Euroopan unioni, uutisarkisto 2016

22.12.2016 EU:n tuomioistuimen tuomio: Jäsenvaltiot eivät voi asettaa yleistä tietojen säilyttämisvelvollisuutta sähköisten viestintäpalvelujen tarjoajille

Sähköinen viestintä – Henkilötietojen käsittely – Sähköisen viestinnän luottamuksellisuus – Suoja – Direktiivi 2002/58/EY – 5, 6 ja 9 artikla ja 15 artiklan 1 kohta – Euroopan unionin perusoikeuskirja – 7, 8 ja 11 artikla ja 52 artiklan 1 kohta – Kansallinen lainsäädäntö – Sähköisten viestintäpalvelujen tarjoajat – Liikenne- ja paikkatietojen yleistä ja erotuksetta tapahtuvaa säilyttämistä koskeva velvollisuus – Kansalliset viranomaiset – Oikeus saada tietoja – Ei tuomioistuimen tai riippumattoman hallintoelimen ennakkovalvontaa – Yhteensoveltuvuus unionin oikeuden kanssa

Lue lisää


21.12.2016 SM: EU:n asedirektiivi etenee - ei estä reserviläistoimintaa tai muuta aseharrastamista

EU:n jäsenmaat ovat päässeet yhteisymmärrykseen EU:n ampuma-asedirektiivistä 20.12.2016. Virallista hyväksyntää Euroopan parlamentissa ja neuvostossa odotetaan alkuvuodesta 2017

Lue lisää


21.12.2016 Euroopan komissio: Turvallisuusunioni: Komissio tiukentaa sääntöjä terrorismin rahoituksen torjumiseksi

Euroopan komissio on 21.12 hyväksynyt toimenpiteitä, joilla vahvistetaan EU:n valmiuksia torjua terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden rahoitusta

Lue lisää


19.12.2016 EU:n tuomioistuimen tuomio: Uusperheen lasta voidaan rajojen yli suoritettavan sosiaalisen edun osalta pitää isä- tai äitipuolen lapsena

Tällä alalla lapsi-vanhempisuhdetta ei määritellä oikeudellisesti vaan taloudellisesti siinä mielessä, että sellaisen isä- tai äitipuolen lapsi, joka on siirtotyöläinen, voi vaatia sosiaalista etua, kun kyseinen isä- tai äitipuoli on osallistunut todellakin hänen elatukseensa.

Lue lisää


19.12.2016 OM: Eurooppalaista tutkintamääräystä koskevan direktiivin täytäntöönpano. Lausuntotiivistelmä

Työryhmän mietinnöstä eurooppalaista tutkintamääräystä koskevan direktiivin täytäntöönpano pyydettiin lausuntoa 23 taholta. Lisäksi korkeimmalle oikeudelle varattiin tilaisuus lausua mietinnöstä

Lue lisää


14.12.2016 Euroopan yhteinen turvapaikkajärjestelmä: neuvosto valmis aloittamaan Eurodac-neuvottelut

Neuvosto hyväksyi valtuutuksen neuvotella Euroopan parlamentin kanssa Eurodac-asetuksen uudelleenlaadinnasta

Lue lisää


14.12.2016 Euroopan komissio: Komission ehdotus EU:n sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta perustuu oikeudenmukaisuuteen

Euroopan komissio esitti 13.12 ehdotuksen EU:n sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisen tarkistamisesta

Lue lisää


9.12.2016 Finanssialan Keskusliitto: Rahat sujahtavat kohta salamana tililtä toiselle – Eurooppaankin!

Tilisiirtoja on pian mahdollista tehdä lähes reaaliaikaisesti tililtä toiselle kun eurooppalaiset pankit saavat uuden pikamaksupalvelunsa valmiiksi

Lue lisää


9.12.2016 Euroopan komissio: Kamppailu verkon vihapuhetta vastaan

Ensimmäinen arvio siitä, miten IT-yritykset ovat soveltaneet käytännesääntöjä verkon vihapuheeseen, on valmistunut

Lue lisää


8.12.2016 Euroopan komisssio: Turvallisuusunioni: EU torjuu matkustusasiakirjoihin liittyviä petoksia toimintasuunnitelmalla

Toimintasuunnitelmassa annetaan jäsenvaltioille selkeitä suosituksia matkustusasiakirjoihin liittyvien petosten torjumiseksi ja esitetään kattavat toimenpiteet, jotka komission on määrä toteuttaa

Lue lisää


8.12.2016 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus korkeimman hallinto-oikeuden ennakkoratkaisupyyntöön arvonlisäverotusta koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Verotus – Arvonlisävero – Direktiivi 2006/112/EY – 148 artiklan d alakohta – Palvelujen suoritus – Käsite – Vapautus arvonlisäverosta – Palvelujen suoritukset, jotka suoraan palvelevat avomeriliikenteeseen käytettävien merialusten tai niiden lastin välittömiä tarpeita – Alihankkijoiden välittäjien lukuun suorittamat lastin nostopalvelut

Lue lisää


5.12.2016 Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA): 10 käytännön vinkkiä estämään rajavalvonnan loukkauksia

Euroopan unionin oikeus ja kansainvälinen oikeus kieltää selkeästi palauttamasta ihmisiä paikkoihin, joissa he ovat vaarassa kokea vakavaa haittaa

Lue lisää


1.12.2016 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus alaikäistä lasta koskevasta huolto-oikeudesta, tapaamisoikeudesta sekä elatusvelvoitteiden vahvistamisesta

Asiassa on kyse siitä, minkä maan tuomioistuimella on toimivalta ratkaista päätöksen muuttamista koskeva vaatimus silloin, kun lapsi ei enää asu maassa, jossa päätös on annettu

Lue lisää


1.12.2016 EU tuomioistuin vahvisti Arkadi Rotenbergin varojen jäädyttämisen

The General Court confirms the fund-freezing measures imposed on Mr Arkady Rotenberg for the period 2015-2016 However, it annuls the freezing of funds for the period 2014-2015

Lue lisää


12.10.2016 Tietokoneohjelman kappaleen ostaja saa myydä sen yhdessä lisenssin kanssa edelleen

The initial acquirer of a copy of a computer program, accompanied by an unlimited user licence, may resell that copy and his licence to a new acquirer

Lue lisää


12.10.2016 Italia ei ole toteuttanut rikosvahinkojen korvausvelvoitteita

By failing to guarantee just and appropriate compensation for victims of all violent intentional crimes committed in cross-border situations, Italy has failed to fulfil its obligations under EU law

Lue lisää


20.9.2016 Uusia tuomareita EU-tuomioistuimeen

Ruotsalaistuomariksi asianajaja Ulf Christophe Öberg

Lue lisää


15.9.2016 EUn yleinen tuomioistuin vahvisti Ukrainan entisen johdon varojen jäädytyksen

Judgments in Cases Andriy Klyuyev v Council, Viktor Fedorovych Yanukovych v Council and Oleksandr Viktorovych Yanukovych v Council

Lue lisää


13.9.2016 Alaikäisen EU-kansalaisen yksinhuoltajaa ei voida karkottaa pelkän rikosrekisterin perusteella

EU-tuomioistuin edellyttää karkotusperusteen olevan tällaisessa tapauksessa ulkomaalaisen käytökseen perustuva vakava vaara yhteiskunnan perustavia intressejä kohtaan

Lue lisää


9.9.2016 EU-tuomioistuimen ratkaisu luvattomasti käytetyn sisällön linkittämisestä toiselle verkkosivulle

Jos linkitys tapahtuu epäkaupallisesti ei vastuuta synny, jos linkittäjä ei tiedä laittomuudesta. Kaupallisessa levityksessä tietoisuus oletetaan olevan.

Lue lisää


7.9.2016 Jäsenvaltio ei ole velvollinen antamaan alueellaan unionin kansalaisille samaa suojaa luovuttamista vastaan kuin se antaa omille kansalaisilleen

Jäsenvaltion on kuitenkin ennen luovuttamista annettava etusija tietojenvaihdolle sen jäsenvaltion kanssa, josta henkilö on lähtöisin, ja mahdollistettava, että tämä voi pyytää kansalaisen luovuttamista syytetoimenpiteitä varten

Lue lisää


31.7.2016 Oikeusvaltioperiaateen noudattamistapa Puolassa huolestuttaa komissiota

Puolalle asetettiin määräaika korjausten tekemiseksi

Lue lisää


22.7.2016 Eurooppalaiset asianajajajärjestöt tuomitsevat Turkin tuomarien joukkoirtisanomiset

The CCBE denounces recent mass dismissals of judges in Turkey

Lue lisää


5.7.2016 McDonald's tavaramerkki esti muiden ruokaan liittyvien Mc tai Mac -alkuisten tavaramerkkien rekisteröinnin

Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio asiassa T-518/13. Tekijän- ja teollisoikeudet

Lue lisää


20.6.2016 EUT:n ennakkoratkaisu tuomioistuimen toimivallasta taloudellisen vahingon korvausasiassa

Pääsääntöisesti toimivaltainen tuomioistuin on vastaajan kotipaikan tuomioistuin

Lue lisää


12.6.2016 Tekijänoikeusdirektiivi on esteenä sille, että hyvitys tekijöille teostensa yksityisestä kopioinnista rahoitetaan talousarvioon kuuluvista määrärahoista

Tällaisessa järjestelmässä ei varmisteta, että pelkästään yksityisten kopioiden käyttäjät kattavat viime kädessä hyvityksen kustannukset

Lue lisää


3.6.2016 Ns. raippavero ei ole EU-oikeuden vastainen

Kyseessä on verotusta koskeva asia, joka ei kuulu EU-oikeuden alaan

Lue lisää


3.6.2016 Julkisasiamies Kokott: huivin käyttämisen kielto yrityksissä voi olla sallittu

Työntekijä ilmoitti vastedes käyttävänsä työpaikalla islamilaista huivia. Hänet irtisanottiin, koska G4S-yhtiössä on kiellettyä näkyvien uskonnollisten, poliittisten ja filosofisten tunnusmerkkien kantaminen.

Lue lisää


20.5.2016 Tuleva yhdistetty patenttituomioistuin rekrytoi tuomareita

Haettavana on useita määräaikaisesti täytettäviä koko-aikaisia ja osa-aikaisia tuomarin virkoja. Hakijoilta edellytetään joko oikeustieteellisen tai teknisen alan pätevyyttä.

Lue lisää


11.5.2016 Euroopan unionin tuomioistuin ottaa käyttöön ensimmäisen sovelluksensa älypuhelimille ja tableteille

Euroopan unionin tuomioistuin ottaa tänään käyttöön CVRIA-sovelluksen älypuhelimia ja tabletteja varten. Sovellus toimii sekä iOS- että Android-käyttöjärjestelmässä.

Lue lisää


9.5.2016 EU:n tupakkatuotedirektiivi on pätevä

Unionin tuomioistuimen tuomiot asioissa C-358/14, C-477/14, C-547/14 Puola v. parlamentti ja neuvosto

Lue lisää


10.4.2016 EU:n tietosuoja-asetus tulee yhtenäistämään eurooppalaista tietosuojalainsäädäntöä

Alle 16-vuotiaalla tulee olla vanhempien suostumus käyttäessään sosiaalisen median palveluita, lapsen henkilötietoja ei voi enää käsitellä ilman vanhemman suostumusta.

Lue lisää


7.4.2016 Unionin tuomioistuimen suuren jaoston ratkaisu eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä

Luovutuksen täytäntöönpanoa tulee lykätä jos on olemassa varteenotettava riski epäinhimillisestä tai halventavasta kohtelusta kohdemaan vankilassa

Lue lisää


30.3.2016 Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE): Kuinka kehittynyt tiedonkeruu voi auttaa lopettamaan naisiin kohdistuvan väkivallan

Olemassa olevia tietoja sekä tietoja sukupuoleen perustuvasta väkivallasta löytyy uudesta tilastotietokannasta

Lue lisää


23.3.2016 Euroopan unionin perusoikeusvirasto: LHBT-ihmiset kohtaavat yhä syrjintää kaikkialla EU:ssa

Suomessa ongelmana ovat kielteiset asenteet, paljastuu Euroopan unionin perusoikeusviraston tutkimuksessa

Lue lisää


21.3.2016 Oikeudenkäyntitilastot 2015 : Euroopan unionin tuomioistuimen uusia ennätyksiä tuotteliaisuudessa ja vireille saatettujen asioiden määrässä

Euroopan unionin tuomioistuimen muodostavissa kolmessa tuomioistuimessa saatettiin vuonna 2015 vireille yhteensä 1711 asiaa. Vuonna 2015 ratkaistiin 1755 asiaa

Lue lisää


17.3.2016 EU:n tuomioistuimen tuomio lentoliikennettä koskevassa asiassa

Kansalliset viranomaiset harjoittavat yleistä valvontaa lentomatkustajien oikeuksien turvaamiseksi, mutta niiden velvollisuutena ei ole toimia yksittäistapauksia koskevien valitusten perusteella. Kansallisella lainsäädännöllä voidaan kuitenkin antaa niille tällainen toimivalta

Lue lisää


17.3.2016 OM: Rikosrekisteritietojen vaihtoa halutaan laajentaa EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisiin

Komission direktiiviehdotuksen mukaan EU-valtiot ryhtyisivät vaihtamaan tietoja tehokkaammin EU:n ulkopuolisten kansalaisten jäsenvaltioissa saamista rikostuomioista sekä tallettamaan näiden sormenjäljet

Lue lisää


15.3.2016 OM: EU:n oikeusministerit hyväksyivät terrorismidirektiivin

Direktiivi velvoittaa jäsenvaltiot säätämään rangaistavaksi terroristisessa tarkoituksessa tapahtuvan matkustamisen EU:n ulkopuolelle sekä tällaisten matkojen rahoituksen, järjestämisen ja edistämisen

Lue lisää


15.3.2016 Euroopan kuluttajakeskus Suomessa: ECC-verkosto: Auton osto ulkomailta vaatii tarkkuutta - neuvot kuluttajille

Tutustu Euroopan kuluttajakeskusten verkoston (ECC-Net) julkaisemiin neuvoihin ja maakohtaisiin listoihin ennen kuin riennät hakemaan lupaavaa autolöytöäsi ulkomailta

Lue lisää


10.3.2016 EU:n tuomioistuimen tuomio rahanpesutarkoituksesta

Ennakkoratkaisupyyntö – Rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoitukseen tapahtuvan rahoitusjärjestelmän käytön estäminen – Direktiivi 2005/60/EY – Asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevat toimenpiteet – Direktiivi 2007/64/EY – Maksupalvelut sisämarkkinoilla

Lue lisää


10.3.2016 Euroopan parlamentti: Mepit vahvistavat lasten oikeuksia rikosoikeudellisissa menettelyissä

Mepit tukivat uusia sääntöjä varmistamaan sitä , että lapset, joita epäillään tai syytetään rikoksesta saavat oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin

Lue lisää


8.3.2016 Komissio uudistaa lähetettyjä työntekijöitä koskevaa direktiiviä – kohti syvempiä ja oikeudenmukaisempia eurooppalaisia työmarkkinoita

Euroopan komissio esitteli tänään lähetettyjä työntekijöistä koskevien sääntöjen tarkistukset

Lue lisää


4.3.2016 Eurostat: EU-maihin saapui viime vuonna yli 1,2 miljoonaa turvapaikanhakijaa

Luku on yli kaksinkertainen edelliseen vuoteen verrattuna

Lue lisää


3.3.2016 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus oikeudellisesta yhteistyöstä rikosasioissa

Ennakkoratkaisupyyntö – Poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa – Puitepäätös 2002/584/YOS – Eurooppalainen pidätysmääräys – 8 artiklan 1 kohdan c alakohta – Ennen eurooppalaista pidätysmääräystä annetun ja siitä erillisen kansallisen pidätysmääräyksen puuttumisen seuraus

Lue lisää


3.3.2016 Komissio ja 17 jäsenvaltiota selkeyttävät sääntöjä, jotka koskevat kansainvälisten parien varallisuussuhteita EU:ssa

Komissio on 2.3 antanut ehdotukset säännöistä, joilla selkeytetään kansainvälisten avioparien ja rekisteröityjen parisuhteiden osapuolten varallisuussuhteita

Lue lisää


1.3.2016 EU:n tuomioistuin lausuu kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden liikkumisvapauden ja heidän kotoututumistaan edistävien toimenpiteiden suhteesta

Asuinpaikkaa koskeva määräys voidaan asettaa toissijaista suojelua saaville henkilöille, jos heillä on enemmän kotoutumiseen liittyviä vaikeuksia kuin muilla henkilöillä, jotka eivät ole unionin kansalaisia ja jotka oleskelevat laillisesti tämän suojelun myöntäneessä jäsenvaltiossa

Lue lisää


29.2.2016 Suomen pysyvä edustusto EU:ssa: Helpotusta ikäihmisten ja vammaisten elämään

EU haluaa parempia ja halvempia tuotteita toimintarajoitteisille henkilöille. Tämä on lähtökohta Euroopan komission joulukuussa antamalle ehdotukselle tavaroiden ja palveluiden esteettömyysvaatimusten yhtenäistämiseksi

Lue lisää


29.2.2016 Euroopan komissio: EU sopi Yhdysvaltojen kanssa tietosuojasta

Vahvoilla varotoimilla palautetaan luottamus Atlantin yli tapahtuviin tiedonsiirtoihin: Euroopan komissio esittää EU:n ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield -järjestelyn

Lue lisää


29.2.2016 Tivi.fi: Mitä kuuluu EU-tietosuojan lainsäädäntökokonaisuudelle?

Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio pääsivät sopuun EU:n tietosuojauudistuksesta 18.12.2015. Mitä nyt tapahtuu ja mitä tulisi tehdä?

Lue lisää


26.2.2016 Euroopan parlamentti: Mepit: lemmikkieläinten laittomaan kauppaan puututtava

Euroopan parlamentti päätti torstaina vaatia tehokkaampaa koirien ja kissojen rekisteritietojen vaihtoa EU-maiden välillä lemmikkieläinten laittoman kaupan torjumiseksi

Lue lisää


26.2.2016 Euroopan parlamentti: Uusia välineitä työnhakijoiden ja avointen työpaikkojen yhteensaattamiseksi Euroopassa

Parlamentti hyväksyi 25.2 päätöksen, jonka myötä tehostetaan eurooppalaisen työvälitysverkoston (EURES) toimintaa työnhakijoiden ja avointen työpaikkoilmoitusten koko EU:n kattavan tietokannan avulla

Lue lisää


26.2.2016 STM: Tupakkalaki tiukentuu - hallituksen esitys eduskunnalle

Uuden tupakkalain on tarkoitus tulla voimaan 20.5.2016, jolloin Suomen on muiden EU:n jäsenmaiden tapaan viimeistään pantava täytäntöön EU:n tupakkatuotedirektiivi

Lue lisää


25.2.2016 OM: Verkkokauppaa koskevien valitusten tekeminen EU-alueella helpottuu

Euroopan komissio on avannut verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin kuluttajille ja yrityksille. Palvelu toimii kaikilla EU:n virallisilla kielillä ja ratkaisu voidaan antaa kuluttajan pyynnöstä hänen omalla äidinkielellään

Lue lisää


25.2.2016 Euroopan unionin neuvosto: EU lujittaa oikeutta syyttömyysolettamaan

Neuvosto hyväksyi 12. helmikuuta 2016 direktiivin eräiden syyttömyysolettamaan liittyvien näkökohtien ja läsnäoloa oikeudenkäynnissä koskevan oikeuden lujittamisesta rikosoikeudellisissa menettelyissä

Lue lisää


25.2.2016 OM: EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämät lainmuutokset selvitetään työryhmässä

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän selvittämään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen edellyttämien kansallisten lainsäädäntötoimien tarvetta ja valmistelemaan lainmuutoksia

Lue lisää


24.2.2016 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus yhteisön oikeuden periaatteista

Ennakkoratkaisupyyntö – SEUT 267 artikla – Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 94 artikla – Ennakkoratkaisupyynnön sisältö ja ennakkoratkaisua pyytänyttä tuomioistuinta koskevat velvollisuudet – Selostus tosiseikoista ja oikeudellisista seikoista – Kansallinen säännös, jossa ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin velvoitetaan luopumaan asian käsittelystä, koska se on selostanut asian tosiseikat ja oikeudelliset seikat ennakkoratkaisupyynnön esittämiseksi unionin tuomioistuimelle – Perusoikeuskirjan 47 ja 48 artikla

Lue lisää


24.2.2016 EU:n tuomioistuimen tuomio turvapaikanhakijan säilöönottamista koskevassa asiassa

EU:n lainsäädäntö sallii turvapaikanhakijan ottamisen säilöön, mikäli säilöönottaminen on tarpeen kansallisen turvallisuuden suojelemiseksi tai yleisen järjestyksen vuoksi

Lue lisää


5.2.2016 SM: Ampuma-aselakiin ehdotetaan muutoksia komission deaktivointiasetuksen johdosta

Sisäministeriö on asettanut hankkeen, jossa valmistellaan tarvittavat muutokset ampuma-aselakiin liittyen Euroopan komission antamaan ampuma-aseiden deaktivointia koskevaan asetukseen. Käytännössä tämä toteutettaisiin lisäämällä ampuma-aselakiin ainakin viittaus komission asetukseen

Lue lisää


4.2.2016 Euroopan kuluttajakeskus Suomessa: Uutiskirjeessä 1/2016 muistilista valmismatkoista ja vinkit hiihtolomille

Uutiskirjeessä myös tietoa valituksia koskevista tilastoista vuodesta 2015 sekä vertailu edellisvuoteen

Lue lisää


4.2.2016 SM: EU suunnittelee tiiviimpää rajaturvallisuusyhteistyötä ja rajatarkastusten tehostamista Schengen-alueen ulkorajoilla

Valtioneuvosto tukee EU:n rajaturvallisuusyhteistyön tiivistämistä ja rajatarkastusten tehostamista Schengen-alueen ulkorajoilla

Lue lisää


4.2.2016 SM: Poliisin henkilötietojen käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä uudistetaan

Sisäministeriö on asettanut hankkeen, jossa poliisin henkilötietojen käsittelyä koskeva lainsäädäntö uudistetaan. Tavoitteena on valmistella lain kokonaisuudistus niin, että se vastaa uudistuvaa Euroopan unionin tietosuojalainsäädäntöä

Lue lisää


30.1.2016 OM: EU haluaa kehittää verkkokauppaan liittyvää sääntelyä

Tavoitteena on yhtenäisen sääntelyn avulla luoda edellytyksiä sähköisen kaupankäynnin kasvulle

Lue lisää


29.1.2016 Valtioneuvoston viestintäosasto: Suomelle kanne komissiolta ajokorttidirektiivin puutteellisesta täytäntöönpanosta

Suomi on vastaanottanut 27.1.2016 kanteen, jonka Euroopan komissio on nostanut Suomea vastaan Euroopan unionin tuomioistuimessa. Kanne koskee ajokorttidirektiivin 2006/126/EY täytäntöönpanoa

Lue lisää


25.1.2016 EU:n tuomioistuimen tuomio korkeimman oikeuden esittämästä ennakkoratkaisupyynnöstä

Ennakkoratkaisupyyntö – Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa – Asetus (EY) N:o 44/2001 – 6 artiklan 2 alakohta – Tuomioistuimen toimivalta – Kolmannen siinä tuomioistuimessa, jossa alkuperäinen kanne on vireillä, kyseisen oikeudenkäynnin asianosaista vastaan nostama takaus- tai takautumisvaatimusta tai sivullisvaatimusta koskeva kanne

Lue lisää


25.1.2016 EU:n tuomioistuimen tuomio: Viiniverla Oy vastaan Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto

Ennakkoratkaisupyyntö – Tislattujen alkoholijuomien maantieteellisten merkintöjen suojaaminen – Asetus (EY) N:o 110/2008 – 16 artiklan b alakohta – Mielleyhtymä – Suomessa valmistettu omenasta tislattu väkevä alkoholijuoma, jota markkinoidaan nimityksellä Verlados – Suojattu maantieteellinen merkintä Calvados

Lue lisää


22.1.2016 Liikenne- ja viestintäministeriö: Muutoksia tunnistuslakiin

Ministeriö esittää, että tunnistuslaissa edellytettäisiin suomalaisilta vahvan sähköisen tunnistamisen järjestelmiltä EU-lainsäädännön mukaisia luotettavuutta ja tietoturvaa koskevia vaatimuksia

Lue lisää


21.1.2016 SM: Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämiseen liittyvää kansallista lainsäädäntöä valmistellaan

Tavoitteena on viimeistellä tarvittava kansallinen lainsäädäntö liittyen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin, joka annettiin toukokuussa 2015

Lue lisää


21.1.2016 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus oikeudellisesta yhteistyöstä rikosoikeuden alalla

Ennakkoratkaisupyyntö – Oikeudellinen yhteistyö rikosoikeuden alalla – Oikeus tulkkaukseen ja käännöksiin – Direktiivi 2010/64/EU – Soveltamisala – Rikosoikeudellisen menettelyn käsite – Jäsenvaltiossa säädetty menettely toisen jäsenvaltion tuomioistuimen rikosasiassa antaman tuomion tunnustamiseksi – Tuomion kääntämiseen liittyvät kulut – Puitepäätös 2009/315/YOS – Päätös 2009/316/YOS – Eurooppalainen rikosrekisteritietojärjestelmä (ECRIS)

Lue lisää


21.1.2016 OM: Terrorismitarkoituksessa matkustaminen aiotaan säätää rangaistavaksi EU-maissa

EU:n jäsenvaltioissa aiotaan yhtenäistää terrorismirikoksiin liittyvää lainsäädäntöä. Tarkoituksena on puuttua erityisesti ulkomaille matkustamiseen terroristisessa tarkoituksessa ja terroristisen koulutuksen ottamiseen

Lue lisää


19.1.2016 Euroopan parlamentti: Mepit vaativat parannuksia sähköiseen kaupankäyntiin ja loppua geoblokkaukselle

Euroopan parlamentin jäsenet vaativat, että perusteettomat maakohtaiset rajoitukset, kuten IP-osoitteen, postiosoitteen tai luottokortin myöntäneen maan perusteella tapahtuva syrjintä, on poistettava tavaroiden ja palvelujen saatavuuden parantamiseksi

Lue lisää


19.1.2016 Euroopan komissio: Komissio ehdottaa EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisia koskevan rikosrekisteritietojen vaihdon tehostamista

Euroopan komissio on tänään ehdottanut, että EU:ssa olisi helpotettava EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisia koskevien rikosrekisteritietojen vaihtoa eurooppalaista rikosrekisteritietojärjestelmää (ECRIS) kehittämällä

Lue lisää


14.1.2016 Euroopan komissio: Pakolaiskriisi: Komissio tarkastelee vuoden 2015 toimia ja asettaa painopisteet vuodeksi 2016

Komissaarien kollegio keskusteli tämänpäiväisessä viikkokokouksessaan pakolaiskriisin vuoksi vuonna 2015 toteutetuista toimista sekä aloitteista, jotka on tarkoitus esittää keväällä 2016.

Lue lisää


13.1.2016 OM: Eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräysmenettely, Lausuntotiivistelmä

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa 655/2014 säädetään eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön ottamisesta rajat ylittävässä velkojen perinnästä. Lausuntotiivistelmä koskee asetusta täydentäviä kansallisia säännöksiä

Lue lisää


12.1.2016 Euroopan parlamentti: Parlamentin vuosi 2016: Mitä asioita asialistalla?

Asialistalla ovat muun muassa muuttoliike ja ilmastosopimukseen liittyvät sitoumukset

Lue lisää


7.1.2016 OM: Rikoksen uhrin oikeuksiin parannuksia 1. maaliskuuta lähtien

Rikoksen uhrin oikeuksia, tukea ja suojelua parannetaan lainsäädäntömuutoksilla, joilla pannaan täytäntöön EU:n ns. uhridirektiivi. Uudistukset tulevat voimaan 1. maaliskuuta 2016

Lue lisää


7.1.2016 OM: Kuluttajariitojen vaihtoehtoinen ratkaisumenettely tehostuu

Kuluttajariitojen vaihtoehtoiseen ratkaisemiseen liittyvä uusi lainsäädäntö tulee voimaan 9. tammikuuta. Uudistuksella pannaan täytäntöön kuluttajariitojen vaihtoehtoista riidanratkaisua koskeva EU:n direktiivi, joka sisältää yhtenäiset perusvaatimukset riidanratkaisuelimille ja niissä noudatettavalle ratkaisumenettelylle

Lue lisää


4.1.2016 Kilpailu- ja kuluttajaviraston viikon vinkki: Missä voin teettää toisesta EU-maasta ostamani tuotteen takuukorjauksen?

Jos tuote on ostettu jostain muusta EU-maasta (esim. verkkokaupasta tai lomamatkalla), kannattaa ensin tarkistaa takuuehdot

Lue lisää
Unohditko tunnukset? Tiedustele: info@asianajajaliitto.fi tai (09) 6866 120


Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje