Oikeudelliset uutiset, EU, arkisto 2013

31.12.2013 STM: Vuoden 2014 alusta potilaat voivat hakeutua vapaasti hoitoon muihin EU-maihin

Suomalaiset voivat jatkossa hakea vapaasti terveyspalveluja toisesta EU-maasta ja saada korvausta hoitokustannuksista. Laki rajat ylittävästä terveydenhuollosta tulee voimaan 1.1.2014

Lue lisää


30.12.2013 SM: Ulkomaalaisten työntekoa koskevaa säätelyä selvennetään

EU-maiden ulkopuolelta tuleville kolmansien maiden kansalaisille myönnetään jatkossa oleskelua ja työskentelyä varten yhdistelmälupadirektiivin tarkoittama lupa

Lue lisää


30.12.2013 OM: Verkkokaupan kuluttajansuoja muuttuu ensi kesänä

Erityisesti koti- ja etämyyntiä koskevilla kuluttajansuojasääntelyn muutoksilla pannaan täytäntöön kuluttajan oikeuksia koskeva EU-direktiivi. Sääntelyn yhtenäistämisen EU-alueella arvioidaan helpottavan varsinkin rajat ylittävää verkkokauppaa

Lue lisää


24.12.2013 Euroopan parlamentti: Joululento myöhässä? Tiedä oikeutesi

Matkustajilla on oikeuksia EU:ssa, jos lento on myöhässä tai peruttu. Parlamentin liikennevaliokunta äänesti tiistaina näiden oikeuksien vahvistamisesta

Lue lisää


23.12.2013 Eu:n tuomioistuimen tuomio: Yhtenäisten viisumien myöntämismenettelyt ja -edellytykset

Viisumin myöntämisvelvollisuus – Laittoman maahanmuuton riskin arviointi – Hakijan aikomus poistua jäsenvaltioiden alueelta ennen haetun viisumin voimassaolon päättymistä – Perusteltu epäilys – Toimivaltaisten viranomaisten harkintavalta

Lue lisää


23.12.2013 Kela: Ulkomailla asuvien eläkeläisten sekä rajatyöntekijöiden perheenjäsenten oikeudet terveydenhuollon palveluihin laajenevat

Ensi vuoden alusta pysyvästi toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä asuvilla eläkeläisillä on oikeus kaikkeen tarvitsemaansa sairaanhoitoon sekä julkisessa että yksityisessä terveydenhuollossa tilapäisen Suomessa oleskelun aikana

Lue lisää


23.12.2013 Kela: Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste

Kelassa avataan 1.1.2014 rajat ylittävän terveydenhuollon kansallinen yhteyspiste. Se tarjoaa mm. verkossa ja puhelinpalveluna tietoa hoitoon hakeutumisesta Suomesta ulkomaille ja ulkomailta Suomeen

Lue lisää


16.12.2013 Euroopan komissio: EU: n tehostetuista kuluttajien oikeuksia tulossa todellisuutta kaikkialla Euroopassa

Jäsenvaltioiden piti saattaa voimaan Euroopan unionin kuluttajien oikeuksia koskevan direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöään 13.12.2013 mennessä

Lue lisää


12.12.2013 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus: Henkilötiedot ja käsittely – Oikeudellinen arviointi

Y.S., M. ja S. ovat kolmansien maiden kansalaisia, jotka ovat hakeneet lupaa oleskella laillisesti Alankomaissa. Y.S:n hakemus hylättiin. M:n ja S:n hakemukset hyväksyttiin. He kaikki vetoavat unionin oikeuteen saadakseen tutustua asiakirjaan, Asiakirjaan sisältyy oikeudellinen arviointi, joka on esitetty sisäisenä lausuntona siitä, onko myönnettävä oleskeluoikeudellinen asema vai ei

Lue lisää


12.12.2013 EU:n tuomioistuimen tuomio yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista 27.11.2000 annetun direktiivin tulkinnasta

Työntekijälle, joka elää parisuhteessa samaa sukupuolta olevan kumppanin kanssa, on myönnettävä samat edut kuin avioliitossa oleville työntekijöille, mikäli homoseksuaalisten parien avioliitto ei ole mahdollista

Lue lisää


10.12.2013 EU:n tuomioistuimen tuomio kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista 5.4.1993 annetun neuvoston direktiivin tulkinnasta

Alueellisen kuluttajansuojayhdistyksen nostama kieltokanne – Alueellisesti toimivaltainen tuomioistuin – Mahdottomuus hakea muutosta ensimmäisessä oikeusasteessa annettuun päätökseen, jolla todetaan toimivallan puuttuminen – Jäsenvaltioiden menettelyllinen itsemääräämisoikeus – Vastaavuus- ja tehokkuusperiaate

Lue lisää


5.12.2013 Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta : Potilailla oikeus hakeutua hoitoon muihin EU-maihin ja saada korvausta kustannuksista

Valiokunta hyväksyi asiasta mietinnön 29.11.2013. Uudella lailla pannaan täytäntöön EU:n potilasdirektiivi. Tarkoituksena on selkeyttää potilaan oikeuksia tilanteissa, joissa nämä hakeutuvat hoitoon toiseen EU-valtioon

Lue lisää


5.12.2013 Vähemmistövaltuutettu: Komissio kehottaa Suomea parantamaan työelämän syrjinnän uhrien suojaa

Euroopan komissio on koventanut Suomen arvostelua siitä, etteivät työelämässä tapahtuvan syrjinnän uhrit saa riittävästi tukea

Lue lisää


5.12.2013 Liikenne- ja viestintäministeriö: Liikennerikoksia ja -rikkomuksia koskeva tiedonvaihto tehokkaammaksi

Euroopan unioni haluaa tehostaa liikennerikkomuksiin liittyvää valtioiden rajat ylittävää tiedonvaihtoa unionin alueella

Lue lisää


4.12.2013 Euroopan komissio: Eurosurin avulla pelastetaan ihmishenkiä ja estetään rikoksia EU:n rajoilla

Euroopan rajavalvontajärjestelmä Eurosur aloitti toimintansa 2. joulukuuta 2013. Sen avulla pystytään pelastamaan ihmisiä, jotka ovat valmiita vaarantamaan henkensä päästäkseen Eurooppaan

Lue lisää


4.12.2013 Euroopan unionin neuvosto: Sopimus rikoshyödyn takavarikointia ja jäädyttämistä koskevan direktiivin sisällöstä

Pysyvien edustajien komitea (Coreper ) on 3.12 vahvistanut epävirallisen sopimuksen Euroopan parlamentin ja Euroopan komission direktiivistä koskien rikoksella saatujen varojen jäädyttämistä ja takavarikointia

Lue lisää


29.11.2013 Euroopan komissio: Oikeus ... - oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin! Komissio haluaa lisää suojakeinoja rikosoikeudenkäyntiin

Tavoitteena on taata oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin kaikille kansalaisille riippumatta siitä, missä jäsenvaltiossa he ovat

Lue lisää


25.11.2013 Euroopan komissio tiukentaa EU: n keskeisiä yhtiöverosäännöksiä

Tavoitteena on vähentää veronkiertoa Euroopassa

Lue lisää


25.11.2013 Euroopan komissio esittelee viisi toimenpidettä EU:n kansalaisten vapaan liikkumisen tueksi

Jäsenvaltioilla ja EU:n toimielimillä on yhteinen vastuu edistää EU:n kansalaisten oikeutta asua ja työskennellä toisessa EU-maassa. Tämän oikeuden toteutuminen on lähtökohtana Euroopan komission tänään julkaisemalle tiedonannolle

Lue lisää


22.11.2013 STM: EU:n ulkopuolisista maista Suomeen töihin tuleville sosiaaliturvaoikeuksia

EU:n ulkopuolisista, niin kutsutuista kolmansista maista Suomeen työhön tulevilla ihmisillä olisi jatkossa oikeus asumisperusteisiin sosiaaliturvaetuuksiin Suomessa työskentelyn perusteella

Lue lisää


22.11.2013 Eurooppatiedotus: Ahvenanmaa EU:ssa

Julkaisussa kerrotaan miten EU-jäsenyys on vaikuttanut Ahvenanmaahan

Lue lisää


20.11.2013 Euroopan komissio: Kooste tärkeimmistä rikkomuspäätöksistä – marraskuu

Komissio vie Suomen oikeuteen toisessa jäsenvaltiossa työskennelleiden oikeuksien rajoittamisesta

Lue lisää


19.11.2013 Euroopan komissio: Ehdotus vähäisistä vaateista auttaa kuluttajia ja pk-yrityksiä

Eurooppalaista vähäisiin vaatimuksiin sovellettavaa menettelyä kehitetään

Lue lisää


15.11.2013 EU:n tuomioistuimen tuomio kuluttajan matkasopimusasiassa

Tuomioistuimen toimivalta siviili- ja kauppaoikeuden alalla – Asetus (EY) N:o 44/2001 – 16 artiklan 1 kohta – Jäsenvaltiossa asuvan kuluttajan ja toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneen matkatoimiston välinen matkasopimus – Matkatoimisto käyttää kuluttajan kotipaikan jäsenvaltioon sijoittautunutta palvelujen tarjoajaa – Kuluttajan oikeus nostaa kotipaikkansa tuomioistuimessa kanne molempia yrityksiä vastaan

Lue lisää


14.11.2013 EU:n tuomioistuimen tuomio turvapaikka-asiassa

Turvapaikka – Euroopan unionin perusoikeuskirja – 4 artikla – Asetus (EY) N:o 343/2003 – 3 artiklan 1 ja 2 kohta – Kolmannen maan kansalaisen jättämän turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittäminen – 6–12 artikla – Vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisen perusteet – 13 artikla – Kaatolauseke

Lue lisää


13.11.2013 Valtioneuvoston viestintäosasto: Unionin tuomioistuimen tuomio koskien Euroopan komission asiakirjojen julkisuutta

Unionin tuomioistuin antaa torstaina 14. marraskuuta tuomion Suomen tekemään valitukseen, joka koskee komission käynnistämän rikkomusmenettelyn asiakirjojen julkisuutta

Lue lisää


11.11.2013 Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA): Katsaus juutalaisten kokemasta syrjinnästä ja viharikosten kohteeksi joutumisesta EU:ssa

Tietoja kartoitusta varten hankittiin Ranskasta, Belgiasta, Yhdistyneestä kuningaskunnasta, Saksasta, Ruotsista, Italiasta, Unkarista ja Latviasta

Lue lisää


8.11.2013 EU:n tuomioistuin: Homojen vastaiset lait voivat olla peruste turvapaikalle

EU-tuomioistuimen mukaan homoseksuaaleilla voi olla oikeus turvapaikkaan EU:n alueella, jos heitä uhkaa kotimaassaan vankeus seksuaalisen suuntautumisensa vuoksi

Lue lisää


7.11.2013 Transparency International: Raportti ilmiantajien suojelusta EU-maissa

EU-maiden on tehostettava ilmiantajien suojelua

Lue lisää


6.11.2013 Valtioneuvoston viestintäosasto: Unionin tuomioistuimen tuomio koskien kiinteistön luovutustappion vähentämisoikeutta

Tuomio annetaan 7.11 korkeimman hallinto-oikeuden esittämästä ennakkoratkaisupyynnöstä, joka koskee toisessa jäsenvaltiossa aiheutuneiden kiinteistön luovutustappioiden vähentämisoikeutta Suomessa

Lue lisää


1.11.2013 Yle.fi: EU:n rakennustuoteasetuksen käännös täynnä ongelmia: "Juristikaan ota selvää"

Rakennustuoteasetuksen käännösvirheiden pelätään johtavan asetusten tahattomaan rikkomiseen

Lue lisää


29.10.2013 Euroopan komissio: EU:n oikeuden soveltaminen jäsenmaissa vuonna 2012

EU:n oikeuden asianmukainen soveltaminen on EU:n perussopimusten peruspilareita ja keskeisellä sijalla sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta koskevassa komission REFIT-ohjelmassa

Lue lisää


29.10.2013 Eu:n tuomioistuimen tuomio: Pakollisessa liikennevakuutuksessa kolmansille myönnetyn vakuutussuojan laajuus – Kansallinen säännös, jossa ei säädetä aineettoman vahingon perusteella suoritettavasta korvauksesta

Moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettava vakuutus – Direktiivi 72/166/ETY – 3 artiklan 1 kohta – Direktiivi 90/232/ETY – 1 artikla – Liikenneonnettomuus – Matkustajan kuolema – Aviopuolison ja alaikäisen lapsen oikeus korvaukseen – Aineeton vahinko – Korvaus – Korvaaminen pakollisesta liikennevakuutuksesta

Lue lisää


28.10.2013 Euroopan komissio: EU:n ehdottamat oikeudet käännöksiin ja tulkkaukseen käyttöön jäsenvaltioissa 27.10

Jäsenvaltioiden pitäisi saattaa ensimmäinen rikoksesta epäiltyjen oikeuksia koskeva EU:n direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöään viimeistään 27. lokakuuta

Lue lisää


28.10.2013 Euroopan komissio: EU:n on aika torjua tehokkaammin aseväkivaltaa

Komissio esittää ehdotuksia ampuma-aseväkivallan vähentämiseksi Euroopassa. Ampuma-aseiden laittoman käytön muodostamaa uhkaa olisi torjuttava EU:n tasolla lainsäädännön, operatiivisten toimien, koulutuksen ja EU:n rahoituksen avulla.

Lue lisää


23.10.2013 Euroopan parlamentti: Toimenpidesuosituksia järjestäytyneen rikollisuuden, korruption ja rahanpesun kitkemiseksi

Parlamentti hyväksyi keskiviikkona suosituksensa järjestäytyneen rikollisuuden, korruption ja rahanpesun kitkemiseen tähtääväksi toimintasuunnitelmaksi vuosille 2014–2019

Lue lisää


23.10.2013 Eu:n tuomioistuimen tuomio välittömistä veroista

Jäsenvaltioiden viranomaisten keskinäinen apu välittömien verojen alalla – Pyyntöön perustuva tietojenvaihto – Verotusmenettely – Perusoikeudet-Pyynnön esittäneen jäsenvaltion ja pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion niiden velvoitteiden rajat, jotka kohdistuvat verovelvolliseen – Velvollisuutta ilmoittaa verovelvolliselle virka-apupyynnöstä ei ole – Velvollisuutta pyytää verovelvollista osallistumaan todistajien kuulemiseen ei ole – Verovelvollisen oikeus kyseenalaistaa toimitetut tiedot – Toimitettujen tietojen vähimmäissisältö

Lue lisää


22.10.2013 OM: Verkkokaupan kuluttajansuojaan tulossa uudistuksia

Muutoksilla pantaisiin täytäntöön kuluttajan oikeuksia koskeva EU-direktiivi. Sääntelyn yhtenäistämisen EU-alueella arvioidaan helpottavan varsinkin rajat ylittävää verkkokauppaa

Lue lisää


15.10.2013 Euroopan parlamentti: Enemmän naisia yritysten hallituksiin

Vuoteen 2020 mennessä 40 prosenttia EU:n pörssiyritysten liikkeenjohtoon osallistumattomista hallituksen jäsenistä olisi oltava naisia, totesivat mepit 14. lokakuuta

Lue lisää


14.10.2013 Euroopan komissio: Oikeus asianajajaan sai EU:ssa lainvoiman

EU:n ministerineuvosto on 7.10 hyväksynyt virallisesti Euroopan komission ehdotuksen, jolla kaikille EU-kansalaisille taataan rikosoikeudenkäynnissä oikeus asianajajan palveluihin.EU:n ministerineuvosto on tänään hyväksynyt virallisesti Euroopan komission ehdotuksen, jolla kaikille EU-kansalaisille taataan rikosoikeudenkäynnissä oikeus asianajajan palveluihin

Lue lisää


14.10.2013 Eduskunta: Suuressa valiokunnassa esillä lähetettyjen työntekijöiden asema sekä ympäristö- ja kauppa-asioita

Työllisyys- sosiaali-, terveys- ja kuluttaja-asiain neuvostossa on tavoitteena saavuttaa yleisnäkemys lähetettyjä työntekijöitä koskevan direktiivin täytäntöönpanodirektiivistä, jotta neuvosto voi aloittaa asiassa neuvottelut Euroopan parlamentin kanssa

Lue lisää


14.10.2013 Euroopan komissio: Pelien, sähköisten kirjojen, videoiden ja musiikin lataajille parempi suoja EU:ssa

EU:n jäsenvaltioiden ja Euroopan komission yhteisten toimien ansiosta on 116 verkkosivustoa, jotka myyvät digitaalisia pelejä, kirjoja, videoita ja musiikkia, saatu noudattamaan EU:n kuluttajalainsäädäntöä

Lue lisää


8.10.2013 Euroopan parlamentti: Tupakka: Isompia varoituksia, kielto makuaineille, sääntöjä sähkötupakalle

Parlamentti hyväksyi äänestyksessään tarkastetun säännösluonnoksen äänin 560 puolesta, 92 vastaan ja 32 tyhjää

Lue lisää


3.10.2013 OM: Suomi pitää maksupalveludirektiivin ajantasaistamista tarpeellisena

Valtioneuvosto hyväksyi 3. lokakuuta 2013 eduskunnalle lähetettävän kirjelmän, joka koskee Euroopan komission ehdotusta toiseksi maksupalveludirektiiviksi

Lue lisää


3.10.2013 OM: Matkapakettien kuluttajansuojaan ehdotetaan parannuksia

Kuluttajan valintojen mukaan räätälöityjen matkapalvelujen kuluttajansuojaan ehdotetaan parannuksia EU:n jäsenmaissa. Valtioneuvosto antoi eduskunnalle EU:n komission ehdotuksen matkapakettidirektiivin uudistamisesta

Lue lisää


2.10.2013 Valtioneuvoston viestintäosasto: Unionin tuomioistuimen tuomio lääkkeeksi luokittelemista koskevassa asiassa

Unionin tuomioistuin antaa torstaina 3. lokakuuta tuomion korkeimman hallinto-oikeuden ennakkoratkaisupyyntöön asiassa C-109/12, Laboratoires Lyocentre

Lue lisää


2.10.2013 OM: Työryhmä valmistelemaan tietoverkkorikosdirektiivin täytäntöönpanoa

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan ehdotusta EU:n ns. tietoverkkodirektiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi

Lue lisää


30.9.2013 Euroopan komissio: Kooste tärkeimmistä rikkomuspäätöksistä – syyskuu

Komissio on 26.9.2013 tehnyt 220 päätöstä, joista 32 on perusteltuja lausuntoja ja 6 tapauksia, joissa on pantu vireille kanne Euroopan unionin tuomioistuimessa.

Lue lisää


27.9.2013 EU:n parlamentti: Rikosten maailmanvalloitus - viimeisimmät luvut järjestäytyneestä rikollisuudesta, korruptiosta ja rahanpesusta EU:ssa

EU:n alueella toimii noin 3600 kansainvälistä rikollisjärjestöä. Tällä viikolla 18 kuukauden mandaatilla toiminut järjestäytynyttä rikollisuutta, korruptiota ja rahanpesua käsittelevä erityisvaliokunta päätti työnsä

Lue lisää


27.9.2013 Eu:n tuomioistuimen tuomio rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Tuomioistuimen mukaan junamatkustajilla on oikeus saada osa lipun hinnasta takaisin pahoissa myöhästymistilanteissa, "vaikka viivästys johtuisi force majeure -syistä"

Lue lisää


26.9.2013 Euroopan kuluttajakeskus: Euroopan kuluttajakeskuksen 1. uutiskirje on ilmestynyt!

Uutiskirje kertoo kuluttajien kohtaamista ajankohtaisista ongelmista rajat ylittävässä kaupassa ja antaa hyödyllisiä vinkkejä turvalliseen nettiostamiseen

Lue lisää


26.9.2013 SM: Suomeen töihin tulevien ulkomaalaisten asema paranee

Esityksellä ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi on tarkoituksena saattaa voimaan direktiivi, joka koskee kolmansien maiden kansalaisten oleskelua ja työskentelyä varten myönnettävää yhdistelmälupaa sekä työntekijöiden yhdenvertaista kohtelua jäsenvaltion omiin kansalaisiin nähden

Lue lisää


26.9.2013 OM: EU:n komission ehdotus Euroopan syyttäjänviraston perustamista koskevaksi asetukseksi eduskuntaan

Ehdotuksessa on kyse Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) perustamisesta. Viraston tarkoituksena on tehostaa rikosoikeudellisia toimenpiteitä EU:n taloudellisten etujen suojaamiseksi

Lue lisää


25.9.2013 Eu:n tuomioistuimen tuomio Turkin kansalaisen viisumiasiassa

Turkin kansalaisilla ei ole oikeutta tulla EU: n jäsenvaltion alueelle ilman viisumia saadakseen palveluja

Lue lisää


25.9.2013 Valtioneuvoston viestintäosasto: Unionin tuomioistuimen tuomio matkatoimistojen arvonlisäverotusta koskevassa asiassa

Unionin tuomioistuin antaa torstaina 26. syyskuuta tuomion koskien kannetta, jonka komissio on nostanut Suomea ja seitsemää muuta Euroopan unionin jäsenvaltioita vastaan

Lue lisää


24.9.2013 Eu:n tuomioistuimen tuomio äitiysetuuksia koskevassa asiassa

Palkattuina työntekijöinä työskentelevien äitien oikeus lomaan lapsen syntymän johdosta – Palkattuna työntekijänä työskentelevän äidin tai palkattuna työntekijänä työskentelevän isän mahdollisuus käyttää tätä oikeutta – Äiti, joka ei ole palkattu työntekijä ja joka ei kuulu julkiseen sosiaaliturvajärjestelmään – Palkattuna työntekijänä työskentelevän isän oikeuden saada lomaa epääminen – Biologinen isä ja adoptioisä – Yhdenvertaisen kohtelun periaate

Lue lisää


24.9.2013 Eu:n tuomioistuimen tuomio: Sopimattomat kaupalliset menettelyt – Myyntiesite, jossa on virheellinen tieto

Kuluttajia harhaanjohtava kauppatapa on epäoikeudenmukainen ja kielletty. Tälläisessa tilanteessa, ei ole tarpeen osoittaa, että elinkeinonharjoittajaa olisi toiminut huolellisuusvelvollisuutensa vastaisesti

Lue lisää13.9.2013 EU-parlamentti hyväksyi direktiivin oikeudesta avustajaan rikosoikeudellisissa menettelyissä

Avustajadirektiivi hyväksyttiin 10.9.2013 äänin 661 - 29

Lue lisää5.9.2013 Valtioneuvoston viestintäosasto: Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus koskien Euroopan komission asiakirjojen julkisuutta

Ratkaisuehdotuksessa on kyse Suomen tekemästä valituksesta, joka koskee komission käynnistämän rikkomusmenettelyn asiakirjojen julkisuutta

Lue lisää


3.9.2013 Eurooppalainen sukupuolten välisen tasa-arvon asiantuntijaverkosto (ENEGE): Sukupuolten erot nuorten työmarkkinoille

Asiaa koskevasta raportista ilmenee, että naisilla uran alkuvaihe muodostaa epäedullisemman tilanteen myös jatkossa. Nuorisopolitiikassa tulee kiinnittää enemmän huomiota sukupuolten välisiin eroihin.

Lue lisää


2.9.2013 Euroopan parlamentin prioriteetit syyskaudelle 2013

Parlamentti päättää syksyllä monista asioista, jotka vaikuttavat EU:hun ja eurooppalaisiin tulevina vuosina, kuten pitkän aikavälin budjetista, pankkiuudistuksesta, tietosuojasta ja tilapäisten työntekijöiden paremmasta suojasta

Lue lisää


29.8.2013 SM: Yksityinen asevienti EU:n ulkopuolelle luvanvaraiseksi 30.9. alkaen

Metsästys- ja urheiluaseiden sekä muiden siviilikäyttöön tarkoitettujen ampuma-aseiden, aseen osien ja olennaisten komponenttien sekä ampumatarvikkeiden vientiin EU:n ulkopuolelle sovelletaan 30.9. alkaen EU:n asevientiasetuksen säännöksiä

Lue lisää


27.8.2013 Eurooppatiedotus: EU lyhyesti

EU lyhyesti -esitteeseen on tiivistetty perusasiat unionista ja sen toiminnasta

Lue lisää


27.8.2013 OM: Eurooppalaista suojelumääräystä koskevan direktiivin täytäntöönpano. Lausuntotiivistelmä

Direktiivi sisältää säännöksiä siitä, että henkilö voisi yhdessä jäsenvaltiossa annetun eurooppalaisen suojelumääräyksen perusteella saada suojaa myös siirtyessään toiseen jäsenvaltioon ilman, että hänen tarvitsisi käynnistää siellä uutta menettelyä suojaa saadakseen.

Lue lisää


22.8.2013 Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA): Oikeusvaltion edistämistä Eu:ssa koskeva raportti valmistunut

Viimeisin FRA Symposiumin raportti oikeusvaltion edistämisestä EU:ssa on luokiteltu neuvoston asiakirjaksi Euroopan unionin neuvostossa käytäviin keskusteluihin

Lue lisää


21.8.2013 Yle.fi: Homojen oikeudet ottavat Euroopassa askelia eteen- ja taaksepäin

Homoseksuaalisuuden vastaisen lainsäädäädännön kiristyminen Venäjällä ja homojen syrjintä puhuttavat Euroopassa, mutta samaan aikaan homoparien oikeus avioliittoon on ottanut aimo harppauksen eteenpäin

Lue lisää


21.8.2013 Trafi: Tiedot liikennerikkomuksista siirtyvät yli rajojen

Marraskuussa 2013 tulee voimaan koko Euroopan unionin aluella direktiivi (2011/82/EU), jonka tarkoituksena on helpottaa tiedonvaihtoa liikennerikkomuksista eri valtioiden viranomaisten välillä

Lue lisää


19.8.2013 Euroopan unionin perusoikeusvirasto : Julkaisu Eu:n ja Frontexin perusoikeushaasteita

Laittomien maahanmuuttajien saapuminen EU: n merirajoille asettaa perusoikeushaasteita

Lue lisää


16.8.2013 Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (EASO): Vuosikertomus 2012 turvapaikan hakijoista Eu:ssa julkaistu

EU:ssa vuonna 2012 turvapaikkaa haki 335.365 henkilöä. Hakijoista "uusia" oli 260.575

Lue lisää


15.8.2013 Euroopan muuttoliikeverkoston synteesiraportti: Euroopan ulkopuolelta tulevan opiskelijan työllistymismahdollisuudet vaihtelevat EU-maissa

Vuonna 2011 Euroopan ulkopuolelta tuleville myönnettiin kaksi miljoonaa ensimmäistä oleskeluun oikeuttavaa lupaa. Näistä 21 prosenttia myönnettiin opiskelua varten. Eniten lupia myönsi Iso-Britannia

Lue lisää


14.8.2013 Eurostat: Tarkastelussa rikollisuuden kehitys ja rikosoikeus 2010

Viimeisin tietoaineisto osoittaa rikosten määrien vähentymistä Eu:n jäsenvaltioissa vuosina 2007-2010

Lue lisää


13.8.2013 MTV3.fi: Karu tilanne: Ihmiskauppa EU:n laajuinen ongelma

Muun muassa viime viikonloppuna Espanjan ja Ranskan poliisit purkivat kiinalaisia henkilöitä salakuljettaneen rikollisringin. He pidättivät molemmissa maissa yhteensä 75 ihmistä

Lue lisää


12.8.2013 Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA) : Raportti vammaisten perusoikeuksien toteutumisen esteistä valmistunut

Raportti korostaa sitä, kuinka oikeustoimikelvottomuus voi estää valintojen tekemistä ja oman elämän hallitsemista

Lue lisää


26.7.2013 Euroopan komissio: Tiedottamista ja kuulemista työpaikoilla koskevat EU-säännöt syynissä

Arviointi tehtiin mahdollisten kohtuuttomien rasitteiden, päällekkäisyyksien, puutteiden ja epäjohdonmukaisuuksien havaitsemiseksi, joita on saattanut syntyä työntekijöille tiedottamisesta ja heidän kuulemistaan annetun kolmen EU-direktiivin hyväksymisen jälkeen

Lue lisää


25.7.2013 Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA) : 2012 vuosikertomus julkaistu

FRA esitteli 2012 vuosikertomuksen perusoikeuksista Euroopan parlamentin LIBE-valiokunnalle (kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta)

Lue lisää


25.7.2013 Euroopan komissio: Petostentorjunnassa tarvitaan tiukempia toimenpiteitä

U:n talousarvioon kohdistuvien petosten määrä väheni hieman vuodesta 2011 vuoteen 2012, todetaan komission vuosittain julkaisemassa kertomuksessa ”Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaaminen”

Lue lisää


25.7.2013 Euroopan komissio: Uudet maksupalvelusäännöt kuluttajien ja kauppiaiden hyödyksi

Euroopan komissio on hyväksynyt lainsäädäntöpaketin, johon kuuluvat uusi maksupalveludirektiivi ja korttipohjaisten maksutapahtumien siirtohintoja koskeva asetusehdotus

Lue lisää


24.7.2013 Euroopan unionin neuvosto: Julkisessa asiakirjahakemistossa yli kaksi miljoonaa asiakirjaa

Noin 75 % näistä asiakirjoista on saatavilla kokonaan ja ladattavissa suoraan

Lue lisää


19.7.2013 Eu:n tuomioistuimen tuomio opintotuen saamista koskevassa asiassa

Yhdistetyissä asioissa C‑523/11 ja C-585/11 ennakkoratkaisua olivat pyytäneet Verwaltungsgericht Hannover (Saksa) ja Verwaltungsgericht Karlsruhe (Saksa)

Lue lisää


19.7.2013 Eurostat: Kaikki EU:n sosiaalitilastot yhdessä julkaisussa

Julkaisusta selviää mm se, kuinka monta ulkomaan kansalaista asuu kussakin Eu:n jäsenvaltiossa sekä se kuinka moni Eu-kansalainen asuu jossain toisessa Eu-maassa

Lue lisää


17.7.2013 Komissio ehdottaa Euroopan syyttäjänviraston perustamista EU-rahojen suojaamiseksi petoksilta ja vahvistaa OLAFin toimintaedellytyksiä

Euroopan komissio haluaa perustaa Euroopan syyttäjänviraston, jotta olisi helpompaa saada EU:n verovaroja anastavat rikolliset oikeuden eteen riippumatta siitä, missä maassa he toimivat

Lue lisää


17.7.2013 Valtioneuvoston viestintäosasto: Unionin tuomioistuimen tuomio koskien tappioiden vähentämisoikeutta omistajanvaihdostilanteessa

Unionin tuomioistuin antaa torstaina 18. heinäkuuta tuomionsa korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) ennakkoratkaisupyyntöön asiassa C-6/12, P, joka koskee tuloverolain mukaista tappioiden vähentämisoikeutta omistajanvaihdostilanteessa

Lue lisää


12.7.2013 Euroopan komission Suomen-edustusto: Tiedotuskampanja uusista matkustajan oikeuksista EU:ssa

Komissio käynnistää uuden kampanjan, jonka avulla pyritään tiedottamaan kaikille tänä kesänä matkustaville heidän oikeuksistaan ja siitä, miten he voivat tarvittaessa käyttää niitä.

Lue lisää


12.7.2013 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus: Pakolaisen sukupuolinen suuntautuminen

Direktiivi 2004/83/EY – Edellytykset, jotka pakolaisasemaa hakevien kolmansien maiden kansalaisten tai kansalaisuudettomien henkilöiden on täytettävä – Vainon käsite – Sukupuolinen suuntautuminen

Lue lisää


10.7.2013 Euroopan komissio: Uusilla EU-säännöillä vahvistetaan pakettilomia koskevia matkailijoiden oikeuksia

Suoja laajennetaan koskemaan myös niitä, jotka varaavat palveluntarjoajilta itse räätälöimiään lomapaketteja

Lue lisää


4.7.2013 Euroopan parlamentti hyväksyi kovemmat rangaistukset verkkohyökkäyksistä

Verkkohyökkäyksiin syyllistyneet rikolliset saavat entistä ankarampia rangaistuksia parlamentin torstaina hyväksymien sääntöjen mukaan

Lue lisää


3.7.2013 Euroopan parlamentti: Emily O’Reilly valittiin Euroopan oikeusasiamieheks

Parlamentti valitsi keskiviikkona salaisessa äänestyksessä Irlannin Emily O’Reillyn Euroopan oikeusasiamieheksi. Hän sai puolelleen 359 parlamentin jäsentä

Lue lisää


1.7.2013 Helppokäyttöinen EUR-Lex-sivusto sisältää EU:n oikeudelliset ja muut julkiset asiakirjat 24 kielellä

EUR-Lex-sivuston uusi versio on otettu käyttöön hiljattain. Sen uusia ominaisuuksia ovat esimerkiksi kolme hakutasoa, käyttäjäkohtainen osio (Oma EUR-Lex) ja RSS-syötteet

Lue lisää


26.6.2013 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus: Hakukonepalvelun tarjoajat eivät tietosuojadirektiivin perusteella vastaa internetsivuilla olevista henkilötiedoista, joita ne käsittelevät

Kansallista tietosuojalainsäädäntöä sovelletaan hakukone-palveluntarjoajiin, kun ne perustavat jäsenvaltioon toimiston, jonka toiminta kohdistuu kyseisen valtion asukkaisiin ja joka markkinoi ja myy mainospaikkoja, vaikka tekniset tietojenkäsittelytoiminnot suoritetaan jossain muualla

Lue lisää


25.6.2013 Euroopan komissio: Digitaalistrategia: kuluttajille uudet säännöt sähköisten henkilötietojen katoamis- tai varkaustapauksissa EU:ssa

Euroopan komissio ottaa käyttöön uudet säännöt siitä, miten teleoperaattorien ja internetpalveluntarjoajien tarkkaan ottaen tulee toimia, jos niiden asiakkaiden henkilötietoja on kadonnut, varastettu tai ne ovat muutoin vaarantuneet

Lue lisää


20.6.2013 Euroopan komissio: Edistymistä epäillyn ja syytetyn oikeuksissa

Euroopan parlamentin Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta tukee direktiiviehdotusta oikeudesta asianajajaan rikosoikeudenkäyntimenettelyissä ja oikeudesta ilmoittaa pidätyksestään

Lue lisää


20.6.2013 Euroopan komissio: Edistymistä kansainvälisten pariskuntien varallisuus­oikeudellisten suhteiden selkeyttämisessä

Euroopan parlamentin Oikeudellisten asioiden valiokunta tukee ehdotusta neuvoston asetukseksi tuomioistuimen toimivallasta, sovellettavasta laista sekä päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta aviovarallisuussuhteita koskevissa asioissa

Lue lisää


18.6.2013 Eu:n tuomioistuimen tuomio: Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestely

Oikeudellisen neuvon tai kansallisen kilpailuviranomaisen päätöksen merkitys – Kansallisen kilpailuviranomaisen oikeus todeta Euroopan unionin kilpailuoikeuden rikkominen määräämättä sakkoa

Lue lisää


13.6.2013 Euroopan unionin neuvosto: Perusoikeudet ja oikeusvaltio

Neuvosto hyväksyi komission vuoden 2012 kertomuksen, mistä ilmeni Euroopan unionin perusoikeuskirjan soveltaminen

Lue lisää


12.6.2013 Parlamentilta tuki Schengenin uudistuspaketille

Oikeus vapaaseen liikkuvuuteen Schengen-alueella on entistä turvatumpi parlamentin tänään hyväksymien sääntöjen myötä

Lue lisää


12.6.2013 Parlamentilta vihreää valoa eurooppalaiselle turvapaikkajärjestelmälle

Euroopan parlamentti hyväksyi keskiviikkona uudet säännöt turvapaikkahakemusten käsittelylle ja käsittelyajoille sekä vahvisti turvapaikanhakijoiden perusoikeuksia

Lue lisää


11.6.2013 Euroopan komissio suosittaa ryhmäkanteiden sallimista oikeussuojan parantamiseksi

Euroopan komissio on tänään antanut suosituksen yhteisten periaatteiden soveltamisesta ryhmäkanteisiin ja muihin ns. kollektiivisiin oikeussuojakeinoihin EU-maissa

Lue lisää


7.6.2013 Liikenne- ja viestintäministeriö: Bussimatkustajille yhdenmukaiset oikeudet EU:n alueella

Joukkoliikennelaki muuttuu. Lakiin lisätään säännökset linja-autoliikenteen matkustajien oikeuksia koskevan asetuksen soveltamisesta Suomessa

Lue lisää


6.6.2013 Euroopan komissio: Perheväkivallan uhreille parempaa suojaa uudella EU-lailla

Väkivallan ja etenkin perheväkivallan uhrit saavat pian suojelua koko EU:n alueella

Lue lisää


6.6.2013 OM: Rikoksesta epäillyn oikeutta käännös- ja tulkkausapuun aiotaan parantaa

Uudistuksilla pantaisiin täytäntöön niin sanottu tulkkausdirektiivi, jota ryhdytään soveltamaan koko EU:n alueella ensi lokakuussa

Lue lisää


5.6.2013 Eu:n tuomioistuimen tuomio: Henkilöiden vapaa liikkuvuus – Direktiivi 2004/38/EY

Ennakkoratkaisua oli pyydetty sen tähden, että Euroopan unionin kansalaiselta oli kielletty maahantulo jäsenvaltioon yleiseen turvallisuuteen liittyvistä syistä – Direktiivin 30 artiklan 2 kohta – Velvollisuus ilmoittaa kyseiselle kansalaiselle päätöksen perusteet – Valtion turvallisuusetujen vastainen ilmoittaminen – Tehokasta oikeussuojaa koskeva perusoikeus

Lue lisää


4.6.2013 STM: Potilasdirektiivin toimeenpano etenee - lausuntoaika heinäkuun loppuun

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja ehdotuksesta laiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta, jolla toimeenpantaisiin EU:n potilasdirektiivi Suomessa

Lue lisää


3.6.2013 OM: Kuluttajansuojaan koti- ja etämyynnissä tulossa uudistuksia

Ehdotetuilla uudistuksilla pantaisiin täytäntöön kuluttajan oikeuksia koskeva EU-direktiivi. Sääntelyn yhtenäistämisen EU-alueella arvioidaan helpottavan varsinkin rajat ylittävää verkkokauppaa

Lue lisää


30.5.2013 OM: EU:ssa halutaan yksinkertaistaa asiakirjojen muodollisia hyväksymismenettelyjä

Valtioneuvosto lähetti tänään 30.5. eduskunnalle EU:n komission tekemän ehdotuksen asetukseksi, jolla yksinkertaistettaisiin tiettyjen yleisten asiakirjojen hyväksymistä rajat ylittävissä tilanteissa

Lue lisää


29.5.2013 Euroopan komissio: Edistymistä ehdotuksessa kansalaisten oikeuksista rikosoikeudellisessa menettelyssä

Euroopan parlamentti ja ministerineuvosto on neuvotellut ehdotuksesta

Lue lisää


29.5.2013 Valtioneuvoston viestintäosasto: Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus annetaan 30.5.2013 lääkkeeksi luokittelemista koskevassa asiassa

Korkein hallinto-oikeus on tehnyt ratkaisupyynnön asiassa, joka koskee lääkedirektiivin 2001/83/EY ja lääkinnällisistä laitteista annetun direktiivin 93/42/ETY tulkintaa

Lue lisää


28.5.2013 EU:n huumevirasto (EMCDDA) julkaisi huumeraportin 2013

Raportin mukaan Euroopan huumausaineongelma on murroksessa. Suomessa tämä näkyy esimerkiksi kannabiksen ja muuntohuumeiden takavarikkojen määrän kasvussa

Lue lisää


27.5.2013 Euroopan oikeusasiamies esitteli raporttinsa vuodelta 2012

Vuonna 2012 oikeusasiamiehelle tuli 2 442 kantelua (2510 vuonna 2011. Lisäksi hän aloitti 465 tutkimusta (396 vuonna 2011)

Lue lisää


27.5.2013 Euroopan parlamentti: Mepit laajensivat väkivallan uhrien suojelua

Vainoamisen, häirinnän ja sukupuoleen perustuvan väkivallan uhrien suojelu laajennetaan koskemaan koko EU:n aluetta meppien 22.5 äänestämien sääntöjen ansiosta

Lue lisää


21.5.2013 Euroopan parlamentti: Tiedotusvälineiden vapaus- tiedotusvälineitä koskevat lait seurantaan

Parlamentin tiistaina hyväksymän päätöslauselman mukaan jäsenvaltioiden tiedotusvälineitä koskevien säädösten muutoksia ja niiden vaikutuksia tiedotusvälineiden vapauteen tulisi tarkastella EU-tasolla vuosittain

Lue lisää


21.5.2013 Eurooppa-neuvoston kokous 22. toukokuuta

EU-maiden johtajat kokoontuvat Brysselissä 22. toukokuuta keskustellakseen energiasta sekä veropetoksista ja veronkierrosta

Lue lisää


17.5.2013 Eu:n tuomioistuimen tuomio siirtotyöläisen sosiaaliturva-asiassa

Asiassa oli kyse unionin kansalaisesta, joka oli asunut samanaikaisesti kahdessa jäsenvaltiossa valitsematta yhtä kotipaikkaa ja joka sai leskeneläkettä yhdessä jäsenvaltiossa ja vanhuuseläkettä toisessa jäsenvaltiossa. Toisen etuuden poistaminen – Perusteettomasti maksetuiksi väitettyjen etuuksien takaisinperintä

Lue lisää


16.5.2013 SM: Euroopan poliisivirasto Europolin toimintaa kehitetään

Valtioneuvosto on tänään antanut eduskunnalle kirjelmän ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin lainvalvontayhteistyö- ja koulutusvirasto Europolin perustamisesta

Lue lisää


14.5.2013 Euroopan komissio: Raportti naisten ja miesten välisen tasa-arvon kehittymisestä vuodelta 2012 valmistunut

Raportti kuvaa tapoja, joilla EU ja jäsenvaltiot ovat edistäneet sukupuolten välistä tasa-arvoa

Lue lisää


13.5.2013 Euroopan parlamentti: Tietosuoja antaa yksityisyyttä verkossa

EU uudistaa parhaillaan tietosuojalainsäädäntöään, jotta kansalaiset voivat paremmin hallita henkilökohtaisia tietojaan

Lue lisää


10.5.2013 Pankkitilit: Komissio haluaa muuttaa pankkitilit edullisemmiksi ja avoimemmiksi sekä asettaa ne kaikkien ulottuville

Euroopan komissio on julkaissut ehdotuksen direktiiviksi tilinhoitomaksujen avoimuudesta ja vertailukelpoisuudesta, maksutilien siirtämisestä ja mahdollisuudesta käyttää tavanomaista maksutiliä

Lue lisää


10.5.2013 Euroopan komissio: EU:n kansalaisten perusoikeudet toteutuvat yhä paremmin

Komissio on antanut kolmannen kertomuksensa EU:n perusoikeuskirjan soveltamisesta

Lue lisää


7.5.2013 Eu:n tuomioistuin: 50 vuotta välitöntä oikeusvaikutusta kansalaisten ja yritysten eduksi

Yksityiset ovat voineet asiassa Van Gend & Loos vuonna 1963 annetusta tuomiosta lähtien vedota kansallisissa viranomaisissa ja tuomioistuimissa suoraan unionin oikeuteen

Lue lisää


2.5.2013 OM: Lentomatkustajien oikeuksia häiriötilanteissa aiotaan selkeyttää

Valtioneuvosto lähetti tänään eduskunnalle EU:n komission tekemän ehdotuksen lentomatkustajien oikeuksia koskevien EU-asetusten muuttamiseksi

Lue lisää


29.4.2013 Komissio ehdottaa parannuksia työntekijöiden vapaata liikkuvuutta koskevan oikeuden soveltamiseen

Parannuksia ehdotetaan EU-lainsäädännön soveltamiseen aloilla, jotka liittyvät ihmisten oikeuteen työskennellä toisessa jäsenvaltiossa

Lue lisää


25.4.2013 Kuluttajariitojen vaihtoehtoista riidanratkaisua EU:n alueella tehostetaan

EU:n neuvosto on kokouksessaan 22. 4 hyväksynyt lopullisesti vaihtoehtoista kuluttajariitojen ratkaisua koskevan direktiivin ja verkkovälitteistä kuluttajariitojen ratkaisua koskevan asetuksen

Lue lisää


24.4.2013 Valtioneuvoston viestintäosasto: Eu:n tuomioistuimen tuomio komissio v. Suomi

Unionin tuomioistuin antaa 25.4.2013 tuomion asiassa, jossa on kyse kansallisesta lainsäädännöstä, jossa sallitaan muiden kuin arvonlisäverovelvollisten liittyminen arvonlisäveroryhmään ja rajoitetaan ryhmärekisteröintijärjestelmä koskemaan rahoitus- ja vakuutuspalvelujen tarjoajia

Lue lisää


24.4.2013 Euroopan komissio ehdottaa asiakirjoihin liittyvän byrokratian vähentämistä

Euroopan komissio ehdottaa kansalaisiin ja yrityksiin kohdistuvan byrokratian vähentämistä esimerkiksi tilanteissa, joissa syntymätodistuksen kaltaisilta julkisilta asiakirjoilta edellytetään erityistä hyväksyntää, jotta se voidaan katsoa aidoksi toisessa EU-maassa

Lue lisää


19.4.2013 Eu:n tuomioistuimen tuomio SEUT 45 artiklan tulkinnasta

Työntekijöiden vapaa liikkuvuus – SEUT 45 artikla – Belgian kuningaskunnan hollannin kielialueelle sijoittautunut yhtiö – Velvollisuus laatia työsopimukset hollannin kielellä – Luonteeltaan rajat ylittävä työsopimus – Rajoitus – Suhteettomuus

Lue lisää


19.4.2013 Valtioneuvoston viestintäosasto: Komissiolta kanne Suomelle koskien kuljettajien työaikadirektiivin täytäntöönpanoa

Kanne Eu:n tuomioistuimenssa koskee niin kutsuttua kuljettajien työaikadirektiivin 2002/15/EY täytäntöönpanoa Suomessa itsenäisten kuljettajien osalta

Lue lisää


19.4.2013 Eu:n tuomioistuimen tuomio työn tekijöiden suojasta työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa

Asiassa oli kyse ennakkoratkaisupyynnöstä, jonka Varhoven administrativen sad (Bulgarie) oli esittänyt

Lue lisää


16.4.2013 Euroopan komissio: Ihmiskaupan uhreja aiempaa enemmän EU:ssa – jäsenvaltiot reagoivat hitaasti

EU:ssa joutui vuosina 2008–2010 joko varmasti tai todennäköisesti ihmiskaupan uhriksi 23 632 ihmistä

Lue lisää15.4.2013 STM: Elinsiirtojen laatu- ja turvallisuusvaatimukset täsmentyivät

Toukokuun alussa tulevat voimaan kudoslain muutokset, joilla pannaan täytäntöön EU:n elindirektiivi

Lue lisää


12.4.2013 Eu:n tuomioistuimen tuomio: Asiassa osallisina Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry ja Euroopan komissio

Unionin yleinen tuomioistuin kumosi osittain komission päätöksen, jolla on todettu tekijänoikeusjärjestöjen välinen yhteistoimintajärjestely

Lue lisää


12.4.2013 Eu:n tuomioistuimen tuomio sirtotyöläisten sosiaaliturvaa koskevassa asiassa

Työtön rajatyöntekijä voi saada työttömyyskorvausta vain asuinjäsenmaastaan, vaikka hän olisi säilyttänyt erityisen läheisiä yhteyksiä siihen valtioon, jossa hän viimeksi työskenteli

Lue lisää


10.4.2013 Euroopan komissio: Miten sisäisen turvallisuuden strategian täytäntöönpanossa on edistytty

Sisäisen turvallisuuden uhkia tarkastellaan komission EU:n sisäisen turvallisuuden strategian täytäntöönpanoa koskevassa vuosikertomuksessa

Lue lisää


9.4.2013 Euroopan komissio: Toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmä otetaan käyttöön

Toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmä, SIS II, otettiin tänään käyttöön

Lue lisää


4.4.2013 Euroopan komissio ehdottaa tavaramerkkisuojan saannin helpottamista ja suojan lujittamista

Ehdotuksen tarkoituksena on muuttaa Euroopan unionin tavaramerkkien rekisteröintijärjestelmiä edullisemmiksi, nopeammiksi, luotettavammiksi ja ennakoitavammiksi

Lue lisää


4.4.2013 Eurostat: Eu:ssa rekisteröityi turvapaikanhakijaksi 332 000 vuonna 2012

Arviolta noin 90% haki turvapaikkaa esimmäisen kerran ja noin 10% haki turvapaikkaa uudestaan

Lue lisää


3.4.2013 Euroopan komissio: Europolista EU:n lainvalvonta-alan yhteistyön ja koulutuksen keskus

Komission ehdotuksentarkoituksena on tehostaa EU:n lainvalvontaviraston (Europol) toimintaa tietojen keräämisessä ja analysoinnissa ja näiden analyysien jakamisessa jäsenvaltioiden kanssa

Lue lisää


27.3.2013 Euroopan komissio ryhtyy analysoimaan jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmiä aiempaa laajemmin

Euroopan komissio julkaisi tänään uuden vertailuvälineen, EU:n oikeusalan tulostaulun. Sillä edistetään toimivia oikeusjärjestelmiä Euroopan unionissa.

Lue lisää


26.3.2013 Euroopan komissio: EU:sta houkuttelevampi kohde ulkomaalaisille opiskelijoille ja tutkijoille

Komissio on 25.3tehnyt ehdotuksen, jolla helpotetaan EU:n ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden, tutkijoiden ja eräiden muiden ryhmien maahantuloa ja yli kolme kuukautta kestävää oleskelua EU:ssa ja tehdään siitä houkuttelevampaa

Lue lisää


25.3.2013 Tasa-arvovaltuutettu: Listayhtiöiden hallitusten sukupuolikiintiö -direktiivi

Tasa-arvovaltuutettu on antanut direktivistä lausunnon eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle lausunnon asiasta. Direktiivi tulisi voimaan aikaisintaan vuonna 2015

Lue lisää


21.3.2013 Valtioneuvoston viestintäosasto: Suomelle kanne komissiolta maakaasun sisämarkkinoita koskevan direktiivin 2009/73/EY täytäntöönpanon viivästymisestä

Suomi on vastaanottanut 18.3.2013 kanteen, jonka Euroopan komissio on nostanut Suomea vastaan Euroopan unionin tuomioistuimessa. Kanne koskee maakaasun sisämarkkinoita koskevan direktiivin 2009/73/EY täytäntöönpanon viivästymistä

Lue lisää


20.3.2013 Valtioneuvoston viestintäosasto: Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus kiinteistön luovutustappion vähentämisoikeutta koskevassa asiassa

Korkeimman hallinto-oikeuden ennakkoratkaisupyyntöasiassa on kyse toisessa jäsenvaltiossa aiheutuneiden kiinteistön luovutustappioiden vähentämisoikeudesta Suomessa

Lue lisää


15.3.2013 Eu:n tuomioistuimen tuomio ympäristovaikutusten arvioinnista

Ympäristö – Direktiivi 85/337/ETY – Tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arviointi – Luvan myöntäminen tällaiselle hankkeelle ilman asianmukaista arviointia – Kyseisen arvioinnin tavoitteet – Edellytykset, joiden täyttyessä oikeus korvaukseen syntyy – Korvausoikeus, kun kyse on yksityisten suojaamisesta taloudellisilta vahingoilta

Lue lisää


14.3.2013 Eu:n tuomioistuimen tuomio kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista

Direktiivi 93/13/ETY – Kuluttajasopimukset – Lainasopimus, jonka vakuutena on kiinteistökiinnitys – Kiinnitetyn kiinteistön ulosmittausmenettely – Pääasiaa käsittelevän kansallisen tuomioistuimen toimivalta – Kohtuuttomat ehdot – Arviointiperusteet

Lue lisää


13.3.2013 Euroopan komissio: Komissio ehdottaa uusia toimenpiteitä, joilla lujitetaan lentomatkustajien oikeuksia

Euroopan komissio on tänään hyväksynyt toimenpidepaketin, jolla varmistetaan lentomatkustajien uudet ja paremmat oikeudet tiedonsaantiin, huolenpitoon ja uudelleenreititykseen, jos he joutuvat jäämään lentoasemalle

Lue lisää


12.3.2013 Euroopan komissio: Edistystä EU:n kuluttajien kannalta: kysymyksiä ja vastauksia vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta (ADR) ja verkkovälitteisestä vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta (ODR)

Vaihtoehtoisella riidanratkaisulla (ADR) autetaan kuluttajia ratkaisemaan riitoja elinkeinonharjoittajien kanssa, kun heillä on ongelmia ostamansa tuotteen tai palvelun kanssa.

Lue lisää


11.3.2013 Euroopan unionin neuvosto: EU:n virallinen lehti kokonaan digitaaliseen muotoon

1. heinäkuuta 2013 alkaen verkkosivustolla oleva EU:n lainsäädäntö on todistusvoimainen ja sillä on oikeusvaikutuksia

Lue lisää


11.3.2013 EU:n tuomioistuimen tuomio: Televisioyhtiöt voivat kieltää ohjelmiensa edelleenlähettämisen internetin kautta

Direktiivi 2001/29/EY – 3 artiklan 1 kohta – Tilanne, jossa kolmas välittää internetissä kaupallisen televisiolähetystoiminnan harjoittajien lähetyksiä – ”Live streaming” (suoratoisto) – Yleisölle välittäminen

Lue lisää


7.3.2013 Eu:n tuomioistuin: Oikeudenkäyntitilastot 2012: edellisvuosien tulosten vakiintuminen

Oikeudenkäyntien keston merkittävä lyheneminen unionin tuomioistuimessa ja unionin yleisessä tuomioistuimessa jatkui

Lue lisää


6.3.2013 EU:n tuomioistuimen tuomio siirtotyöläisen sosiaaliturvaa koskevassa asiassa

Vanhuusvakuutusta koskevan kansallisen lainsäädännön soveltamista koskevat erityiset yksityiskohtaiset säännöt – Etuuksien laskenta – Kansallinen lainsäädäntö, jossa etuus vahvistetaan viidentoista vuoden viitejakson aikana suoritetun keskimääräisen maksun perusteella

Lue lisää


5.3.2013 Valtioneuvoston viestintäosasto : Unionin tuomioistuimen tuomio jätedirektiiviä, REACH-asetusta ja jätteen käsitettä koskevassa asiassa

Unionin tuomioistuin antaa torstaina 7. maaliskuuta tuomionsa suomalaisessa ennakkoratkaisuasiassa, joka koskee Lapissa sijaitsevan Raittijärven pitkospuupolun ympäristövaikutuksia

Lue lisää


4.3.2013 Euroopan komissio: Matkustajien oikeudet: linja-autoliikenteen matkustajien suoja paranee EU:ssa

1.3.2013 ryhdyttiin soveltamaan matkustajien oikeuksista linja-autoliikenteessä annettua asetusta (EU) N:o 181/2011, jossa säädetään linja-autoliikenteen matkustajien uusista oikeuksista EU:ssa.

Lue lisää


28.2.2013 Eu:n tuomioistuimen tuomio eurooppalaista pidätysmääräystä koskevassa asiassa

Poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa – Eurooppalainen pidätysmääräys – Jäsenvaltioiden väliset luovuttamismenettelyt – Ratkaisut, jotka on annettu henkilön ollessa poissa oikeudenkäynnistä – Vastaajan poissa ollessa määrätyn rangaistuksen täytäntöönpano – Mahdollisuus tuomiolla ratkaistun asian uudelleentarkasteluun

Lue lisää


27.2.2013 Euroopan kuluttajakeskus: Euroopan kuluttajakeskukset auttoivat yli 72 000:ta kuluttajaa vuonna 2012

Euroopan kuluttajakeskusten verkosto sai viime vuonna yli 72 000 yhteydenottoa kuluttajilta. Varsinaisia valituksia oli 32 000, joista 60 % liittyi verkkokauppaan, ja noin 33% liikenteeseen, ennen kaikkea lentomatkustamiseen.

Lue lisää


26.2.2013 Eu:n tuomioistuin: Sellaisen lennon matkustajille, johon kuuluu liittymälentoja, on myönnettävä korvaus, kun heidän lentonsa saapuu lopulliseen määräpaikkaan vähintään kolme tuntia myöhäss

Sillä, että alkuperäinen lento ei ole viivästynyt siten, että viivästyksen kesto ylittää unionin oikeudessa vaaditut aikarajat, ei ole merkitystä korvausta koskevan oikeuden kannalta

Lue lisää


26.2.2013 Erittäin merkittävä EU-tuomioistuimen ratkaisu EU:n perusoikeuskirjan kansallisesta soveltamisesta

Arvonlisäverotus oli riittävän eurooppalaista, jotta siihen liittyvä veropetosasian käsittely kuului perusoikeuskirjan soveltamisalaan.
Kyse ne bis in idem -kiellon merkityksestä.

Lue lisää


22.2.2013 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus peräkkäisiä perhevapaita koskevassa asiassa

Asiassa on kyse siitä, onko työehtosopimuksen määräys, jonka mukaan äitiysvapaan palkkaa ei makseta työntekijälle, joka jää uudelle äitiysvapaalle suoraan palkattomalta hoitovapaalta, unionin oikeuden vastainen

Lue lisää


21.2.2012 Eu:n tuomioistuimen tuomio koskien yritysten sulautumisen verokohtelua

Unionin tuomioistuin antoi tuomionsa suomalaisessa ennakkoratkaisuasiassa, joka koskee rajat ylittävien sulautumisten verokohtelua

Lue lisää


20.2.2013 OM: Lähestymiskieltoja koskevan EU-direktiivin täytäntöönpanosta ehdotus

Oikeusministeriön työryhmä on saanut valmiiksi ehdotuksensa niin sanottua eurooppalaista suojelumääräystä koskevan direktiivin täytäntöönpanosta.

Lue lisää


19.2.2013 Euroopan komissio: Euroopan kansalaisuus: EU:n takaamat oikeudet tunnetaan entistä paremmin, mutta tietoa halutaan lisää

EU:n kansalaisuus otettiin käyttöön 20 vuotta sitten. Euroopan komission tänään julkaiseman tuoreen Eurobarometri-kyselyn mukaan eurooppalaiset ovat laajalti tietoisia oikeuksistaan, mutta eivät aina tunne tarkkaan niiden sisältöä

Lue lisää


14.2.2013 STM: Suomalaisilla jatkossa oikeus hakeutua hoitoon muihin EU-maihin

Suomalaisille potilaille korvataan jatkossa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä annettu terveydenhoito samoin periaattein kuin Suomessakin. Tämän mahdollistaa potilasdirektiivi viimeistään ensi vuoden alusta

Lue lisää


13.2.2013 Euroopan oikeusasiamies: Asianmukaisten perustelujen väitetty puuttuminen päätökselle lopettaa määräysten rikkomista koskevan valituksen käsittely

Kantelija, joka on ranskalainen maataloustuottajien yhdistys, teki Euroopan komissiolle valituksen siitä, etteivät Ranskan viranomaiset noudata eläinlääkkeiden rinnakkaistuontia koskevaa EU:n lainsäädäntöä

Lue lisää


12.2.2013 Euroopan oikeusasiamies: Väitetty kieltäytyminen antamasta yksityiskohtaista selvitystä kantelijan kirjallisen kokeen arvostelusta

Kantelija, joka on Maltan kansalainen, osallistui EU:n henkilöstövalintatoimiston (EPSO) järjestämään kilpailuun, jossa haettiin maltaa äidinkielenään puhuvia käännösyksikön päälliköitä

Lue lisää


8.2.2013 Euroopan komissio: Avointa internetiä ja verkon vapautta ja mahdollisuuksia suojellaan EU:n kyberturvallisuussuunnitelmalla

Euroopan komissio on julkistanut yhdessä unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan kanssa kyberturvallisuusstrategian. Sen ohella komissio on antanut verkko- ja tietoturvaa koskevan direktiiviehdotuksen

Lue lisää
Unohditko tunnukset? Tiedustele: info@asianajajaliitto.fi tai (09) 6866 120


Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje