Euroopan unioni, arkisto 2017

29.12.2017 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus korkeimman oikeuden ennakkoratkaisupyyntöön

Kansainväliset ilmakuljetukset – Montrealin yleissopimus – 31 artikla – Rahdinkuljettajan vastuu kirjatun matkatavaran vahingoittumisesta – Rahdinkuljettajalle tehtävän kirjallisen muistutuksen muotoa ja sisältöä koskevat vaatimukset – Lentoyhtiön matkustajan pyynnöstä laatima todistus hänen matkatavaransa vahingoittumisesta matkustajan vakuutusyhtiölle esitettävää korvausvaatimusta varten

Lue lisää


28.12.2017 EU:n tuomioistuimen tuomio siitä, kuuluuko sovittelijaviranomainen tuomioistuimen käsitteen alaan

Ennakkoratkaisupyyntö – Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue – Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa – Tuomioistuimen toimivalta sekä tuomioiden tunnustaminen ja täytäntöönpano siviili- ja kauppaoikeuden alalla – Lugano II ‑yleissopimus – Vireilläolovaikutus – Tuomioistuimen käsite – Sveitsin oikeuden mukainen sovittelijaviranomainen, joka vastaa pääasian menettelyä edeltävästä sovittelumenettelystä

Lue lisää


28.12.2017 Eu:n tuomioistuimen tuomio avioeron tunnustamisesta

Ennakkoratkaisupyyntö – Vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuva alue – Asetus (EU) N:o 1259/2010 – Tiiviimmän yhteistyön toteuttaminen avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla – Uskonnollisen tuomioistuimen kolmannessa valtiossa myöntämän avioeron tunnustaminen – Kyseisen asetuksen soveltamisala

Lue lisää


21.12.2017 Eu:n tuomioistuimen tuomio siirtotyöläisen sosiaaliturvaa koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Direktiivi 2004/38/EY – Henkilö, joka ei enää toimi itsenäisenä ammatinharjoittajana – Itsenäisen ammatinharjoittajan aseman säilyminen – Oleskeluoikeus – Jäsenvaltion lainsäädäntö, jonka mukaan työnhakijan tukea myönnetään henkilöille, joilla on oleskeluoikeus tämän jäsenvaltion alueella

Lue lisää


21.12.2017 Komissio ehdottaa toimenpiteitä työoloja koskevan avoimuuden ja ennustettavuuden parantamiseksi

Euroopan komissio hyväksyi tänään ehdotuksen uudeksi direktiiviksi, jolla lisätään työoloja koskevaa avoimuutta ja ennustettavuutta kaikkialla EU:ssa

Lue lisää


20.12.2017 Euroopan unionin tuomioistuimen tuomio: Uber on kuljetuspalvelu, eikä pelkkä välityspalvelu

Ennakkoratkaisupyyntö – SEUT 56 artikla – SEUT 58 artiklan 1 kohta – Kuljetusalan palvelut – Direktiivi 2006/123/EY – Palvelut sisämarkkinoilla – Direktiivi 2000/31/EY – Direktiivi 98/34/EY – Tietoyhteiskunnan palvelut – Välityspalvelu, jolla voidaan älypuhelimen sovelluksen avulla luoda korvausta vastaan yhteys omia ajoneuvojaan käyttävien ei-ammattimaisten kuljettajien ja kaupunginsisäisiä kuljetuksia haluavien henkilöiden välille – Lupaa koskeva vaatimus

Lue lisää


20.12.2017 Suomen pysyvä edustusto EU:ssa: Europassi-järjestelmä uudistuu

Luvassa on uusi verkkoalusta, joka tarjoaa työnhakijalle aiempaa suuremman joukon välineitä työnhakuun EU-alueella sekä tietoja eri EU-maissa tarjolla olevista tutkinnoista ja oppimismahdollisuuksista

Lue lisää


19.12.2017 Euroopan komissio: EU:n sisämarkkinoilla on turvallisia tuotteita: komissio toimii luottamuksen lujittamiseksi

Komissio antaa tänään kaksi lainsäädäntöehdotusta, joiden avulla yritysten ja niistä etenkin pk-yritysten on helpompi myydä tuotteitaan kaikkialla Euroopassa. Lisäksi sen avulla vahvistetaan kansallisten viranomaisten ja tullivirkailijoiden tekemiä tarkastuksia, jotta estetään vaarallisten tuotteiden myynti eurooppalaisille kuluttajille

Lue lisää


15.12.2017 Euroopan komissio: Yhtenäisempi, vahvempi ja demokraattisempi unioni: Yhteinen julistus EU:n lainsäädännön päätavoitteista vuosille 2018–2019

Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker on 14.12 n allekirjoittanut yhteisen julistuksen EU:n lainsäädännön päätavoitteista vuosille 2018–2019 yhdessä Euroopan parlamentin puhemiehen Antonio Tajanin ja neuvoston kiertävää puheenjohtajuutta hoitavan Viron pääministerin Jüri Ratasin kanssa

Lue lisää


15.12.2017 Eu:n tuomioistuimen tuomio Helsingin hallinto-oikeuden ennakkoratkaisupyyntöön

Ennakkoratkaisupyyntö – Rakennustuotteiden kaupan pitämistä koskevat yhdenmukaistetut ehdot – Yhdenmukaistettu standardi EN 1090-1:2009+A1:2011 – Euroopan standardointikomitean (CEN) hyväksymän sellaisen standardin soveltamisalan määrittämisperusteet, joka on vahvistettu Euroopan komission toimeksiannon nojalla – Betoniin ennen sen kovettumista kiinnitettävät ripustusosat, joita käytetään rakennusten kuorielementtien ja muurauskannakkeiden kiinnittämiseen rakennuksen runkoon

Lue lisää


13.12.2017 Turvallisuusunioni: Komissio parantaa EU:n kansalaisten suojelua korjaamalla tiedonkulun puutteita

Euroopan komissio on 12.12 n ehdottanut korjauksia tiedonhallinnan puutteisiin parantamalla turvallisuuteen, rajavalvontaan ja muuttoliikkeen hallintaan liittyviä EU:n tietojärjestelmiä ja varmistamalla, että ne toimivat yhteen aiempaa älykkäämmällä ja tehokkaammalla tavalla

Lue lisää


13.12.2017 Komissio hyväksyi ensimmäisen raporttinsa verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin (ODR) toiminnasta

Helmikuussa 2016 käynnistetty ODR-sivusto auttaa kuluttajia ja kauppiaita ratkaisemaan kiistoja ilman oikeudenkäuntiä

Lue lisää


8.12.2017 Uusi raportti uskonnollisesta vaatetuksesta ja symboleista työelämässä

Oikeusalan asiantuntijoiden sukupuolten tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä käsittelevä eurooppalainen verkosto on laatinut ajankohtaisen aihekohtaisen raportin uskonnollisista vaatteista ja symboleista työpaikoilla

Lue lisää


8.12.2017 Brysselin asiantuntijan katsaus: Ajankohtaista veropolitiikasta EU:ssa

Vaikka veropolitiikka kuuluu suurelta osin jäsenmaiden yksinomaiseen toimivaltaan, EU-yhteistyötä tarvitaan varsinkin välillisen verotuksen saralla yhtäältä EU:n sisämarkkinoilla rajatylittävästi toimivien yritysten toiminnan helpottamiseksi ja toisaalta veronkierron ja veropetosten torjumiseksi

Lue lisää


7.12.2017 Euroopan komissio: Joulukuun kooste rikkomuspäätöksistä: tärkeimmät päätökset

Euroopan komissio päätti tänään nostaa kanteen Suomea, Bulgariaa ja Kreikkaa vastaan EU:n tuomioistuimessa, koska ne eivät ole ilmoittaneet tai ovat ilmoittaneet vain osittain toimenpiteistä, joilla merten aluesuunnittelun puitteista annetut EU:n säännöt (direktiivi 2014/89/EU) saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä

Lue lisää


7.12.2017 Eu:n tuomioistuimen tuomio karkottamisasiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Pitkään oleskelleiden kolmansien maiden kansalaisten asema – Direktiivi 2003/109/EY – 12 artikla – Karkottamispäätöksen tekeminen pitkään oleskelleesta kolmannen maan kansalaisesta – Huomioon otettavat seikat – Kansallinen säännöstö – Kyseisten seikkojen huomiotta jättäminen – Yhteensopivuus

Lue lisää


5.12.2017 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus sosiaaliturvaa koskevassa asiassa.

Ennakkoratkaisupyyntö – Miesten ja naisten tasa-arvoinen kohtelu sosiaaliturvaa koskevissa kysymyksissä – Direktiivi 79/7/ETY – Kieltäytyminen myöntämästä valtion vanhuuseläkettä 60-vuotiaalle leikkauksella miehestä naiseksi muutetulle transsukupuoliselle henkilölle – Edellytykset sukupuolen vaihtamisen vahvistamiselle – Aiemman avioliiton mitätöimisvelvollisuutta koskeva edellytys

Lue lisää


5.12.2017 VM: Verkkokaupan arvonlisäverotus yksinkertaistuu

EU-maiden valtiovarainministerit sopivat tiistaina 5. joulukuuta verkkokaupan arvonlisäverotuksen uudistamisesta. Uudistus yksinkertaistaa arvonlisäverojen maksamista eri EU-maihin

Lue lisää


30.11.2017 Euroopan komissio: Teollis- ja tekijänoikeudet: Suojaa Euroopan osaamiselle ja johtoasemalle innovoinnissa

Komission 29.11 esittämillä toimenpiteillä varmistetaan, että teollis- ja tekijänoikeudet ovat hyvin suojattuja. Tämä antaa eurooppalaiselle yritystoiminnalle, varsinkin pk-yrityksille ja aloitteleville yrityksille, kannustimen investoida innovointiin ja luovuuteen

Lue lisää


29.11.2017 Suomen pysyvä edustusto EU:ssa: EU:n geoblokkausasetus helpottaa rajatylittävää verkkokauppaa

EU:n kansalaiset voivat pian mm. tilata konserttiliput, ostaa huonekaluja tai käyttää luottokorttiaan verkkokaupassa yli rajojen samalla tavoin kuin kotimaassaan. Asian mahdollistaa EU:n uusi geoblokkausasetus, joka kieltää perusteettomat maarajoitukset

Lue lisää


28.11.2017 EU:n tuomioistuimen tuomio moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettavasta vakuutuksesta

Ennakkoratkaisupyyntö – Moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettava pakollinen vakuutus – Direktiivi 72/166/ETY – 3 artiklan 1 kohta – Käsite ”ajoneuvojen käyttö” – Maatilalla tapahtunut onnettomuus – Onnettomuus, johon oli osallisena paikallaan oleva traktori, jonka moottori oli käynnissä kasvinsuojeluaineen sumuttamiseen tarkoitetun pumpun käyttämiseksi

Lue lisää


28.11.2017 Euroopan komissio: Maksupalvelut: Turvallisemmat ja innovatiivisemmat sähköiset maksut kuluttajien avuksi

Komissio on 27.11 hyväksynyt säännöt, joilla sähköisestä maksamisesta kaupoissa ja verkossa tehdään turvallisempaa. Näin kuluttajat voivat myös hyödyntää entistä kätevämpiä, kustannustehokkaampia ja innovatiivisempia maksupalveluratkaisuja

Lue lisää


24.11.2017 Maa- ja metsätalousministeriö: Päätös EU:n luomuasetuksesta sinetöitiin Brysselissä

Maatalouden erityiskomitea hyväksyi 20.11 määräenemmistöllä ehdotuksen EU:n uudeksi luomuasetukseksi

Lue lisää


23.11.2017 Euroopan komission Suomen-edustusto: Komissiolta vertailu EU-maiden terveysjärjestelmien toimivuudesta

Komissio on tänään julkistanut laajan analyysin EU-maiden terveydenhuoltojärjestelmistä. Analyysissa ja maakohtaisissa raporteissa tarkastellaan väestön terveydentilaa ja merkittäviä riskitekijöitä sekä terveydenhuoltojärjestelmien tehokkuutta, saavutettavuutta ja sopeutumiskykyä

Lue lisää


22.11.2017 Euroopan unionin neuvosto: Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari

Euroopan unionin neuvosto, Euroopan parlamentti ja komissio esittivät asiaa koskevan julistuksen 17.11 sosiaalialan huippukokouksessa Göteborgissa

Lue lisää


22.11.2017 EU:n tuomioistuimen tuomio arvonlisäverotusta koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä – Kuudes direktiivi 77/388/ETY – 4 artiklan 3 kohdan a alakohta ja 13 artiklan B kohdan g alakohta – Muiden rakennuksen ja siihen liittyvän maapohjan luovutusten kuin 4 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen luovutusten vapauttaminen – Väärinkäytön kieltoa koskeva periaate – Soveltaminen kyseisen periaatteen voimaan saattavien kansallisten säännösten puuttuessa – Oikeusvarmuuden ja luottamuksensuojan periaatteet

Lue lisää


21.11.2017 Euroopan parlamentti: Maarajoitukset poistuvat EU:n alueella - nettiostoksia voi jatkossa tehdä halvemmalla

Jatkossa kuluttaja voi valita haluamansa verkkokaupan ja ostaa tuotteita vapaasti esimerkiksi alemman hintatason maista

Lue lisää


21.11.2017 Euroopan parlamentti: Lisää verkossa: TV ja radio yli rajojen

Oikeudellisten asioiden valiokunnan mepit hyväksyivät uudet säännöt, joiden tarkoitus on antaa kuluttajille enemmän valinnanmahdollisuuksia TV:n ja radion uutisten ja ajankohtaiohjelmien seuraamisesta rajojen ylitse

Lue lisää


16.11.2017 Euroopan parlamentti: Mepit hyväksyivät uudet säännöt EU:n työpaikkojen ja teollisuuden suojelemiseksi

Euroopan parlamentin jäsenet hyväksyivät keskiviikkona 15.11 uudet säännöt, joilla pyritään puuttumaan polkumyyntiin tai vientituettuun tuontiin EU:n ulkopuolisista maista

Lue lisää


16.11.2017 Euroopan parlamentti: Turvapaikkapolitiikka: Parlamentti valmis neuvotteluihin EU-maiden kanssa Dublin-menettelystä

Turvapaikkahakemusten käsittelyä koskeviin Dublin-sääntöihin tehtävillä uudistuksilla pyritään korjaamaan tämänhetkisen järjestelmän heikkoudet ja takaamaan oikeudenmukainen vastuunjako EU-maiden kesken

Lue lisää


15.11.2017 Euroopan parlamentti: Verkkokauppa: uudet säännöt vahvistavat kuluttajanoikeuksia

Mepit hyväksyivät tiistaina 14.11 uudet EU:n laajuiset säännöt, joilla suojellaan internetissä toimivia kuluttajia huijauksilta ja pyritään saamaan epärehelliset myyjät kiinni nopeammin

Lue lisää


15.11.2017 Euroopan kuluttajakeskus Suomessa: Uutiskirjeessä 4/2017 vinkit joululahjaostoksille

Uutiskirjeessä annetaan muun muassa vinkkejä siitä, mihin lahjanostajan kannattaa kiinnittää huomiota tehdessään hankintoja ulkomaisista verkkokaupoista, kivijalkaliikkeistä tai vaikkapa joulutoreilta

Lue lisää


14.11.2017 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus tuomioistuimen toimivallasta oman facebook-tilin yksityiskäytön osalta

Ennakkoratkaisupyyntö – Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa – Asetus (EY) N:o 44/2001 – Tuomioistuimen toimivalta kuluttajasopimuksia koskevissa asioissa – Kuluttajan käsite – Sosiaalinen media – Facebook-tilit ja Facebook-sivut – Sellaisten kuluttajien luovuttamat oikeudet, joilla on kotipaikka samassa jäsenvaltiossa, toisessa jäsenvaltiossa tai kolmansissa maissa – Kollektiiviset oikeussuojakeinot

Lue lisää


14.11.2017 EU:n tuomioistuimen tuomio Euroopan kansalaisuutta koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Unionin kansalaisuus – SEUT 21 artikla – Direktiivi 2004/38/EY – Henkilöt, joihin tätä direktiiviä sovelletaan – Kaksoiskansalaisuus – Unionin kansalainen, joka on hankkinut vastaanottavan jäsenvaltion kansalaisuuden ja samalla säilyttänyt alkuperäisen kansalaisuutensa – Kolmannen maan kansalaisen, joka on unionin kansalaisen perheenjäsen, oleskeluoikeus tässä jäsenvaltiossa

Lue lisää


10.11.2017 Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA): Perusoikeuksien tutkimusyhteistyötä FRA:n ja Suomen välillä vahvistetaan

Oikeusministeriön ja ihmisoikeuskeskuksen edustajien kanssa yhteistyön syventämisestä on keskusteltu 6.11.

Lue lisää


10.11.2017 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus siirtotyöläisen sosiaaliturvaa koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Siirtotyöntekijät – Sosiaaliturva – Sovellettava lainsäädäntö – Asetus (ETY) N:o 1408/71 – 14 artiklan 1 kohdan a alakohta – Työhön lähetetyt työntekijät – Asetus (ETY) N:o 574/72 – 11 artiklan 1 kohta – E 101 ‑todistus – Sitovuus – Todistus on hankittu tai siihen vedotaan vilpillisin keinoin

Lue lisää


9.11.2017 EU:n tuomioistuimen tuomio sosiaalipolitiikkaa koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Direktiivi 97/81/EY – UNICE:n, CEEP:n ja EAY:n tekemä osa-aikatyötä koskeva puitesopimus – 4 lauseke – Miespuoliset ja naispuoliset työntekijät – Yhdenvertainen kohtelu sosiaaliturvan alalla – Direktiivi 79/7/ETY – 4 artikla – Vertikaalista työaikajärjestelyä noudattava osa-aikainen työntekijä – Työttömyysetuus – Kansallinen säännöstö, jonka mukaan päivien, joina ei työskennellä, ei katsota kuuluvan etuuden keston määrittämisessä käytettäviin maksukausiin

Lue lisää


9.11.2017 OM: Junamatkustajien oikeuksia ehdotetaan parannettaviksi EU:ssa

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle tiedoksi komission syyskuussa tekemän ehdotuksen uudeksi EU:n asetukseksi rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Lue lisää


27.10.2017 EU:n tuomioistuimen tuomio sijoittautumisvapautta koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Sijoittautumisvapaus – Rajat ylittävä yritysjärjestely – Yhtiön sääntömääräisen kotipaikan siirtäminen tosiasiallista kotipaikkaa muuttamatta – Kieltäytyminen poistamasta yhtiötä kaupparekisteristä – Kansallinen lainsäädäntö, jonka mukaan kaupparekisteristä poistaminen edellyttää yhtiön purkamista selvitysmenettelyn päätteeksi – Sijoittautumisvapauden soveltamisala – Sijoittautumisvapauden rajoitus – Velkojien, vähemmistöosakkaiden ja työntekijöiden suojelu – Väärinkäytösten estäminen

Lue lisää


26.10.2017 EU:n tuomioistuimen tuomio turvapaikkapolitiikkaa koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Asetus (EU) N:o 604/2013 – Kolmannen maan kansalaisen johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittäminen – 27 artikla – Oikeussuojakeino – Tuomioistuinten harjoittaman valvonnan laajuus – 29 artikla – Siirron täytäntöönpanon määräaika – Siirtoa ei panna täytäntöön määräajassa – Hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion velvollisuudet – Vastuun siirtyminen – Edellytys, jonka mukaan vastuussa olevan jäsenvaltion on tehtävä päätös

Lue lisää


25.10.2017 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus facebookin fanisivustosta

Ennakkoratkaisupyyntö – Direktiivi 95/46/EY – Direktiivin 2, 4 ja 28 artikla – Yksilöiden suojelu henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaa liikkuvuus – Määräys, että verkkoyhteisöpalvelu Facebookissa oleva fanisivu on poistettava käytöstä – Rekisterinpitäjän käsite – Fanisivun hallinnoijan vastuu – Yhteisvastuu – Sovellettava kansallinen oikeus – Valvontaviranomaisten toimintavaltuuksien laajuus

Lue lisää


25.10.2017 Euroopan unionin neuvosto paransi merimatkailun turvallisuutta uusilla säännöillä

Neuvosto vahvisti 23.10 EU:n matkustajalaivojen turvallisuutta hyväksymällä kolme direktiiviä, joilla tarkistetaan matkustaja-alusten turvallisuussääntöjä ja -määräyksiä, digitalisoidaan alusten matkustajien rekisteröinti ja luodaan selkeä järjestelmä ro-ro-alusten ja suurnopeusmatkustaja-alusten tarkastamiselle

Lue lisää


24.10.2017 TEM: EU-neuvosto päätti lähetettyjen työntekijöiden yhdenvertaisen kohtelun edistämisestä

EU:n työministerit pääsivät 23. lokakuuta yhteisymmärrykseen lähetettyjen työntekijöiden työehtoja säätävän direktiivin muutoksista. Jatkossa lähetetty työntekijä olisi muun muassa oikeutettu samaan palkkaan samasta työstä kuin asemamaan työntekijä

Lue lisää


24.10.2017 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus yhdistetyissä Euroopan unionin kansalaisuutta koskevissa asioissa

Ennakkoratkaisupyyntö – Euroopan unionin kansalaisuus – Unionin kansalaisten oikeus liikkua ja oleskella unionin alueella – Suoja karkottamista vastaan – Oleskelu vastaanottavan jäsenvaltion alueella karkottamispäätöstä edeltävät kymmenen vuotta – Unionin kansalainen, jolla ei ole enää siteitä kotijäsenvaltioonsa – Oleskelun yhtäjaksoisuuden keskeyttävä vankeusajanjakso – 20 vuoden maassa oleskelun jälkeen tehty rikos – Käsite ”täsmällinen ajankohta, jolloin kysymys karkottamisesta tulee esille”

Lue lisää


20.10.2017 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus Lugano II yleissopimuksen määräysten tulkinnasta

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue – Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeuden alalla – Lugano II ‑yleissopimus – 27 ja 30 artikla – Vireilläolovaikutus – Tuomioistuimen käsite

Lue lisää


19.10.2017 Euroopan komissio - Lehdistötiedote EU:n ja Yhdysvaltojen välinen Privacy Shield -järjestely: Kehys toimii, mutta täytäntöönpanossa on vielä parantamisen varaa

Komissio julkaisi 18.10 EU:n ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield -järjestelyn toimintaa käsittelevän ensimmäisen vuosikertomuksensa. Järjestelyn tarkoituksena on suojella kaikkien EU:ssa asuvien henkilötietoja, kun niitä siirretään Yhdysvalloissa toimiville yrityksille kaupallisia tarkoituksia varten

Lue lisää


19.10.2017 Suomen Asiakastieto Oy: EU:n tietosuoja-asetus ja rekisteröidyn oikeudet

EU:n tietosuoja-asetus GDPR astuu velvoittavana voimaan 25.5.2018. Sen jälkeen myös suomalaisten yritysten, järjestöjen ja viranomaisten eli rekisterinpitäjien on tarjottava henkilörekistereissään käsiteltäville rekisteröidyille entistä runsaammin päätäntävaltaa omiin tietoihinsa

Lue lisää


18.10.2017 EU:n tuomioistuimen tuomio oikeushenkilön persoonallisuusoikeuksien loukkaamisesta internetissä julkaisemalla sitä koskevia virheellisiä tietoja

Ennakkoratkaisupyyntö – Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa – Asetus (EU) N:o 1215/2012 – 7 artiklan 2 alakohta – Erityinen toimivalta sopimukseen perustumatonta vastuuta koskevassa asiassa – Oikeushenkilön oikeuksien loukkaus julkaisemalla internetissä sitä koskevia, väitetysti virheellisiä tietoja ja jättämällä poistamatta sitä koskevat kommentit – Vahingon ilmenemispaikka – Tämän henkilön intressien keskus

Lue lisää17.10.2017 Eduskunta Brysselin asiantuntijan katsaus: Ajankohtaista EU:n digitaalitaloudesta ja -yhteiskunnasta

Digitaalisten sisämarkkinoiden luominen on yksi nykyisen komission painopisteistä, johon liittyen komissio on tehnyt kautensa aikana 43 aloitetta, joista lainsäädäntöaloitteita on ollut 24. Näistä 24 aloitteesta vasta kuusi on saatettu lainsäädännöksi

Lue lisää


14.10.2017 Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) perustamista koskeva asetus hyväksyttiin

Virasto toteuttaa EU:n varoihin kohdistuvien petosten ja lahjusrikosten tutkintaa ja syytetoimia.

Lue lisää


13.10.2017 EU:n tuomioistuimen tuomio perintöasiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue – Asetus (EU) N:o 650/2012 – Perintöasiat ja eurooppalainen perintötodistus – Soveltamisala – Sellaisessa jäsenvaltiossa sijaitseva kiinteistö, joka ei tunne esineoikeudellista erityisjälkisäädöstä – Kieltäytyminen tunnustamasta tällaisen jälkisäädöksen esineoikeudellisia vaikutuksia

Lue lisää


13.10.2017 EU:n tuomioistuimen tuomio oikeudesta tulkkaukseen ja käännöksiin rikosasiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa – Direktiivi 2010/64/EU – 3 artiklan 1 kohta – Oikeus tulkkauksiin ja käännöksiin rikosoikeudellisissa menettelyissä – ”Keskeisten asiakirjojen” kääntäminen – ”Keskeisten asiakirjojen” käsite – Rangaistusmääräys, joka annetaan yksinkertaistetussa menettelyssä, joka ei ole kontradiktorinen, ja jossa määrätään sille, jolle se on osoitettu, sakko rikkomuksesta

Lue lisää


11.10.2017 Euroopan unionin neuvosto: Kaksinkertainen verotus: neuvosto hyväksyi uuden riitojenratkaisujärjestelmän

Neuvosto hyväksyi 10. lokakuuta 2017 uuden järjestelmän, jolla ratkaistaan kaksinkertaista verotusta koskevat jäsenmaiden riidat

Lue lisää


11.10.2017 Komissio toivoo pankkiunionin kaikkien osien valmistuvan viimeistään vuonna 2018

Euroopan kansalaiset ja yritykset hyötyvät entistä tiiviimmästä finanssimarkkinoiden yhdentymisestä ja vakaammasta rahoitusjärjestelmästä. Tätä varten komissio aikoo nopeuttaa pankkiunionin puuttuvien osien viimeistelyä

Lue lisää


6.10.2017 Euroopan komissio ehdottaa EU:n alv-järjestelmän kauaskantoista uudistamista

Euroopan komissio on 4.10 esitellyt suunnitelmansa EU:n arvonlisäverosääntöjen uudistamiseksi. Kyseessä on suurin uudistus neljännesvuosisataan, ja tarkoituksena on parantaa ja nykyaikaistaa järjestelmää sekä jäsenvaltioiden että yritysten kannalta

Lue lisää


6.10.2017 OM: Maksupalvelulain muuttamista koskeva esitys eduskunnalle

Muutokset johtuvat EU:n uudesta maksupalveludirektiivistä, jonka tavoitteena on lisätä kilpailua sekä parantaa maksamisen turvallisuutta ja kuluttajansuojaa. Maksupalveludirektiivi koskee mm. kortilla, verkkopankissa ja puhelimella tehtäviä maksuja

Lue lisää


5.10.2017 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus turvapaikanhakijan esittämien olosuhteiden arvioinnin asianmukaisuudesta psykologisilla testeillä

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue – Direktiivi 2011/95/EU – Pakolaisaseman tai toissijaisen suojeluaseman myöntämisedellytyksiä koskevat vähimmäisvaatimukset – 4 artikla — Tosiseikkojen ja olosuhteiden arviointi — Arviointitavat – Psykologiset testit – Pelko joutua vainotuksi sukupuolisen suuntautumisen vuoksi – Euroopan unionin perusoikeuskirja – 1 artikla – Ihmisarvo – 7 artikla – Oikeus yksityis- ja perhe-elämän kunnioittamiseen

Lue lisää


5.10.2017 Euroopan parlamentti hyväksyi EU:n syyttäjänviraston perustamisen

Euroopan syyttäjänvirasto (EPPO) tulee tutkimaan EU:n taloudellisia etuja vahingoittavia rikoksia sekä asettamaan syytteeseen niiden tekijät

Lue lisää


3.10.2017 HS.fi: EU-tuomioistuimen presidentti varoittaa tiedustelulain­säädännön ongelmista – ”On olemassa riski, että terrorismin torjunnan nimissä tingitään perusarvoista

Euroopan unionin tuomioistuimen presidentin Koen Lenaertsin mielestä jäsenvaltioiden pitäisi punnita hyvin huolellisesti tietoliikenteen laaja-alaista valvontaa. Lenaerts perustaa näkemyksensä tuomioistuimen kolmeen ratkaisuun vuosilta 2014–2016, joissa se on korostanut yksityisyyden suojan merkitystä

Lue lisää


3.10.2017 Euroopan unionin perusoikeusvirasto: Maahanmuuttajien vastaanottokeskusten standardien tiukentamista tarvitaan

Vastaanottokeskusten standardien riittävä valvonta lisää EU: n jäsenvaltioiden haasteita turvata turvapaikanhakijoille asianmukaiset elinolot

Lue lisää


29.9.2017 Euroopan parlamentti: Euroopan syyttäjänvirasto (EPPO)

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta hyväksyi ehdotuksen Euroopan syyttäjäviraston perustamisesta 40 ääntä puolesta, 5 vastaan ja 2 tyhjää

Lue lisää


29.9.2017 Suomen pysyvä edustusto Euroopan unionissa: Muuttuva turvallisuus Euroopan unionissa

Turvallisuudessa ensisijainen vastuu on kansallisilla viranomaisilla. EU voi kuitenkin antaa merkittävää tukea parantamalla tiedonvaihtoa uhkista, tehostamalla yhteistyötä ja kaventamalla terrorismin elintilaa

Lue lisää


28.9.2017 VM: Verotustietojen automaattinen vaihto laajenee Euroopassa

Verotustietojen automaattinen vaihto on laajentunut koskemaan viittä EU:n ulkopuolista Euroopan maata. Suomi vaihtaa tietoja pankkitileistä Andorran, Liechtensteinin, Monacon, San Marinon ja Sveitsin kanssa

Lue lisää


28.9.2017 Euroopan komissio: Turvallisuusunioni: Komissio tehostaa toimia laittoman verkkosisällön torjumiseksi

Euroopan komissio esittää tänään verkkoalustoille osoitetut ohjeet ja periaatteet, joiden tarkoituksena on lisätä toimia, joilla ennakoivasti estetään vihaan, väkivaltaan ja terrorismiin yllyttävän sisällön lataaminen verkkoon, tunnistetaan se ja sitten poistetaan se

Lue lisää


27.9.2017 Euroopan komissio: Unionin tila: Schengen-alueen säilyttäminen ja vahvistaminen parantaa turvallisuutta ja turvaa Euroopan vapaudet

Euroopan komissio on tänään ehdottanut toimia Schengen-alueen säilyttämiseksi ja vahvistamiseksi. Komissio ehdottaa Schengenin rajasäännöstön päivittämistä, jotta väliaikaisia rajatarkastuksia koskevat säännöt vastaisivat paremmin nykyisiä tarpeita, kun reagoidaan yleiseen järjestykseen tai sisäiseen turvallisuuteen kohdistuviin uudenlaisiin tai pitkäaikaisiin uhkiin

Lue lisää


26.9.2017 EU:n tuomioistuin: Unionin tuomioistuimessa ja unionin yleisessä tuomioistuimessa vireille saatettavien asioiden käsittelyjärjestelmää koskeva tilintarkastustuomioistuimen yleisluonteinen tarkastus

Tuomioistuimet ottavat tilintarkastustuomioistuimen suositukset huomioon organisaatioidensa ja työskentelytapojensa kehittämisessä

Lue lisää


26.9.2017 Kela: Sosiaalivakuutus.fi: EU-sosiaaliturvan yhteensovittaminen haastaa lainsäädännön

EU-alueen vapaa liikkuvuus pyrkii tukemaan talouskasvua mutta edellyttää sosiaaliturvan yhteensovittamista

Lue lisää


25.9.2017 Euroopan komissio: Sosiaalisten oikeuksien eurooppalaisen pilarin edistäminen: komissio jatkaa oikeudenmukaisten ja ennakoitavissa olevien työsopimusten käsittelyä

Sosiaalisten oikeuksien eurooppalaisen pilarin edistäminen: komissio jatkaa oikeudenmukaisten ja ennakoitavissa olevien työsopimusten käsittelyä Euroopan komissio on käynyt EU: n tasolla ammattiliittojen ja työnantajajärjestöjen kanssa keskusteluja työehtosopimusten nykyaikaistamisesta, jotta nämä sopimukset olisivat oikeudenmukaisempia ja ennakoitavissa olevampia

Lue lisää


25.9.2017 Euroopan komissio: Miten auttaa oikeusalan ammattilaisia tekemään Euroopasta turvallisempi - käsikirja eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä

Euroopan komissio julkaisi 18.9. käsikirjan eurooppalaisten pidätysmääräysten antamisesta ja täytäntöönpanosta osana pyrkimyksiään rajat ylittävien rikollisten tuomiseksi oikeuden eteen

Lue lisää


22.9.2017 Euroopan kuluttajakeskus Suomessa: Hyötytietoa kuluttajille uutiskirjeessä 3/2017

Uutiskirjeessä käsitellään muun muassa autonvuokrausta lomamatkoilla ja muuttopalveluita muutettaessa Suomesta toiseen EU-maahan

Lue lisää22.9.2017 EU:n hallintotuomioistuimet huolissaan Puolan tuomioistuinten tilasta

Euroopan unionin ylimpien hallintotuomioistuinten järjestö on ilmaissut tukensa Puolan korkeimmalle hallinto-oikeudelle.

Lue lisää


20.9.2017 Euroopan parlamentti: Vammaisille henkilöille esteettömämpi pääsy tuotteiden ja palveluiden pariin

Uusilla säännöillä edistetään tuotteiden ja palveluiden esteettömyyttä vammaisille. Esimerkiksi pääsyä pankki-, matkalippu- ja lähtöselvitysautomaateille parannetaan

Lue lisää


20.9.2017 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus avioeroon sovellettavaa lakia koskevassa asiassa (Rooma III -asetus)

Ennakkoratkaisupyyntö – Unionin tuomioistuimen toimivalta – Asetus (EU) N:o 1259/2010 – Tiiviimmän yhteistyön toteuttaminen avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla – Soveltamisala – 1 artikla – Uskonnollisen elimen kolmannessa maassa vahvistaman yksityisen avioeron tunnustaminen – 10 artikla – Sovellettavan ulkomaisen lain sivuuttaminen – Toista sukupuolta edustavan puolison syrjintä mahdollisuudessa saada avioero – Syrjivyyden abstrakti tutkiminen – Syrjityn puolison mahdollisella suostumuksella ei ole vaikutusta

Lue lisää


19.9.2017 EU:n tuomioistuimen tuomio lentomatkustamista koskevassa asiassa

Matkustajille lennon, johon kuuluuliittymälento, peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettava korvaus on laskettava käyttäen linnuntietä mitattua matkaa lähtö-ja määrälentoaseman välillä

Lue lisää


19.9.2017 OM: Rikosrekisteritietojen vaihtoa halutaan laajentaa EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisiin

EU aikoo tehostaa jäsenvaltioiden yhteistyötä rikosrekisteritietojen vaihtamisessa

Lue lisää


24.8.2017 Europa.eu: Sinun Eurooppasi: Eläkkeellä ulkomailla

Koska olet EU:n kansalainen, sinulla on oikeus muuttaa toiseen EU-maahan. Mutta miten käy muille etuuksillesi, jos saat eläkettä muista maista? Entä minne verot maksetaan?

Lue lisää


24.8.2017 Kela: Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspisteen ja hoitopaikanvalinta.fi:ltä esitteitä

Esitteissä annetaan tietoa hoitoon hakeutumisesta toiseen EU-maahan sekä siitä, miten toimia jos sairastuu toisessa EU-maassa ja potilaan valinnanvapaudesta

Lue lisää


23.8.2017 Europa.eu: Sinun Eurooppasi: Työttömyys- ja sosiaaliturvaetuudet

EU-säännöissä määritetään, minkä maan sosiaaliturvajärjestelmään kuulut, jos tilanteeseesi liittyy useampi kuin yksi EU-maa. Näin on esimerkiksi silloin, kun muutat toiseen EU-maahan asumaan tai töihin

Lue lisää


23.8.2017 EU:n avoimen datan portaali

Euroopan unionin avoimen datan portaalin kautta pääsee hyödyntämään EU:n toimielinten ja laitosten tuottamaa jatkuvasti kasvavaa datavarantoa. Data on vapaasti käytettävissä kaupallisiin tai ei-kaupallisiin tarkoituksiin

Lue lisää


21.8.2017 OM: Syyttömyysolettamadirektiivin kansallinen täytäntöönpano; Lausuntotiivistelmä

Lausuntopyynnön kohteena olleessa arviomuistiossa tarkastellaan ns. syyttömyysolettamadirektiivistä (2016/343) kansalliseen lainsäädäntöön mahdollisesti aiheutuvia muutostarpeita

Lue lisää


21.8.2017 Euroopan kuluttajakeskus Suomessa: Air Berlin jättänyt konkurssihakemuksen – toimintaohjeita kuluttajille

Saksalainen lentoyhtiö Air Berlin ilmoitti 15.8.2017 olevansa maksukyvytön ja hakeutuvansa konkurssiin. Lentotoiminta jatkuu yhtiön mukaan kuitenkin seuraavat kolme kuukautta Air Berlinin saatua tilapäislainan Saksan valtiolta

Lue lisää


17.8.2017 Eurooppatiedotus: Suomi ja EU:n tulevaisuus -kiertue starttaa Turusta

Keskustelu EU:n tulevaisuudesta ja Suomen linjasta on jälleen ajankohtainen. EU:n yhtenäisyys, brexit, muuttoliike, turvallisuushaasteet ja euron tulevaisuus askarruttavat monia niin meillä kuin muualla Euroopassa

Lue lisää


17.8.2017 Euroopan komissio: Sosiaaliturvatietojen sähköinen vaihtojärjestelmä (EESSI)

Yhteinen EESSI-järjestelmä on ollut käytettävissä heinäkuusta 2017 alkaen. Tämän jälkeen EU-mailla on kaksi vuotta aikaa viimeistellä EESSIn toteutus omassa maassaan ja liittää maan sosiaaliturvaviranomaiset yhteiseen järjestelmään

Lue lisää


15.8.2017 Suomen pysyvä edustusto Euroopan unionissa: Rajatarkastus uusiksi - EU-rajoille tulossa tiukempi kontrolli

Muutaman vuoden kuluttua, 2020-luvun alussa otetaan EU-rajoilla käyttöön kaksi uutta järjestelmää. Kolmansien maiden kansalaisten rajanylitykset rekisteröidään rajaylitystietojärjestelmällä, johon sisältyvät myös matkustajien biometriset tiedot eli kasvokuva ja sormenjäljet

Lue lisää


11.8.2017 EU:n tuomioistuimen tuomio eurooppalaista pidätysmääräystä koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Kiireellinen ennakkoratkaisumenettely – Poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa – Eurooppalainen pidätysmääräys – Puitepäätös 2002/584/YOS – Jäsenvaltioiden väliset luovuttamismenettelyt – Täytäntöönpanon edellytykset – Harkinnanvaraiset kieltäytymisperusteet – Puitepäätökseen 2009/299/YOS perustuva 4 a artiklan 1 kohta – Vapaudenmenetyksen käsittävän rangaistuksen täytäntöönpanoa varten annettu pidätysmääräys – Käsite ”päätökseen johtanut oikeudenkäynti” – Oikeudenkäynti, joka koskee aiemmin määrättyjen rangaistusten muuntamista – Tuomio, jolla määrätään yhteinen rangaistus – Tuomio, joka on annettu ilman, että asianomainen henkilö on ollut henkilökohtaisesti läsnä – Tuomittu henkilö, joka ei ole ollut henkilökohtaisesti läsnä ensimmäisen asteen eikä muutoksenhakuasteen oikeudenkäynnissä, jossa hänet alun perin tuomittiin – Henkilö, jota oikeudenkäyntiasiamies on puolustanut muutoksenhaussa – Pidätysmääräys, jossa ei toimiteta tätä koskevia tietoja – Seuraukset täytäntöönpanosta vastaavalle oikeusviranomaiselle

Lue lisää


11.8.2017 EU:n tuomioistuimen tuomio eurooppalaista pidätysmääräystä koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö– Kiireellinen ennakkoratkaisumenettely – Poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa – Eurooppalainen pidätysmääräys – Puitepäätös 2002/584/YOS – Jäsenvaltioiden väliset luovuttamismenettelyt – Täytäntöönpanon edellytykset – Harkinnanvaraiset kieltäytymisperusteet – Puitepäätökseen 2009/299/YOS perustuva 4 a artiklan 1 kohta – Vapaudenmenetyksen käsittävän rangaistuksen täytäntöönpanoa varten annettu pidätysmääräys – Käsite ”päätökseen johtanut oikeudenkäynti” – Asianomainen henkilö, joka on ollut henkilökohtaisesti läsnä ensimmäisen asteen oikeudenkäynnissä – Muutoksenhakumenettely, jossa asia tutkitaan aineellisesti uudelleen – Pidätysmääräys, jossa ei toimiteta tietoja, joiden avulla voidaan tarkastaa, onko tuomitun henkilön puolustautumisoikeuksia noudatettu muutoksenhakumenettelyssä

Lue lisää


10.8.2017 Euroopan komissio käynnistää rikkomusmenettelyn Puolaa vastaan oikeuslaitokseen vaikuttavien toimien vuoksi

Euroopan komissio on käynnistänyt rikkomusmenettelyn Puolaa vastaan lähettämällä virallisen ilmoituksen sen jälkeen, kun Puolan virallisessa lehdessä julkaistiin laki yleisten tuomioistuinten järjestämisestä perjantaina 28. heinäkuuta

Lue lisää


9.8.2017 Tietosuojavaltuutetun toimisto: Tietosuojaviranomaiset huolissaan Schengenin tietojärjestelmän valvonnan resursseista

Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) valvontatehtäviä hoitavien kansallisten tietosuojaviranomaisten muodostama koordinaatioryhmä lähetti 3. kesäkuuta kirjeen valvonnan resursseista Euroopan komissiolle, Euroopan unionin neuvostolle ja Euroopan parlamentille. Valvontaviranomaisilla on oltava riittävät resurssit tehtäviensä hoitamiseen, jotta henkilötietojen suoja ja muut rekisteröityjen oikeudet toteutuvat

Lue lisää


31.7.2017 EU:n tuomioistuimen tuomio korkeimman oikeuden tekemään ratkaisupyyntöön

Ennakkoratkaisupyyntö – Direktiivi 2003/88/EY – 17 artikla – Työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelu – Työajan järjestäminen – Palkanlisinä maksettavat korvaukset – Lastensuojelujärjestö – Lapsikylävanhemmat – Lapsikylävanhemman tilapäinen poissaolo – Lapsikylävanhempien sijaisiksi palkatut työntekijät – Käsite

Lue lisää


28.7.2017 Suomen pysyvä edustusto Euroopan unionissa: Jätesäädökset: kiertotalouden kivijalka

Komissio vie tarmolla eteenpäin laajaa kiertotalouspakettiaan, jolla tavoitellaan raaka-aineiden pidempiaikaista hyödyntämistä tuotannossa, kulutuksessa ja palveluissa

Lue lisää


28.7.2017 Euroopan unionin neuvosto: Laillinen muuttoliike: neuvosto hyväksyi valtuutuksen uusista säännöistä, joilla houkutellaan erittäin päteviä työntekijöitä EU:hun

Pysyvien edustajien komitea (Coreper) hyväksyi 26. heinäkuuta valtuutuksen neuvotella direktiiviehdotuksesta, jolla säännellään erittäin pätevien kolmansista maista tulevien työntekijöiden maahantulon ja oleskelun edellytyksiä (sinistä korttia koskeva direktiivi)

Lue lisää


25.7.2017 VM: Lainsäädäntöehdotus maksutoimeksiantopalvelujen ja tilitietopalvelujen institutionaalisesta sääntelystä lausunnoille

EU:n niin sanottu toinen maksupalveludirektiivi on pantava kansallisesti täytäntöön viimeistään 13.1.2018. Kyse on Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivistä (EU) 2015/2366 maksupalveluista sisämarkkinoilla, direktiivien 2002/65/EY, 2009/1001/EY ja 2013/36/EU ja asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta sekä direktiivin 2007/64/EY kumoamisesta, joka julkaistiin 23.12.2015

Lue lisää


25.7.2017 Euroopan komissio: Uuden tutkimuksen mukaan EU:n kuluttajat suosivat yhä enemmän rajat ylittävää verkkokauppaa

Vuoden 2017 kuluttajatulostaulun mukaan EU:n kuluttajat tekevät yhä enemmän ostoksia verkossa. Myös kuluttajien luottamus sähköiseen kaupankäyntiin on kasvanut erityisesti tehtäessä ostoksia muista EU-maista

Lue lisää


20.7.2017 Euroopan komissio: Tulliliitto: EU:n tulliviranomaiset takavarikoivat yli 41 miljoonaa väärennettyä tavaraa EU: n rajalla viime vuonna

Euroopan komission tänään julkaisemat luvut osoittavat, että tulliviranomaiset pidättivät yli 41 miljoonaa väärennettyjä tuotteita EU:n ulkorajoilla vuonna 2016. Tavaroiden arvo oli yli 670 miljoonaa euroa

Lue lisää


20.7.2017 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus henkilötiedoista

Ennakkoratkaisupyyntö – Direktiivi 95/46/EY – Henkilötietojen käsittely – Henkilötietojen käsite – Oikeus tutustua omiin koevastauksiin – Korjausmerkinnät

Lue lisää


19.7.2017 Hoitopaikanvalinta.fi: Miten sinne hoitoon oikein pääsee ulkomailla ja muita pohdintoja terveyspalveluista

Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste kysyi kesäkuussa terveyspalvelujen käyttöön liittyviä tietotarpeita ja kokemuksia. Kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa asiakkaiden tarpeita ja toiveita yhteyspisteen viestinnän ja Hoitopaikanvalinta.fi-verkkopalvelun kehittämiseksi

Lue lisää


19.7.2017 Eu:n tuomioistuimen tuomio syrjimättömyydestä

Ennakkoratkaisupyyntö – Työntekijöiden vapaa liikkuvuus – Syrjintäkiellon periaate – Työntekijöiden edustajien valitseminen yrityksen hallintoneuvostoon – Jäsenvaltion lainsäädäntö, jolla rajataan äänioikeus ja vaalikelpoisuus koskemaan ainoastaan sellaisia työntekijöitä, jotka työskentelevät asianomaisen jäsenvaltion alueella

Lue lisää


14.7.2017 Euroopan parlamentti: EU mahdollistaa sokeiden saataville enemmän kirjoja

Uudet säännöt mahdollistavat enemmän sokeiden ja näkövammaisten saataville mukautettuja kirjoja esimerkiksi pistekirjoituksena ja äänikirjoina

Lue lisää


14.7.2017 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus Helsingin hallinto-oikeuden ennakkoratkaisupyyntöön

Ennakkoratkaisupyyntö – Verolainsäädäntö – Yhteisöverotus – Sulautumadirektiivi (direktiivi 90/434/ETY) – Kotimaisen yhtiön ulkomaisen toimipaikan siirto ulkomaiselle yhtiölle – Välitön verotus rajat ylittävässä tilanteessa, kun veroa ei kanneta lainkaan jäsenvaltion sisäisessä tilanteessa – Johdetun oikeuden tutkiminen perusvapauksien avulla – Rinnastettavuus maastapoistumisverotukseen – Välittömän verotuksen oikeasuhteisuus, kun verotaakkaa vähennetään

Lue lisää


12.7.2017 OM: Pienten velkojen käsittelyä koskeva menettely EU:n alueella laajenee

Vähäisiä vaatimuksia koskevaa menettelyä on tähän asti sovellettu rajat ylittäviin riita-asioihin, joissa vaatimuksen arvo on enintään 2 000 euroa. Nyt soveltamisala laajenee kattamaan vaatimukset, joiden arvo on enintään 5 000 euroa.päivänä heinäkuuta

Lue lisää


12.7.2017 Ilta-Sanomat: Ärsyttääkö heti käsiin hajoava elektroniikka? Asia voi kohta muuttua

EU:ssa on alkanut lakivalmistelu, joka tähtää tuotteiden käyttöiän pidentämiseen ja parempaan korjattavuuteen. Vastassa ovat amerikkalaisten ja aasialaisten laitevalmistajien edut

Lue lisää


7.7.2017 Eläketurvakeskuksen blogi: EU:n sosiaaliturvasäännöksiin haetaan muutoksia

Euroopassa liikkuvilla työntekijöillä ja yrittäjillä on usein käsityksenä, että kun lähtee tekemään töitä ulkomaille, sosiaaliturva tulee automaattisesti kotimaasta. Kun olen kotimaani kansalainen ja maksan veroni sinne, mistä muualta kuuluisi sosiaaliturva tulla?

Lue lisää


7.7.2017 Euroopan komissio: Jäsenvaltioilla on vielä parannettavaa EU:n lainsäädännön noudattamisessa

6.7 julkistetussa vuosikertomuksessa Euroopan unionin oikeuden soveltamisen valvonnasta esitetään, miten komissio seurasi ja valvoi EU:n lainsäädännön täytäntöönpanoa vuonna 2016

Lue lisää


6.7.2017 Liikenne- ja viestintäministeriö: EU:n ilmailuasetus tähtää tasapuoliseen kilpailuun

Euroopan komissio on antanut ehdotuksen asetukseksi, jonka tarkoituksena on turvata tasapuolinen kilpailu lentoliikenteessä

Lue lisää


5.7.2017 Liikenne- ja viestintäministeriö: EU:n maantieliikennepaketilla halutaan pitää toimiala kilpailukykyisenä

Euroopan komission maantieliikennettä koskevissa asetuksissa linjataan muun muassa tiemaksuista, liikenteen markkinoille pääsystä ja työaikaa koskevista säädöksistä

Lue lisää


5.7.2017 Euroopan komissio parantaa EU:n tietojärjestelmien yhteentoimivuutta

Komissio haluaa varmistaa EU:n sisäiseen turvallisuuteen ja rajaturvallisuuteen liittyvien tietojärjestelmien yhteentoimivuuden ja korjata niiden puutteita. Se on esitellyt parannustoimia seitsemännessä turvallisuusunionia koskevassa raportissa, joka julkaistiin 16.5.2017. Eurooppa-neuvosto ilmaisi tukensa näille toimille 22.–23.6.2017 pitämässään kokouksessa

Lue lisää


4.7.2017 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus Uberin tarjoamista palveluista

Ennakkoratkaisupyyntö – Tekninen määräys – Käsite – Ilmoittamisvelvollisuus – Seuraamus – Yksityisiä vastaan ei voida vedota – Järjestelmä, jolla asiakkaita saatetaan yhteen sellaisten kuljettajien kanssa, jotka eivät ole ammattikuljettajia – UberPop‑sovellus – Direktiivi 2006/123/EY – Soveltamisala – Sen ulkopuolelle jääminen kuljetusalan palveluna

Lue lisää


30.6.2017 EU:n tuomioistuimen tuomio eurooppalaista pidätysmääräystä koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa – Puitepäätös 2002/584/YOS – Eurooppalainen pidätysmääräys ja jäsenvaltioiden väliset luovuttamismenettelyt – Harkinnanvaraiset kieltäytymisperusteet – 4 artiklan 6 alakohta – Täytäntöönpanojäsenvaltion sitoumus panna rangaistus täytäntöön kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti – Täytäntöönpano – Yhdenmukaista tulkintaa koskeva velvollisuus

Lue lisää


30.6.2017 Euroopan komissio: Rahanpesua, veronkiertoa ja terrorismin rahoitusta torjuvat uudet tehokkaammat EU-säännöt

Neljäs rahanpesunvastainen direktiivi on 26.6 tullut osaksi EU-maiden kansallista lainsäädäntöä

Lue lisää


28.6.2017 OM: Eurooppalainen tutkintamääräys voimaan heinäkuun alussa

Laki rikosasioita koskevasta eurooppalaisesta tutkintamääräyksestä tulee voimaan 3.7.2017. Uudella lailla pannaan kansallisesti täytäntöön EU-direktiivi, jossa on kyse todisteiden hankkimiseen rikosasioissa liittyvästä oikeusapumenettelystä EU:n jäsenvaltioiden välillä

Lue lisää


27.6.2017 Euroopan komissio: Kilpailunrajoitukset: Googlelle 2,42 miljardin euron sakot hakukoneen markkina-aseman väärinkäytöstä ja oman hintavertailupalvelun suosimisesta hakutuloksissa

Googlea vaaditaan nyt sakon uhalla lopettamaan sääntöjenvastainen käytäntö 90 päivän kuluessa. Sakot voivat olla jopa 5 prosenttia sen Alphabet-emoyhtiön keskimääräisestä maailmanlaajuisesta päivittäisestä liikevaihdosta

Lue lisää


27.6.2017 Euroopan unionin neuvosto: Kuluttajansuoja digitaaliaikana: EU:n puheenjohtajamaa sopi parlamentin kanssa EU:n laajuisen yhteistyön vahvistamisesta

Puheenjohtajamaa Malta pääsi Euroopan parlamentin edustajien kanssa alustavaan sopimukseen yhteistyön vahvistamisesta kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten välillä

Lue lisää


22.6.2017 EU:n tuomioistuimen tuomio rokotetta koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Direktiivi 85/374/ETY – Tuotevastuu – 4 artikla – Lääkelaboratoriot – Hepatiitti B:tä vastaan annettava rokote – MS-tauti – Näyttö rokotteen puutteellisesta turvallisuudesta sekä puutteellisuuden ja aiheutuneen vahingon välisestä syy-yhteydestä – Todistustaakka – Todistuskeinot – Tieteellisen yksimielisyyden puuttuminen – Tosiseikkojen osalta toimivaltaisen tuomioistuimen arvioitavaksi esitetyt vakavasti otettavat, täsmälliset ja yhtäpitävät indisiot – Hyväksyttävyys – Edellytykset

Lue lisää


22.6.2017 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus lainsäädännön lähentämistä koskevassa asiassa

Valtion ilmentymän määrittely jäsenvaltion vastuun toteamiseksi direktiivin asianmukaisen täytäntöönpanon laiminlyönnistä – Edellytykset, joiden on täytyttävä, jotta yksityinen elin voidaan katsoa valtion ilmentymäksi

Lue lisää


22.6.2017 Euroopan komissio esittää uusia avoimuussääntöjä verosuunnittelun alalla toimiville välittäjille

Euroopan komissio on 21.6 ehdottanut uusia tiukkoja avoimuussääntöjä asiakkailleen verosuunnittelupalveluja tarjoaville veroneuvojille, kirjanpitäjille, pankeille, asianajajille ja muille välittäjille

Lue lisää


21.6.2017 Euroopan unionin neuvosto: Lyhytaikaisten Schengen-viisumien yhtenäinen kaava: neuvosto hyväksyi asetuksen viisumitarran turvaominaisuuksien päivittämisestä

Neuvosto hyväksyi 20. kesäkuuta 2017 asetuksen yhtenäisestä viisumin kaavasta annetun asetuksen (EY) N:o 1683/95 muuttamisesta

Lue lisää


20.6.2017 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus turvapaikkapolitiikkaa koskevassa asiassa

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue – Asetuksen (EU) N:o 604/2013 tulkinta – Vastaanottopyyntöjä koskeva 21 artiklan 1 kohta – Vastaanottopyynnön tekemiselle asetetut määräajat – Ajankohta, jona kansainvälistä suojelua koskeva hakemus on jätetty 20 artiklan 2 kohdan mukaan – Ajankohta, josta 21 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu määräaika alkaa kulua – Kysymys siitä, kattaako 27 artiklan 1 kohdan mukainen oikeus hakea muutosta siirtopäätökseen tai sen uudelleen käsittelyä 21 artiklan 1 kohdassa asetettujen määräaikojen noudattamatta jättämisen

Lue lisää


20.6.2017 Euroopan komissio: Kotouttaminen: Uusi taitoprofiilityökalu, jolla helpotetaan muiden kuin EU-kansalaisten integroitumista työmarkkinoille

Euroopan komissio julkaisee tänään YK:n maailmanlaajuisen pakolaispäivän kunniaksi EU:n taitoprofiilityökalun kolmansien maiden kansalaisille

Lue lisää


15.6.2017 Viestintävirasto: Verkkovierailu halpenee Euroopassa 15.6.2017 - Maksat joko vain kotimaan hinnan tai sen lisäksi pienen lisämaksun

Uuden EU:n sääntelyn perusteella verkkovierailupalveluista maksetaan lähtökohtaisesti vain sama hinta kuin kotimaassa (RLAH = Roam-Like-At-Home). Periaatteena on, että erillisiä lisämaksuja ei peritä silloin, kun kyse on ajoittaisesta matkustelusta

Lue lisää


15.6.2017 Euroopan unionin neuvosto: Oleskelulupien yhtenäinen kaava: sopu kortin turvaominaisuuksien päivittämisestä vahvistettu neuvostossa

EU-suurlähettiläät vahvistivat neuvoston puolesta 15. kesäkuuta 2017 Euroopan parlamentin kanssa aikaansaadun epävirallisen yhteisymmärryksen ehdotuksesta asetukseksi, jolla muutetaan asetusta (EY) N:o 1030/2002 kolmansien maiden kansalaisten oleskeluluvan yhtenäisestä kaavasta

Lue lisää


14.6.2017 EU:n tuomioistuimen tuomio kuluttajansuojaa koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Kuluttajansuoja – Vaihtoehtoiset riidanratkaisumenettelyt – Direktiivi 2008/52/EY – Direktiivi 2013/11/EU – 3 artiklan 2 kohta – Kuluttajien vastustus menettelyssä, jossa luottolaitos on vaatinut maksamismääräystä – Oikeus saada asiansa käsitellyksi tuomioistuimissa – Kansallinen lainsäädäntö, jossa säädetään sovittelumenettelyn käyttö pakolliseksi – Velvollisuus käyttää asianajajaa avustajana – Kanteen tutkittavaksi ottamisen edellytys

Lue lisää


14.6.2017 EU:n tuomioistuimen tuomio: Vastuuta ei voi vierittää käyttäjille myös ylläpito on vastuussa Pirate Bayn kaltaisista palveluista

Ennakkoratkaisupyyntö – Teollis- ja tekijänoikeudet – Direktiivi 2001/29/EY – Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistaminen – 3 artiklan 1 kohta – Yleisölle välittäminen – Käsite – Onlinealusta tiedostojen jakamista varten – Suojattujen tiedostojen jakaminen ilman oikeudenhaltijan lupaa

Lue lisää


9.6.2017 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta

Sosiaalipolitiikka – Direktiivin 2003/88/EY 7 artikla ja oikeus palkalliseen vuosilomaan – Euroopan unionin perusoikeuskirjan 31 artikla kahden yksityisen oikeussubjektin välisissä horisontaalisissa oikeusriidoissa – Palkallista vuosilomaa koskevan oikeuden käyttäminen ei ole mahdollista koko työsuhteen aikana – Jäsenvaltion lainsäädännössä edellytetään työntekijän ensin pitävän lomaa ennen kuin hän voi selvittää, onko hänellä oikeus saada palkkaa – Direktiivin 2003/88 7 artiklan 2 kohta ja oikeus rahalliseen korvaukseen pitämättä jääneestä lomasta työsuhteen päättyessä

Lue lisää


9.6.2017 Euroopan unionin neuvosto: EU-maat ovat perustamassa yhteisen syyttäjäviraston, johon on lähdössä mukaan 20 jäsenmaata

Luxemburgiin sijoittuva syyttäjävirasto eli EPPO saa toimivallan tutkia ja syyttää EU-rahan väärinkäytöksiä tai rikoksia, jotka nakertavat unionin taloutta. Suomi on mukana viraston perustamisessa

Lue lisää


6.6.2017 Tietosuojavaltuutetun toimisto: EU:n tietosuojaviranomaiset valmistelevat tietosuoja-asetusta koskevia ohjeita

EU:n tietosuojaviranomaiset kokoontuvat Brysseliin WP29-tietosuojatyöryhmän kokoukseen 7.‒8. kesäkuuta. Kokouksessa keskustellaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen tulkintaa koskevista ohjeista. Ohjeiden aiheita ovat sertifiointi, profilointi, suostumus, tietojen siirto ja tietoturvaloukkauksista ilmoittaminen

Lue lisää


5.6.2017 Medialiitto: Lehtien ja kirjojen digi-alv etenee Brysselissä

Euroopan komission direktiiviehdotus digitaalisten ja painettujen julkaisujen arvonlisäverosta on saanut Euroopan parlamentin tuen 1.6.2017

Lue lisää


5.6.2017 Euroopan komissio : Verkossa levitettävän vihapuheen torjunta – komission, sosiaalisen median ja kansalaisyhteiskunnan aloitteessa saavutettu edistystä

Vuosi sitten Euroopan komissio ja neljä suurta sosiaalisen median foorumia ilmoittivat käytännesäännöistä, joilla torjutaan verkossa levitettävää laitonta vihapuhetta

Lue lisää


31.5.2017 Euroopan kuluttajakeskus Suomessa: 10 vinkkiä matkojen ostoon ja hintayllätysten välttämiseen verkossa

Euroopan kuluttajakeskukset ovat selvittäneet matkojen varaamista verkossa. Hintojen nousu varausprosessin aikana on yleinen ilmiö etenkin lentoja verkosta ostettaessa

Lue lisää


31.5.2017 EU:n tuomioistuimen tuomio kansalaisuuteen perustuvan syrjinnän kiellosta

Ennakkoratkaisupyyntö – SEUT 45 artikla – Työntekijöiden vapaa liikkuvuus – Velvollisuus rekisteröidä Belgiassa asuvan henkilön omistama ajoneuvo, joka on tarkoitettu käytettäväksi Italiassa

Lue lisää


30.5.2017 Euroopan unionin perusoikeusvirasto: Perusoikeusraportti 2017 valmistunut

Viime vuosikymmenen aikana on hyväksytty uusia perusoikeuksia koskevia lakeja ja menettelyjä sekä perustettu erityiselimiä. Haasteita on kuitenkin edelleen jäljellä

Lue lisää


30.5.2017 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus Euroopan kansalaisuutta koskevassa asiassa

Unionin kansalaisuus – SEUT 21 artikla – Direktiivi 2004/38/EY – Henkilöt, joihin direktiiviä sovelletaan – Unionin kansalainen, joka on saanut vastaanottavan jäsenvaltion kansalaisuuden säilyttäen samalla alkuperäisen kansalaisuutensa – Unionin kansalaisen saaman vastaanottavan jäsenvaltion kansalaisuuden vaikutukset direktiivissä 2004/38 myönnettyihin oikeuksiin – Unionin kansalaisen perheenjäsenen, joka on kolmannen valtion kansalainen, oleskeluoikeus vastaanottavassa jäsenvaltiossa

Lue lisää


29.5.2017 Euroopan komissio pohjustaa EU:n kuluttajalainsäädännön tulevia toimia

Euroopan komissio on tänään esittänyt EU:n kuluttajansuoja- ja markkinasääntöjen analyysin. Raportti toimii perustana parannettaessa sääntelyä kuluttajien ja yritysten kannalta

Lue lisää


29.5.2017 Euroopan unionin neuvosto: Yritysten veronkierto: direktiivi verokohtelun eroavuuksista hyväksytty

EU on ottanut uuden askeleen yritysten veronkierron estämisessä hyväksymällä säännöt, joilla poistetaan verokohtelun eroavuudet suhteessa kolmansien maiden verojärjestelmiin

Lue lisää


22.5.2017 Euroopan komissio: Raportti EU:n perusoikeuskirjan soveltamisesta vuodelta 2016 julkaistu

Lissabonin sopimuksen voimaantullessa 1.12.2009 Eu:n perusoikeuskirjasta tuli oikeudellisesti sitova

Lue lisää


18.5.2017 Euroopan parlamentti: Elokuvia ja tv-sarjoja mahdollista jatkossa katsoa netissä matkoilla EU-maissa

Euroopan parlamentti hyväksyi torstaina uudet säännöt, joiden myötä EU-kansalaiset pystyvät seuraamaan ostamiensa nettipalveluiden tarjoamia elokuvia tai TV-sarjoja matkustaessaan toisessa EU-maassa

Lue lisää


16.5.2017 EU:n tuomioistuimen tuomio verotusta koskevassa asiassa

Direktiivi 2011/16/EU – Hallinnollinen yhteistyö verotuksen alalla – 1 artiklan 1 kohta – 5 artikla – Kolmannelle osoitettu tietopyyntö – Kieltäytyminen vastaamasta – Seuraamus – Pyydettyjen tietojen ennalta arvioidun olennaisuuden käsite – Pyynnön vastaanottavan viranomaisen suorittama valvonta – Tuomioistuinvalvonta – Laajuus – Euroopan unionin perusoikeuskirja – 51 artikla – Unionin oikeuden soveltaminen – 47 artikla – Oikeus tehokkaaseen oikeussuojaan tuomioistuimissa – Tuomioistuimen ja kolmannen oikeus tutustua tietopyynnön esittäneen viranomaisen pyyntöön

Lue lisää


16.5.2017 OM: Euroopan unionin tuomioistuin vierailee Suomessa

Luxemburgissa sijaitseva unionin tuomioistuin vierailee Suomessa 21.-24. toukokuuta 2017 tuomioistuimen presidentin Koen Lenaertsin johdolla. Unionin tuomioistuin käyttää ylintä lainkäyttövaltaa Euroopan unionissa

Lue lisää


12.5.2017 Euroopan unionin neuvosto: Schengen-alue: neuvosto suosittaa enintään puolen vuoden jatkoa sisärajavalvontaan

Neuvosto hyväksyi 11. toukokuuta 2017 täytäntöönpanopäätöksen, jossa suositellaan väliaikaisen sisärajavalvonnan jatkamista poikkeuksellisissa olosuhteissa

Lue lisää


12.5.2017 Yle.fi: Teetkö verottomia ostoksia verkossa? Et tee enää tulevaisuudessa

Kaikki verottomat verkkokauppaostokset jäävät historiaan, jos EU:n uusi direktiivi menee läpi. Myös Ahvenanmaan asema verottoman verkkokaupan postittajana murenisi

Lue lisää


11.5.2017 EU:n tuomioistuimen tuomio lentoliikennettä koskevassa asiassa

Lentoliikenteen harjoittajan, joka ei voi osoittaa, että matkustajalle on ilmoitettu hänen lentonsa peruuttamisesta yli kaksi viikkoa ennen aikataulun mukaista lähtöaikaa, on maksettava matkustajalle korvaus

Lue lisää


11.5.2017 Euroopan unionin neuvosto päätti EU:n Istanbulin yleissopimuksen allekirjoittamisesta

Istanbulin sopimus koskee naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemistä ja torjumista

Lue lisää


10.5.2017 Euroopan komissio: Digitaaliset sisämarkkinat: komissio kehottaa hyväksymään avainehdotukset nopeasti ja kartoittaa tulevaisuuden haasteita

Toimikautensa puolivälin saavuttanut Euroopan komissio on tänään julkaissut digitaalisten sisämarkkinoiden strategiansa välikatsauksen. Komissio on tehnyt keskeiset lainsäädäntöehdotukset ja toivoo niille nyt ripeää käsittelyä Euroopan parlamentissa ja neuvostossa

Lue lisää


10.5.2017 Eu:n tuomioistuimen tuomio Euroopan kansalaisuutta koskevassa asiassa

Unionin kansalaisuus – SEUT 20 artikla – Sosiaaliavustuksen ja lapsilisän saamisen edellytykseksi asetettu oikeus oleskella jäsenvaltiossa – Kolmannen maan kansalainen, joka vastaa alaikäisen lapsensa, joka on kyseisen jäsenvaltion kansalainen, päivittäisestä ja tosiasiallisesta huollosta – Kolmannen maan kansalaisen velvollisuus osoittaa, ettei toinen vanhempi, joka on mainitun jäsenvaltion kansalainen, kykene huolehtimaan lapsesta – Oleskeluoikeuden epääminen, minkä johdosta lapsi voi joutua lähtemään jäsenvaltion tai jopa unionin alueelta

Lue lisää


5.5.2017 SM: EU:n asedirektiivi aiheuttaa muutoksia ampuma-aselakiin

Sisäministeriö on käynnistänyt hankkeen, jonka avulla EU:n ampuma-asedirektiivi pannaan täytäntöön Suomessa. Direktiivi edellyttää muutoksia ainakin ampuma-aselakiin ja tarvittaessa myös lakiin vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta

Lue lisää


5.5.2017 EU:n tuomioistuimen tuomio lentoliikennettä koskevassa asiassa

Asetus (EY) N:o 261/2004 – 5 artiklan 3 kohta – Matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettava korvaus – Soveltamisala – Korvausvelvollisuudesta vapautuminen – Lentokoneen ja linnun yhteentörmäys – Käsite ”poikkeukselliset olosuhteet” – Käsite ”kohtuulliset toimenpiteet” poikkeuksellisen olosuhteen tai tällaisen olosuhteen seurausten ehkäisemiseksi

Lue lisää


3.5.2017 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus Högsta förvaltningsdomstolenin ennakkoratkaisupyynnöstä (korkein hallinto-oikeus, Ruotsi)

Siirtotyöläisten ja heidän perheenjäsentensä sosiaaliturva – Asetus (ETY) N:o 1408/71 – 46 artiklan 2 kohta – 47 artiklan 1 kohdan d alakohta – 50 artikla – Takuueläke – Eläkeoikeuksien laskeminen – Laskentaperuste – Pro rata ‑laskenta – Teoreettinen määrä

Lue lisää


3.5.2017 Euroopan kuluttajakeskus Suomessa: Kiinalaiset verkkokaupat ja lentomatkustamisen termit

Moni tilaa nykyään tuotteita verkkokaupoista Kiinassa. Euroopan kuluttajakeskuksen uutiskirjeessä 2/2017 annetaan neuvoja, kuinka toimia, jos sinulla on ongelma Kiinasta tilatun tuotteen kanssa

Lue lisää


28.4.2017 Euroopan komissio: Komissiolta uusi ohjeasiakirja, jonka avulla kansalaiset voivat helpommin saattaa ympäristöön liittyvät tapaukset kansallisten tuomioistuinten käsiteltäväksi

Jos viranomaiset eivät noudata ympäristölainsäädäntöön perustuvia oikeuksia ja velvoitteita, yleisö voi saattaa ne vastuuseen

Lue lisää


27.4.2017 Euroopan komissio esittelee Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin

Oikeudenmukaisemman ja sosiaalisesti vahvemman Euroopan rakentaminen on nykyisen komission keskeinen tavoite

Lue lisää


27.4.2017 Euroopan komission huhtikuun kooste rikkomuspäätöksistä: Suomelle huomautus jätedirektiivin täytäntöönpanosta

Komissio on tänään lähettänyt Suomelle EU:n rikkomusmenettelyyn kuuluvan ns. perustellun lausunnon jätedirektiivin vaatimusten puutteellisesta sisällyttämisestä Suomen lainsäädäntöön

Lue lisää


25.4.2017 Euroopan unionin neuvosto: EU tehostaa ampuma-aseiden hankinnan ja hallussapidon valvontaa

Neuvosto hyväksyi 25. huhtikuuta 2017 aseiden hankinnan ja hallussapidon valvontaa koskevan direktiivin, jolla tarkistetaan ja täydennetään direktiiviä 91/477/ETY

Lue lisää


24.4.2017 Euroopan kuluttajakeskus Suomessa: EU-kuluttajaviranomaiset löysivät harhaanjohtavaa markkinointia matkavaraussivustoilta

Kuluttajat tekevät yhä useammin hotelli- ja lentovarauksia verkossa, mutta samaan aikaan kuluttajilla on yhä enemmän ongelmia verkossa toimivien matkustamiseen liittyvien palveluiden kanssa

Lue lisää


24.4.2017 Eduskunta: Brysselin asiantuntijan katsaus: EU ja oikeusvaltioperiaate

​Oikeusvaltioperiaate on yksi EU:n perussopimusten mukaisista perusarvoista, joten EU edellyttää kaikilta jäsenmailtaan sitoutumista siihen ja pyrkii levittämään sitä myös omien rajojensa ulkopuolelle

Lue lisää


21.4.2017 Tietosuojavaltuutettu: Tietosuojaa koskevasta vaikutusten arvioinnista tarkentavia ohjeita

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan vaikutusten arviointia on tehtävä, kun henkilötietojen käsittelyyn kohdistuu korkea riski

Lue lisää


20.4.2017 Euroopan komissio: EU:n oikeusalan tulostaulu 2017: Oikeuslaitokset tehostuvat, mutta haasteita on edelleen

Euroopan komissio julkaisi 10.4.17 EU:n oikeusalan tulostaulun 2017. Siinä esitetään vertaileva yleiskatsaus EU:n jäsenvaltioiden oikeuslaitosten toimivuudesta, laadusta ja riippumattomuudesta

Lue lisää


20.4.2017 Tietosuojavaltuutettu: Tietosuojavastaavaa, valvontaviranomaista ja tietojen siirrettävyyttä koskevat ohjeet päivitetty

EU:n tietosuojavaltuutetuista koostuva WP29-tietosuojatyöryhmä julkaisi kokouksessaan 5. huhtikuuta päivitetyt ohjeet tietosuojavastaavien toimenkuvasta, johtavasta valvontaviranomaisesta ja rekisteröidyn oikeudesta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Lue lisää


18.4.2017 Euroopan komissio: Komissio esittää ensisijaisia toimia kaikkien lasten suojelemiseksi muuttoliikkeen yhteydessä

Viimeksi kuluneiden kahden vuoden aikana EU:hun on saapunut yhä enemmän lapsia, joista monet ovat tulleet ilman perhettään

Lue lisää


7.4.2017 EU:n tuomioistuimen tuomio yhteisön oikeuden periaatteista

Rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumaton yhdenvertainen kohtelu – Direktiivi 2000/43/EY – 2 artiklan 2 kohdan a ja b alakohta – Luottolaitos, joka vaatii moottoriajoneuvon ostamista varten lainaa hakevilta henkilöiltä, jotka ovat todistaneet henkilöllisyytensä ajokortillaan, jossa heidän syntymämaanaan mainitaan muu kuin Euroopan unionin tai Euroopan vapaakauppajärjestön jäsenvaltio, henkilöllisyydestä lisätodistusta eli jäljennöstä passista tai oleskeluluvasta

Lue lisää


7.4.2017 Euroopan parlamentti: Roaming-maksujen loppu: viimeiset esteet poistettu

Mepit poistivat viimeiset esteet roaming-lisämaksujen lakkauttamisen tieltä torstaina

Lue lisää


6.4.2017 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus Korkeimman oikeuden ennakkoratkaisupyynnöstä

Ennakkoratkaisupyyntö – Direktiivi 2003/88/EY – 17 artikla – Täysin jäsenvaltion sisäinen tilanne – Työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelu – Työajan järjestäminen – Työntekijät, jotka toimivat lapsikylävanhempien sijaisina näiden poissa ollessa työnantajanaan lastensuojeluyhdistys, joka järjestää kuntien huostaan ottamille lapsille perheenomaista huoltoa ja hoitoa lapsikylissä

Lue lisää


6.4.2017 Euroopan komissio: Lääkinnällisiä laitteita koskevat uudet EU-säännöt potilasturvallisuuden parantamiseksi ja terveydenhuollon nykyaikaistamiseksi

Komissio on tyytyväinen siihen, että sen vuonna 2012 ehdottamat kaksi asetusta, joista toinen koskee lääkinnällisiä laitteita yleensä ja toinen erityisesti in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettuja lääkinnällisiä laitteita (IVD-laitteet), on hyväksytty.

Lue lisää


5.4.2017 EU:n tuomioistuimen tuomio opiskelijan viisumiasiassa

Kansalliset viranomaiset voivat yleiseen turvallisuuteen liittyvistä syistä kieltäytyä myöntämästä Iranin kansalaiselle, jolla on tutkintotodistus yliopistosta, johon on kohdistettu rajoittavia toimenpiteitä, viisumia tietoturvallisuuden kaltaisella arkaluonteisella alalla tapahtuvaa opiskelua varten

Lue lisää


5.4.2017 Euroopan unionin neuvosto: Euroopan syyttäjänvirasto: 16 jäsenmaata torjumaan yhdessä EU:n budjettiin kohdistuvia petoksia

16 jäsenmaata ilmoitti EU:n kolmelle toimielimelle aikomuksestaan aloittaa tiivistetty yhteistyö Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) perustamiseksi

Lue lisää


31.3.2017 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus henkilötietojen käytöstä veronkannon yhteydessä

Ennakkoratkaisupyyntö – Henkilötietojen käsittely – Perusoikeuksien suoja – Oikeudenkäyntiä edeltävän menettelyn tarpeellisuus – Veropetosten torjuntaa varten laadittu luettelo henkilötiedoista – Luettelon hyväksyminen todisteeksi – Vilpittömän yhteistyön periaate – Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön välinen suhde

Lue lisää


29.3.2017 Verohallinnon ohje : Säästödirektiivi (2003/48/EY)

Ohje korvaa aikaisemman samannimisen diarioimattoman ohjeen Säästödirektiivi (2003/48/EY) sekä 17.1.2011 annetun ohjeen ”Täydentävä ohje: säästödirektiivin mukainen ilmoittamisvelvollisuus sijoitusrahaston kautta saadun koron osalta”.

Lue lisää


28.3.2017 Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA): Turvapaikkaa hakevat LGBTI henkilöt eivät saa riittävää tukea

FRA:n uudessa raportissa käsitellään kotimaistaan vainoa paenneiden LGBTI henkilöiden ongelmia turvapaikanhakijoina EU:ssa

Lue lisää


24.3.2017 Euroopan komissio: Ratkaisuja verkkokaupan kuluttajariitoihin: uudelle riidanratkaisufoorumille yli 24 000 kuluttajavalitusta ensimmäisen toimintavuoden aikana

Euroopan komissio avas verkkovälitteisen riidanratkaisun foorumin, ODR-sivuston, 15. helmikuuta 2016

Lue lisää


23.3.2017 Euroopan komissio: Euroopan komissio ja jäsenmaiden kuluttajaviranomaiset kehottavat sosiaalisen median yrityksiä noudattamaan EU:n kuluttajansuojasääntöjä

EU:n kuluttajaviranomaiset ja -järjestöt ovat saaneet yhä enemmän valituksia kuluttajilta, jotka ovat joutuneet petoksen tai huijauksen kohteeksi käyttäessään sosiaalisen median sivustoja tai joihin on sovellettu EU:n kuluttajalainsäädännön vastaisia palvelusopimusehtoja

Lue lisää


22.3.2017 Euroopan unionin neuvosto: Merimatkustuksesta EU:ssa turvallisempaa digitaalisella matkustajien rekisteröinnillä: neuvoston kanta vahvistettu

EU on digitalisoimassa laivamatkustajien rekisteröintiä. Sillä varmistetaan, että onnettomuuden sattuessa matkustajatiedot ovat heti etsintä- ja pelastuspalveluiden saatavilla

Lue lisää


22.3.2017 EU:n tuomioistuimen tuomio tiedonsaantioikeudesta rikosoikeudellisissa menettelyissä

Oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa – Direktiivi 2012/13/EU – Tiedonsaantioikeus rikosoikeudellisissa menettelyissä – Oikeus saada tietoja syytteestä – Rangaistusmääräyksen tiedoksi antaminen – Menettelytavat – Velvollisuus nimetä asiamies – Syytetty, joka ei asu kyseisessä valtiossa ja jolla ei ole pysyvää kotipaikkaa – Määräaika rangaistusmääräyksen vastustamiseksi alkaa kulua asiamiehelle tehdystä tiedoksiannosta lähtien

Lue lisää


17.3.2017 EU:n tuomioistuimen tuomio numerotiedotus- ja puhelinluettelopalveluita koskevassa asiassa

Sähköiset viestintäverkot ja ‑palvelut – Direktiivi 2002/22/EY – 25 artiklan 2 kohta – Numerotiedotus- ja puhelinluettelopalvelut – Direktiivi 2002/58/EY – 12 artikla – Tilaajaluettelot – Tilaajia koskevien henkilötietojen asettaminen saataville yleisesti saatavilla olevien numerotiedotus- ja puhelinluettelopalvelujen tarjoamista varten – Tilaajan suostumus – Erottelu sen mukaan, missä jäsenvaltiossa yleisesti saatavilla olevat numerotiedotus- ja puhelinluettelopalvelut tarjotaan – Syrjintäkiellon periaate

Lue lisää


16.3.2017 Eduskunnan kirjastossa on koottu tietopaketti kausityödirektiivin ja ICT-direktiivin täytäntöönpanosta

Eduskunnan kirjaston lakihankeen tietopakettiin (LATI) on koottuna tietoa lainvalmistelun vaiheista, kansainvälistä vertailua sekä aiheeseen liittyvää kirjallisuutta

Lue lisää


16.3.2017 Euroopan komissio: EU:n kuluttajien suojeleminen – verkon markkinapaikat yhteistyöhön vaarallisten tuotteiden poistamiseksi EU:n markkinoilta

Euroopan komissio esitteli tänään uusimman raporttinsa vaarallisia tuotteita koskevasta nopeasta hälytysjärjestelmästä

Lue lisää


14.3.2017 EU:n tuomioistuimen tuomio yhteisön oikeuden periaatteista

Sosiaalipolitiikka – Direktiivi 2000/78/EY – Yhdenvertainen kohtelu – Uskontoon tai vakaumukseen perustuva syrjintä – Todellinen ja ratkaiseva työhön liittyvä vaatimus – Käsite – Asiakkaan toivomus siitä, ettei palveluita suorittaisi työntekijä, joka käyttää islamilaista huivia

Lue lisää


14.3.2017 Euroopan parlamentti: Uuden asedirektiivin tavoitteena estää aseiden päätymistä vääriin käsiin

Uudet säännöt tiukentavat paukkupatruuna-aseiden ja puutteellisesti deaktivoitujen aseiden valvontaa. Tällaisia aseita käytettiin esimerkiksi Pariisin terrori-iskuissa

Lue lisää


10.3.2017 EU:n tuomioistuimen tuomio eurooppalaisesta täytäntöönpanoperusteesta

Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa – Asetus (EY) N:o 805/2004 – Riitauttamattomia vaatimuksia koskeva eurooppalainen täytäntöönpanoperuste – Eurooppalaiseksi täytäntöönpanoperusteeksi vahvistamisen edellytykset – Käsite ”tuomioistuin” – Julkinen notaari, joka on antanut täytäntöönpanomääräyksen ”todistusvoimaisen asiakirjan” perusteella – Virallinen asiakirja

Lue lisää


9.3.2017 EU:n tuomioistuimen tuomio lainsäädännön lähentämistä koskevassa asiassa

Henkilötiedot – Yksilöiden suojelu henkilötietojen käsittelyssä – Direktiivi 95/46/EY – 6 artiklan 1 kohdan e alakohta – Yhtiörekisterissä julkaistavat tiedot – Ensimmäinen direktiivi 68/151/ETY – 3 artikla – Kyseisen yhtiön purkautuminen – Ulkopuolisten henkilöiden näiden tietojen saamista koskevan oikeuden rajoittaminen

Lue lisää


9.3.2017 EU:n tuomioistuimen tuomio palvelujen tarjoamisen vapautta koskevassa asiassa

Asianajajien palvelujen tarjoamisen vapaus – Jäsenvaltioiden oikeus varata tietyille asianajajaryhmille oikeus laatia virallisia asiakirjoja, joilla perustetaan tai siirretään kiinteään omaisuuteen kohdistuvia oikeuksia – Jäsenvaltion lainsäädäntö, jonka mukaan notaarin on todistettava kiinteistörekisteriin kirjaamista koskevan hakemuksen allekirjoitus oikeaksi

Lue lisää


9.3.2017 Eduskunta: Suuri valiokunta tukee Suomen osallistumista jatkoneuvotteluihin Euroopan syyttäjänviraston perustamiseksi

Suuri valiokunta päätti 9.3.17 yksimielisesti tukea Suomen osallistumista Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) perustamisesta käytäviin jatkoneuvotteluihin

Lue lisää


8.3.2017 Eu:n tuomioistuimen tuomio verotusta koskevassa asiassa

Yhdenvertaisen kohtelun periaate ei ole esteenä sille, että sähköisesti toimitetut digitaaliset kirjat, lehdet ja aikakausilehdet suljetaan alennetun arvonlisäverokannan soveltamisen ulkopuolelle

Lue lisää


8.3.2017 Eu:n tuomioistuimen tuomio viisumin myöntämisestä humanitaarisista syistä tai kansainvälisten velvoitteiden vuoksi

Asetus (EY) N:o 810/2009 – 25 artiklan 1 kohdan a alakohta – Alueellisesti rajoitettu viisumi – Viisumin myöntäminen humanitaarisista syistä tai kansainvälisten velvoitteiden vuoksi – Kansainvälisten velvoitteiden käsite – Euroopan unionin perusoikeuskirja – Yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi – Geneven yleissopimus – Ei velvollisuutta viisumin myöntämiseen tilanteessa, jossa perusoikeuskirjan 4 ja/tai 18 artiklan rikkomisen vaara on todellinen

Lue lisää


3.3.2017 EU:n tuomioistuimen tuomio kuluttajansuojaa koskevassa asiassa

Direktiivi 2011/83/EU – 21 artikla – Puhelinviestintä – Elinkeinonharjoittajalla oleva puhelinlinja, jonka välityksellä kuluttaja saa häneen yhteyden tehtyyn sopimukseen liittyvissä asioissa – Perushintaa suurempia kuluja koskeva kielto – Perushinnan käsite

Lue lisää


1.3.2017 EU:n tuomioistuimen tuomio internetin välityksellä lähetettävistä televisio-ohjelmista

Ennakkoratkaisupyyntö – Direktiivi 2001/29/EY – Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistaminen tietoyhteiskunnassa – 9 artikla – Yleisradiopalvelujen pääsy kaapeliverkkoihin – Käsite ”kaapeli” – Tilanne, jossa kolmas lähettää edelleen internetissä kaupallisen televisiolähetystoiminnan harjoittajien lähetyksiä – Suoratoisto (live streaming)

Lue lisää


1.3.2017 Ympäristöministeriö: Uusi tietopaketti luontodirektiivin lajeista julkaistu

Ympäristöministeriö on julkaissut laajan tietopaketin, joka kattaa Suomessa esiintyvät Euroopan unionin luontodirektiivin liitteen IV lajit lepakoita lukuun ottamatta

Lue lisää


28.2.2017 EU:n tuomioistuin: Oikeudenkäyntitilastot 2016: Kansalaisia hyödyttävä oikeudenkäyntien keston lyheneminen jatkuu

Vuonna 2016 ratkaistuja asioita oli 1628. Vuosi 2016 oli unionin virkamiestuomioistuimen viimeinen olemassaolovuosi

Lue lisää


23.2.2017 STM: Komissiolta ehdotus jäsenmaiden sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisen uudistamisesta

Hallitus on tänään lähettänyt eduskunnalle tiedoksi komission 13. joulukuuta 2016 antaman ehdotuksen Euroopan unionin jäsenmaiden sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta

Lue lisää


23.2.2017 SM: Komissio ehdottaa palautuspäätösten sisällyttämistä Schengenin tietojärjestelmään

Valtioneuvosto antoi 23.2. eduskunnalle kirjelmän Euroopan komission ehdotuksista Schengenin tietojärjestelmän (SIS) muuttamisesta

Lue lisää


22.2.2017 Euroopan unionin perusoikeusvirasto: Lapsiystävällinen oikeus: Raportti lapsen näkökulmasta

Raportin mukaan oikeudenkäynneissä mukana oleva lapset kokevat pelkoa, huomiotta jättämistä ja huonoa perehdyttämistä. Raporttia varten lapsilta eri EU:n jäsenvaltioista kysyttiin kokemuksia ja näkemyksiä

Lue lisää


21.2.2017 VM: EU täydentää lainsäädäntöä veronkierron torjunnasta

EU-maiden valtiovarainministerit pääsivät tiistaina 21. helmikuuta sopuun siitä, että direktiiviä veronkiertämisen torjunnasta täydennetään. Uudella lainsäädännöllä on tarkoitus estää se, että yritykset välttävät veroja hyödyntämällä verokohtelun eroavuuksia eri maiden välillä

Lue lisää


21.2.2017 OM: Miten valmistautua EU:n tietosuoja-asetukseen?

Yleinen tietosuoja-asetus on tullut voimaan 24.5.2016 ja sen soveltaminen alkaa 25.5.2018. Henkilötietojen käsittelyn tulee olla yleisen tietosuoja-asetuksen mukaista toukokuussa 2018

Lue lisää


17.2.2017 EU:n tuomioistuimen tuomio tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa

Ennakkoratkaisupyyntö – Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa – Toimivalta vanhempainvastuuta koskevissa asioissa – Asetus (EY) N:o 2201/2003 – 8–15 artikla – Toimivalta elatusvelvoitteita koskevissa asioissa – Asetus (EY) N:o 4/2009 – 3 artiklan d alakohta – Eri jäsenvaltioiden tuomioistuimien antamat vastakkaiset ratkaisut – Lapsi, joka asuu vakinaisesti äitinsä asuinjäsenvaltiossa – Isän asuinjäsenvaltion tuomioistuimilla ei ole toimivaltaa muuttaa ratkaisua, josta on tullut lainvoimainen ja jonka ne ovat antaneet aikaisemmin lapsen asuinpaikasta, elatusvelvoitteista ja tapaamisoikeuden käyttämisestä

Lue lisää


16.2.2017 Euroopan parlamentti: Pakolliset tarkastukset EU:n ulkorajoille pysäyttämään vierastaistelijat

Kaikkien EU:n alueelle saapuvien tai alueelta lähtevien EU:n ja kolmansien maiden kansalaisten tiedot tarkastetaan tietyistä tietokannoista torstaina Euroopan parlamentin hyväksymän asetuksen myötä

Lue lisää


16.2.2017 Euroopan komission Suomen-edustusto: Suomelle huomautus huvivenedirektiivin täytäntöönpanosta

Komissio on lähettänyt Suomelle EU:n rikkomusmenettelyyn kuuluvan ns. perustellun lausunnon huvivenedirektiivin vaatimusten puutteellisesta sisällyttämisestä Suomen lainsäädäntöön

Lue lisää


16.2.2017 EU:n tuomioistuimen tuomio rintaimplantteja koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Teollisuuspolitiikka – Direktiivi 93/42/ETY – Lääkinnällisten laitteiden vaatimustenmukaisuuden valvonta – Valmistajan valtuuttama ilmoitettu laitos – Tämän laitoksen velvollisuudet – Vialliset rintaimplantit – Valmistaminen silikonista – Ilmoitetun laitoksen vastuu

Lue lisää


14.2.2017 Euroopan kuluttajakeskus Suomessa: Valitusmäärät kasvussa – kärjessä tilausansat ja lennot

Kaikkiaan 3900 kuluttajaa otti yhteyttä Euroopan kuluttajakeskuksen Suomen toimipisteeseen vuonna 2016. Yhteydenottoja oli noin 1000 enemmän kuin vuonna 2015

Lue lisää


14.2.2017 EU:n tuomioistuimen lausunto: EU voi oma-aloitteisesti päättää Marrakeshin sopimuksen tarkoittamien julkaistujen teosten saatavuudesta

Marrakeshin sopimus koskee julkaistujen teosten saatavuuden helpottamista sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi

Lue lisää


10.2.2017 Iltalehti: Suomi lähtee mukaan rakentamaan Euroopan syyttäjävirastoa

Yhteisestä syyttäjävirastosta ei ole onnistuttu löytämään yhteisymmärrystä kaikkien jäsenmaiden kesken, mutta asiaa viedään eteenpäin kiinnostuneiden johdolla

Lue lisää


9.2.2017 EU:n tuomioistuimen tuomio turvapaikkapolitiikkaa koskevassa asiassa

Direktiivi 2004/83/EY – Kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelyä pakolaisiksi koskevat vähimmäisvaatimukset – Toissijaista suojelua koskeva hakemus – Sen kansallisen menettelyn lainmukaisuus, jota on noudatettu sellaisen toissijaista suojelua koskevan hakemuksen käsittelyssä, joka on tehty pakolaisaseman myöntämiseksi tehdyn hakemuksen hylkäämisen jälkeen – Oikeus tulla kuulluksi – Laajuus – Oikeus puhutteluun – Oikeus kutsua todistajia ja kuulustella vastapuolen todistajia

Lue lisää


9.2.2017 VM: Komissio ehdottaa kattavampaa valvontaa Euroopan unioniin saapuville tai sieltä poistuville käteisvaroille

Valtioneuvosto on tänään antanut eduskunnalle tiedoksi komission 21.12.2016 antaman ehdotuksen EU:n uudeksi asetukseksi unioniin saapuvien tai sieltä poistuvien käteisvarojen valvonnasta ja nykyisen asetuksen kumoamisesta

Lue lisää


8.2.2017 Euroopan komissio: Digitaaliset sisämarkkinat: EU:n neuvottelijat sopivat uusista säännöistä, joiden ansiosta eurooppalaiset voivat käyttää verkkosisältöään myös matkoilla

Säännöt heijastavat uusia tapoja, joilla eurooppalaiset käyttävät kulttuuri- ja viihdesisältöä matkustaessaan EU:ssa

Lue lisää


8.2.2017 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus viisumin myöntämisestä humanitaarisista syistä

Viisumi on myönnettävä kun on olemassa merkittäviä perusteita uskoa, että viisumin epääminen asettaa kansainvälistä suojelua etsivät henkilöt alttiiksi kidutukselle taikka epäinhimilliselle tai halventavalle kohtelulle

Lue lisää


6.2.2017 Euroopan komissio: Ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon arviointi: EU:n sääntöjen soveltamista jäsenvaltioissa edistävä uusi väline hyödyttää kansalaisia, viranomaisia ja taloutta

Jätehuoltoa, luontoa ja luonnon monimuotoisuutta, ilmanlaatua, vedenlaatua ja vesivarojen hallintaa koskevien EU:n sääntöjen soveltamisen parantaminen

Lue lisää


2.2.2017 SM: Komissio ehdottaa yhteisen matkustajatieto- ja lupajärjestelmän käyttöönottoa EU:ssa

Valtioneuvosto antoi torstaina 2. helmikuuta eduskunnalle kirjelmän Euroopan komission ehdotuksesta ottaa käyttöön Euroopan yhteinen matkustajatieto- ja lupajärjestelmä (ETIAS)

Lue lisää


2.2.2017 Euroopan parlamentti: Mepit vaativat adoptiopäätösten tunnustamista toisissa EU-maissa

Lasten ja heidän perheidensä oikeuksien turvaamiseksi mepit pyytävät komissiota esittämään yhteisiä säädöksiä, joiden myötä kaikkien EU-maiden olisi tunnustettava toisissa EU-maissa tehdyt adoptiopäätökset automaattisesti

Lue lisää


31.1.2017 Eu:n tuomioistuimen tuomio: Turvapaikkahakemus voidaan hylätä, jos hakija on osallistunut terroristiryhmän toimintaan

Ennakkoratkaisupyyntö – Vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuva alue – Turvapaikka – Direktiivi 2004/83/EY – Kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelyä pakolaisiksi koskevat vähimmäisvaatimukset – 12 artiklan 2 kohdan c alakohta ja 12 artiklan 3 kohta – Pakolaisaseman myöntämättä jättäminen – Yhdistyneiden kansakuntien tarkoitusperien ja periaatteiden vastaisten tekojen käsite – Ulottuvuus – Terroristijärjestön johtava jäsen – Terroristiryhmän toimintaan osallistumisesta saatu rikosoikeudellinen tuomio – Tapauskohtainen tarkastelu

Lue lisää


30.1.2017 Euroopan parlamentti: EU:n aselakia päivitetty tukkimaan porsaanreikiä ja suojelemaan laillisia käyttäjiä

Tarkistettu laki kiristää muunneltujen ja riittämättömästi deaktivoitujen aseiden valvontaa

Lue lisää


30.1.2017 Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toimisto julkaisi 24. tammikuuta rekisterinpitäjille suunnatun oppaan EU:n tietosuoja-asetukseen valmistautumisesta

Lue lisää


27.1.2017 Euroopan komissio: Raportti sukupuolten välisestä tasa-arvolainsäädännöstä Euroopassa

Raportti antaa yleiskatsauksen siitä, miten EU: n säännöt saatiin osaksi kansallista lainsäädäntöä vuonna 2016 jäsenvaltioissa ja ehdokasjäsenvaltioissa

Lue lisää


26.1.2017 Euroopan komissio: Schengen-alueen toiminnan normalisointi: Komissio ehdottaa, että neuvosto sallisi jäsenvaltioiden jatkaa väliaikaisia rajatarkastuksia vielä kolmen kuukauden ajan

Euroopan komissio on 25.1 ehdottanut, että neuvosto sallisi jäsenvaltioiden jatkaa väliaikaisia sisärajatarkastuksia vielä kolmen kuukauden ajan joillakin Schengen-alueen sisärajoilla Itävallassa, Saksassa, Tanskassa, Ruotsissa ja Norjassa

Lue lisää


26.1.2017 Euroopan komissio: Katsaus Euroopan unionin kansalaisuuteen vuonna 2017

EU:n kansalaisuutta käsittelevässä katsauksessa esitetään, mitä komissio on tehnyt ja aikoo tehdä EU:n kansalaisuuden edistämiseksi ja vahvistamiseksi

Lue lisää


25.1.2017 Eu:n tuomioistuimen tuomio poliisiyhteistyöstä ja oikeudellinen yhteistyöstä rikosasioissa

Ennakkoratkaisupyyntö – Poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa – Puitepäätös 2002/584/YOS – Eurooppalainen pidätysmääräys – 23 artikla – Määräaika etsityn henkilön luovuttamiselle – Mahdollisuus sopia uudesta luovuttamispäivästä useammin kuin kerran – Etsitty henkilö vastustelee luovuttamista – Ylivoimainen este

Lue lisää


23.1.2017 Euroopan komissio valmistelee Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin seuraavaa vaihetta

Brysselissä meneillään olevassa korkean tason konferenssissa Euroopan komissio ottaa lisäaskeleen kohti Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin perustamista. Asiasta annetaan piakkoin yksityiskohtaisempi ehdotus

Lue lisää19.1.2017 Euroopan komissio: Autonvuokrausyritykset parantavat kuluttajien kohtelua EU:ssa

Viime vuonna 2000 kuluttajaa ilmoitti Euroopan kansallisiin kuluttajakeskuksiin siitä, että verkossa varatut autot olivat lopulta olleet autovuokraamoissa kalliimpia

Lue lisää


17.1.2017 OM: Työryhmä valmistelee EU:n tietosuojadirektiivin täytäntöönpanoa

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan ehdotuksen EU:n tietosuojadirektiivin täytäntöönpanemiseksi

Lue lisää


16.1.2017 Euroopan komissio käynnistää uuden aloitteen työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden parantamiseksi

Euroopan komissio on ryhtynyt toimenpiteisiin työterveyden ja -turvallisuuden edistämiseksi EU:ssa

Lue lisää


12.1.2017 OM: Uusi menettely tehostamaan rajat ylittävää velkojen perintää

Laki eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä tulee voimaan 18.1.2017

Lue lisää


11.1.2017 EU:n tuomioistuimen tuomio oikeudenkäynnin kestosta EU:n yleisessä tuomioistuimessa

EU velvoitettiin korvaamaan yli € 50 000 vahinkoja Gascogne Sack Deutschland ja Gascogne nimisille yrityksille seurauksena oikeudenkäynnin kohtuuttomasta kestosta EU:n yleisessä tuomioistuimessa

Lue lisää


10.1.2017 Euroopan komissio ehdottaa korkeatasoisen yksityisyydensuojan varmistavia sääntöjä kaikkeen sähköiseen viestintään ja päivittää EU:n toimielimiä koskevia tietosuojasääntöjä

Komissio on ehdottanut uutta lainsäädäntöä, jonka tarkoituksena on lujittaa yksityisyyden suojaa sähköisen viestinnän alalla ja luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia

Lue lisää


9.1.2017 Euroopan kuluttajakeskus Suomessa: EU-maiden kuluttajat kohtaavat verkko-ostoksilla edelleen syrjintää asuinpaikkansa perusteella

Kuluttajan asuinpaikka ja kansallisuus rajoittavat edelleen kuluttajien mahdollisuuksia hyödyntää täysin EU:n sisämarkkinoita

Lue lisää


3.1.2017 Euroopan komissio on tyytyväinen veropäätösten avoimuutta koskevien uusien sääntöjen voimaantuloon

Uudet säännöt, joilla varmistetaan, että jäsenvaltioilla on kaikki tarpeelliset tiedot muissa EU-maissa tehdyistä, monikansallisia yrityksiä koskevista veropäätöksistä, ovat tulleet voimaan

Lue lisää
Unohditko tunnukset? Tiedustele: info@asianajajaliitto.fi tai (09) 6866 120


Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje