessa

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) antaa huomenna tuomion oleskelulupaa koskevassa valituksessa, jossa on kyse ikääntyneestä henkilöstä, joka valituksessaan väittää, että hänen käännyttämisensä Venäjälle loukkaisi Euroopan ihmisoikeussopimuksen 3 ja 8 artiklaa.

Lue lisää


14.11.2014 CAS lyhensi Evi Sachenbacher-Stehlen kilpailukieltoa kahdesta vuodesta kuuteen kuukauteen

Urheilun kansainvälinen välitystuomioistuin CAS on tänään antamallaan päätöksellä lyhentänyt saksalaisen maasto- ja ampumahiihtäjä Evi Sachenbacher-Stehlen kilpailukieltoa, katsoen, että Sotshin olympialaisissa annettu positiivinen näyte johtui kontaminaatiosta, ja että urheilijan syyllisyys oli minimaalinen.

Lue lisää


5.11.2014 EIT:n suuri jaosto: Italiassa pakolaisten vastaanotto-olot voivat loukata EIS 3 artiklaa; käännyttäminen Sveitsistä Italiaan ei ollut sallittua Dublin-säännöstön perusteella

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) suuri jaosto on jatkanut tiukalla linjallaan siitä, että nopea palauttaminen alkuperäiseen turvapaikan hakumaahan ei saa johtaa EIS:ssa suojattujen ehdottomien oikeuksien potentiaaliseen loukkaukseen. EIT katsoi, että Italian olisi pitänyt pystyä esittämään yksilölliset takeet siitä, että turvapaikanhakijoiden kohtelu ei loukkaisi EIS 3 artiklaa ja että perheen yhdessä pysyminen pystyttäisiin takaamaan.

Lue lisää


29.10.2014 EIT: Vangitsemiset alasti kulkemisen johdosta eivät olleet kohtuutonta puuttumista sananvapauteen

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on Yhdistynyttä kuningaskuntaa vastaan antamassaan tuomiossa katsonut, että nudismin puolestapuhujan ja sitä aktiivisesti harjoittaneen henkilön pidättäminen ja vangitseminen useasti, yhteen laskettuna yli seitsemän vuoden ajaksi "rauhan rikkomiseesta" (breach of the peace), ei tapauksessa vallinneissa olosuhteissa ollut ollut kohtuutonta.

Lue lisää


28.10.2014 EIT: Polisiin provokaatio huumausainekauppaan johti oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin loukkaukseen; todisteet olisi pitänyt jättää hyödyntämättä

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on Saksaa vastaan antamassaan tuomiossa katsonut, että poliisin provokaatiolla hankittu todistusaineisto olisi tullut jättää kokonaan hyödyntämättä; pelkkä rangaistuksen selvä lieventäminen ei ollut riittävä hyvitys provokaatiosta.

Lue lisää


27.10.2014 EIT keskeytti Bulgarian vankilaoloja koskevien valitusten käsittelyn pilottitapauksen käsittelyn ajaksi

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on keskeyttänyt toistaiseksi muiden kuin Neshkov and Others v. Bulgaria -valituksen käsittelyn Bulgariaa vastaan. Valituksissa on kyse Bulgarian vankilaoloista.

Lue lisää


21.10.2014 EIT: Yli 13 vuoden tuomio ja äänestysoikeuden menetys kohtuuttomia rangaistuksia maalin kaatamisesta Atatürkin patsaan päälle

EIT katsoi Turkkia vastaan antamassaan tuomiossa, että maalin kaataminen Turkin tasavallan perustajan, Mustafa Kemal Atatürkin, patsaan päälle oli sananvapauden käyttämistä. Siihen voitiin sinänsä puuttua, mutta yli 13 vuoden tuomio omaisuuden turmelemisesta oli EIT:n mielestä täysin suhteeton tekoon nähden, mikä johti sananvapauden loukkaukseen. Lisäksi automaattinen, lähes 11 vuoden äänestyskielto loukkausi oikeutta vapaisiin vaaleihin.

Lue lisää


17.10.2014 Ruotsin korkeimmalta oikeudelta mielenkiintoinen rikosasian näytön arviointia koskeva ratkaisu

Ruotsin korkein oikeus (HD) on tuomiossaan arvioinut lapselle syntyneiden vammojen aiheuttajaa. Lapsen isä oli syyttäjän mukaan ravistellut lasta, mistä olisi seurannut tyypillisiä ravisteluvammoja. HD katsoi tuomiosta ilmenevillä perusteilla, että näyttö ei riittänyt tuomitsemaan isää ja korosti, että tekijän päättelemiseen lähtien uhrin vammoista tulee suhtautua äärimmäisellä varovaisuudella.

Lue lisää


17.10.2014 EIT korosti oikeutta tulkkaukseen; sen puuttuminen esitutkinnassa johti 6 artiklan loukkaukseen

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on Turkkia koskevassa tuomiossa katsonut, että oikeus tulkkaukseen on olennainen osa oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. Kun valittaja ei ollut saanut tarvittavaa tulkkausapua, hän ei myöskään voinut täysin ymmärtää sitä, mikä merkitys on vaiti pysymisellä kuulusteluissa ja avustajan käyttämisellä.

Lue lisää


17.10.2014 EIT:n suuren jaoston paneeli hyväksyi yhden jutun käsiteltäväkseen

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen suuren jaoston paneeli on hyväksynyt käsiteltäväkseen jutun, jossa on kyse Paris Match -nimisen lehden julkaisemista, Monacon prinssi Alberti yksityiselämää koskeneista tiedoista. 21 muuta pyyntöä ottaa valitus käsiteltäväksi hylättiin.

Lue lisää


16.10.2014 Beslanin vuoden 2004 terroristisesta kouluiskusta suullinen kuuleminen EIT:ssa

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) järjesti suullisen kuulemistilaisuuden Venäjää vastaan tehdyssä valituksessa, jossa on kyse terroristi-iskusta Beslanin kouluun vuonna 2004.

Lue lisää


16.10.2014 EIT: Opiskelijoiden läsnäolo synnytyksessä ilman potilaan nimenomaista suostumusta rikkoi tämän yksityisyyden suojaa

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) katsoi tuomiossaan Venäjää vastaan, että potilasta olisi tullut informoida täsmällisesti tämän oikeuksista yksityisyyden suojaan ja varmistua tämän suostumuksesta siihen, että synnytystä seuraisi myös lääketieteen opiskelijoita. Kun näin ei ollut tapahtunut, oli valittajan oikeutta yksityisyyden suojaan loukattu.

Lue lisää


6.10.2014 EIT:n suuri jaosto arvioi perhe-elämän suojan merkitystä oleskeluluvan myöntämisessä

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) suuri jaosto katsoi, että oleskeluluvan myöntämättä jättäminen valittajalle - joka oli asunut yli 16 vuotta Hollannissa (ilman voimassa olevaa oleskelulupaa) ja jonka kaikki perheenjäsenet asuivat siellä - oli suhteetonta puuttumista perhe-elämän suojaan.

Lue lisää


2.10.2014 EIT: Valituksen seulominen ilman perusteluita hovioikeudessa loukkasi EIS 6 artiklaa

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on tänään antanut ensimmäisen langettavan tuomion siitä, miten oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin edellyttää perusteltua ratkaisua myös hovioikeudessa valituksen käsittelyssä.

Lue lisää


2.10.2014 EIT:n suuri jaosto: Kun valittaja oli pyytänyt kuolemansa salaamista EIT:lta, jätettiin valitus tutkimatta

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) suuri jaosto antoi mielenkiintoisen tuomion tapauksessa, jossa valittaja oli väittänyt hänen yksityiselämänsä suojaa rikotun, kun hänelle ei ollut annettu mahdollisuutta hankkia kuolettavaa ainetta itsemurhan toteuttamiseen.

Lue lisää


25.9.2014 Ruotsille ensimmäinen langettava tuomio pitkään aikaan EIT:sta

Euroopan ihmisoikeustuomiostuin (EIT) on tänään antamassaan tuomiossa Karin Andersson and Others v. Sweden (no. 29878/09) katsonut, että valittajien oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin oli loukattu, kun heidän valituksiaan koskien rautatien rakentamista heidän mailleensa ei käytännössä tutkittu.

Lue lisää


24.9.2014 Svea hovrätt näyttää esimerkkiä tiedottamisesta Julian Assangen asian käsittelyssä

Svea hovrätt (hovioikeus) Ruotsissa tiedottaa lähes reaaliaikaisesti kotisivuillaan sekä ruotsiksi että englanniksi, mitä hovioikeudessa Julian Assangen vangitsemisasiassa tapahtuu.

Lue lisää


24.9.2014 EIT:lta tiedote liittyen Silvio Berlusconin valituksiin

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) sihteeristö on lähettänyt tiedotteen, jossa se ilmoittaa, että Italian entisen pääministerin Silvio Berlusconin kolme valitusta EIT:lle odottavat edelleen käsittelyä eikä niiden tutkimisesta ole vielä tehty päätöksiä.

Lue lisää


23.9.2014 EIT:n suuri jaosto: Romanian viranomaisten tutkinta vuoden 1990 mellakoihin liittyen riittämätöntä

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) suuri jaosto katsoi tuomiossaan, että hallitus oli vastuussa siitä, että hallituksen vastaisten mellakoiden lopettamisissa kuolleen sekä siellä loukkaantuneen valittajan tapausten tutkinta ei ollut riittävän tehokasta.

Lue lisää


16.9.2014 EIT: Uskonnonopetus Turkissa loukkaa oikeutta koulutukseen; Turkin korjattava rakenteellinen ongelma ilman aiheetonta viivästystä

EIT on tänään antamassaan tuomiossa katsonut, että Turkissa tapahtuva pakollinen sunni-islaminopetus, jossa valittajien osalta tilanne oli se, että he harjoittivat epäortodoksiseen islaminuskoon kuuluvaa alevia, loukkasi oikeutta koulutukseen. Koska kyse oli rakenteellisesta ongelmasta, EIT velvoitti Turkin ilman aiheetonta viivästystä ryhtymään toimenpiteisiin, jotta oppilaat voivat saada vapautuksen uskonnon ja etiikan opetuksesta ilman, että heidän vanhempiensa tarvitsee paljastaa heidän uskonnollinen vakaumuksensa.

Lue lisää


16.9.2014 EIT:n suuri jaosto: Yhdistynyt Kuningaskunta lähtökohtaisesti vastuussa henkilön vapaudenriistosta Irakin sodassa

EIT:n suuri jaosto on tänään antamassaan tuomiossa katsonut, että Yhdistynyt Kuningaskunta oli vastuussa vangin vapaudenriistosta Irakin operaatiossa vuonna 2003 siltä osin, kuin vanki oli ollut brittiläisten joukkojen kiinniottamana. Tuomioistuin ei kuitenkaan katsonut - äänin 13-4 - EIS 5 artiklaa loukatun eikä ottanut valitusta tutkittavaksi siltä osin, kun kyse oli EIS 2 ja 3 artiklan väitetystä loukkauksesta.

Lue lisää


10.9.2014 EIT:n suuren jaoston paneeli päätti valitusten käsittelyyn ottamisesta

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) suuren jaoston paneeli päätti ottaa neljä valitusta käsiteltäväkseen. Valitukset koskevat Saksaa (vastakuulusteluoikeuden puuttuminen), Tanskaa (perheenyhdistäminen), Latviaa (kyproslaisen velkomustuomion täytäntöönpano) ja Ruotsia (Irakiin käännyttäminen)

Lue lisää


9.9.2014 EIT: Valittajan luovuttaminen USA:han, jossa häntä uhkasi elinkautinen ilman mahdollisuutta vapautumiseen, loukkasi EIS 3 artiklaa

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) katsoi Belgiaa koskevassa tuomiossaan, että valittajaa uhkasi Yhdysvalloissa elinkautinen vankeusrangaistus. Koska Yhdysvalloissa ei ollut tehokasta mekanismia saada tutkituksi tällaisen tuomion muuntamismahdollisuutta, oli kyse EIS 3 artiklan loukkauksesta.

Lue lisää


9.9.2014 EIT:ssa suuren jaoston kuuleminen venäläistapauksessa

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) suuri jaosto järjesti suullisen kuulemistilaisuuden jutussa, jossa oli kyse elinkautisvangin tapaamisoikeuksista sukulaistensa kanssa.

Lue lisää


9.9.2014 EIT:lle lahjoitus Norjalta

Norja on tehnyt 2 miljoonan Norjan kruunun (n. 240.000 €) suuruisen lahjoituksen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen erityistilille, jota on tarkoitus käyttää jutturuuhkien purkamiseen. Suomi on lahjoittanut samalle tilille viidenneksi suurimman summan (139.337 €).

Lue lisää


3.9.2014 Ruotsissa kovia tuomioita vankeinhoidon lahjusjupakassa

Tukholman käräjäoikeus on eilen tuominnut mm. vankeinhoitolaitoksen (Kriminalvården) entisen kiinteistöpäällikön ja kolme muuta henkilöä erilaisista lahjusrikoksista enimmillään kolmen vuoden kahden kuukauden mittaisiin vankeusrangaistuksiin.

Lue lisää


1.9.2014 Stureplanilla vuonna 1994 tapahtuneista murhista tuomittu Tommy Zethraeus ei saa elinkautistaan muunnetuksi määräaikaiseksi vankeudeksi

Svean hovioikeus (Svea hovrätt) on kumonnut käräjäoikeuden käräjäoikeuden päätöksen elinkautisen muuntamisesta määräaikaiseksi. Hovioikeus katsoi, että rikosket, joista Zethraeus oli tuomittu (neljä murhaa, viisi murhan yritystä ja ryöstö), olivat rangaistusarvoltaan siten korkeita, ettei määräaikaista rangaistusta vielä voitu määrätä.

Lue lisää


1.9.2014 Ruotsissa Svean hovioikeus antoi tuomion eräässä Ruotsin kautta aikain suurimassa rikosjutussa

Svean hovioikeus (Svea hovrätt) on katsonut, että Södertäljessä oli olemassa rikollisverkosto, joka harjoitti mm. laitonta uhkapeliä, väkivaltaista velanperintää ja kiristystä. Verkoston johtaja tuomittiin mm. yllytyksestä kolmeen murhaan sekä muista rikoksista elinkautiseen.

Lue lisää


27.8.2014 EIT: Valittajan oikeudenkäyntikuluja ei tuomittu korvattavaksi, kun valituksen lopputulos oli ilmeinen

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) totesi, että Yhdistyneessä Kuningaskunnasa edelleen voimassa ollut laki siitä, että vangit eivät voi äänestää, rikkoi oikeutta vapaisiin vaaleihin. Koska tämä oli jo aiemmassa oikeudeskäytännössä todettu, ei valittajille myönnetty korvausta sopimusloukkauksesta eikä oikeudenkäyntikuluista.

Lue lisää


18.8.2014 CAS: Legia Varsovan vaatimus väliaikaismääräyksestä hylättiin

Urheilun kansainvälinen välitystuomioistuin CAS on tänään antamassaan päätöksessä hylännyt UEFA:n mestareiden liigan karsintaan osallistuneen Legia Varsovan vaatimuksen väliaikaisesta määräyksestä, jolla sen olisi sallittu osallistua seuraavalle karsintakierrokselle.

Lue lisää


4.8.2014 Venäjä tuomittiin oppositiojohtajan pidätyksen johdosta

EIT totesi yksimielisesti viittä eri artiklaa loukatun Boris Nemtsovin kohtelussa

Lue lisää


3.8.2014 Venäjä tuomittiin 1,8 miljardin euron korvauksiin Yukos-yhtiön kaappauksen johdosta

EIT määräsi historiansa suurimmat hyvitysvelvoitteet maksettavaksi Yukosin osakkeenomistajille

Lue lisää


17.7.2014 Ruotsissa erikoisesta lapsipornon hallussapitotapaukesta ei esitutkintaa tuomaria kohtaan

Ruotsin valtakaunnansyyttäjänvirasto on päättänyt, ettei se käynnistä esitutkintaa jutussa, jossa käräjäoikeuden puheenjohtajana toiminut tuomari oli määrännyt lapsipornoa sisältävän materiaalin näyttämisen tuomioisuimessa videoitavaksi käräjäoikeuden tuomioharkintaa varten.

Lue lisää


17.7.2014 Tukholman käräjäoikeus jatkoi Julian Assangen vangittuna pitämistä

Tukholman käräjäoikeus päätti eilen jatkaa Wikileaksin perustaja Julian Assangen vangittuna pitämistä. Assange on nyt ollut vangittuna poissaolevana jo lähes neljä vuotta.

Lue lisää


16.7.2014 EIT hyväksyi transseksuaalin avioliiton muuttumisen rekisteröidyksi parisuhteeksi

EIT:n suuri jaosto, Hämäläinen v. Suomi: Requiring a change of marital status for a transsexual to be recognised as a woman did not breach her human rights

Lue lisää


14.7.2014 EIT arvioi patenttioikeudenkäynnin oikeudenmukaisuutta

Osapuolet eivät saaneet nähtäväkseen käräjäoikeuden asiantuntijoiden lausuntoja ennen tuomiota

Lue lisää


4.7.2014 Georgia voitti ihmisoikeustuomioistuimessa jutun Venäjää vastaan

Venäjä karkotti "koordinoidusti" ja "mielivaltaisesti" Georgian kansalaisia maaperältään.

Lue lisää


27.6.2014 EIT kielsi väliaikaisesti passiivisen eutanasian Ranskassa

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on tehnyt väliaikaisen päätöksen siitä, että valittaja Vincent Lambertin keinotekoista ruokintaa ja nesteytystä ei toistaiseksi saa lopettaa.

Lue lisää


18.6.2014 EIT:lta kuusi uutta tietolehtistä (fact sheet)

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on julkaissut kuusi uutta tietolehtistä, joissa käsitellään seuraavia teemoja: vanhukset, vammaiset, poliittiset puolueet ja järjestöt, nälkälakot vankeudessa, ulkomaalaiset vankeudessa ja perheväkivalta.

Lue lisää


4.6.2014 Smash Asem -valitus EIT:n suuren jaoston käsittelyyn

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) suuren jaoston paneeli on eilen päättänyt siitä, mitä juttuja suuri jaosto ottaa käsiteltäväkseen. Kolme valitusta hyväksyttiin suuren jaoston käsiteltäväksi ja näistä yksi oli Suomen Kuvalehden valokuvaaja Markus Pentikäisen valitus.

Lue lisää


27.5.2014 Smash Asem-juttua yritetään saada EIT:n suureen jaostoon

Suomen Kuvalehden valokuvaaja Markus Pentikäinen on pyytänyt, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) suuri jaosto ottaisi hänen valituksensa käsiteltäväkseen. Suuren jaoston paneeli antaa ratkaisunsa 2.6.2014.

Lue lisää


20.5.2014 EIT: Rikosprosessi keskeytettävä kun veronkorotus tulee lopulliseksi

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta neljä tuomiota koskien kieltoa syyttää ja rangaista kahdesti. Ne bis in idem

Lue lisää


14.5.2014 EIT:sta tulossa suomalaistuomioita ne bis in idem -kiellosta

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin antaa 20.5. neljä tuomiota suomalaisesta verotus- ja rikosprosessista. Kaikissa tapauksissa on pääsääntöisesti kyse siitä, että valittajille on määrätty hallinnolliseksi katsottuja veronkorotuksia ja heidät on sittemmin tuomittu veropetoksista.

Lue lisää


12.5.2014 EIT:n suuri jaosto: Turkin tulee maksaa Pohjois-Kyproksella 1974 tapahtuneesta sotilasoperaatiosta johtuneista vahingoista liki sata miljoonaa euroa

EIT:n suuri jaosto antoi tänään poikkeuksellisen tuomion, jossa oli kyse Turkin ja Kyproksen valtioiden väliseen valitukseen liittyvistä vahingonkorvauksista. EIT katsoi jo vuonna 2001, että Turkki oli syyllistynyt lukuisiin Euroopan ihmisoikeussopimusta koskeviin loukkauksiin Pohjois-Kyproksen sotilasoperaation aikana vuonna 1974 ja sen jälkeen. Nyt se tuomitsi Turkin maksamaan yhteensä 90 miljoonan euron korvaukset kadonneiden henkilöiden sukulaisille ja niille Kreikan-kyproslaisille, jotka jäivät Karpasin niemimaalle.

Lue lisää


12.5.2014 Jippii-juttu EIT:ssa hallituksen vastattavaksi

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on lähettänyt Jippii-jutussa tehdyn valituksen Suomen hallituksen vastattavaksi. EIT:ta kiinnosta reformatio in peius -kiellon soveltaminen tilanteessa, jossa vastaajien ylimääräisen muutoksenhaun johdosta puretun tuomion jälkeen hovioikeus tutki myös ne syytteet, jotka hovioikeus aiemmin oli hylännyt.

Lue lisää


22.4.2014 EIT:lta tuomio Suomelle liian pitkästä oikeudenkäynnistä vakuutusoikeudessa

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on pienen tauon jälkeen tuominnut Suomen liian pitkästä oikeudenkäynnistä. Oikeudenkäynti vakuutusoikeudessa oli kestänyt yli neljä vuotta, vaikka kyse käytännössä oli pelkästään oikeudenkäyntikuluista.

Lue lisää


8.4.2014 EIT: Kun Italia ei pyytänyt EU-tuomioistuimelta ennakkoratkaisua eikä perustellut kieltäytymistään, rikottiin valittajan oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on antanut periaatteellisesti merkittävän ratkaisun jutussa, jossa oli kyse kansallisuuteen perustuvasta eriarvoisesta kohtelusta. EIT katsoi EIS 6 artiklaa loukatun, kun Italian kansalliset tuomioistuimet eivät olleet pyytänet tietystä oikeuskysymyksestä ennakkoratkaisua EU-tuomioistuimelta eivätkä antaneet kieltäytymiselleen mitään perusteita.

Lue lisää


2.4.2014 Australian korkein oikeus tunnusti "määrittelemättömän" sukupuolen olemassaolon

Australian korkein oikeus on tänään antamassaan ratkaisussa hyväksynyt "määrittelemättömän" sukupuolen olemassaolon, joka ei ole mies eikä nainen.

Lue lisää


31.3.2014 EIT käsittelee Ukrainan valitusta Venäjää vastaan

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelle (EIT) on saapunut valitus Ukrainan valtiolta Venäjää vastaan. Jäsenvaltioiden väliset valitukset ovat poikkeuksellisia, ja ne toimitetaan saman tien tiedoksi ja vastattavaksi vastaajavaltion hallitukselle.

Lue lisää


31.3.2014 Kaksi valitusta EIT:n suuren jaoston käsiteltäväksi

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) suuren jaoston paneeli on viime viikolla hyväksynyt kaksi valitusta suuren jaoston käsittelyyn.

Lue lisää


31.3.2014 EIT:n suuri jaosto: Latvian tulee maksaa yli miljoonan euron korvaukset kahdelle henkilölle, joiden maaomaisuus pakkolunastettiin Riian vapaasataman laajennuksen yhteydessä

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) suuri jaosto on viime viikolla antamassaan tuomiossa katsonut, että valittajille oli aikanaan maksettu selvästi liian pieni korvaus heidän maa-aluidensa pakkolunastuksessa, joka oli tehty Riian vapaasataman laajennuksen yhteydessä 1990-luvulla.

Lue lisää


19.3.2014 Sture Bergwall (ent. Thomas Quick) päästettiin vapaaksi tahdonvastaisesta hoidosta Ruotsissa

Falunin hallinto-oikeus on tänään antamassaan ratkaisussa määrännyt Bergwallin päästetäväksi vapaaksi tahdonvastaisesta hoidosta Säterin sairaalasta. Avohoito on katsottu riittäväksi. Bergwall tuomittiin aikanaan kahdeksasta murhasta, jotka tuomiot sittemmin kaikki on purettu ja syytteet hylätty. Tapausta on pidetty Ruotsin oikeushistorian suurimpana skandaalina.

Lue lisää


5.3.2014 EIT: Italia ei saanut määrätä sekä hallinnollista sakkoa että nostaa rikossyytteitä kurssimanipulaatiosta

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on eilen antamassaan tuomiossa katsonut, että hallinnolliset, 3-5 miljoonan euron sakot Italian Finassivalvontaa vastaavalta viranomaiselta kurssimanipuloinnista, muodostivat esteen myöhemmän rikossyytteen tutkimiselle.

Lue lisää


27.2.2014 EIT:lta luovuttamistapaus Suomesta Uruguayhin hallitukselle vastattavaksi

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on lähettänyt Suomen hallitukselle vastattavaksi valituksen, jossa on kyse Uruguayssa tehdyksi epäillyn rikoksen tekijäksi epäillyn henkilön luovuttamisesta Suomesta Uruguayhin.

Lue lisää


24.2.2014 EIT:n suuressa jaostossa kuuleminen Italian vastaanottoyksiköiden olosuhteista

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) suuri jaosto on pitänyt suullisen kuulemistilaisuuden valituksessa, joka koskee henkilön käännyttämistä Sveitsistä Italiaan. Valituksessa väitetään, että afgaanipakolaisperheen käännyttäminen Italian vastaanottoyksiköihin loukkaisi Euroopan ihmisoikeussopimuksen 3, 8 ja 13 artiklaa.

Lue lisää


24.2.2014 Ukrainan mellakoista toinen valitus kommentoitavaksi hallitukselle

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on lähettänyt toisen Ukrainan mellakoita koskevan valituksen hallitukselle vastattavaksi. Samalla jaoston presidentti on päättänyt myöntää valitukselle etusijan eli se käsitellään nopeammassa järjestyksessä kuin normaalisti.

Lue lisää


18.2.2014 EIT:n suuren jaoston paneeli päätti ottaa virolaisen tapauksen tutkittavakseen

Tapauksessa on kyse siitä, että virolainen internetissä toimiva uutisia julkaiseva yritys oli sallinut uutiseensa liittyen loukkaavien kommenttien julkaisemisen. Virossa tuomittiin portaalin ylläpitäjäyritys 5.000 Viron kruunun vahingonkorvaukseen. EIT:n jaosto katsoi yksimielisesti, että yrityksen sananvapautta ei ollut loukattu.

Lue lisää


10.2.2014 Sloveniassa Patria-kauppoihin liittyvä entisen pääministeri Janez Jansan kunnianloukkausoikeudenkäynti alkoi uudelleen

Sloveniassa on alettu käsitellä uudelleen kunnianloukkausoikeudenkäyntiä, jossa entinen päämienisteri Jansa vaatii Yleisradiolta 1,5 miljoonan euron korvauksia väitetysti virheellisestä ja hänen kunniaansa loukanneesta uutisoinnista ns. Patria-kauppojen osalta.

Lue lisää


4.2.2014 EIT: Suomen Kuvalehden toimittajan sananvapautta ei loukattu; äänestys 5-2

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on tänään antamassaan tuomiossa katsonut, että Suomen Kuvalehden toimittajan sananvapautta ei loukattu, vaikka hänet pidätettiin Smash ASEM-tapahtuman yhteydessä.

Lue lisää


3.2.2014 Ukrainan mielenosoituksista tehty valitus saman tien hallitukselle vastattavaksi

Ukrainan mielenosoituksista on tehty valitus, jossa valittaja väittää, että poliisi pahoinpiteli häntä mielenosoitusten yhteydessä. Valittaja väittää, että Euroopan ihmisoikeussopimuksen 3, 5, 8, 11, 13 ja 1 pöytäkirjan 1 artiklaa on loukattu.

Lue lisää


3.2.2014 CAS:n Sotsiin perustettu ad hoc-jaosto on vastaanottanut ensimmäisen valituksensa

Urheilun kansainvälinen välitystuomioistuin CAS on eilen vastaanottanut ensimmäisen valituksensa Sotsin olympialaisiin liittyen. Itävaltalaisen halfpipe-kilpailija Daniela Bauerin jättämässä valituksessa välitetään, että hänet olisi tullut valita kisoihin.

Lue lisää
Unohditko tunnukset? Tiedustele: info@asianajajaliitto.fi tai (09) 6866 120


Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje