Oikeudelliset uutiset, Euroopan unioni, arkisto 2015

23.12.2015 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus mentolisavukkeista ja yhteisön oikeuden periaatteista

Kumoamiskanne – Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen –Direktiivi 2014/40/EU – Tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden valmistaminen, esittämistapa ja myynti – Mentolisavukkeet – SEUT 114 artiklan valinta oikeudelliseksi perustaksi – Suhteellisuusperiaate – Toissijaisuusperiaate

Lue lisää


23.12.2015 EU:n tuomioistuimen tuomio verotusta koskevassa asiassa

Arvonlisävero – Verotettava tapahtuma ja verosaatavan syntyminen – Lentoliikenne – Ostettu mutta käyttämättä jäänyt lippu – Kuljetuspalvelun suorittaminen – Lipun luovuttaminen – Veron suorittamisajankohta

Lue lisää


21.12.2015 OM: EU:n tietosuojauudistuksesta päästiin sopuun

Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio ovat kolmikantaneuvotteluissa päässeet sopuun EU:n tietosuojauudistuksesta

Lue lisää


16.12.2015 Valtioneuvoston viestintäosasto: Tuomio kiinteistön yhteisomistussuhteen purkamista koskevassa asiassa

Unionin tuomioistuin antaa torstaina 17. joulukuuta ratkaisunsa Suomen korkeimman oikeuden esittämään ennakkoratkaisupyyntöön asiassa C-605/14, Komu. Korkeimmassa oikeudessa vireillä oleva asia koskee viiden yksityishenkilön omistamien Espanjassa sijaitsevien kiinteistöjen yhteisomistussuhteen purkamista

Lue lisää


15.12.2015 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus Ne bis in idem ‑periaatteesta ja siitä, mikä voidaan rinnastaa lainvoimaiseen tuomioon

Esitutkintamenettelyn päättävän syyttäjän tekemää päätöstä menettelyn keskeyttämisestä ei voida rinnastaa lainvoimaiseen tuomioon

Lue lisää


11.12.2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö: Ammattipätevyysdirektiivin muutosten kansallinen täytäntöönpano loppusuoralla

Valtioneuvosto antoi torstaina 10.12. asetuksen ammattipätevyyden tunnustamisesta, joka sisältää tarkemmat säännökset tunnustamishakemuksen liitteistä ja korvaavista toimenpiteistä eli sopeutumisajasta ja kelpoisuuskokeesta

Lue lisää8.12.2015 Euroopan komissio: Tilannekatsaus pakolaiskriisin vuoksi toteutettuihin toimiin

Komissio esitti 23. syyskuuta joukon ensisijaisia toimia, joiden avulla on tarkoitus panna täytäntöön Euroopan muuttoliikeagenda seuraavien kuuden kuukauden aikana. Näihin kuuluu sekä tilanteen vakauttamiseen tähtääviä lyhyen aikavälin toimia että pidemmällä aikavälillä toteutettavia toimia, joilla pyritään luomaan kestävä järjestelmä

Lue lisää


7.12.2015 Euroopan komissio vammaisten asialla – tuotteista ja palveluista esteettömämpiä

Euroopan komissio esitti 2.12 ehdotuksen EU:n esteettömyyssäädökseksi, jossa asetetaan yhteiset esteettömyysvaatimukset tietyille keskeisille tuotteille ja palveluille. Tarkoituksena on auttaa vammaisia koko EU:ssa osallistumaan yhteiskunnalliseen toimintaan täysipainoisesti

Lue lisää


7.12.2015 Euroopan unionin neuvosto: neuvosto hyväksyi EU:n yleisen tuomioistuimen uudistuksen

Neuvosto antoi 3. joulukuuta 2015 asetuksen yleisen tuomioistuimen uudistamisesta. Uudistuksen tarkoituksena on antaa tuomioistuimelle mahdollisuus suoriutua kasvavasta työmäärästä ja varmistaa oikeussuojan saatavuus EU:ssa kohtuullisessa ajassa

Lue lisää4.12.2015 Euroopan unionin neuvosto: EU-maat antavat viranomaisille pääsyn lentomatkustajatietoihin

EU-maiden sisäministerit sopivat perjantaina Brysselissä, että lentomatkustajista kerättyjä tietoja ryhdytään säilyttämään viisi vuotta. Ensimmäisen kuuden kuukauden aikana tiedot ovat poliisin käytössä kokonaisuudessaan

Lue lisää


3.12.2015 Euroopan komissio: Komissio hyväksyy uuden kunnianhimoisen kiertotalouspaketin, jolla edistetään kilpailukykyä, luodaan työpaikkoja ja tuetaan kestävää kasvua

Komissio on 2.12 julkaissut uuden kiertotaloutta koskevan aloitepaketin. Paketti sisältää komission tiedonannon kiertotalouden toimintaohjelmasta sekä tarkistetun ehdotuksen kuuden jätealan direktiivin muuttamiseksi

Lue lisää


1.12.2015 Euroopan parlamentti: Europol: Tukea jäsenmaille kansainvälisen rikollisuuden vastaiseen taisteluun

Europol on Euroopan poliisivirasto, jonka tavoitteena on vahvistaa ja parantaa jäsenmaiden välistä yhteistyötä kansainvälisen vakavan rikollisuuden torjumisen saralla

Lue lisää


26.11.2015 Verohallinto: EU-oikeuden vaikutuksia osinkojen lähdeverotukseen ja palautusten hakemiseen

Yleisesti ja rajoitetusti verovelvollista voidaan EU-oikeudessa kohdella erilaisissa tilanteissa eri tavalla. Objektiivisesti tarkasteltuna samanlaisissa tilanteissa kohtelun on yleensä oltava samanlaista, mutta erilaiseen kohteluun voi olla myös oikeuttamisperuste. Oikeuttamisperus-teesta johtuvan menettelyn on kuitenkin oltava suhteellisuusperiaatteen mukainen

Lue lisää


26.11.2015 Valtovarainministeriö: Verotusta koskeva automaattinen tietojenvaihto Suomen ja EU-maiden välillä laajenee

Hallitus antoi 26. marraskuuta eduskunnalle ehdotuksen laeiksi hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla. Direktiivin 77/799/ETY perusteella Suomi ja muut EU-jäsenvaltiot vaihtavat vuosittain automaattisesti verotusta koskevia tietoja

Lue lisää


25.11.2015 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus ikään perustuvan syrjinnän kiellon, oikeusvarmuuden ja luottamuksensuojan periaatteiden tulkinnasta

Ennakkoratkaisupyyntö – Sosiaalipolitiikka – Direktiivi 2000/78/EY – Ikään perustuvan syrjinnän kiellon periaate – Oikeusvarmuuden ja luottamuksensuojan periaatteet – Yksityisten välinen oikeusriita – Kansallisen tuomioistuimen asema – Yhdenmukaista tulkintaa koskeva velvollisuus – Contra legem -tulkinta

Lue lisää


23.11.2015 Euroopan kuluttajakeskuksen uutiskirje 4/2015 keskittyy jouluostoksiin verkossa

Kuluttajalle kerrotaan Euroopan kuluttajakeskuksen Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan toimipisteiden yhdessä kokoamat vinkit ongelmattomiin verkko-ostoksiin

Lue lisää


20.11.2015 Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA): Lasten oikeudet eurooppalaisessa lainsäädännössä

Euroopan unionin perusoikeusvirasto ja Euroopan neuvosto ovat laatineet uuden käytännön oppaan

Lue lisää


17.11.2015 Finlex.fi: Uudet EU-säännöt rikoksen uhrien suojelusta tulivat voimaan 16. marraskuuta

Rikoksen uhrien oikeuksia koskevien uusien EU-sääntöjen soveltaminen alkoi 16. marraskuuta 2015. Kyseessä on merkittävä muutos rikoksen uhrien kohtelussa Euroopassa. Näitä sääntöjä sovelletaan kaikkiin EU:ssa rikoksen kohteeksi joutuneisiin ihmisiin heidän kansalaisuudestaan riippumatta

Lue lisää


17.11.2015 Eduskunnan Brysselin asiantuntijan katsaus: Ajankohtaista EU:n tietosuojasääntelystä

Tietosuojaan liittyvät kysymykset nousivat kuukausi sitten jälleen ajankohtaisiksi EU-tuomioistuimen todettua 6.10. antamassaan päätöksessä EU-komission vuodelta 2000 peräisin olevan ns. Safe Harbour -päätöksen pätemättömäksi

Lue lisää


16.11.2015 OM: Työryhmä ehdottaa uutta sääntelyä asuntolainoista ja vertaislainoista

Asuntoluottoja koskevat säännökset ehdotetaan lisättäväksi kuluttajansuojalakiin. Oikeusministeriön asettaman työryhmän ehdotuksella pantaisiin täytäntöön EU-direktiivi, joka koskee asuntolainoja ja sellaisia kuluttajaluottoja, joissa vakuudeksi annetaan asunto

Lue lisää


12.11.2015 Euroopan parlamentti: Virallisten asiakirjojen tunnustamisesta toisessa EU-maassa helpompaa

Virallisen asiakirjojen tunnustaminen toisessa EU-maassa saattaa viedä paljon aikaa ja olla kallista. Parlamentin oikeudellisten asioiden valiokunta hyväksyi torstaina 12.11.2015 neuvoston kanssa saavutetun sovun, jonka tavoitteena on yksinkertaistaa menettelyitä

Lue lisää


10.11.2015 Valtioneuvoston viestintäosasto: Unionin tuomioistuimen tuomio juomapakkausveroa ja alkoholijuomien kaupallista maahantuontia koskevassa asiassa

Unionin tuomioistuin antaa torstaina 12. marraskuuta tuomionsa Helsingin hovioikeuden ennakkoratkaisupyyntöön asiassa C-198/14, Visnapuu

Lue lisää


9.11.2015 Tietosuojavaltuutettu: Safe Harbor -tiedote 6

Komissio on antanut Safe Harbor-asiassa tiedotteen, jossa korostetaan, että tietosuojaan liittyvää perusoikeutta on noudatettava myös siirrettäessä henkilötietoja EU-alueen ulkopuolelle. Tiedotteeseen liittyy komission ohje

Lue lisää


6.11.2015 Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA) on laatinut 10-kohtaisen tarkistuslistan, jotta sormenjälkien ottamiskäytännöt eivät loukkaa turvapaikanhakijoiden perusoikeuksia

Turvapaikanhakijaa suojelee henkilöllisyyden nopea tunnistaminen ja rekisteröinti. EU-lainsäädännön mukaan rekisteröintimenettely käsittää myös sormenjälkien ottamisen

Lue lisää


5.11.2015 Suomen pysyvä edustusto Euroopan unionissa: Kolumni: Rajat kiinni?

Luvattomien tulijoiden virta EU-maihin on herättänyt vaatimuksia vahvemmasta ulkorajavalvonnasta ja jopa ulkorajojen sulkemisesta. Täydellinen rajojen sulkeminen ei onnistu kansainvälisiä sopimuksia rikkomatta

Lue lisää


4.11.2015 EU:n tuomioistuin: Ehdotus Euroopan unionin tuomioistuimen rakenteen muuttamiseksi on hyväksytty

Uudessa tuomioistuinrakenteessa unionin yleisen tuomioistuimen tuomareiden määrää on kasvatettu ja virkamiestuomioistuin on yhdistetty unionin yleiseen tuomioistuimeen

Lue lisää


3.11.2015 SM: Suomi tarkistaa maahanmuuttolainsäädäntöä EU:n säännösten mukaisesti

Sisäministeriö on asettanut hankkeen, jossa tarkistetaan kansainvälisen suojelun perusteella myönnettävien oleskelulupien edellytyksiä. Tarkoituksena on, että Suomen lainsäädäntö olisi linjassa Euroopan unionin lainsäädännön perustason kanssa

Lue lisää


29.10.2015 EU:n tuomioistuimen tuomio yhteisön oikeuden periaatteista

Ennakkoratkaisupyyntö – Syrjintäkiellon periaate – SEUT 18 artikla – Unionin kansalaisuus – SEUT 20 artikla – Henkilöiden vapaa liikkuvuus – SEUT 63 artikla – Pääomien vapaa liikkuvuus – Tieliikenne – Asianomaisessa jäsenvaltiossa asuvat kuljettajat – Velvollisuus esittää poliisin suorittamassa tarkastuksessa paikan päällä näyttö siitä, että toisessa valtiossa rekisteröityjen ajoneuvojen käyttö on sääntöjenmukaista

Lue lisää


29.10.2015 Euroopan unionin neuvosto: Yleisten asiakirjojen vapaa liikkuvuus: neuvosto vahvisti yhteisymmärryksen EP:n kanssa

Pysyvien edustajien komitea (Coreper) hyväksyi 21. lokakuuta 2015 Euroopan parlamentin kanssa sovitun kompromissipaketin asetuksesta, jolla helpotetaan kansalaisten vapaata liikkuvuutta yksinkertaistamalla tiettyjen yleisten asiakirjojen esittämistä koskevia vaatimuksia EU:ssa

Lue lisää


27.10.2015 Euroopan parlamentti hyväksyi uudet nettiajalle päivitetyt matkapakettisäännöt

Lennoista, majoituksesta tai esimerkiksi vuokra-autosta koostuvan matkapaketin verkosta ostava matkustaja on oikeutettu jatkossa samaan kuluttajansuojaan kuin matkatoimistosta matkapaketin ostava, todetaan säännöissä, jotka parlamentti hyväksyi tiistaina

Lue lisää


27.10.2015 Euroopan parlamentti: Matkapuhelinten verkkovierailumaksujen poistuminen näköpiirissä

Matkapuhelimen käytöstä ulkomailla perittävät verkkovierailumaksut (roaming-maksut) poistuvat EU:ssa kesäkuussa 2017

Lue lisää


22.10.2015 EU:n tuomioistuimen tuomio: Perinteisten valuuttojen vaihto virtuaaliseen bitcoin-valuuttaan on vapautettu arvonlisäverosta

Ennakkoratkaisupyyntö – Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä – Direktiivi 2006/112/EY – 2 artiklan 1 kohdan c alakohta ja 135 artiklan 1 kohdan d–f alakohta – Vastikkeelliset palvelujen suoritukset – Virtuaalisen bitcoin-valuutan vaihdosta perinteisiin valuuttoihin koostuvat liiketoimet – Vapautus arvonlisäverosta

Lue lisää


22.10.2015 OM: Kuluttajariitojen vaihtoehtoista ratkaisumenettelyä aiotaan tehostaa

Hallitus on antanut tänään esityksen tuomioistuimen ulkopuoliseen kuluttajariitojen ratkaisemiseen sovellettavasta sääntelystä. Esityksellä pannaan täytäntöön kuluttajariitojen vaihtoehtoista riidanratkaisua koskeva EU:n direktiivi sekä mahdollistetaan kuluttajariitojen verkkovälitteistä riidanratkaisua koskevan asetuksen soveltaminen

Lue lisää


21.10.2015 Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA): Selvitys holhousjärjestelmästä lapsille, jotka ovat vailla vanhempiensa huolenpitoa

Raportissa keskitytään erityisesti lapsikauppaan ja holhousjärjestelmän toimivuuteen

Lue lisää


21.10.2015 Euroopan komissio: Valikoivat veroetuudet Fiatille Luxemburgissa ja Starbucksille Alankomaissa ovat EU:n valtiontukisääntöjen vastaisia

Euroopan komissio on päättänyt, että Luxemburg on myöntänyt valikoivia veroetuuksia Fiat Finance and Tradelle ja Alankomaat puolestaan Starbucksille. Nämä veroetuudet eivät ole EU:n valtiontukisääntöjen mukaisia

Lue lisää


19.10.2015 EU:n tuomioistuimen tuomio oikeudesta tulkkaukseen ja käännöksiin sekä tiedonsaantioikeudesta ja menettelytavoista rangaistusmääräysasiassa

Direktiivi 2010/64/EU – Oikeus tulkkaukseen ja käännöksiin rikosoikeudellisissa menettelyissä- Direktiivi 2012/13/EU – Tiedonsaantioikeus rikosoikeudellisissa menettelyissä - Asiaa koskevat menettelytapaohjeet rangaistusmääräykstä vastustettaessa

Lue lisää


15.10.2015 OM: Rikoksen uhrin oikeuksiin esitetään parannuksia

Rikoksen uhrin oikeuksia, tukea ja suojelua esitetään parannettavaksi. Hallitus antoi eduskunnalle esityksen lainsäädäntömuutoksista, joilla pannaan täytäntöön EU:n ns. uhridirektiivi

Lue lisää


14.10.2015 OM: Työryhmä valmistelee EU:n uuden maksukyvyttömyysasetuksen voimaantuloa

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan uudistetun EU:n maksukyvyttömyysasetuksen edellyttämiä muutoksia lainsäädäntöön. Työryhmä arvioi myös konkurssilain toimivuutta

Lue lisää


12.10.2015 Valtioneuvoston viestintäosasto: Tuomio EU:n maksukyvyttömyysasetuksen tulkintaa koskevassa asiassa

Unionin tuomioistuin antaa torstaina 15. lokakuuta tuomionsa Helsingin hovioikeuden esittämää ennakkoratkaisupyyntöä koskevassa asiassa Nike European Operations Netherlands. Ennakkoratkaisupyyntö koskee unionin maksukyvyttömyysasetuksen tulkintaa

Lue lisää


9.10.2015 Euroopan parlamentti hyväksyi uudet säännöt sähköisten maksujen markkinoiden avaamiseksi

Uusien maksupalveluita koskevien EU-sääntöjen tavoitteena on pienentää maksukuluja kehittämällä sähköisten maksujen markkinoita ja avaamalla markkinoita uusille toimijoille ja maksutavoille, esimerkiksi erilaisille verkko- ja mobiilimaksuille

Lue lisää


8.10.2015 Tietosuojavaltuutettu: Safe harbor

Artikla 29:n mukainen tietosuojavaltuutettujen työryhmä pitää ylimääräisen kokouksen Brysselissä Safe harbor -asiassa torstaina 15.10.2015. Kokouksessa käsitellään EU:n tuomioistuimen 6.10.2015 antaman päätöksen (C362/14) edellyttämiä toimenpiteitä

Lue lisää


7.10.2015 EU-tuomioistuin kumosi komission päätöksen ja velvoitti kansallisen valvojan varmistamaan Facebookin käyttäjien tietoturvan

Unionin tuomioistuin julistaa pätemättömäksi komission päätöksen, jossa Yhdysvaltojen todetaan takaavan siirrettyjen henkilötietojen suojan riittävän tason

Lue lisää


6.10.2015 Euroopan unionin neuvosto: Säännöt verkkovierailuista ja avoimesta internetistä hyväksytty neuvostossa

Neuvosto hyväksyi 1. lokakuuta 2015 virallisesti uudet säännöt, joilla lopetetaan matkapuhelinten verkkovierailumaksut EU:ssa vuoden 2017 puolivälistä alkaen. Uusi laki tulee sisältämään myös ensimmäiset koko EU:n laajuiset säännökset avoimeen internetiin pääsyn turvaamisesta

Lue lisää


5.10.2015 Valtiovarainministeriö: Hallitus esittää emo-tytäryhtiödirektiivin muutosten täytäntöönpanoa osinkoverotuksessa

Hallitus esittää, että yhteisöjen saamien osinkotulojen verotusta muutettaisiin perustuen Euroopan unionin ns. emo- ja tytäryhtiödirektiivin muutokseen. Yhteisön saama osinkotulo olisi jatkossa veronalaista tuloa siltä osin kuin suoritus on verotuksessa vähennyskelpoinen osingon maksajalle

Lue lisää


5.10.2015 Valtioneuvoston viestintäosasto: Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus televisiomainontaa koskevassa asiassa

Unionin tuomioistuimen julkisasiamies Maciej Szpunar antaa tiistaina 6. lokakuuta ratkaisuehdotuksensa korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) ennakkoratkaisupyyntöön asiassa C-314/14, Sanoma Media. Asia koskee audiovisuaalisia mediapalveluja koskevassa direktiivissä 2010/13/EU tarkoitetun televisiomainonnan käsitteen tulkintaa

Lue lisää


30.9.2015 Euroopan komissio: Pääomamarkkinaunioni: toimintasuunnitelma yritys- ja investointitoiminnan rahoituksen edistämiseksi

Euroopan komissio esitteli tänään pääomamarkkinaunionia koskevan toimintasuunnitelman. Pyrkimyksenä on auttaa luomaan todelliset pääoman sisämarkkinat EU:n kaikkia 28:aa jäsenvaltiota varten

Lue lisää


30.9.2015 Suomen Kuvalehti: Tämä EU-sopimus kuristaa Suomea – ”turhaa holhoamista”

Suomessa on keskusteltu vähän Euroopan unionin finanssipoliittisesta sopimuksesta, joka tuli voimaan vuoden 2013 alusta. Sen sisältö liittyy EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen ”henkeen”.

Lue lisää


29.9.2015 Euroopan komission Suomen-edustusto: Komissiolta raportti EU-maiden verouudistuksista

EU-maat ovat onnistuneet parantamaan verotustaan, mutta useimmissa niistä on vielä ratkaistavana merkittäviä haasteita. Tämä käy ilmi Euroopan komission 28.9. julkaisemasta raportista

Lue lisää


29.9.2015 Elinkeinoelämän keskusliitto: EU:n tulliuudistus ei saa jäädä puolitiehen

Ensi keväänä voimaan astuva EU:n uusi tullilaki ja sitä täydentävät asetukset eivät nykyisellään täytä eurooppalaisen elinkeinoelämän odotuksia

Lue lisää


24.9.2015 SM: Perheenyhdistämisen kriteerejä tiukennetaan EU-direktiivin mukaisesti

Sisäministeriö on tänään asettanut lainsäädäntöhankkeen perheenyhdistämisen kriteerien tarkentamiseksi EU:n perheenyhdistämisdirektiivin mukaisesti. Hankkeessa selvitetään muun muassa keinoja laajentaa toimeentuloedellytyksen soveltamista sekä kotouttamis- ja asuntoedellytysten käyttöönottoa perheenyhdistämisen edellytyksenä

Lue lisää


24.9.2015 Ilta-Sanomat: Euroopan asema tulee nousemaan” – Facebook ja Google muutosten edessä

Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnion mukaan tietojen- ja yksityisyydensuojaa koskeviin lakeihin on lähiaikoina tulossa merkittäviä muutoksia

Lue lisää


23.9.2015 Kuntaliitto: EU-tietosuoja-asetuksesta lisäkustannuksia kunnille

Kuntaliitto on arvioinut, että asetuksella saattaa olla jopa 200 miljoonan euron vaikutukset ensimmäisinä vuosina Suomen kuntakentällä, jos lopullinen muoto nojaa vahvasti komission ja parlamentin näkemyksiin. Kustannukset johtuvat lähinnä lisääntyneistä henkilöstömenoista ja uusista tietojärjestelmävaatimuksista

Lue lisää


23.9.2015 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus henkilötietojen käsittelyä koskevassa asiassa

Julkisasiamies Bot katsoo, että komission päätös, jossa henkilötietojen suoja Yhdysvalloissa todetaan riittäväksi, ei estä kansallisia viranomaisia keskeyttämästä Facebookin eurooppalaisia käyttäjiä koskevien tietojen siirtämistä Yhdysvalloissa sijaitseville palvelimille. Julkisasiamies pitää lisäksi kyseistä komission päätöstä pätemättömänä.

Lue lisää


23.9.2015 Euroopan komissio antaa 40 rikkomuspäätöstä Euroopan turvapaikkajärjestelmän toiminnan tehostamiseksi

Euroopan komissio on antanut tänään 40 rikkomuspäätöstä useita EU:n jäsenvaltioita vastaan, koska maat eivät ole panneet Euroopan yhteistä turvapaikkajärjestelmää koskevaa lainsäädäntöä kaikilta osin täytäntöön

Lue lisää18.9.2015 EU:n tuomioistuimen tuomio lentoliikennettä koskevassa asiassa

Lentoliikenteen harjoittajilla on velvollisuus maksaa korvaus matkustajille myös silloin, kun lento on peruutettu odottamattomien teknisten vikojen vuoksi.

Lue lisää


16.9.2015 Eu:n tuomioistuimen tuomio henkilöiden vapaata liikkuvuutta koskevassa asiassa

Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen – Asetus (EY) N:o 883/2004 – 7 artikla – 21 artikla – Sairausetuus – Hoiva-avustus, henkilökohtaista apua koskeva avustus ja lisäkustannuskorvaus – Asuinpaikkaa koskeva sääntö

Lue lisää


16.9.2015 Eu:n tuomioistuimen tuomio henkilöiden vapaata liikkuvuutta koskevassa asiassa

Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen – Asetus (EY) N:o 883/2004 – 7 artikla – Vanhuusetuus – Jouluraha – Asuinpaikkaa koskeva sääntö

Lue lisää


16.9.2015 Eduskunta: Brysselin asiantuntijan katsaus: Syksyn 2015 ajankohtaiset EU-asiat

Kesän EU-poliittista keskustelua dominoineet Kreikan tilanne ja turvapaikanhakijat tullevat säilymään korkealla myös syksyn EU-politiikan asialistalla

Lue lisää


15.9.2015 Eu:n tuomioistuimen tuomio Euroopan kansalaisuutta koskevassa asiassa

Jäsenvaltio voi evätä tietyt maksuihin perustumattomat sosiaalietuudet unionin kansalaisilta, jotka tulevat maahan työnhakuun

Lue lisää


11.9.2015 EU:n tuomioistuimen tuomio lapsen tapaamisoikeuteen liitetyn uhkasakon tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta

Unionin tuomioistuin antoi Suomen korkeimman oikeuden tekemään ennakkoratkaisupyyntöön asiassa C-4/14, Bohez.

Lue lisää


28.8.2015 Euroopan komissio: Vahvistettua konsulisuojelua Euroopan kansalaisille EU:n ulkopuolella

EU-sääntöjen ansiosta kansalaiset voivat nyt hakea apua minkä tahansa muun EU:n jäsenvaltion konsulaatista tai suurlähetystöstä

Lue lisää


28.8.2015 Euroopan komissio: Kuluttajat saavat suojaa aikaosuuksille ja pitkäkestoisille lomatuotteille (timeshare) kaikissa EU-maissa

Euroopassa termi ”timeshare” on yleisnimitys aikaosuuksille ja pitkäkestoisille lomatuotteille. Timeshare-sopimus on näitä koskeva sopimus

Lue lisää


27.8.2015 Yle.fi: Schengenin ulkoraja vuotaa kuin seula – turvapaikanhakijoista valtaosan reittiä Suomeen ei pystytä todentamaan

Käytännössä lähes kaikki turvapaikanhakijat saapuvat Suomeen muiden EU-maiden ja Schengen-alueen kautta. Useimmiten turvapaikkahakemus pitäisi myös käsitellä ensimmäisessä EU-maassa, johon he saapuvat. Näin ei kuitenkaan käy

Lue lisää


25.8.2015 Euroopan kuluttajakeskus: Testaa matkustustietosi! Uutiskirje 3/2015 on ilmestynyt

Euroopan kuluttajakeskuksen uutiskirje 3/2015 sisältää paljon hyötytietoa matkustajan oikeuksista

Lue lisää


21.8.2015 Euroopan muuttoliikeverkosto: Vapaaehtoisesta paluusta tiedottaminen: kuinka tavoittaa laittomasti maassa oleskelevat henkilöt, jotka eivät ole viranomaisten tiedossa - Suomen kansallinen raportti

Tutkimuksen aiheena on vapaaehtoisen paluun mahdollisuudesta tiedottaminen laittomasti maassa oleskeleville henkilöille. Tutkimuksen kohderyhmänä ovat erityisesti henkilöt, jotka oleskelevat maassa viranomaisten tietämättä

Lue lisää


19.8.2015 Finanssialan keskusliitto: Tilisiirto kulkee yhdessä pankkipäivässä

Finanssialan Keskusliiton johtava asiantuntija Inkeri Tolvanen kertoo, että tilisiirto maksajalta saajalle menee yhdessä pankkipäivässä kaikkiin yhtenäisen euromaksualueen maihin (SEPA). Käytäntö säädettiin lailla vuonna 2010

Lue lisää


19.8.2015 Maahanmuuttovirastoon perustettiin Dublin-asioiden tietokeskus

Maahanmuuttovirastoon on perustettu kansallinen Dublin-asioiden tietokeskus. Sen tehtävänä on vaihtaa tietoja muiden EU:n Dublin-asetusta noudattavien maiden kanssa sekä koordinoida viranomaisten tiedonkulkua Suomessa

Lue lisää


13.8.2015 Elinkeinoelämän keskusliitto: EU-tavaramerkit päivitettävä kevään 2016 aikana

EU:ssa selkiytetään ja harmonisoidaan tavaramerkkijärjestelmiä. Yritysten tulee tarkistaa ja tarvittaessa päivittää EU-tavaramerkkinsä luokittelutiedot, jotta sen suoja säilyisi kattavana

Lue lisää


13.8.2015 Euroopan komissio: Esite EU:n tieto- ja tukipalveluista

Esitteessä on tiedot jäsenvaltioissa nykyisin toimivista 22:sta EU:n palvelusta. Kukin palvelu tarjoaa räätälöityä tukea joltakin tietyltä alalta. Kyseessä voi yhtä hyvin olla EU:ta koskeva yleistieto kuin yksityiskohtaisemmat aiheet, kuten työpaikan tai yrityskumppanin löytäminen Euroopasta, tutkintojen tunnustaminen taikka hankerahoituksen saanti

Lue lisää


11.8.2015 Turun Sanomat: EU suitsii internet-yhtiöiden sopimusehtoja

Valmisteilla olevassa EU:n tietosuoja-asetuksessa pyritään siihen, ettei internet-yhtiöiden sopimusehdoissa voitaisi vaatia käyttäjältä mitä tahansa, kertoo tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio. Hän on Euroopan komission tietosuojalainsäädäntöä valvovan työryhmän jäsen.

Lue lisää


10.8.2015 OM: EU:n perintöasetuksen soveltaminen alkaa

Kansainvälisiä perintöasioita koskevaa EU-asetusta aletaan soveltaa 17. elokuuta alkaen. Asetusta sovelletaan 17.8.2015 tai sen jälkeen kuolleiden henkilöiden perimykseen

Lue lisää


7.8.2015 Kymen sanomat: Eurooppaan automatkaa suunnitteleva, tiesitkö näistä liikennesäännöistä?

Monet eurooppalaiset, mukaan lukien suomalaiset, matkustavat Euroopan alueella autoillen. Kaikki heistä eivät kuitenkaan ole tietoisia matkakohteiden liikennesäännöistä

Lue lisää


6.8.2015 Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA): Vapaus harjoittaa liiketoimintaa merkitsee kasvua ja työpaikkoja Eurooppaan

Vapaus harjoittaa liiketoimintaa on yksi vähemmän tunnetuista EU: n perusoikeuskirjassa olevista oikeuksista. FRAn uudesssa raportissa on yksityiskohtaisia esimerkkejä siitä, miten tämä oikeus voi myös auttaa lisäämään kasvua ja työllisyyttä

Lue lisää


6.8.2015 Euroopan unionin neuvosto: Schengen- Liiku vapaasti Euroopassa opas

Schengenin yleissopimuksessa on määrätty, miten sisärajatarkastusten poistaminen toteutetaan käytännössä

Lue lisää


4.8.2015 Euroopan komissio uudenaikaistaa EU:n tullimenettelyjä

Euroopan komissio on 28.7.2015 hyväksynyt säädöksen luoda yksinkertaisempi, modernimpi ja integroitu EU:n tullin järjestelmä tukemaan rajat ylittävää kauppaa ja tarjoamaan lisää EU: n laajuista yhteistyötä tulliasioissa.

Lue lisää


31.7.2015 Yle.fi: EU-suunnitelma lopettanee myös suomalaisyritysten veroparatiisit

EU-komissio aikoo yhtenäistää jäsenmaidensa yhteisöveropohjan ja aloittaa automaattisen verotietojen vaihdon eri maiden kesken. Suurten suomalaiskonsernien miljardien aggressiivinen verosuunnittelu saattaa olla loppusuoralla

Lue lisää


30.7.2015 Euroopan parlamentti: Viisi asiaa, jotka sinun pitäisi tietää matkustaessasi ulkomaille

EU-säännöt helpottavat matkustajien elämää. Tässä muutama muistamisen arvoinen avainseikka

Lue lisää


30.7.2015 Kilpailu- ja kuluttajavirasto: EU:n tuomioistuin linjasi essentiaalipatentin haltijan kilpailuoikeudellista asemaa

EU:n tuomioistuin antoi torstaina 16.7. periaatteellisesti tärkeän tuomion patenttioikeuden ja kilpailuoikeuden välisestä suhteesta. KKV osallistui asian suulliseen käsittelyyn EU:n tuomioistuimessa ulkoministeriön ja Suomen valtionasiamiehen kanssa

Lue lisää


17.7.2015 EU:n tuomioistuimen tuomio oikeudellisen yhteistyön alalta yksityisoikeudellisissa asioissa

Ennakkoratkaisupyyntö – Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa – Toimivalta elatusvelvoitteita koskevissa asioissa – Asetus (EY) N:o 4/2009 – 3 artiklan c ja d alakohta – Alaikäisille lapsille maksettavaa elatusapua koskeva vaatimus, joka on esitetty muussa kuin kyseisten lasten asuinpaikan jäsenvaltiossa vanhempien välistä asumuseroa koskevan oikeudenkäynnin aikana

Lue lisää


17.7.2015 EU:n tuomioistuimen ratkaisu oleskeluoikeuden säilyttämistä koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Direktiivi 2004/38/EY – 13 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohta – Unionin kansalaisen perheenjäsenten oleskeluoikeus – Unionin kansalaisen ja kolmannen maan kansalaisen välinen avioliitto – Kolmannen maan kansalaisen oleskeluoikeuden säilyminen unionin kansalaisen vastaanottavasta jäsenvaltiosta poistumisen ja tätä seuranneen avioeron jälkeen – 7 artiklan 1 kohdan b alakohta – Riittävät varat – Puolison, joka on kolmannen maan kansalainen, varojen huomioon ottaminen – Kolmannen maan kansalaisten oikeus työskennellä vastaanottavassa jäsenvaltiossa riittävien varojen hankkimiseen osallistumiseksi

Lue lisää


17.7.2015 EU:n tuomioistuimen tuomio eurooppalaista pidätysmääräystä ja luovuttamista koskevassa asiassa

Päätöksenteon määräaikojen noudattamatta jättäminen eurooppalaisessa pidätysmääräysasiassa ei vapauta toimivaltaista tuomioistuinta sen velvollisuudesta tehdä päätöstä eikä estä pyydetyn menettelyn kohteena olevan henkilön pitämistä edelleen säilössä

Lue lisää


16.7.2015 Ympäristöministeriö: Euroopan komissiolta ehdotus päästökauppadirektiivin uudistamisesta

Komissio julkaisi tänään 15. heinäkuuta 2015 ehdotuksen EU:n päästökauppadirektiivin uudistamisesta. Direktiivin muutokset koskevat pääasiassa päästökaupan neljännen kauden (2021–2030) järjestelyitä

Lue lisää


16.7.2015 Euroopan komission Suomen edustusto: Lomakausi alkaa: hyödyllisiä vinkkejä matkailuun

Tähän on kerätty muutamia vinkkejä siitä, miten toimia ongelmatilanteissa

Lue lisää


14.7.2015 Euroopan komissio ja Euroopan kuluttajaviranomaiset pyrkivät parantamaan kuluttajien oikeuksia autonvuokrauksessa

Euroopan komission ja kansallisten kuluttajansuojaviranomaisten yhteishanke on tuottanut tulosta, kun viisi suurta autovuokraamoa lupasi tänään tarkistaa käytäntöjään merkittävästi

Lue lisää


9.7.2015 EU:n tuomioistuimen tuomio: Jäsenvaltiot voivat vaatia kolmansien maiden kansalaisia läpäisemään kotoutumiskokeen ennen perheenyhdistämistä

Perheenyhdistämistä koskevan oikeuden käyttöä ei kuitenkaan saa tehdä mahdottomaksi tai suhteettoman vaikeaksi

Lue lisää


8.7.2015 Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastolta (EASO) EU:n turvapaikkatilannetta koskeva vuosikertomus

Kertomuksen tavoitteena on antaa kattava kuva turvapaikkatilanteesta EU+ -maissa (EU:n jäsenvaltiot sekä Norja ja Sveitsi). Vuonna 2014 EU+-maissa jätettiin yli 660000:ta kansainvälistä suojelua koskevaa hakemusta

Lue lisää


8.7.2015 Valtioneuvoston viestintäosasto: Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus juomapakkausveroa ja alkoholijuomien kaupallista maahantuontia koskevassa asiassa

Unionin tuomioistuimen julkisasiamies Bot antaa torstaina 9.7. ratkaisuehdotuksensa Helsingin hovioikeuden ennakkoratkaisupyyntöön asiassa C-198/14, Visnapuu

Lue lisää


6.7.2015 Liikenne- ja viestintäministeriö: EU:lta päätös verkkovierailumaksuista

EU-komissio, Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat 30. kesäkuuta 2015 hyväksyneet euroopanlaajuista yhtenäistä telemarkkinaa kokevan lakiesityksen. Esitys takaa yhtenäiset ja kohtuulliset verkkovierailumaksut ja verkkoneutraliteetin

Lue lisää


6.7.2015 Euroopan komission Suomen edustusto: Komissio selventää junamatkustajien oikeuksia

Komissio on hyväksynyt tulkitsevat suuntaviivat, joilla halutaan selkeyttää ja vahvistaa rautatieliikenteen matkustajien oikeuksien soveltamista ja valvontaa EU:ssa

Lue lisää


2.7.2015 OM: Uusi EU-asetus tilivarojen turvaamisesta EU-maiden välillä

Oikeusministeriön työryhmä on saanut valmiiksi ehdotuksensa eurooppalaista tilivarojen turvaamismääräysmenettelyä koskevan EU-asetuksen voimaantulon edellyttämistä kansallisista säännöksistä

Lue lisää


30.6.2015 Ihmisoikeusliittto: Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) vuosiraportti julkaistu

Euroopan unionin perusoikeusvirasto FRA:n vuosiraportti peräänkuuluttaa laillisten maahantulokeinojen lisäämistä kansainvälisen suojelun tarpeessa oleville ihmisille

Lue lisää


25.6.2015 Euroopan unionin neuvosto: Unionin tuomioistuin: neuvosto tukee yleisen tuomioistuimen uudistusta

Neuvosto antoi 23. kesäkuuta 2015 tukensa ehdotukselle uudistaa unionin yleinen tuomioistuin. Uudistuksella annettaisiin tuomioistuimelle mahdollisuus suoriutua kasvavasta työmäärästä ja varmistettaisiin oikeussuojan saatavuus EU:ssa kohtuullisessa ajassa

Lue lisää


24.6.2015 Euroopan unionin yleinen tuomioistuin uudistaa oikeudenkäyntimenettelyä koskevat sääntönsä

Uusi työjärjestys ja sen uudet soveltamismääräykset, joilla pyritään parantamaan oikeudenkäyntimenettelyjen kulkua unionin yleisessä tuomioistuimessa, tulevat voimaan 1.7.2015

Lue lisää


24.6.2015 Euroopan unionin neuvosto: Läpinäkyvyyttä arvopapereilla toteutettaviin rahoitustoimiin: neuvosto ja parlamentti sopuun uusista säännöistä

Neuvoston puheenjohtajavaltio ja Euroopan parlamentti pääsivät 17. kesäkuuta 2015 sopuun asetuksesta läpinäkyvyyden lisäämiseksi arvopaperien lainaksi antamisessa ja takaisinostosopimuksissa

Lue lisää


18.6.2015 Valtioneuvoston viestintäosasto: Heikki Kanninen Suomen ehdokas EU:n yleisen tuomioistuimen tuomariksi

Valtioneuvosto nimesi 17. kesäkuuta oikeustieteen lisensiaatti Heikki Kannisen (63) Suomen ehdokkaaksi unionin yleisen tuomioistuimen tuomariksi 1.9.2016 alkavalle kuuden vuoden toimikaudelle. EU:n jäsenvaltioiden hallitukset päättävät nimityksestä yhteisellä sopimuksella

Lue lisää


18.6.2015 Euroopan kuluttajakeskus Suomessa: Kuluttajan maksuton apuri lomamatkalla: ECC-Net Travel -mobiilisovellus

Euroopan kuluttajakeskusten verkosto on kehittänyt matkaajien kohtaamien yleisten ongelmien sujuvampaan selvittämiseen ja välttämiseen ilmaisen ECC-Net Travel -mobiilisovelluksen. Sovellus toimii 25 kielellä ilman verkkoyhteyttä roaming-maksujen välttämiseksi

Lue lisää


15.6.2015 OM: EU:n tietosuojauudistus eteni - vuorossa neuvottelut parlamentin kanssa

EU:n oikeus- ja sisäasiainneuvosto hyväksyi tänään omalta osaltaan EU:n tietosuojasääntelyn uudistamista koskevan asetuksen. Seuraavaksi neuvosto aloittaa neuvottelut tietosuoja-asetuksesta Euroopan parlamentin kanssa. Tavoitteena on, että asetus voitaisiin lopullisesti hyväksyä kuluvan vuoden aikana

Lue lisää


11.6.2015 EU:n tuomioistuimen tuomio televiestintää koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Sähköiset viestintäverkot ja ‑palvelut – Direktiivi 2002/22/EY – 4, 9, 13 ja 32 artikla – Yleispalveluvelvollisuudet ja sosiaaliset velvollisuudet – Liittymän tarjoaminen tietyssä sijaintipaikassa ja puhelinpalvelujen tarjoaminen – Kohtuuhintaisuus – Erityiset hintavaihtoehdot – Yleispalveluvelvollisuuksien rahoittaminen – Pakolliset lisäpalvelut – Mobiiliviestintäpalvelut ja/tai internetliittymät

Lue lisää


11.6.2015 Euroopan unionin neuvosto: Sähköiset maksupalvelut: neuvosto ja EP yhteisymmärrykseen päivitetyistä säännöistä

Pysyvien edustajien komitea hyväksyi 4. kesäkuuta 2015 neuvoston puolesta Euroopan parlamentin kanssa sovitun kompromissin direktiivistä, jolla pyritään kehittämään edelleen sähköisten maksujen EU:n laajuisia markkinoita

Lue lisää


9.6.2015 EMN: Yksin tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden määrä kaksinkertaistunut EU:ssa

EMN-tutkimuksen "Policies, practices and data on unaccompanied minors in the EU Member States and Norway" synteesiraportti on juuri julkaistu

Lue lisää


5.6.2015 Perustuslakiblogi: Anu Mutanen: ”Suomi on täysivaltainen tasavalta… Suomi on Euroopan unionin jäsen” – Suvereenisuussääntelyn ja -tulkinnan muutos EU-jäsenyyden aikana

Suomi juhli 20-vuotista jäsenyyttään Euroopan unionissa (EU) 1.1.2015. EU-jäsenyyden aikana suomalainen valtiosääntöoikeus on kokenut merkittäviä muutoksia, joita voidaan luonnehtia valtiosääntömme eurooppalaistumiseksi ja kansainvälistymiseksi

Lue lisää


5.6.2015 Kilpailu- ja kuluttajavirasto: EU:n kuluttajaviranomaisten valvontakampanja: Elektroniikkatuotteiden virhevastuusta ja takuusta annetaan puutteellisia tietoja

Monet eurooppalaisista elektroniikkaa myyvistä verkkokaupoista eivät kerro riittäviä tietoja tuotteiden virhevastuusta

Lue lisää


5.6.2015 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus siirtotyöläisen sosiaaliturvasta

EU:n tuomioistuimen julkisasiamies hyväksyy Saksan EU-maahanmuuttajiin soveltaman kolmen kuukauden tukisäännön

Lue lisää


3.6.2015 Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA): Nollatoleranssia vakaviin työvoiman hyväksikäyttötapauksiin

Siirtolaisten vakava työriisto on EU:n alueella yleistä tietyillä riskialoilla, kuten rakennusteollisuudessa, maa- ja metsätaloudessa sekä ravintola- ja hotellialalla, kertoo EU:n perusoikeusviraston (FRA) tuore tutkimusraportti

Lue lisää


2.6.2015 ECC-Net 10 vuotta: Euroopan kuluttajakeskukset auttaneet satoja tuhansia kuluttajia

Euroopan kuluttajakeskusten verkosto (ECC-Net) juhlii kymmenettä toimintavuottaan. Toimintansa aikana, vuodesta 2005 alkaen kuluttajakeskukset ovat saaneet yli 650 000 tietopyyntöä kuluttajilta koskien EU:n kuluttajanoikeuksia – määrä kasvoi 30 % vuosien 2012-2014 aikana

Lue lisää


28.5.2015 Euroopan unionin neuvosto tukee EU:n uusia sääntöjä, jotka antavat enemmän suojaa lomailijoille

Tänään päästiin poliittiseen yhteisymmärrykseen uusista säännöistä, jotka tuovat suojaa pakettimatkoille digitaaliajalla. Uusi direktiivi päivittää nykyisiä EU: n sääntöjä pakettimatkoista

Lue lisää


27.5.2015 EU:n tuomioistuimen tuomio korkeimman hallinto-oikeuden ennakkoratkaisupyynnöstä

Ennakkoratkaisupyyntö – Julkiset hankinnat – Direktiivi 2004/18/EY– 1 artiklan 4 kohta – Palvelukonsessio – Käsite – Sosiaaliturvaviranomaisen ja taksiyhtiöiden välinen sopimuskokonaisuus, joka koskee vakuutettujen matkakustannusten sähköistä suorakorvausmenettelyä ja kuljetusten tilausjärjestelyä

Lue lisää


27.5.2015 Euroopan komissio: Euroopan muuttoliikeagenda etenee

Komissio hyväksyy tänään ensimmäiset ehdotukset osana muuttoliikkeen hallinnan parantamiseen tähtäävää komission kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Ne ovat jatkoa kaksi viikkoa sitten esitetylle Euroopan muuttoliikeagendalle

Lue lisää


27.5.2015 OM: EU:n perintöasetusta aletaan soveltaa elokuussa

Kansainvälisiä perintöasioita koskevaa EU-asetusta aletaan soveltaa tulevana kesänä, 17. elokuuta. Asetus yhtenäistää ja yksinkertaistaa sellaisten perintöasioiden hoitamista, joilla on liittymiä useampaan jäsenvaltioon. Asetuksella ei ole vaikutusta kansallisten perintöasioiden hoitoon eikä se koske verotusta

Lue lisää


25.5.2015 Väitös Turun yliopistolla eurooppaoikeuden alalta 23.5.2015

Suomalaisten ministerien ja virkamiesten on omaksuttava lobbarin asenne EU-päätöksenteossa

Lue lisää


25.5.2015 Euroopan parlamentti: Tiukempia sääntöjä rahanpesun estämiseksi

Uuden rahanpesun vastaisen direktiivin tarkoitus on edistää toimia veropetoksia ja terrorismin rahoitusta vastaan. Parlamentti hyväksyi samassa yhteydessä myös uudet varainsiirtojen jäljittämistä helpottavat säännöt

Lue lisää


25.5.2015 Euroopan parlamentti: Maksukyvyttömyys: Yrityksille annettava toinen mahdollisuus selvitä veloista

Vuosittain EU:ssa menetetään 1,7 miljoonaa työpaikkaa, koska yritykset eivät pysty enää maksamaan laskujaan ja niiden varat realisoidaan velkojen maksamiseksi. Noin neljäsosassa näistä tapauksista on EU-rajat ylittävä elementti. Mepit keskustelivat näistä kansainvälisistä tapauksista keskiviikkona 20.5.

Lue lisää


15.5.2015 Euroopan komissio: Euroopalle agenda muuttoliikkeen kokonaishallinnan parantamiseksi

Euroopan komission 13.5 julkaisemassa Euroopan muuttoliikeagendassa esitetään toimet, jotka toteutetaan välittömästi Välimerellä vallitsevan kriisitilanteen johdosta, sekä toimet, jotka toteutetaan lähivuosina muuttoliikkeen kokonaishallinnan parantamiseksi.

Lue lisää


12.5.2015 Eurostat: Turvapaikan sai EU-alueella 185 000 ihmistä

Euroopan unionin jäsenmaat tarjosivat vuonna 2014 puolet enemmän turvapaikkoja kuin vuotta aiemmin

Lue lisää


11.5.2015 Euroopan unionin tuomioistuinjärjestelmän uudistaminen

Euroopan unionin tuomioistuin on äskettäin tehnyt unionin tuomioistuinjärjestelmän uudistamista koskevan ehdotuksen, joka on Euroopan unionin neuvoston sille antaman periaatteellisen hyväksynnän jälkeen tällä hetkellä Euroopan parlamentin tutkittavana

Lue lisää


8.5.2015 Euroopan komissio: EU:n perusoikeuskirja takaa perusoikeuksille keskeisen aseman EU:n politiikassa

Euroopan komissio on tänään julkaissut kertomuksen Euroopan unionin perusoikeuskirjan soveltamisesta vuonna 2014

Lue lisää


7.5.2015 Euroopan kuluttajakeskus Suomessa: Tunnistatko tilausansan? Esimerkkejä ja ohjeet ansojen välttämiseen

Tilausansasta voidaan puhua, jos kuluttaja tilaa mainoksen tai viestin pohjalta jotain, mitä ei ymmärtänyt tilaavansa – hän tulee erehdytetyksi tarjouksen suhteen

Lue lisää


7.5.2015 Eduskunnan kirjasto: Yhtenäispatentti ja yhdistetty patenttituomioistuin lisätty lakihankkeiden tietopaketteihin

Eurooppalaista patenttijärjestelmää uudistetaan. Kansallisten patenttijärjestelmien rinnalle kehitetään yhtenäinen patenttisuoja, jolla voidaan suojata keksinnöt Euroopan unionin alueella. Uudistukseen kuuluu myös yhtenäisen patenttituomioistuimen perustaminen

Lue lisää


6.5.2015 Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA): Oikeuden pitää olla lapsiystävällisempää

FRA:n asiaa koskevassa raportissa katsotaan, että oikeusjärjestelmien täytyy pyrkiä huomioimaan paremmin lasten tarpeita oikeusprosesseissa

Lue lisää


6.5.2015 Euroopan komissio: Komissiolta 16 aloitetta digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttamiseksi

Internet ja digitaaliteknologia mullistavat maailmaa. Ne vaikuttavat kaikkiin elämänaloihin ja jokaiseen elinkeinoon. Euroopan on oltava mukana muutoksessa ja avattava digitaalitaloudesta tarjoutuvat mahdollisuudet ihmisille ja yrityksille. Tähän tarvitaan EU:n sisämarkkinoiden voimaa

Lue lisää


30.4.2015 Euroopan komissio: Kooste tärkeimmistä rikkomuspäätöksistä – huhtikuu

Komissio on 29.4. tehnyt 120 päätöstä, joista 38 koskee perusteltuja lausuntoja ja 6 kanteita Euroopan unionin tuomioistuimeen

Lue lisää


29.4.2015 Euroopan komissio vahvistaa EU:n yhteistyötä terrorismin, järjestäytyneen rikollisuuden ja verkkorikollisuuden torjunnassa

Euroopan komissio on 28.4 hyväksynyt Euroopan turvallisuusagendan vuosiksi 2015–2020

Lue lisää


29.4.2015 OM: EU:n uhridirektiivin täytäntöönpanosta ehdotus

Oikeusministeriön työryhmä on saanut valmiiksi ehdotuksensa EU:n ns. uhridirektiivin täytäntöön panemiseksi. Direktiivissä säädetään rikoksen uhrin oikeuksia, tukea ja suojelua koskevista vähimmäisvaatimuksista

Lue lisää


27.4.2015 Euroopan unionin neuvosto: Neuvosto hyväksyi 20. huhtikuuta 2015 asetuksen, jossa asetetaan enimmäistasot pankki- ja luottokorttimaksuista veloitettaville siirtohinnoille.

Neuvosto hyväksyi 20. huhtikuuta 2015 asetuksen, jossa asetetaan enimmäistasot pankki- ja luottokorttimaksuista veloitettaville siirtohinnoille

Lue lisää


24.4.2015 EU:n tuomioistuimen tuomio siirtotyöläisen sosiaaliturvaa koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Siirtotyöläisten sosiaaliturva – Asetus (ETY) N:o 1408/71 – 13 artiklan 2 kohta ja 17 artikla – Satunnainen työskentely jossakin muussa jäsenvaltiossa kuin asuinvaltiossa – Sovellettava lainsäädäntö – Asuinvaltion päätös olla myöntämättä lapsilisiä ja alentaa vanhuuseläkettä

Lue lisää


23.4.2015 EU:n tuomioistuimen tuomio ajokorttien vastavuoroista tunnustamista koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Direktiivi 2006/126/EY – Ajokorttien vastavuoroinen tunnustaminen – Jäsenvaltion kieltäytyminen tunnustamasta sen alueella päihdyttävien aineiden vaikutuksen alaisena ajoneuvoa kuljettaneen henkilön ajokorttia, jonka on myöntänyt toinen jäsenvaltio

Lue lisää


23.4.2015 EU:n tuomioistuimen tuomio kuluttajansuojaa koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Direktiivi 93/13/ETY – Kohtuuttomat ehdot – Vakuutussopimus – 4 artiklan 2 kohta – Sopimusehtojen kohtuuttomuuden arviointi – Ei koske sopimuksen pääkohdetta koskevia sopimusehtoja – Sopimusehto, jolla pyritään turvaamaan asuntolainasopimuksen lyhennyksistä huolehtiminen – Lainanottajan täysi työkyvyttömyys – Kyseisen turvan ulkopuolelle jättäminen, jos lainanottajan katsotaan kykenevän harjoittamaan palkallista tai palkatonta toimintaa

Lue lisää


21.4.2015 Europan komission oikeus- ja kuluttaja-asioiden pääosasto: Uusi julkaisu tasa-arvolainsäädäntöyksiköltä todistustaakasta

Julkaisussa käsitellään käytännön ongelmia koko Euroopan laajuisesti sekä kansallisella tasolla. Lisäksi raportissa kommentoidaan viimeaikaisia Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisuja todistustaakasta

Lue lisää


16.4.2015 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus korkeimman oikeuden ennakkoratkaisupyynnöstä

Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa – Asetus (EY) N:o 44/2001 – Tuomioistuimen toimivalta ja tuomioiden täytäntöönpano siviili- ja kauppaoikeuden alalla – Soveltamisalan ulkopuolelle jäävät asiat – Perheoikeus – Asetus (EY) N:o 2201/2003 – Tuomioistuimen toimivalta sekä tuomioiden tunnustaminen ja täytäntöönpano vanhempainvastuuta koskevissa asioissa – Tapaamisoikeutta koskeva päätös, jossa on asetettu uhkasakko – Uhkasakon täytäntöönpano

Lue lisää


16.4.2015 OM: Työryhmältä ehdotus kuluttajariitojen vaihtoehtoisen ratkaisumenettelyn tehostamisesta

Tarkoituksena on panna täytäntöön kuluttajariitojen vaihtoehtoista riidanratkaisua koskeva EU:n direktiivi sekä mahdollistaa kuluttajariitojen verkkovälitteistä riidanratkaisua koskevan asetuksen soveltaminen

Lue lisää


14.4.2015 EU:n tuomioistuimen tuomio sosiaalipolitiikkaa koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Mies- ja naispuoliset työntekijät – Tasa-arvoinen kohtelu sosiaaliturvaa koskevissa kysymyksissä – Direktiivi 79/7/ETY – 4 artikla – Direktiivi 97/81/EY – UNICE:n, CEEP:n ja EAY:n tekemä osa-aikatyötä koskeva puitesopimus – Etuuksien laskeminen – Järjestelmä puuttuvien vakuutusmaksujen kattamiseksi – Osa-aikatyöntekijät ja kokoaikaiset työntekijät

Lue lisää


10.4.2015 Euroopan parlamentti: Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta (LIBE): Oikeuden mukainen oikeudenkäynti - Luonnos EU:n lainsäädännön syyttömyysolettamasta

LIBE hyväksyi 31.3 epäillyn oikeuden tulla pidetyksi syyttömänä jäsenvaltioissa kunnes tämä todistetaan syylliseksi

Lue lisää


9.4.2015 Euroopan talous- ja sosiaalikomitea: Kansalaisaloitteiden tekstit käännetään kaikille EU:n kielille 13.4. lähtien

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea kääntää eurooppalaisen kansalaisaloitteen päivästä 13.4 lähtien hyväksyttyjen aloitteiden 800 merkin pituiset esittelytekstit kaikille EU:n kielille

Lue lisää


9.4.2015 Euroopan unionin perusoikeusvirasto: Tasapuolinen suojelu kaikille viharikosten uhreille- vammaisten uhrien tilanne

Julkaisussa esitellään niitä vaikeuksia, joita vammainen viharikoksen uhri joutuu kohtaamaan

Lue lisää


8.4.2015 Poliisiammattikorkeakoulu: Tutkimus: Järjestäytyneen rikollisuuden liikevaihto 110 miljardia euroa vuodessa EU-alueella

Tulokset selviävät seitsemän EU-maan yhteisestä tutkimuksesta, jossa Poliisiammattikorkeakoulu oli mukana

Lue lisää


7.4.2015 EU Bookshop: Menestystarinoita Solvitin toiminnasta

Asuminen, työskentely tai opiskelu missä tahansa valitsemassasi EU-maassa on perusoikeus EU:ssa. Yrityksillä on myös oikeus harjoittaa liiketoimintaa kaikkialla EU: ssa. Jos näitä oikeuksia on evätty siksi, että kansallisella tasolla EU-lainsäädäntöä sovelletaan virheellisesti, niin SOLVIT voi auttaa asiassa

Lue lisää


26.3.2015 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus Euroopan kansalaisuutta koskevassa asiassa

Asetus (EY) N:o 883/2004 – Direktiivi 2004/38/EY – Unionin kansalaisuus – Yhdenvertainen kohtelu – Toisen jäsenvaltion alueella oleskelevat unionin kansalaiset, joilla ei ole enää työntekijän asemaa – Jäsenvaltion lainsäädäntö, jossa säädetään erityisten maksuihin perustumattomien rahaetuuksien epäämisestä näiltä henkilöiltä

Lue lisää


23.3.2015 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus maahanmuuttoa koskevassa asiassa

Direktiivi 2003/86/EY – Perheiden yhdistäminen – Kolmansien maiden kansalaiset – 7 artiklan 2 kohta – Kotouttamistoimenpiteet – Virallisen kielen perustaitojen ja maata koskevan tuntemuksen osoittaminen

Lue lisää


23.3.2015 Euroopan komissio: Markkinoilta vedettiin vuonna 2014 tuhansia vaarallisia tuotteita kuluttajien suojelemiseksi

Euroopan komission tänään julkaisemien tilastojen mukaan lähes 2 500 tuotetta todettiin vuonna 2014 vaarallisiksi kuluttajille. Näitä tuotteita – kaikkea leluista moottoriajoneuvoihin – ei päästetty EU:n markkinoille tai ne vedettiin sieltä pois

Lue lisää


20.3.2015 OM: Lähestymiskieltojen tunnustaminen EU-maiden välillä mahdolliseksi 24. maaliskuuta lähtien

Lähestymiskieltojen vastavuoroinen tunnustaminen EU-maiden välillä mahdollistetaan panemalla täytäntöön asiaa koskeva EU-direktiivi ja sitä täydentävä asetus. Uudistus tulee voimaan 24. maaliskuuta 2015

Lue lisää


19.3.2015 Euroopan komissio: Yhtiöveron kiertämisen torjuminen

Komissio esittelee verotuksen avoimuutta käsittelevän toimenpidepaketin

Lue lisää


17.3.2015 Euroopan komissio: EU:n oikeus-tulostaulu: Kohti tehokkaampia oikeudellisia järjestelmiä EU:n alueella

EU: n oikeus-tulostaulu 2015: tuetaan jäsenvaltioita parantamaan oikeusjärjestelmiensä tehokkuutta

Lue lisää


17.3.2015 Valtioneuvoston viestintäosasto: Unionin tuomioistuimen tuomio vuokratyödirektiiviä koskevassa asiassa

Unionin tuomioistuin antoi tiistaina 17.3. tuomionsa työtuomioistuimen ennakkoratkaisupyyntöön asiassa C-533/13, AKT

Lue lisää


12.3.2015 Väitös Itä-Suomen yliopistolla työoikeuden alalta

Työsyrjintädirektiivin häirintäkiellon toimeenpanossa kansalliset ratkaisut ovat erilaisia

Lue lisää


11.3.2015 EU:n tuomioistuimen tuomio sisäpiiritietoa koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Direktiivi 2003/6/EY – 1 artiklan ensimmäisen kohdan 1 alakohta – Direktiivi 2003/124/EY – 1 artiklan 1 kohta – Sisäpiiritieto – Täsmällisen tiedon käsite – Tietyn suuntainen mahdollinen vaikutus rahoitusvälineiden hintaan

Lue lisää


11.3.2015 Euroopan parlamentti vaatii toimia lasten seksuaalisen hyväksikäytön estämiseksi verkossa

Toimien tulisi kattaa hyväksikäytön tutkinta, rikoksentekijöiden syytteeseenpano, lapsiuhrien suojelu ja laittoman sisällön poistaminen verkosta. Parhaillaan valmisteilla oleva tietosuojauudistuksen on tarkoitus tuoda mukanaan muutoksia, joiden ansiosta lasten oikeuksia voidaan suojata verkossa entistä paremmin, parlamentin jäsenet korostavat

Lue lisää


5.3.2015 Euroopan komissio: Euroopan muuttoliikestrategia etenee

Euroopan komissio on 4.3 käynnistänyt kattavan Euroopan muuttoliikestrategian valmistelun. Komission jäsenet ovat käyneet ensimmäisen periaatekeskustelun keskeisistä toimenpiteistä, joilla tehostetaan EU:n toimintaa kolmansista maista tulevien muuttovirtojen hallinnassa nykyisin sovellettavien välineiden ja yhteistyökeinojen täytäntöönpanemiseksi.

Lue lisää


5.3.2015 SM: Parannuksia turvapaikkamenettelyyn ja kansainvälistä suojelua hakevien yhdenvertaiseen kohteluun

EU-maiden turvapaikkamenettelyä yhtenäistetään ja kansainvälistä suojelua hakevien yhdenvertaista kohtelua parannetaan

Lue lisää


5.3.2015 Eu:n tuomioistuimen tilastot vuodelta 2014

Toimielin ratkaisi yhteensä 1 685 asiaa

Lue lisää


2.3.2015 Euroopan unionin neuvosto: Liikennerikostentekijät jäljitettävissä EU:ssa

Sääntöjä tietojenjakamisesta ulkomaisten ajoneuvon kuljettajien tekemistä liikennerikkomuksista ja -rikoksista aletaan soveltamaan kaikissa EU-maissa vuodesta 2017

Lue lisää


27.2.2015 Euroopan komissio: Kooste tärkeimmistä rikkomuspäätöksistä – helmikuu

Verotus: Komissio kehottaa Suomea muuttamaan autoverolainsäädäntöään leasing-vuokrattujen ja vuokrattujen ajoneuvojen osalta

Lue lisää


27.2.2015 EU:n tuomioistuimen tuomio Euroopan kansalaisuutta koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Henkilöiden vapaa liikkuvuus – SEUT 20 ja SEUT 21 artikla – Jäsenvaltion kansalainen – Asuinpaikka toisessa jäsenvaltiossa – Merentakaisessa maassa tai merentakaisella alueella suoritettavat opinnot – Oikeuden säilyttäminen korkeakouluopintoja varten myönnettävään rahoitukseen – ˮKolme vuotta kuudestaˮ ‑säännön mukainen asumista koskeva edellytys – Rajoitus – Perustelut

Lue lisää


25.2.2015 EU:n tuomioistuimen tuomio työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta

Ennakkoratkaisupyyntö – Työntekijöiden vapaa liikkuvuus – SEUT 45 artikla – Ulkomailla asuvien työntekijöiden välinen yhdenvertainen kohtelu – Työnantajan maksamien korvausten verovapautuksesta muodostuva veroetu – Arvion perusteella myönnetty etu – Muusta jäsenvaltiosta kuin työpaikan jäsenvaltiosta tulevat työntekijät – Edellytys asumisesta tietyllä etäisyydellä työpaikan jäsenvaltion rajalta

Lue lisää


25.2.2015 Trafi: Tablettien ja muiden elektronisten laiteiden suojakuoret irrotettava jatkossa aina lentokentän turvatarkastuksessa

Uuden EU-asetuksen mukaan lentokentän käsimatkatavaroiden turvatarkastuksessa pitää 1.3.2015 alkaen tableteista, kannettavista ja muista elektronisista laitteista poistaa irrotettavissa oleva suojakuori ennen kun se laitetaan turvatarkastuksessa hihnalle ja läpivalaisuun

Lue lisää


20.2.2015 Euroopan parlamentti: Matkustajarekisteritiedot: Mistä on kyse?

Nimi, osoite, puhelinnumero, luottokortin tiedot, matkustuspäivät, matkan ja matkalipun tiedot, yhteystiedot sekä matkatavaroiden ja maksun tiedot... tämä kaikki täytyy kerätä EU:n ulkopuolelle matkustavista tai sieltä tulevista ihmisistä, mikäli nyt käsittelyssä olevan matkustajarekisterilainsäädäntö (PNR) tulee voimaan

Lue lisää


20.2.2015 Euroopan parlamentti haluaa tietää: Auttoivatko jäsenmaat monikansallisia yhtiöitä maksamaan vähemmän veroja?

Parlamentti päätti 12. helmikuuta tehdä oman tutkintansa asiasta ja perusti siksi verotuspäätöksiä käsittelevän erityisvaliokunnan

Lue lisää


20.2.2015 Euroopan komissio: Tietolehti uhrien suojelusta EU:ssa

Uhrien oikeuksia koskeva direktiivi antaa rikoksen uhreille vahvemmat oikeudet tukeen ja suojeluun kaikkialla Euroopan unionissa

Lue lisää


18.2.2015 Euroopan komissio: Euroopan komissio luo perustan avoimemmalle ja oikeudenmukaisemmalle verotukselle EU:ssa

Euroopan komissio on tänään käynnistänyt kunnianhimoisen suunnitelman veron kiertämisen ja aggressiivisen verosuunnittelun torjumiseksi

Lue lisää
Unohditko tunnukset? Tiedustele: info@asianajajaliitto.fi tai (09) 6866 120


Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje