Oikeudelliset uutiset, Euroopan unioni, arkisto 2014

31.12.2014 EU:n tuomioistuin ottaa kantaa sopimusluonnokseen, joka koskee Euroopan unionin liittymistä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehtyyn yleissopimukseen, ja yksilöi ongelmia, jotka liittyvät kyseisen luonnoksen yhteensopivuuteen unionin oikeu

Eu:n tuomioistuin katsoi, että sopimusluonnos, joka koskee Euroopan unionin liittymistä ihmisoikeussopimukseen, ei ole sopusoinnussa unionin oikeussääntöjen kanssa

Lue lisää


30.12.2014 Yle.fi: Lemmikkieläinpassi uudistuu – nämä asiat lemmikin kanssa matkustavan on syytä muistaa

Euroopan unionin uusi lemmikkieläinasetus tuo vuodenvaihteessa muutoksia koirien, kissojen ja frettien siirtoihin EU-maiden välillä. Finnairin koneissa Mustit ja Mirrit reissaavat vähän väliä.

Lue lisää


30.12.2014 Helsingin Sanomat: Veromuutos voi korottaa digitaalisten tuotteiden hintaa

Kuluttajat maksavat vastedes digipalvelujen arvonlisäveron Suomen verokannan mukaan

Lue lisää


19.12.2014 EU:n tuomioistuimen tuomio: Velkojien on osoitettava, että he ovat täyttäneet ennalta sopimusvelvoitteensa antamalla tietoja ja tarkistamalla lainansaajien luottokelpoisuuden

Ennakkoratkaisupyyntö – Kuluttajansuoja – Kulutusluotto – Direktiivi 2008/48/EY – Velvollisuus tietojen antamiseen ennen sopimuksen tekoa – Velvollisuus arvioida luotonottajan luottokelpoisuus – Todistustaakka – Todistelusäännöt

Lue lisää


19.12.2014 Eu:n tuomioistuimen tuomio: Lihavuus voi merkitä yhdenvertaisesta kohtelusta työssä annetun direktiivin mukaista ˮvammaaˮ

Vaikka mikään unionin oikeuden yleinen periaate ei kiellä lihavuuteen perustuvaa syrjintää sellaisenaan,lihavuus kuuluu käsitteen ˮvammaˮ piiriin, jos se tietyissä olosuhteissa estää asianomaisen henkilön täysimääräisen ja tehokkaan osallistumisen työelämään yhdenvertaisesti muiden työntekijöiden kanssa

Lue lisää


18.12.2014 Euroopan komissio: Vahvemmat puitteet taistelulle rahanpesua vastaan

Eurooppa on hyvässä suunnassa saadakseen sääntöjä, joilla voi torjua tehokkaasti rahanpesua ja terrorismin rahoitusta

Lue lisää


17.12.2014 EU:n tuomioistuimen tuomio: Hamas poistettiin terrorilistalta

Oikeuden mukaan päätös Hamasin joutumisesta listalle on tehty tiedotusvälineiden ja internetin perusteella eikä tietoja ole riittävästi varmistettu. Hamasin varat pysyvät kuitenkin edelleen jäädytettyinä.

Lue lisää


17.12.2014 EU:n tuomioistuimen tuomio: Yksilöiden suojelu – Henkilötietojen käsittely – Yksinomaan henkilökohtaisen tai kotitaloutta koskevan toiminnan käsite

Tietosuojadirektiiviä sovelletaan kotona valvontakameralla tehtyyn videotallenteeseen, jos kamera on suunnattu kohti tietä tai polkua

Lue lisää12.12.2014 Eu:n tuomioistuimen tuomio: Viisumi-, turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikka sekä muu henkilöiden vapaaseen liikkuvuuteen liittyvä politiikka

Tuomioistuin selvensi laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten oikeutta tulla kuulluksi

Lue lisää


11.12.2014 Euroopan komissio: Vakiolomakkeilla rajat ylittävät perinnöt yksinkertaisemmiksi

Kansalaiset voivat pian käyttää lomakkeita, jos vainajalla ollut omaisuutta toisessa EU:n jäsenvaltiossa

Lue lisää


11.12.2014 Valtioneuvoston viestintäosasto: Suomelle kanne direktiivissä 2000/43/EY tarkoitetun yhdenvertaista kohtelua edistävän elimen toimivallan puuttumisesta työelämän kysymyksissä

Suomi on 26.11.2014 vastaanottanut kanteen, jonka Euroopan komissio on nostanut Suomea vastaan Euroopan unionin tuomioistuimessa

Lue lisää


3.12.2014 Euroopan komissio: EU:n oikeus- ja sisäpolitiikka uudistuu

1.12 2014 saavutettiin virstanpylväs EU:ssa rikosoikeuden alalla tehtävässä poliisiyhteistyössä ja oikeudellisessa yhteistyössä. Lissabonin sopimuksen voimaantulosta on kulunut viisi vuotta

Lue lisää


3.12.2014 Tietosuojavaltuutettu: EU:n tietosuojaviranomaisilta ohjeistusta Google Search -asiaan

EU:n tietosuojaviranomaisten muodostama WP29-työryhmä on julkaissut yleisen ohjeen ns. Google-tuomion käytännön soveltamisesta (CJEU-tuomio C-131/12)

Lue lisää


3.12.2014 Eduskunnan kirjasto: Tietoverkkorikosdirektiivin täytäntöönpano on lisätty Lakihankkeiden tietopaketit - LATI -palveluun

EU:n direktiivin 2013/40/EY tietojärjestelmiin kohdistuvista hyökkäyksistä tehtävänä on puuttua uusiin uhkakuviin kuten tietoverkkorikoksen yhteydessä tapahtuvaan henkilöllisyyden väärinkäyttöön

Lue lisää


2.12.2014 EU:n tuomioistuimen tuomio: Yhteinen eurooppalainen turvapaikkajärjestelmä- Kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten arviointi

Tuomioistuin selvensi menetelmiä, joilla kansalliset viranomaiset voivat arvioida turvapaikanhakijoiden seksuaalisen suuntautumisen uskottavuutta

Lue lisää


27.11.2014 Euroopan komissio: Kooste tärkeimmistä rikkomuspäätöksistä – marraskuu

Komissio kehottaa Suomea tarjoamaan tehokkaita oikeussuojakeinoja viisumin epäämis-, mitätöinti- tai kumoamispäätökseen

Lue lisää


27.11.2014 OM: Lähestymiskieltojen tunnustaminen EU-maiden välillä tulossa mahdolliseksi

Lähestymiskieltojen vastavuoroinen tunnustaminen EU-maiden välillä mahdollistetaan panemalla täytäntöön asiaa koskeva EU-direktiivi ja sitä täydentävä asetus. Hallitus antoi niin sanottua eurooppalaista suojelumääräystä koskevan esityksen eduskunnalle

Lue lisää


26.11.2014 OM: Epäillyn ja syytetyn oikeus saada tietoa täsmentyy

1.12.2014 voimaan tulevilla säännöksillä pannaan täytäntöön EU:n direktiivi tiedonsaantioikeudesta rikosoikeudellisissa menettelyissä. Direktiivi määrittelee tiedonsaantioikeutta koskevat vähimmäisvaatimukset, joita on sovellettava rikosoikeudellisissa menettelyissä koko EU:n alueella.

Lue lisää


21.11.2014 Euroopan kuluttajakeskus: Uutiskirjeessä teemana jouluostaminen

Tänään ilmestynyt Euroopan kuluttajakeskuksen uutiskirje 6/2014 on jouluteemanumero. Jouluostoksilla verkossa voi säästää rahaa, aikaa ja vaivaa!

Lue lisää


19.11.2014 Valtioneuvoston viestintäosasto: Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus vuokratyödirektiiviä koskevassa asiassa

Unionin tuomioistuimen julkisasiamies Szpunar antaa torstaina 20. marraskuuta ratkaisuehdotuksensa työtuomioistuimen ennakkoratkaisupyyntöön asiassa C-533/13, AKT

Lue lisää


19.11.2014 Eurostat: Kansalaisuuden saaminen

EU:n 28 jäsenvaltiossa myönnettiin kansalaisuus lähes 820 000 henkilölle vuonna 2012. Nousua vuoteen 2011 oli 4%.

Lue lisää


14.11.2014 Eu:n tuomioistuimen tuomio: Ikään perustuvan syrjinnän kiellosta ja yhdenvertaisesta kohtelusta työelämässä

Ennakkoratkaisupyyntö – Sosiaalipolitiikka – Yhdenvertainen kohtelu työssä ja ammatissa – Euroopan unionin perusoikeuskirja – 21 artikla – Direktiivi 2000/78/EY – 2 artiklan 2 kohta, 4 artiklan 1 kohta ja 6 artiklan 1 kohta – Ikään perustuva syrjintä – Kansallinen säännös – Paikallispoliisin poliisimiesten työhönottoperuste – Enimmäisiän vahvistaminen 30 vuoteen – Oikeuttamisperusteet

Lue lisää


13.11.2014 Eu:n tuomioistuimen tuomio Bryssel II a -asetuksen soveltamisesta

Ennakkoratkaisupyyntö – Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue – Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa – Toimivalta vanhempainvastuun alalla – Asetus (EY) N:o 2201/2003 – 12 artiklan 3 kohta – Naimattomien vanhempien lapsi – Oikeuspaikkasopimus – Vireillä olevan liitännäisen asian puuttuminen – Toimivallan hyväksyminen – Tuomioistuimen toimivallan kiistää asianosainen, joka on saattanut asian vireille samassa tuomioistuimessa

Lue lisää


13.11.2014 OM: Tietoverkkorikoksia koskeviin säännöksiin muutoksia - Identiteettivarkaus rangaistavaksi itsenäisenä rikoksena

Hallitus esittää tietoverkkorikoksia koskevien säännösten täsmentämistä. Tänään eduskunnalle annetulla lakiesityksellä saatettaisiin Suomen lainsäädäntö vastaamaan EU:n tietoverkkorikosdirektiivin edellyttämiä vaatimuksia

Lue lisää


12.11.2014 Euroopan unionin perusoikeusvirasto: Perusoikeudet EU: n rajoilla- Raportit paljastavat haasteita

Kaksi uutta raporttia Euroopan unionin perusoikeusvirastolta (FRA) esittelee turvapaikan hakijoiden ja ihmiskaupan uhrien ihmisoikeustilannetta EU: n ilma- ja maarajoilla

Lue lisää


11.11.2014 Eu:n tuomioistuimen tuomio Euroopan kansalaisuutta koskevassa asiassa

Unionin kansalaisilta, jotka eivät ole taloudellisesti aktiivisia ja jotka menevät toiseen jäsenvaltioon vain saadakseen sosiaaliavustusta, voidaan evätä tietyt sosiaalietuudet

Lue lisää


7.11.2014 Eu:n tuomioistuimen tuomio: Palkkasaatavien turvasta työnantajan maksukyvyttömyyden perusteella

Työntekijöiden suoja työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa – Direktiivi 80/987/ETY – Työntekijä, joka on kolmannen maan kansalainen ja jolla ei ole voimassa olevaa oleskelulupaa – Työnantajan maksukyvyttömyyden perusteella maksettavan korvauksen epääminen

Lue lisää


7.11.2014 Yrittajat.fi: EU:ssa valmisteilla iso autouudistus: kärsijöinä Suomi, autokauppa ja katsastajat

EU:ssa valmistellaan uudistusta, joka toteutuessaan leikkaa verotuloja ja mullistaa ison joukon suomalaisaloja

Lue lisää


6.11.2014 Eu:n tuomioistuimen tuomio laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamisesta

Palauttamispäätöksen tekemismenettely – Puolustautumisoikeuksien kunnioittamisen periaate – Laittomasti oleskelevan kolmannen maan kansalaisen oikeus tulla kuulluksi ennen hänen etuihinsa mahdollisesti vaikuttavan päätöksen tekemistä – Hallintoviranomainen epää tällaiselta kansalaiselta oleskeluluvan turvapaikanhakijana, ja epäämiseen liittyy velvollisuus poistua valtion alueelta – Oikeus tulla kuulluksi ennen palauttamispäätöksen tekemistä

Lue lisää


6.11.2014 Evira: Lemmikkieläinpassi uudistuu vuoden lopussa

Lemmikkieläinpassi uudistuu vuoden 2014 lopussa. Euroopan unionin uusi lemmikkieläinasetus tuo muutoksia koirien, kissojen ja frettien siirtoihin EU-maiden välillä

Lue lisää


30.10.2014 SM: EU-maiden turvapaikkamenettelyä yhtenäistetään

Valtioneuvosto antoi tänään eduskunnalle esityksen ulkomaalaislain muuttamisesta. Esityksen taustalla on direktiivi, jolla pyritään yhtenäistämään kansainvälisen suojelun myöntämistä tai poistamista koskevia menettelyjä EU-maissa (menettelydirektiivi)

Lue lisää


29.10.2014 Euroopan unionin perusoikeusvirasto: Kattavia toimia tarvitaan pakkoavioliittoihin puuttumiseksi

Yhdenmukaistettuja oikeudellisia ja käytännön toimia tarvitaan EU: lta ja sen jäsenvaltioilta pakkoavioliittojen torjumiseksi

Lue lisää


29.10.2014 Eurooppatiedotus: EU-perusteos, 3.uusittu laitos, 2014

Kirjassa valotetaan Euroopan unionin toimintaa, toimielimiä, päätöksentekoa ja politiikanaloja sekä Suomen jäsenyyskysymyksiä. Se on tarkoitettu perustiedon lähteiksi kaikille EU-asioista kiinnostuneille

Lue lisää


23.10.2014 Eu:n tuomioistuimen tuomio: Palvelujen tarjoamisen vapaus

Ennakkoratkaisupyyntö – Palvelujen tarjoamisen vapaus – Rajoitukset – Verolainsäädäntö – Onnenpelivoitoista saadut tulot – Ulkomailta saatujen voittojen ja kotimaisista pelipaikoista saatujen voittojen erilainen verotus

Lue lisää


22.10.2014 Euroopan komissio: Ihmiskaupan torjunta vuosina 2010–2014

Euroopan komissio on 17.10 julkaissut tilastokertomuksen ihmiskaupan uhreista ja ihmiskauppiaista. Sen mukaan EU:n jäsenvaltioissa kirjattiin vuosina 2010–2012 30 146 ihmiskauppatapausten uhria

Lue lisää


17.10.2014 Euroopan komissio: Pimeä työ: Komissaari Andor tyytyväinen neuvoston sopuun EU-foorumista pimeän työn torjumiseksi ja hillitsemiseksi

Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioista vastaava komissaari László Andor on tyytyväinen työllisyys- ja sosiaaliministerien tänään neuvostossa pääsemään sopuun niin sanotusta yleisnäkemyksestä, joka koskee eurooppalaisen foorumin perustamista pimeän työn torjumiseksi ja hillitsemiseksi

Lue lisää


15.10.2014 Suomen pysyvä edustusto Euroopan unionissa: Maailma muuttuu – ja vähitellen myös EU:n kuluttajaoikeus

Matkailijan oikeuksia turvaava EU:n "pakettimatka-direktiivi" on parikymmentä vuotta vanha ja auttamatta matkailumaailman kehityksestä jäljessä. Komissio on ehdottanut uutta direktiiviä, jonka tarkoitus on paremmin vastata muuttuneen maailman vaatimuksiin.

Lue lisää


14.10.2014 Euroopan komissio: EU:n lainsäädännön keventäminen, yksinkertaistaminen ja siitä aiheutuvien kulujen vähentäminen: katsaus saavutettuun edistykseen

Komissio arvioi tänään, miten se on onnistunut EU:n lainsäädännön keventämisessä ja yksinkertaistamisessa sekä siitä aiheutuvien kulujen vähentämisessä

Lue lisää


14.10.2014 Euroopan unionin neuvosto: Säännöt automaattisesta tietojenvaihdosta hyväksyttiin

Ecofin-neuvostossa päästiin yhteisymmärrykseen direktiivistä, jolla pyritään vahvistamaan taistelua petoksia ja veronkiertoa vastaan

Lue lisää


10.10.2014 Eu:n tuomioistuimen tuomio toisessa jäsenvaltiossa annetusta sairaalahoidosta siirtotyöläiselle

Ennakkoratkaisupyyntö – Sosiaaliturva – Asetus (ETY) N:o 1408/71 – 22 artiklan 2 kohdan toinen alakohta – Sairausvakuutus – Toisessa jäsenvaltiossa annettu sairaalahoito – Ennakkoluvan epääminen – Lääkkeiden ja perushoitotarvikkeiden puuttuminen

Lue lisää


10.10.2014 Euroopan komissio: Yleissopimus oikeuspaikkasopimuksista

Yritykset EU:n alueella saavat merkittävää tukea kansainväliseen kauppaan tästä yleissopimuksesta

Lue lisää


8.10.2014 OM: Työryhmä valmistelemaan uhridirektiivin täytäntöönpanoa

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan EU:ssa hyväksytyn ns. uhridirektiivin täytäntöönpanoa. Direktiivissä säädetään rikoksen uhrin oikeuksia, tukea ja suojelua koskevista vähimmäisvaatimuksista

Lue lisää


7.10.2014 Eduskunnan Brysselin asiantuntijan EU-katsaus: Perusoikeudet ja oikeusvaltion periaate EU:ssa

Perusoikeudet ja oikeusvaltion periaate ovat Euroopan unionin keskeisimpiä perusarvoja, joihin sitoutuminen on EU-jäsenyyden ehto. Viime aikoina useissa jäsenmaissa on kuitenkin alkanut ilmetä puutteita näiden perusarvojen noudattamisessa

Lue lisää


3.10.2014 Euroopan komissio: EU-lainsäädännön soveltaminen jäsenvaltioissa vuonna 2013

Euroopan komissio on julkaissut Euroopan unionin oikeuden soveltamisen valvontaa koskevan 31. vuosikertomuksen. Sen mukaan käynnissä olevien rikkomusmenettelyjen lukumäärä on vähentynyt selvästi viime vuosina.

Lue lisää


1.10.2014 Euroopan komissio: Käytännön opas Euroopan unionissa (EU), Euroopan talousalueella (ETA) ja Sveitsissä sovellettavasta lainsäädännöstä suomeksi

EU:n sosiaaliturvaa koordinoivan sosiaaliturva-asetuksen (EY) N:o 883/2004 lainvalintasääntöjen tulkintaa koskevaa Käytännön opas on uudistettu

Lue lisää


29.9.2014 TEM: Suurten pörssiyhtiöiden yhteiskuntavastuuraportointi EU-sääntelyn piiriin

Euroopan unionin neuvosto hyväksyi 29.9.2014 tilinpäätösdirektiivin muutoksen koskien yritysten muuta kuin taloudellista tietoa. Päätöksen myötä suurten pörssiyhtiöiden tulee jatkossa raportoida myös vastuullisuudestaan

Lue lisää


26.9.2014 Euroopan komissio: Syyskuun kooste tärkeimmistä rikkomuspäätöksistä

Komissio kehottaa Suomea saattamaan vesilainsäädäntönsä ajan tasalle

Lue lisää


25.9.2014 OM: Tietoverkkorikosdirektiivin täytäntöönpano. Lausuntotiivistelmä

Oikeusministeriö asetti 27 päivänä syyskuuta 2013 työryhmän, jonka tehtäväksi annettiin valmistella ehdotus tietojärjestelmiin kohdistuvia hyökkäyksiä ja neuvoston puitepäätöksen 2005/222/YOS korvaamista koskevan direktiivin 2013/40/EU täytäntöönpanoa koskevaksi kansalliseksi lainsäädännöksi.

Lue lisää


25.9.2014 SM: Kansainvälistä suojelua hakevan vastaanottoa koskeva lakiesitys eduskunnan käsittelyyn

Muutoksen tavoitteena on saattaa Suomen lainsäädäntö vastaamaan EU:n uudelleen laadittua vastaanottodirektiiviä, joka on osa yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän säädöspakettia

Lue lisää


23.9.2014 Tietosuojavaltuutettu: Komissio murtaa hakukonetuomioon liittyviä myyttejä

EU-tuomioistuin antoi toukokuussa 2014 päätöksen ns. hakukoneasiassa (C-131/12) ja katsoi, että kansalaisilla voi olla oikeus saada nimeensä yhdistyviä linkkejä poistetuiksi internetin hakukoneista

Lue lisää


23.9.2014 Eu:n tuomioistuin: Lentoyhtiöt saavat veloittaa lisää matkatavaroista

Lentoyhtiöt saavat jatkossakin veloittaa matkustajilta lisämaksun ruumaan menevistä matkatavaroista.

Lue lisää


18.9.2014 Valtioneuvoston viestintäosasto: Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus lähetettyjä työntekijöitä koskevassa asiassa

Unionin tuomioistuimen julkisasiamies Wahl on antanut 18. syyskuuta ratkaisuehdotuksensa Satakunnan käräjäoikeuden ennakkoratkaisupyyntöön asiassa C-396/13, Sähköalojen ammattiliitto.

Lue lisää


18.9.2014 STM: Sairaanhoitokustannusten korvaamista EU-maiden välillä tarkennetaan

Suomessa annetun sairaanhoidon kustannukset voitaisiin jatkossa laskuttaa potilaan kotimaalta vain todellisen suuruisina

Lue lisää


12.9.2014 EU:n uudet Venäjä-pakotteet

Uusia nimiä varojen jäädytyslistalle ym.

Lue lisää


5.9.2014 Lennon saapumisaika tarkoittaa ajankohtaa, jona lentokoneen ovi avataan

Viivästymisen pituus voidaan määrittää vain tämän hetken nojalla mahdollisen korvauksen kannalta

Lue lisää


25.8.2014 Euroopan unionin perusoikeusvirasto: Kartoitus uhrien tukipalveluista EU-maissa

Myöhemmin tänä vuonna julkaistaan ensimmäinen kattava arviointi uhrien tukipalveluista EU: ssa. FRA laittaa joitakin arviointiin liittyviä vertailevia taulukoita ja karttoja saataville verkkosivuilleen

Lue lisää


25.8.2014 Euroopan kuluttajakeskus Suomessa. Uutiskirjeessä 4/2014 tapausesimerkkejä ja kesän valitusaiheita

Kirjeessä esitellään muun muassa tapauksia, joissa suomalaiskuluttajia autettiin saamaan ulkomaisilta yrityksiltä heille kuuluvat korvaukset rikkinäisen elektroniikkatuotteen ja lennon peruutuksen kohdalla

Lue lisää


21.8.2014 Euroopan komissio hyväksyi strategian ja toimintasuunnitelman parempaan tullin riskienhallintaan

Riskienhallinta on tärkeää, jotta EU: n ja sen kansalaisten sekä laillisten yritysten edut voidaan turvata

Lue lisää


19.8.2014 Euroopan komissio: Julkaisu 10 parasta toimenpidettä 500 miljoonalle kuluttajalle

Kesäkuussa 2013 äänestetyn uuden lainsäädännön myötä koko Euroopassa on tammikuusta 2016 alkaen käytössä palvelu sopimusriita-asioiden ratkaisemiseksi. Kuluttajat voivat kirjautua Euroopan laajuiseen verkkopalveluun ja lähettää valituksen omalla äidinkielellään riippumatta siitä, minkä tuotteen tai palvelun he ovat ostaneet tai onko se ostettu kotimaasta vai ulkomailta

Lue lisää


19.8.2014 Mediuutiset: EU tivaa Suomelta selitystä potilasdirektiivistä

EU-komissio epäilee, ettei Suomi ole pannut täytäntöön potilasdirektiivin kaikkia kohtia. Potilasdirektiivi mahdollistaa terveyspalveluiden hakemisen toisesta EU-valtiosta

Lue lisää


15.8.2014 Euroopan komissio: EU tekee verkkovierailuista edullisempia

EU on tänä kesänä laskenut mobiilidatan verkkovierailuhintoja alle puoleen aiemmasta ja suunnittelee kaikkien verkkovierailumaksujen poistamista vuoteen 2016 mennessä

Lue lisää


14.8.2014 Eurooppatiedotus: Tietosivu 2014/: Hoitoon toiseen EU-maahan

Muun muassa pitkät jonotusajat voivat lisätä halukkuutta hakeutua hoitoon ulkomaille

Lue lisää


12.8.2014 Euroopan komissio: Vuokra-auton hinnan tulee olla sama huolimatta siitä mistä maasta käsin vuokrausta ollaan tekemässä

Hintatiedustelijan kotimaa ei siis saa vaikuttaa EU:n sisällä kohdemaan vuokrahintoihin

Lue lisää


5.8.2014 Euroopan komission Suomen-edustusto: Tarvitaan parempaa kuluttajansuojaa lomamatkansa itse räätälöiville

Miljoonat matkaajat voivat nauttia huolettomasta lomasta jo EU:n nykyisten, perinteisiä pakettimatkoja koskevien kuluttajansuojasääntöjen puitteissa. Kohteesta pääsee esimerkiksi varmasti kotiin, vaikka lennon, hotellin ja vuokra-auton varannut matkatoimisto menisi konkurssiin

Lue lisää


4.8.2014 Euroopan komissio: Teollis- ja tekijänoikeudet – Tulli pysäytti lähes 36 miljoonaa tuoteväärennöstä EU:n rajoilla vuonna 2013

Tieto löytyy teollis- ja tekijänoikeuksien valvontaan liittyvää tullitoimintaa koskevasta komission vuosikertomuksesta. Vaikka haltuunotettujen tuotteiden määrä on pienempi kuin aiempina vuosina, niiden arvo on silti yli 760 miljoonaa euroa

Lue lisää


27.7.2014 Tietosuojavaltuutettu: Eurooppalaiset tietosuojaviranomaiset tapasivat Internet-hakukoneita

Eurooppalaiset tietosuojaviranomaiset tapasivat 24.7.2014 Googlen, Microsoftin ja Yahoon! edustajia Euroopan unionin tuomioistuimen antaman tuomion C-131/12 johdosta. Kyseinen ns. Google Search -tuomio liittyy kansalaisen oikeuteen tulla unohdetuksi online-maailmassa

Lue lisää


24.7.2014 Euroopan komissio: Petostentorjunnassa selvää edistymistä EU:ssa, mutta jäsenmaiden on tehostettava toimiaan

Jäsenvaltioiden on toimittava tarmokkaammin estääkseen ja havaitakseen EU:n varojen vilpillisen käytön ja parannettava raportointiaan. Näin kehotetaan komission vuotuisessa raportissa taloudellisten etujen suojaamisesta (nk. PIF-kertomus)

Lue lisää


23.7.2014 Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA): FRA: n johtaja korostaa tarvetta vahvistaa perusoikeuksia kaikkialla EU: ssa

Huolimatta lukuisista perusoikeuksia koskevista saavutuksista, joita EU on tehnyt vuosien varrella, niin monet ihmiset eri puolilla Eurooppaa kärsivät edelleen

Lue lisää


23.7.2014 Eu:n tuomioistuimen tuomio: Henkilöiden vapaata liikkuvuuta koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Henkilöiden vapaa liikkuvuus – Asianajajan ammattiin pääsy – Mahdollisuus evätä sellaisen jäsenvaltion kansalaisen merkitseminen asianajajaluetteloon, joka on saanut asianajajan ammatillisen pätevyyden muussa jäsenvaltiossa – Oikeuden väärinkäyttö

Lue lisää


22.7.2014 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus siitä, kattaako ”vamman” käsite liikalihavuuden

Yhdenvertainen kohtelu työssä ja ammatissa – Syrjintä vammaisuuden perusteella – Kysymys siitä, sisältävätkö unionin perusoikeudet sellaisen yleisen syrjintää työmarkkinoilla koskevan kiellon, joka kattaa syrjinnän lihavuuden perusteella – Unionin perusoikeuskirjan soveltamisala – Kysymys siitä, voiko lihavuus merkitä direktiivin 2000/78 1 artiklassa tarkoitettua ˮvammaisuuttaˮ

Lue lisää


17.7.2014 Yle: Suomen selvitettävä komissiolle potilasdirektiiviä – "soveltuu Keski-Eurooppaan"

EU moittii Suomea potilasdirektiivin tulkinnasta. Komissio on katsonut, ettei Suomi ole pannut täytäntöön kaikkia vaadittuja artikloja. Suomelta vaaditaan selvityksiä muun muassa siitä, että Suomessa korvauksia maksetaan eri tavoin julkisista ja yksityisistä terveyspalveluista

Lue lisää


15.7.2014 Eu:n tuomioistuimen tuomio Euroopan kansalaisuutta koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Direktiivi 2004/38/EY – 16 artiklan 2 kohta – Unionin kansalaisen perheenjäsenen, joka on kolmannen maan kansalainen, pysyvä oleskeluoikeus – Aviopuolisoiden yhteiselämän päättyminen – Yhteiselämän välitön aloittaminen toisten kumppaneiden kanssa viiden vuoden pituisen yhtäjaksoisen oleskelujakson aikana –Asetus (ETY) N:o 1612/68 – 10 artiklan 3 kohta – Edellytykset – Jäsenvaltio on rikkonut unionin oikeutta – Kyseisen rikkomisen luonteen tutkiminen – Ennakkoratkaisupyynnön esittämistarve

Lue lisää


11.7.2014 Valtioneuvoston viestintäosasto: Suomelle kanne komissiolta rakennusten energiatehokkuutta koskevan direktiivin 2010/31/EU täytäntöönpanon viivästymisestä

Suomi on vastaanottanut 8.7.2014 kanteen, jonka Euroopan komissio on nostanut Suomea vastaan Euroopan unionin tuomioistuimessa

Lue lisää8.7.2014 Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (EASO): Vuosikertomus turvapaikkatilanteesta Euroopan Unionissa vuonna 2013 julkaistu

Vuonna 2013, 435 760 henkilöä haki kansainvälistä suojelua Euroopan unionissa. Kasvua oli 30% vuoteen 2012 verrattuna. Eniten turvapaikanhakijoita oli Syyriasta, Venäjältä ja Länsi-Balkanin maista

Lue lisää


4.7.2014 Eu:n tuomioistuimen tuomio: Euroopan unionin perusoikeuskirjan 41 artiklan 1 kohdan tulkinta – Puolustautumisoikeuksien kunnioittamista koskevan unionin yleisen oikeusperiaatteen välitön oikeusvaikutus

Tullivelan kantaminen – Puolustautumisoikeuksien kunnioittamisen periaate – Oikeus tulla kuulluksi – Tilanne, jossa tulliviranomaiset eivät kuulleet tullien kantamista koskevan päätöksen adressaattia ennen kyseisen päätöksen tekemistä vaan sitä seuranneessa oikaisumenettelyvaiheessa – Puolustautumisoikeuksien loukkaaminen – Puolustautumisoikeuksien kunnioittamatta jättämisestä aiheutuvien oikeudellisten seurausten määrittäminen

Lue lisää


4.7.2014 Euroopan komissio: Uudet puitteet oikeusvaltion vahvistamiselle

Future of Justice esite: EU: n oikeustoimintasuunnitelma 2020 - luottamuksen vahvistaminen, liikkuvuus ja kasvu Euroopan unionissa

Lue lisää


2.7.2014 Euroopan kuluttajakeskus Suomessa: Uusi mobiilisovellus auttaa kuluttajia ratkaisemaan ongelmatilanteet jo matkoilla

Ostitko Euroopan-lomallasi jotain, joka rikkoutui pian ostamisen jälkeen? Onko sinulla ongelmia autonvuokrauksen tai itse varaamasi hotellimajoituksen kanssa? Myöhästyikö paluulentosi? Jos lomasi Euroopassa ei suju suunnitelmien mukaan, sinun on hyvä tietää oikeutesi ja milloin ja mistä voit vaatia korvausta

Lue lisää


2.7.2014 Euroopan unionin perusoikeusvirasto julkaissut käsikirjan Euroopan tietosuojalainsäädännöstä

Tämä käsikirja on laadittu niille, jotka eivät ole erikoistuneet tietosuojalainsäädäntöön

Lue lisää


30.6.2014 Euroopan unionin perusoikeusvirasto:

Helpotetaan lapsikauppaa parantamalla holhousta

Lue lisää


26.6.2014 Yle: Mobiilisovellus helpottaa automatkailua Eurooppaan

Euroopan komission julkaisema tietokantasovellus sisältää oleelliset perustiedot eri Euroopan maiden liikennesäännöistä. Sovellus on osa EU:n strategista hanketta, jonka tavoitteena on puolittaa liikennekuolemat 2010-luvun aikana

Lue lisää


26.6.2014 Euroopan komissio: EU:hun ilman huoltajaa saapuvia alaikäisiä koskevia sääntöjä selvennetään

Viime vuonna EU:n alueella jätti turvapaikkahakemuksen 12 690 ilman huoltajaa saapunutta alaikäistä. Osa heistä ei tunne ketään EU:ssa asuvaa. Sen vuoksi heidän asemansa on turvapaikkamenettelyn alkuvaiheissa erittäin suojaton ja haasteellinen

Lue lisää


25.6.2014 Julkiasiamiehen ratkaisuehdotus: Direktiivi 2008/115/EY – Laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttaminen

Palauttamispäätöksen tekemismenettely – Puolustautumisoikeuksien kunnioittamisen periaate

Lue lisää


24.6.2014 MTV.fi: Lentomatkustaja, tiedätkö oikeutesi? Näistä kaikista voi vaatia korvauksia

Jos lentosi myöhästyi reilusti tai peruttiin jopa kokonaan, voit olla oikeutettu korvauksiin. Moni matkustaja ei kuitenkaan tiedä vakiokorvauksien olemassaolosta

Lue lisää


24.6.2014 Euroopan komissio: Lähes 200 miljoonalla eurooppalaisella on jo eurooppalainen sairaanhoitokortti

Kortinhaltijoiden määrä on yli puolet vakuutetusta väestöstä EU:ssa

Lue lisää


23.6.2014 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus vapaata liikkuvuutta koskevassa asiassa

Henkilöiden vapaa liikkuvuus – Sosiaaliturva – Toisessa jäsenvaltiossa aiheutuneiden sairauskulujen korvaaminen – Ennakkolupa – Ilmaisun ”tehokkuudeltaan samantasoinen hoito” ulottuvuus – Aineellisten resurssien puute sairaalassa – Ennakkoluvan oikeuttavan puutteen alueellinen laajuus

Lue lisää


23.6.2014 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus siirtotyöläisen sosiaaliturvaa koskevassa asiassa

Asetus (ETY) N:o 1408/71 – Työntekijään sosiaaliturvan alalla sovellettavan lainsäädännön määräytyminen – Sovellettavuus – Työskentely muun kuin jäsenvaltion konsuliedustustossa – Konsulisuhteista 24.4.1963 tehty Wienin yleissopimus – Työntekijän ilmoitus siitä, että hän valitsee olla liittymättä jäsenvaltion sosiaaliturvajärjestelmään – Syrjinnän käsite

Lue lisää


12.6.2014 Valtiovarainministeriö: Komissio ehdottaa uusia oikeuksia osakkeenomistajille ja lisää avoimuutta yhtiöiden päätöksiin

EU:n komissio ehdottaa listayhtiöiden osakkeenomistajille uusia oikeuksia ja yhtiöiden päätöksentekoon lisää avoimuutta

Lue lisää


12.6.2014 OM: EU:ssa halutaan helpottaa pk-yritysten toimintaa

Valtioneuvosto lähetti tänään eduskunnalle EU:n komission ehdotuksen uudeksi yhdenmiehen rajavastuuyhtiöitä koskevaksi direktiiviksi, jonka tavoitteena olisi helpottaa erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten rajat ylittävää toimintaa

Lue lisää


10.6.2014 Tietosuojavaltuutettu: Euroopan tietosuojalainsäädännön käsikirjasta uusintapainos

Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA) ja Euroopan neuvosto ovat Euroopan tietosuojaviranomaisten konferenssissa Strasbourgissa 5. kesäkuuta lanseeranneet uusintapainoksen menestyksekkäästä ja käytännöllisestä Euroopan tietosuojalainsäädäntöä koskevasta oppaastansa

Lue lisää


10.6.2014 STM: Selvitys: Suomen oltava aloitteellinen EU:n sosiaaliturvasäädösten uudistamisessa

Sosiaaliturvan yhteensovittamista koskevat EU-tason säädökset jättävät Suomelle hyvin vähän kansallista liikkumavaraa, kun on kyse EU-maiden välillä liikkuvien ihmisten sosiaaliturvasta

Lue lisää


4.6.2014 Eu:n tuomioistuimen tuomio: Ne bis in idem

Ennakkoratkaisupyyntö – Oberlandesgericht Nürnberg – Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen 54 artiklan tulkinta yhdessä perusoikeuskirjan 50 artiklan kanssa – Ne bis in idem periaate – Edellytys siitä, että henkilö on suorittanut rangaistuksensa tai parhaillaan suorittaa sitä taikka että sitä ei voida tuomion antaneen sopimuspuolen lain mukaan enää suorittaa

Lue lisää


3.6.2014 Finlex: Kuluttajansuoja muuttuu 13. kesäkuuta muun muassa verkkokaupassa

Erityisesti koti- ja etämyyntiä koskevilla kuluttajansuojasääntelyn muutoksilla pannaan täytäntöön kuluttajan oikeuksia koskeva EU-direktiivi. Sääntelyn yhtenäistämisen EU-alueella arvioidaan helpottavan varsinkin rajat ylittävää verkkokauppaa

Lue lisää


3.6.2014 Tietosuojavaltuutettu: Hakutuloslinkkien poistaminen Googlesta

Google on julkaissut verkkolomakkeen, jolla henkilöt voivat pyytää Googlea poistamaan heitä koskevista hakutuloksista virheellisiä henkilötietoja sisältävän linkin

Lue lisää


28.5.2014 OM: Epäillyn ja syytetyn oikeutta saada tietoa aiotaan täsmentää

Rikoksesta epäillyn ja syytetyn oikeutta saada tietoa oikeuksistaan ja syytteen sisällöstä aiotaan täsmentää. Eduskunnalle tänään annetulla hallituksen esityksellä pantaisiin täytäntöön EU:n direktiivi tiedonsaantioikeudesta rikosoikeudellisissa menettelyissä

Lue lisää


28.5.2014 OM: Uudistettua Bryssel I -asetusta aletaan soveltaa vuonna 2015

Tuomioistuinten toimivaltaa sekä tuomioiden tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskeva uudistettu ns. Bryssel I -asetus tulee EU:ssa sovellettavaksi ensi vuoden alussa

Lue lisää


27.5.2014 Tietosuojavaltuutettu: Artikla 29 työryhmän lehdistötiedote Google-asiassa

Tietosuojadirektiivin Artikla 29 mukainen työryhmä on 23.5.2014 antanut lehdistötiedotteen, joka koskee Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota Googlen hakukonetoimintoa koskevassa asiassa

Lue lisää


23.5.2014 STT info: Eu:n yleinen tietosuoja-asetus pakottaa julkisyhteisöt ja yritykset muuttamaan toimintamallejaan

EU:n tietosuoja-asetus merkitsee radikaaleja tiukennuksia yksityisyyden suojaan sekä yhteisöjen ja yritysten tietosuojavelvoitteisiin. Asetus muodostuu vaikuttavuudeltaan EU-parlamentin tulevan istuntokauden yhdeksi tärkeimmistä lainsäädäntöhankkeista. Suomessa ollaan varautumattomia tietosuojasäännösten tiukentumiseen

Lue lisää


21.5.2014 STM:n selvitys: Suomen otettava aktiivisempi rooli EU:n sosiaaliturvan koordinaatiossa

Ensimmäiset johtopäätökset Suomen asumisperusteisen sosiaaliturvan ja EU-lainsäädännön vaatimusten yhteensovittamista tarkastelevasta selvityksestä ovat valmistuneet

Lue lisää


21.5.2014 Euroopan komissio on laatinut laajan tietopaketin kaikille EU:n matkailijoille

Lomakausi alkaa: hyödyllisiä vinkkejä huolettomaan kesään

Lue lisää


20.5.2014 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus: Euroopan kansalaisuus, sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen, syrjimättömyys - kansalaisuuteen perustuvan syrjinnän kielto

Unionin kansalaiset, joilla ei ole taloudellista toimintaa ja jotka oleskelevat toisen jäsenvaltion alueella – Jäsenvaltion säännöstö, jonka mukaan kyseiset henkilöt eivät voi saada erityisiä maksuihin perustumattomia rahaetuuksia, jos heidän oleskeluoikeutensa perustuu yksinomaan SEUT 20 artiklaan

Lue lisää


16.5.2014 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus: Oikeusvarmuuden periaate ja non reformatio in peius -periaate

Unionin oikeuden kanssa ristiriidassa olevan veron palauttaminen – Palautettavan määrän rajoittaminen kansallisen lainsäädännön muutoksen vuoksi

Lue lisää


16.5.2014 Euroopan komissio: Rajat ylittävä velkojen perintä ja Euroopan laajuinen patenttisuoja ovat nyt todellisuutta EU: n kansalaisille

Kyse on eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä sekä yhteisöpatenttituomioistuinta koskevista päivitetyistä säännöistä

Lue lisää


14.5.2014 Valtioneuvoston viestintäosasto: Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus työtapaturman perusteella maksettavan haittarahan tasa-arvosäännösten mukaisuudesta

Unionin tuomioistuimen julkisasiamies Juliane Kokott antaa torstaina 15. toukokuuta ratkaisuehdotuksensa korkeimman hallinto-oikeuden ennakkoratkaisupyyntöön asiassa C-318/13, X

Lue lisää


13.5.2014 Valtioneuvoston viestintäosasto: Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus kirjojen arvonlisäverotusta koskevassa asiassa

Unionin tuomioistuimen julkisasiamies Paolo Mengozzi antaa keskiviikkona 14.5 ratkaisuehdotuksensa korkeimman hallinto-oikeuden ennakkoratkaisupyyntöön asiassa C-219/13, K. Asia koskee arvonlisäverodirektiivin 2006/112/EY tulkintaa

Lue lisää


13.5.2014 EU:n tuomioistuimen tuomio: Internethakukoneen ylläpitäjä on vastuussa käsittelemistään sivullisten julkaisemilla internetsivuilla näkyvistä henkilötiedoista

EU:n tuomioistuin päätti, että hakukoneyhtiö Googlen tulee pyynnöstä poistaa vanhentuneet tiedot hakutuloksista

Lue lisää


9.5.2014 EU:n tuomioistuimen tuomio yhteisön oikeuden periaatteita koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Euroopan unionin perusoikeuskirja – Yhdenvertaisuuden ja syrjintäkiellon periaatteet – Unionin oikeuden soveltaminen – Tilanne ei kuulu unionin oikeuden soveltamisalaan – Unionin tuomioistuimen toimivallan puuttuminen

Lue lisää


9.5.2014 EU:n tuomioistuimen tuomio siirtotyöläisen sosiaaliturvaa koskevassa asiassa

Perhe-etuuden käsite - Saksassa asuva ja Luxemburgissa ammattiaan harjoittava työntekijä - Perhe-etuuksia koskevien oikeuksien päällekkäisyys - Luxemburgin maksaman erotusetuuden laskeminen – Saksan etuuksien "Elterngeld" ja "Kindergeld" huomioon ottaminen

Lue lisää


8.5.2014 EU:n tuomioistuimen tuomio: Pakolaisaseman tai toissijaisen suojeluaseman myöntämisen edellytyksiä koskevista vähimmäisvaatimuksista

Pakolaisaseman myöntämistä tai poistamista koskevissa menettelyissä jäsenvaltioissa sovellettavat vähimmäisvaatimukset – Kansallinen menettelysääntö, jonka mukaan toissijaista suojelua koskeva hakemus otetaan käsiteltäväksi vain, jos pakolaisaseman myöntämistä koskeva hakemus on ensin hylätty – Hyväksyttävyys – Jäsenvaltioiden menettelyllinen itsemääräämisoikeus – Tehokkuusperiaate – Oikeus hyvään hallintoon – Euroopan unionin perusoikeuskirja – 41 artikla – Menettelyn puolueettomuus ja nopeus

Lue lisää


8.5.2014 OM: Tietoverkkorikosdirektiivin täytäntöönpanosta ehdotus

Oikeusministeriön työryhmä on saanut valmiiksi ehdotuksen EU:n tietoverkkorikosdirektiivin edellyttämistä lainsäädännön muutoksista. Samassa yhteydessä niin sanottu identiteettivarkaus kriminalisoitaisiin itsenäisenä rikoksena

Lue lisää


29.4.2014 Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkintatyö lisääntyi ja nopeutui vuonna 2013 veronmaksajien hyödyksi

Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) onnistui vuonna 2013 parantamaan petostentorjuntaa Euroopassa

Lue lisää


25.4.2014 Euroopan komissio: Yhteisellä valvontaiskulla matkailualan verkkosivustot kuluttajalainsäädännön mukaisiksi

Viime vuonna EU-maiden kuluttajaviranomaiset ottivat yhteistyössä Euroopan komission kanssa matkailusivustot tehosyyniin. Tulos oli yllättävä: kaiken kaikkiaan 552 tarkastetusta sivustosta 382 ei ollut EU:n kuluttajalainsäädännön mukaisia

Lue lisää


24.4.2014 Euroopan parlamentti: Kymmenen asiaa huhtikuun Strasbourgin täysistunnosta

Euroopan pankkijärjestelmän uudistaminen, luonnonmullistuksien uhriksi joutuneiden jäsenmaiden nopeampi auttaminen ja uudet säännöt lähetetyille työntekijöille - huhtikuun täysistunnon asialistalla olivat nämä kaikki ja paljon muuta

Lue lisää


24.4.2014 EU:n huumevirasto EMCDDA julkistaa Euroopan huumeraportin 2014

Euroopan huumevirasto (EMCDDA) julkaisee 27. toukokuuta vuotuisen yleiskatsauksensa Euroopan huumetilanteesta monikielisenä multimediatietopakettina

Lue lisää


17.4.2014 Euroopan komissio tarkastelee kansainvälisten perheiden ongelmia ja pyytää ehdotuksia lisätoimenpiteistä

Euroopan komission 15.4. julkaisemassa kertomuksessa käsitellään niitä oikeudellisia ongelmia, joihin kansainväliset pariskunnat (eli pariskunnat, joiden puolisot ovat eri maiden kansalaisia) edelleen törmäävät yrittäessään ratkaista avioliittoaan tai lastensa huoltoa koskevia ongelmia rajatylittävissä tilanteissa

Lue lisää


16.4.2014 Euroopan komissio: Kooste tärkeimmistä rikkomuspäätöksistä – huhtikuu

Rakennusten energiatehokkuus: Komissio haastaa SUOMEN ja BELGIAN oikeuteen EU:n sääntöjen täytäntöönpanopuutteista

Lue lisää


16.4.2014 Euroopan parlamentti: Mepit hyväksyivät säännöt lähetettyjen työntekijöiden suojan parantamisesta

Parlamentti hyväksyi keskiviikkona ehdotuksen, jonka tarkoitus on parantaa ulkomaille väliaikaisesti lähetettyjen työntekijöiden oikeuksien toteutumista

Lue lisää


14.4.2014 Euroopan komisssio: Perusoikeuskirjaan vedotaan EU:ssa yhä useammin

Euroopan komissio on tänään antanut neljännen vuotuisen kertomuksensa Euroopan unionin perusoikeuskirjasta

Lue lisää


10.4.2014 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus asianajajan ammatin harjoittamista koskevassa asiassa

Jäsenvaltion tuomioistuimen käsite – Consiglio Nazionale Forense – Riippumattomuus – Puolueettomuus – Direktiivin 98/5/EY 3 artikla – Pätevyys – Asianajajan ammatin pysyvä harjoittaminen muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa pätevyys on hankittu – Oikeuksien väärinkäyttö – Kansallisten identiteettien kunnioittaminen

Lue lisää


9.4.2014 Yle: Direktiivin kumoaminen saattaa sotkea rikostutkintaa

EU-tuomioistuimen päätös 8.4.14 kumota kansalaisten viestintätietojen keruuta koskeva direktiivi voi hankaloittaa rikosten selvittämistä

Lue lisää


8.4.2014 EU:n tuomioistuin totesi tietojen säilyttämistä koskevan direktiivin laittomaksi

Euroopan unionin tuomioistuin totesi 8. huhtikuuta 2014 antamassaan päätöksessä, että EU:n tietojen säilyttämistä koskeva direktiivi on pätemätön

Lue lisää


4.4.2014 EU:n tuomioistuimen tuomio: Pyramidimyyntijärjestelmästä

Direktiivi 2005/29/EY – Sopimattomat kaupalliset menettelyt – Pyramidimyyntijärjestelmä – Kuluttajien ennen korvauksen saamista mahdollisesti tekemän suorituksen merkitys – Käsitteen ˮsuoritusˮ tulkinta

Lue lisää


3.4.2014 Euroopan parlamentti: Katto luottokorttiostosten kuluille

Parlamentin jäsenet hyväksyivät torstaina lakiehdotuksen, jossa määritetään enimmäismäärät maksuille, joita pankit perivät vähittäiskauppiailta asiakkaiden maksaessa ostoksensa pankki- tai luottokortilla

Lue lisää


3.4.2014 Euroopan parlamentti: Roaming-maksut poistettava ja palveluntarjoajille taattava yhdenvertainen pääsy verkkoon

Internet-yhteyksien tarjoajat eivät saa jatkossa estää tai hidastaa kilpailijoiden tarjoamien palveluiden toimintaa taloudellisista tai muista syistä, todetaan parlamentin torstaina äänestämässä lakiehdotuksessa

Lue lisää


1.4.2014 Euroopan komissio: Joustavammat viisumisäännöt kasvun ja työllisyyden tukemiseksi

Kolmansien maiden kansalaiset, jotka haluavat matkustaa EU:hun, törmäävät usein monimutkaisiin, pitkiin ja kalliisiin viisumimenettelyihin. Tänään esitetyillä ehdotuksilla lyhennetään ja yksinkertaistetaan merkittävästi näitä menettelyjä niiden henkilöiden osalta, jotka haluavat tulla EU:hun lyhyttä oleskelua varten

Lue lisää


28.3.2014 EU:n tuomioistuimen tuomio: Euroopan kansalaisuus

Unionin kansalaisuus – Syrjintäkiellon periaate – Siviilioikeudenkäynneissä noudatettava kieliä koskeva järjestelmä

Lue lisää


27.3.2014 Liikenne- ja viestintäministeriö:Tiedonvaihto liikennerikkomuksista paranee EU-maiden välillä

Hallitus esittää vahvistettavaksi tieliikennelain muutosta, joka parantaa EU-maiden välistä tiedonvaihtoa liikennerikoksista ja -rikkomuksista. Laki tulee voimaan 14. huhtikuuta 2014

Lue lisää


25.3.2014 Eurostat: Turvapaikanhakijoiden määrä EU:ssa kasvoi rajusti

Euroopan unionin alueelta haki turvapaikkaa viime vuonna 435 000 ihmistä. Vuonna 2012 turvapaikanhakijoita oli 335 000.

Lue lisää


21.3.2014 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus siirtotyöläisen sosiaaliturvaa koskevassa asiassa

Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen – Asetuksen (EY) N:o 883/2004 19 ja 20 artikla – Oleskelun ja asuinpaikan käsitteet – Asetuksen (EY) N:o 987/2009 11 artikla – Jäsenvaltion kansalainen, jolla puhkesi vakava sairaus hänen ollessaan lomalla toisessa jäsenvaltiossa – Oleskelu toisessa jäsenvaltiossa yli 11 vuoden ajan sairauden vuoksi ja siksi, ettei hoitoa ole saatavilla ensimmäisessä jäsenvaltiossa

Lue lisää


20.3.2014 EU:n tuomioistuimelta kaksi tuomiota: Ei-biologisen äidin, joka on turvautunut sijaissynnytykseen, oikeudesta äitiyslomaan

Molemmissa asioissa katsottiin, että ei-biologisella äidillä ei ole oikeutta äitiyslomaa vastaavaan lomaan

Lue lisää


17.3.2014 Euroopan komissio: EU:n oikeusalan tulostaulu 2014: Kohti tehokkaampia oikeusjärjestelmiä

Euroopan komissio julkaisi tänään toista kertaa laaditun EU:n oikeusalan tulostaulun. Sen tavoitteena on parantaa oikeusjärjestelmien laatua, riippumattomuutta ja tehokkuutta Euroopan unionissa. Se tarjoaa puolueetonta, luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmistä

Lue lisää


14.3.2014 Euroopan parlamentti: Parlamentin jäsenet äänestivät pakettimatkalaisten oikeuksien parantamisesta

Internetin kautta pakettimatkoja varaavien lomalaisten oikeuksia tulee vahvistaa, totesivat parlamentin jäsenet keskiviikon äänestyksessä

Lue lisää


13.3.2014 EU:n tuomioistuimen tuomio: Henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta

Direktiivi 2004/38/EY – SEUT 21 artiklan 1 kohta – Oikeus liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella – Tämän oikeuden saajat – Kolmannen valtion kansalaisen, joka on unionin kansalaisen perheenjäsen, oleskeluoikeus jäsenvaltiossa, jonka kansalainen unionin kansalainen on – Unionin kansalaisen paluu tähän jäsenvaltioon hänen oleskeltuaan lyhyitä ajanjaksoja toisessa jäsenvaltiossa

Lue lisää


13.3.2014 EU:n tuomioistuin: Oikeudenkäyntitilastot 2013: ennennäkemättömiä lukuja

Kulunut vuosi jää aikakirjoihin yhtäältä unionin tuomioistuimen historian tuotteliaimpana ja toisaalta vuotena, jonka aikana saatettiin vireille enemmän asioita kuin koskaan aikaisemmin

Lue lisää


12.3.2014 Euroopan parlamentti: Mepit äänestivät vahvemman henkilötietojen suojan puolesta

Parlamentti äänesti keskiviikkona EU:n tietosuojasäännöistä ja vaati tiukempia ehtoja henkilötietojen siirrolle EU:n ulkopuolisiin maihin

Lue lisää


12.3.2014 Euroopan komissio esitteli toimintakehyksen oikeusvaltioperiaatteen turvaamiseksi EU:ssa

Euroopan komissio hyväksyi 11.3 uuden toimintakehyksen, jolla torjutaan oikeusvaltion systeemisiä uhkia EU-maissa

Lue lisää


7.3.2014 EU:n tuomioistuimen tuomio: Euroopan unionin perusoikeuskirjan (jäljempänä perusoikeuskirja) 17 artiklan ja suhteellisuusperiaatteen tulkintaa.

Kansallinen säännöstö, jonka mukaan kaikki maisemansuojelualueella sijaitsevan omaisuuden omistajan suorittamat muutokset edellyttävät ennakkolupaa - Velvollisuus purkaa rakennus siinä tapauksessa, että lupaa ei ole, vaikka omistaja osoittaisi jälkikäteen, ettei suoritettu muutos ole maisemansuojelullisten arvojen vastainen

Lue lisää


7.3.2014 Julkaisutoimisto: Yleiskertomus Euroopan unionin toiminnasta 2013

Komission vuosittaisessa yleiskertomuksessa esitellään EU:n toimintaa viimeksi kuluneen vuoden ajalta

Lue lisää


6.3.2014 EU:n tuomioistuimen tuomio: Koulutukseen pääsyn epääminen naispuoliselta työntekijältä äitiysloman vuoksi on EU-lainsäädännön vastaista

Ennakkoratkaisupyyntö – Sosiaalipolitiikka – Direktiivi 2006/54/EY ˗˗ Miesten ja naisten tasa-arvoinen kohtelu työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa – Virkamiesaseman saamisen edellyttämä koulutus – Kurssilta poistaminen pitkittyneen poissaolon vuoksi – Äitiysvapaaseen perustuva poissaolo

Lue lisää


6.3.2014 Suomen pysyvä edustusto EU:ssa: Neuvottelut lähetettyjen työntekijöiden työehtojen valvonnasta loppusuoralla EU:ssa

Lähetettyjä työntekijöitä koskevasta täytäntöönpanodirektiivistä on päästy alustavaan sopuun jäsenmaita edustavan EU:n neuvoston ja Euroopan parlamentin välisissä neuvotteluissa 5.3.2014

Lue lisää


5.3.2014 Euroopan unionin perusoikeusvirasto: Tutkimus naisiin kohdistuvasta väkivallasta

Tutkimuksesta ilmenee, että Suomi on naisille yksi Euroopan väkivaltaisimpia maita

Lue lisää


27.2.2014 EU:n tuomioistuimen tuomio: Kiinteämääräinen suojakorvauksen laskeminen osa-aikaisen vanhempainloman aikana tapahtuneen lainvastaisen irtisanomisen johdosta

Jos työntekijä irtisanotaan lainvastaisesti osa-aikaisen vanhempainloman aikana,kiinteämääräinen suojakorvaus, johon täysipäiväisesti töihin otetulla työntekijällä on oikeus, on laskettava täysipäiväistä työtä vastaavan palkan perusteella

Lue lisää


25.2.2014 Euroopan parlamentti: Sääntöjä rikollisten omaisuuden takavarikoinnin helpottamiseksi

Parlamentin tiistaina hyväksymien sääntöjen myötä viranomaisten on jatkossa aiempaa helpompaa jäädyttää ja takavarikoida rikollisten omaisuutta yli rajojen

Lue lisää


24.2.2014 Euroopan komissio: Rohkeampi ote EU maahanmuuttopolitiikkaan

Komission 21.2 antamassa kertomuksessa tarkastellaan EU:n maahanmuuttopolitiikan tärkeimpiä vaiheita vuosina 2012 ja 2013

Lue lisää


24.2.2014 Euroopan parlamentti: Kohti modernimpia, joustavampia ja halvempia tavaramerkkejä

Kaupankäynti pohjautuu nykypäivänä vahvasti tavaramerkkeihin. Koska brändeistä on tullut tärkeämpiä ja globaalimpia, on tavaramerkkisuojan täytynyt myös kehittyä. Cecilia Wikström (ALDE, Ruotsi) vastaa EU-tavaramerkkilainsäädännön uudistamisen läpiviennistä parlamentissa

Lue lisää


19.2.2014 Euroopan komissio: Ennätysvuosi Euroopan kuluttajakeskuksille

Euroopan kuluttajakeskuksissa käsiteltiin yli 80 000 tiedustelua vuonna 2013. Vuoteen 2012 verrattuna lisäystä oli 11%

Lue lisää13.2.2014 EU:n tuomioistuin: Linkittäminen ei ole tekijänoikeusloukkaus

Toisella sivustolla olevaan ilmaiseen sisältöön johtavan linkin julkaisuun ei tarvita oikeudenomistajien lupaa

Lue lisää


12.2.2014 Valtioneuvoston viestintäosasto: Unionin tuomioistuimen tuomio peräkkäisiä perhevapaita koskevassa asiassa

Unionin tuomioistuin antaa torstaina 13. helmikuuta tuomion työtuomioistuimen ennakkoratkaisupyyntöön yhdistetyissä asioissa C-512/11 ja C-513/11

Lue lisää


12.2.2014 OM: Työryhmä selvittämään menettämisseuraamuksia koskevan lainsäädännön tarkistamista

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on tarkistaa menettämisseuraamuksia koskeva lainsäädäntö tulevan menettämisseuraamuksia koskevan EU:n direktiivin voimaansaattamiseksi

Lue lisää


7.2.2014 EU:n tuomioistuimen tuomio: Yhteisön oikeuden periaatteista

Palvelujen tarjoamisen vapaus – Huviveneenkuljettajan pätevyyskirjan myöntäminen – Edellytys asumisesta pätevyyskirjan myöntävässä maassa – Ulkomailla asuvia koskeva rajoitus – Meriturvallisuuden säilyttäminen – Yleinen järjestys

Lue lisää


7.2.2014 OM: Pidätettynä tai vangittuna olevien oikeusapua halutaan parantaa EU:ssa

Valtioneuvosto on lähettänyt eduskunnalle EU:n komission ehdotuksen direktiiviksi ensivaiheen oikeusavusta sellaisille rikoksesta epäillyille tai syytetyille henkilöille, jotka ovat menettäneet vapautensa eli ovat esimerkiksi pidätettyinä tai vangittuina

Lue lisää


6.2.2014 Euroopan parlamentti vaatii valvottavissa olevia oikeuksia lentomatkustajille

Parlamentti äänesti keskiviikkona lakiehdotuksesta, jonka myötä lentomatkustajat voisivat saada aiempaa todennäköisemmin korvauksia myöhästyneistä lennoista

Lue lisää


5.2.2014 Euroopan parlamentti: Parempia työoloja EU:n ulkopuolelta tuleville kausityöntekijöille

EU:n ulkopuolelta tuleville kausityöntekijöille on taattava jatkossa paremmat oikeudet ja työolot, todetaan parlamentin keskiviikkona hyväksymässä lakiehdotuksessa

Lue lisää


5.2.2014 Euroopan komissio kehottaa jäsenvaltioita ottamaan käyttöön yhteiset säännöt toisessa EU-maassa vankilaan joutuvien tuomittujen tai syytettyjen kohtelusta

Noin puolet EU:n 28 jäsenvaltiosta on ottanut käyttöön jäsenvaltioiden yksimielisesti hyväksymät vankeusrangaistuksia ja tutkintavankeutta koskevat säännöt, todetaan Euroopan komission tänään julkaisemassa kertomuksessa

Lue lisää


4.2.2014 Euroopan parlamentti: Tekijänoikeuksien lisensointi: kohti EU:n laajuisia online-musiikkipalveluja

Parlamentti hyväksyi tiistaina uudet tekijänoikeuksien hallinnointia koskevat säännöt

Lue lisää


4.2.2014 Euroopan komissio julkaisee EU:n ensimmäisen korruptiontorjuntakertomuksen

Korruptio on Euroopalle edelleen haaste. Se vaikuttaa kaikkiin EU:n jäsenvaltioihin ja aiheuttaa Euroopan taloudelle vuosittain noin 120 miljardin euron kustannukset

Lue lisää
Unohditko tunnukset? Tiedustele: info@asianajajaliitto.fi tai (09) 6866 120


Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje