rss Euroopan unioni

30.7.2018

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus turvapaikkapolitiikkaa koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue – Rajat, turvapaikka ja maahanmuutto – Dublin-järjestelmä – Asetus (EU) N:o 604/2013 – Turvapaikan hakijan siirto hakemuksen käsittelystä vastuussa olevaan jäsenvaltioon – 29 artiklan 1 kohta – Määräajan jatkamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt – 29 artiklan 2 kohta – Pakenemisen käsite – Asianosaisen siirrosta kieltäytymisen hyväksyttävyys turvapaikkamenettelystä aiheutuvan epäinhimillisen tai halventavan kohtelun todellisen ja todetun vaaran vuoksi – 3 artiklan 2 kohta – Kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden elinolot hakemuksen käsittelystä vastuussa olevassa jäsenvaltiossa – Euroopan unionin perusoikeuskirjan 4 artikla

Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt  Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Baden-Württembergin osavaltion ylempi hallintotuomioistuin, Saksa)

Verwaltungsgerichtshof Baden-Württembergin (Baden-Württembergin osavaltion ylempi hallintotuomioistuin, Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö, joka on toimitettu unionin tuomioistuimen kirjaamoon 3.4.2017, koskee kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja -menettelyjen vahvistamisesta 26.6.2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 604/2013 (jäljempänä Dublin III -asetus) 3 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan ja 29 artiklan 2 kohdan sekä Euroopan unionin perusoikeuskirjan (jäljempänä perusoikeuskirja) 4 artiklan tulkintaa.

Ennakkoratkaisupyyntö on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat turvapaikanhakija Abubacarr Jawo ja Bundesrepublik Deutschland (Saksan liittotasavalta) ja joka koskee Bundesamt für Migration und Flüchtlingen (Saksan maahanmuutto- ja pakolaisvirasto, jäljempänä virasto) 25.2.2015 tekemää päätöstä jättää Jawon turvapaikkahakemus tutkimatta sillä perusteella, että siltä puuttuivat tutkittavaksi ottamisen edellytykset, ja määrätä hänet poistettavaksi maasta Italiaan.

 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus

Julkisasiamies ehdottaa, että unionin tuomioistuin vastaa Verwaltungsgerichtshof Baden-Württembergin esittämiin ennakkoratkaisukysymyksiin seuraavasti:

1)      Kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja -menettelyjen vahvistamisesta 26.6.2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 604/2013 27 artiklan 1 kohtaa ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklaa on tulkittava siten, että kansainvälisen suojelun hakijalla on oltava käytössään tehokas ja nopea oikeussuojakeino, jotta hän voi vedota siihen, että edellä mainitun asetuksen 29 artiklan 1 ja 2 kohdan mukainen kuuden kuukauden määräaika on päättynyt siirtopäätöksen tekemisen jälkeen, vetoamalla tarvittaessa siihen, ettei hän ole paennut ja että näin ollen tätä määräaikaa ei voida jatkaa.

2)      Asetuksen N:o 604/2013 29 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, että jos kansainvälisen suojelun hakijalle on tiedotettu hänen liikkumisvapautensa rajoituksista ja velvollisuudestaan ilmoittautua kansallisille toimivaltaisille viranomaisille niiden kansallisten säännösten mukaisesti, joilla kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden vastaanottoa jäsenvaltioissa koskevista vaatimuksista 26.6.2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/33/EU 5 artikla ja kansainvälisen suojelun myöntämistä tai poistamista koskevista yhteisistä menettelyistä 26.6.2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/32/EU 13 artiklan 2 kohdan a alakohta saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä, on se, ettei hän ole pitkään aikaan enää oleskellut hänelle osoitetussa asunnossa eikä viranomaisilla ole tietoa hänen olinpaikastaan, mielestäni riittävä peruste jatkaa siirron määräaikaa 18 kuukauteen.

3)      Asetuksen N:o 604/2013 29 artiklan 2 kohtaa ja niiden perusteiden ja menettelyjen vahvistamisesta, joiden mukaisesti määritetään kolmannen maan kansalaisen johonkin jäsenvaltioon jättämän turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio, annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 343/2003 soveltamista koskevista säännöistä 2.9.2003 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1560/2003 9 artiklaa on tulkittava siten, että kun asianomaisen henkilön todetaan paenneen, vastaanottopyynnön esittävä jäsenvaltio voi yksipuolisesti jatkaa asetuksen N:o 604/2013 29 artiklassa säädettyä kuuden kuukauden määräaikaa enintään 18 kuukauteen edellyttäen, että se ilmoittaa viipymättä toiselle jäsenvaltiolle siirron lykkäämisestä asetuksen N:o 1560/2003 9 artiklassa säädettyjen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti. Edellä mainitun asetuksen 9 artiklan 2 kohdan mukaan vastaanottopyynnön esittävän jäsenvaltion on tehtävä se ennen asetuksen N:o 604/2013 29 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetyn kuuden kuukauden määräajan päättymistä. Asianomaisen henkilön on oltava pakosalla siirtoyrityksen ajankohtana sekä ajankohtana, jolloin vastaanottopyynnön esittävä jäsenvaltio tiedottaa siitä hakemuksen käsittelystä vastuussa olevalle jäsenvaltiolle.

4)      Asetuksen N:o 604/2013 29 artiklan 2 kohdan toista virkettä ja asetuksen N:o 1560/2003 9 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, että määräajan jatkamisen perusteeksi riittää, että vastaanottopyynnön esittävä jäsenvaltio tiedottaa hakemuksen käsittelystä vastuussa olevalle jäsenvaltiolle ennen kuuden kuukauden määräajan päättymistä, että asianomainen henkilö on paennut, ja määrittää samalla konkreettisen määräajan, joka ei saa olla 18 kuukautta pitempi ja johon mennessä siirto toteutetaan.

5)      Sen selvittäminen, onko kansainvälisen suojelun hakijan siirto hakemuksen käsittelystä vastuussa olevaan jäsenvaltioon asetuksen N:o 604/2013 29 artiklan mukaisesti lainvastaista, jos edellä mainittu hakija on kansainvälisen suojeluaseman saatuaan todellisessa ja todetussa vaarassa joutua kyseisessä valtiossa odotettavissa olevien elinolojen vuoksi Euroopan unionin perusoikeuskirjan 4 artiklassa tarkoitetun kohtelun kohteeksi, kuuluu unionin oikeuden soveltamisalaan.

6)      Turvapaikanhakijan siirto hakemuksen käsittelystä vastuussa olevaan jäsenvaltioon asetuksen N:o 604/2013 29 artiklan mukaisesti on lainvastaista, jos edellä mainittu hakija on kyseisessä valtiossa kansainvälisen suojeluaseman saatuaan vakavassa vaarassa joutua siellä odotettavissa olevien elinolojen vuoksi perusoikeuskirjan 4 artiklassa tarkoitetun kohtelun kohteeksi. Näin ollen kansainvälisen suojelun hakijan siirto asetuksen N:o 604/2013 puitteissa voidaan toteuttaa vain olosuhteissa, joissa ei ole todellista ja todettua vaaraa siitä, että asianomainen altistuu kansainvälisen suojelun myöntämisen jälkeen perusoikeuskirjan 4 artiklassa tarkoitetulle epäinhimilliselle tai halventavalle kohtelulle.

7)      Keskinäisen luottamuksen periaatteen perusteella on oletettava, että kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden kohtelu kussakin jäsenvaltiossa vastaa perusoikeuskirjan, Genevessä 28.7.1951 allekirjoitetun ja 22.4.1954 voimaan tulleen pakolaisten oikeusasemaa koskevan yleissopimuksen, sellaisena kuin se on täydennettynä 31.1.1967 New Yorkissa allekirjoitetulla ja 4.10.1967 voimaan tulleella pakolaisten oikeusasemaa koskevalla pöytäkirjalla, ja Roomassa 4.11.1950 allekirjoitetun ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen vaatimuksia. Tämä vaatimustenmukaisuusolettama vahvistuu, kun jäsenvaltio saattaa oikeudellisesti ja tosiasiallisesti osaksi kansallista lainsäädäntöä vaatimuksista kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelemiseksi kansainvälistä suojelua saaviksi henkilöiksi, pakolaisten ja henkilöiden, jotka voivat saada toissijaista suojelua, yhdenmukaiselle asemalle sekä myönnetyn suojelun sisällölle 13.12.2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/95/EU VII luvun, jonka otsikko on ”Kansainvälisen suojelun sisältö”, säännökset, joiden mukaan kyseisille suojelua saaville henkilöille on taattava Geneven yleissopimuksen kanssa saman- tai jopa korkeampitasoinen sosiaalinen suojelu. Tämä olettama muun muassa perusoikeuskirjan 4 artiklan vaatimusten mukaisuudesta ei kuitenkaan ole kumoamaton. Jotta voidaan katsoa, että on merkittäviä perusteita uskoa kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden olevan todellisessa vaarassa joutua perusoikeuskirjan 4 artiklassa tarkoitetun epäinhimillisen tai halventavan kohtelun kohteeksi niiden elinolojen takia, jotka kyseisillä suojelua saavilla henkilöillä on asetuksen N:o 604/2013 mukaisesti hakemuksen käsittelystä vastuussa olevassa jäsenvaltiossa, heidän on oltava erityisen vakavassa tilanteessa, joka on seurausta heitä koskevista systeemisistä puutteista tässä jäsenvaltiossa.

8)      Sen selvittäminen, onko hakemuksen käsittelystä vastaavan jäsenvaltion tilanne tällainen vai ei, perustuu yksinomaan tosiseikkojen ja olosuhteiden konkreettiseen arviointiin. Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen on otettava huomioon kaikki asianomaisen henkilön toimittamat todisteet kaikista merkityksellisistä tosiseikoista, jotka koskevat kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden elinoloja kyseisessä hakemuksen käsittelystä vastuussa olevassa jäsenvaltiossa, mukaan lukien lait ja asetukset sekä niiden tosiasiallinen täytäntöönpanotapa. Vain yhden kansalaisjärjestön raportti, joka koskee elinoloja hakemuksen käsittelystä vastuussa olevassa jäsenvaltiossa, ei voi olla riittävän todistusvoimainen. Tässä tapauksessa ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen on tukeuduttava muihin todisteisiin ja tarvittaessa nimettävä asiantuntija.

Linkki asiaan C-163/17


Palaa otsikoihin
Unohditko tunnukset? Tiedustele: info@asianajajaliitto.fi tai (09) 6866 120


Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje