rss Oikeudelliset uutiset, EU, arkisto 2012

13.2.2015 Valtioneuvoston viestintäosasto: Unionin tuomioistuimen tuomio lähetettyjä työntekijöitä koskevassa asiassa

Unionin tuomioistuin antoi torstaina 12. helmikuuta tuomionsa Satakunnan käräjäoikeuden ennakkoratkaisupyyntöön asiassa C-396/13, Sähköalojen ammattiliitto

Lue lisää


11.2.2015 Euroopan muuttoliikeverkosto: Raportti maahantulokieltojen ja takaisinottosopimusten toimivuudesta EU:ssa

EMN-tutkimus on selvittänyt mikä merkitys maahantulokielloilla ja takaisinottosopimuksilla on kolmansien maiden kansalaisten palautuksissa ja miten heidän paluutaan voidaan tehostaa

Lue lisää


9.2.2015 OM: Asunto- ja kiinnitysluottoja koskevan direktiivin täytäntöönpanoa valmistellaan

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan lainsäädäntöä asunto-omaisuuteen liittyviä kuluttajaluottoja koskevan direktiivin täytäntöön panemiseksi

Lue lisää


9.2.2015 Euroopan kuluttajakeskus Suomessa: Valitusmäärät jyrkässä kasvussa Euroopan kuluttajakeskuksessa

Vuonna 2014 Euroopan kuluttajakeskuksen Suomen toimipiste kirjasi yli 2600 uutta kuluttajayhteydenottoa rajat ylittävään kauppaan liittyen, mikä tarkoittaa 44 % kasvua edellisvuoteen verrattuna

Lue lisää


6.2.2015 Valtioneuvoston tiedotusosasto: Valtioneuvosto tehostaa EU-säädösehdotusten vaikutusten arviointia

Valtioneuvosto vahvistaa EU-lainsäädäntöehdotusten ja politiikka-aloitteiden vaikutusten arviointia. Näin parannetaan kansallista vaikuttamista ja päätöksentekoa EU-asioissa

Lue lisää


5.2.2015 SM: Kansainvälistä suojelua hakevan vastaanottoa koskevat lainmuutokset voimaan

Muutosten avulla Suomen lainsäädäntö vastaa EU:n vastaanottodirektiiviä, joka on osa yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän säädöspakettia

Lue lisää


5.2.2015 OM: Uusi EU-asetus yhtenäistää kansainvälisiä perintöasioita, myös pohjoismaista perintösopimusta uudistettu

Kansainvälisiä perintöasioita koskevaa EU-asetusta aletaan soveltaa ensi kesänä, 17. elokuuta. Asetus koskee sellaisia perintöasioita, joilla on rajat ylittäviä vaikutuksia. Asetuksella ei ole vaikutusta kansallisten perintöasioiden hoitoon eikä se koske verotusta

Lue lisää


4.2.2015 SM: Kausityöntekijöiden maahanpääsyn ehtoja yhdenmukaistetaan

Sisäministeriössä valmistellaan esitystä kausityödirektiivin ja yritysten sisällä valtiosta toiseen siirtyvien johtajien, asiantuntijoiden ja harjoittelijoiden liikkuvuuden helpottamista koskevan direktiivin (ICT-direktiivi) täytäntöönpanosta Suomessa

Lue lisää


29.1.2015 EU:n tuomioistuimen tuomio palkkausjärjestelmän laillisuutta koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Sosiaalipolitiikka – Direktiivi 2000/78/EY–Yhdenvertainen kohtelu työssä ja ammatissa – 2 artiklan 1 kohta ja 2 kohdan a alakohta – 6 artiklan 1 kohta – Ikään perustuva syrjintä – Kansallinen lainsäädäntö, jossa ennen 18 vuoden ikää täyttyneiden työskentelykausien huomioon ottaminen palkan määrittämisessä on tehty riippuvaiseksi uralla etenemistä koskevien määräaikojen pidentämisestä – Oikeuttaminen – Soveltuvuus tavoitellun päämäärän saavuttamiseksi – Oikeus riitauttaa uralla etenemistä koskevien määräaikojen pidentäminen

Lue lisää


28.1.2015 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus ulkomaalaisten kotoutumisvelvollisuudesta

Rajavalvonta, turvapaikka ja maahanmuutto – Maahanmuuttopolitiikka – Pitkään oleskelleiden kolmansien maiden kansalaisten asema – Direktiivi 2003/109/EY – 5 artiklan 2 kohta ja 11 artiklan 1 kohta – Kansallisessa lainsäädännössä määritetty kotoutumisvelvollisuus – Pitkään oleskelleiden kolmansien maiden kansalaisten yhdenvertainen kohtelu – Oikeasuhteisuus – Sakko

Lue lisää


28.1.2015 Euroopan komission Suomen edustusto: Euroopan neuvoston tietosuojapäivä 28.1.

Uusia teknologioita otetaan käyttöön ripeässä tahdissa eri puolilla maailmaa. Massadata, pilvipalvelut ja esineiden internet ovat jo todellisuutta. Olemmeko me valmiit tähän?

Lue lisää


26.1.2015 EU:n tuomioistuimen tuomio tuomioistuimen toimivallasta

Ennakkoratkaisupyyntö – Asetus (EY) N:o 44/2001 – 5 artiklan 3 alakohta – Erityistoimivalta sopimukseen perustumatonta vahingonkorvausta koskevassa asiassa – Tekijänoikeudet – Aineettoman sisällön laittaminen internetiin – Kriteerit, joiden perusteella määritetään paikka, jossa vahinko sattui

Lue lisää


26.1.2015 Taloussanomat: Euroopan komissio suunnittelee tiemaksujen yhtenäistämistä

EU:n liikennekomissaarin Violeta Bulcin mukaan erilaiset tietullikäytännöt asettavat autoilijat eriarvoiseen asemaan

Lue lisää


23.1.2015 Euroopan unionin perusoikeusvirasto: Raportti rikoksen uhrien tukipalveluista EU:n jäsenvaltioissa

Rikoksen uhrin oikeudet voivat jäädä näennäiseksi, mikäli uhri ei saa ammatillista neuvontaa ja tukea

Lue lisää


23.1.2015 Euroopan kuluttajakeskus: Uusi esite ECC-verkostosta: Oikeutesi kuluttajana

Uusi kompakti esitteemme kertoo, miten Euroopan kuluttajakeskusten verkosto (ECC-Net) auttaa, jos sinulla on ongelmia toisesta EU-maasta, Islannista tai Norjasta tehdyn hankinnan kanssa

Lue lisää


22.1.2015 Eu:n tuomioistuimen tuomio: Espanjan lainsäädäntö, minkä mukaan kansallisen tuomioistuimen on laskettava viivästyskorko uudestaan on, EU:n lainsäädännön kanssa sopusoinnussa

Ennakkoratkaisupyyntö – Direktiivi 93/13/ETY – Elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan väliset sopimukset – Sopimukset, joiden vakuutena on kiinteistökiinnitys – Viivästyskorkoehdot – Kohtuuttomat ehdot – Kiinnitetyn kiinteistön ulosmittausmenettely – Korkojen määrän kohtuullistaminen – Kansallisten tuomioistuinten toimivalta

Lue lisää


22.1.2015 OM: Työryhmä laajentaisi mahdollisuuksia tuomita rikoksesta peräisin oleva omaisuus valtiolle menetetyksi

Ehdotetuilla muutoksilla pantaisiin täytäntöön EU:n direktiivi rikoksentekovälineiden ja rikoshyödyn jäädyttämisestä ja menetetyksi tuomitsemisesta

Lue lisää


19.1.2015 EU:n tuomioistuimen tuomio : Lentolippujen lopullisen hinnan ilmoittamisesta sähköisessä varausjärjestelmässä

Ennakkoratkaisupyyntö – Asetus (EY) N:o 1008/2008 – Lentoliikennepalvelut – 23 artiklan 1 kohdan toinen virke – Hinnoittelun avoimuus – Sähköinen varausjärjestelmä – Lentohinnat – Lopullisen hinnan ilmoittaminen aina

Lue lisää


14.1.2015 Euroopan komissio: Väkivallan uhreille parempi suoja kaikkialla EU:ssa

Ensi sunnuntaista lähtien tulevat voimaan uudet säännöt, joiden mukaan missä tahansa jäsenvaltiossa hyväksytty kieltotuomio, suojelumääräys tai lähestymiskielto voidaan tunnustaa nopeasti ja helposti muualla EU:ssa yksinkertaisen todistuksen avulla

Lue lisää


14.1.2015 Europarlamentti: Mistä maista eniten kanteluita Euroopan oikeusasiamiehelle?

Euroopan oikeusasiamiehen vuonna 2013 rekisteröimien ja käynnistämien tutkimusten jakautuminen maittain

Lue lisää


9.1.2015 OM: Uudistetun Bryssel I -asetuksen soveltaminen alkaa

Tuomioistuinten toimivaltaa sekä tuomioiden tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskevaa uudistettua ns. Bryssel I -asetusta aletaan soveltaa EU:ssa 10. tammikuuta alkaen. Asetusta täydentävä ja sen käytännön soveltamista koskeva kansallinen sääntely tulee voimaan samanaikaisesti

Lue lisää


7.1.2015 Euroopan komission Suomen-edustusto: Euroopan komissio julkistaa TTIP-sopimuksen tekstiehdotuksia

Julkistus on osa komission uutta avoimuusaloitetta ja kuvastaa pyrkimystä entistä suurempaan avoimuuteen neuvotteluissa. Aiemmin tekstihdotuksia ei ole kahdenvälisissä kauppaneuvotteluissa julkistettu näin varhaisessa vaiheessa

Lue lisää


5.1.2015 Yle.fi: EU suosittaa palkkatietoja julkisiksi

EU:n komissio on antanut uudet ohjeet palkkauksen läpinäkyvyyden lisäämisestä. Komissio kehottaa tekemään naisten ja miesten palkoista ja palkanosista julkisia, jotta niitä voidaan vertailla keskenään

Lue lisää


5.1.2015 EUR-Lex: EU-säädösten numerointi on muuttunut 1.1.2015 alkaen.

Käyttöön otetaan uusi menetelmä Euroopan unionin virallisen lehden (EUVL) L-sarjassa (lainsäädäntö) julkaistavien asiakirjojen numeroimisessa

Lue lisää


30.1.2014 Euroopan parlamentti: Asiakirjojen hyväksyntä: Vapaampaa liikkuvuutta ihmisille ja yrityksille

Ihmisten ja yritysten vapaa liikkuvuus EU:ssa on yksi perusoikeuksista, mutta aina sitä ei ole helppo saavuttaa. Virallisten dokumenttien, kuten syntymä- tai avioliittotodistusten, oikeaksitodistaminen saattaa joskus olla hankalaa

Lue lisää


29.1.2014 Euroopan komissio: Komissio puolustaa ulkomailla asuvien unionin kansalaisten oikeutta äänestää kotimaansa vaaleissa

Euroopan komissio on tänään ehdottanut äänioikeuden säilyttämistä koskevien sääntöjen väljentämistä niille EU:n jäsenvaltioille, joiden kansalaiset voivat menettää oikeutensa äänestää kotimaansa parlamenttivaaleissa vain siksi, että he ovat muuttaneet toiseen EU:n jäsenvaltioon

Lue lisää


27.1.2014 Euroopan perusoikeusviraston (FRA) raportti: Harva tietosuojaloukkauksen uhri saa oikeutta

Tietosuojaloukkausten uhrien on vaikea löytää apua, ilmenee EU:n perusoikeusviraston maanantaina julkaisemasta raportista.

Lue lisää


24.1.2014 EU:n tuomioistuimen tuomio: Moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettava vakuutus

– Vakuutuksella pakollisesti katettavien vahinkojen määrittäminen – Kansallinen lainsäädäntö, jossa säädetään moottoriajoneuvoilla aiheutettujen liikennevahinkojen osalta yleisessä siviilioikeudellisessa vahingonkorvausjärjestelmässä säädettyä korvausta pienemmästä korvauksesta aineettomasta vahingosta

Lue lisää


24.1.2014 Euroopan komissio: Kooste tärkeimmistä rikkomuspäätöksistä – tammikuu

Komissio teki 23.1.14 134 päätöstä, joista 22 koski perusteltuja lausuntoja ja 7 kanteita unionin tuomioistuimeen

Lue lisää


21.1.2014 Euroopan komissio puuttuu liikkuvien EU:n kansalaisten verosyrjintään

Komission kohdennetussa aloitteessa tarkastellaan jäsenvaltioiden verosäännöksiä sen varmistamiseksi, etteivät ne syrji liikkuvia EU:n kansalaisia

Lue lisää


17.1.2014 Euroopan komissio: Syrjinnän torjuntaa koskevia sääntöjä sovelletaan kaikissa EU:n jäsenvaltioissa

Komission tänään julkistaman yhdenvertaista kohtelua koskevan kertomuksen mukaan kaikki EU:n 28 jäsenvaltiota ovat nyt saattaneet osaksi kansallista lainsäädäntöään Euroopan unionin säännöt, jotka koskevat rotuun tai etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvan syrjinnän torjuntaa

Lue lisää


16.1.2014 EU:n tuomioistuimen tuomio: Unionin kansalaisuutta ja maahantulo- ja oleskeluoikeutta koskevassa asiassa

Kolmansien maiden kansalaisten, jotka ovat unionin kansalaisen perheenjäseniä, pysyvä oleskeluoikeus – Kyseisten kansalaisten vankeusajanjaksojen ottaminen huomioon

Lue lisää


16.1.2014 OM: Epäiltynä tai syytettynä olevien lasten oikeussuojaa halutaan parantaa EU:ssa

Valtioneuvosto on lähettänyt 16.1 eduskunnalle EU:n komission ehdotuksen direktiiviksi, joka koskisi epäiltynä tai syytettynä olevien lasten prosessuaalisia oikeussuojatakeita rikosoikeudellisissa menettelyissä

Lue lisää


14.1.2014 Eduskunnan EU-katsaus: Tietosuojan monet ulottuvuudet

Eniten huomiota saaneet tietosuojaan liittyvät keskustelut on käyty valmisteilla olevasta EU:n tietosuoja-asetuksesta sekä NSA-vakoiluskandaalista, johon liittyvän mietintöluonnoksen käsittely alkoi Euroopan parlamentin LIBE-valiokunnassa

Lue lisää


14.1.2014 Euroopan komissiolta opas vakinaisen asuinpaikan määrittämiseen sosiaaliturvakysymyksissä

Euroopan komissio on julkaissut käytännön oppaan vakinaisen asuinpaikan määrittämisestä. Oppaalla halutaan auttaa jäsenvaltioita soveltamaan sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevia EU-sääntöjä, joita sovelletaan EU-maasta toiseen muuttaneisiin EU:n kansalaisiin

Lue lisää


10.1.2013 Johtava parlamentin valiokunta kannattaa rikosoikeudellisia seuraamuksia markkinoiden väärinkäytössä

Talous- ja raha-asioiden valiokunta (ECON) on 9.1 antanut tukensa Euroopan komission ehdotukseen rikosoikeudellisista seuraamuksista rahoitusmarkkinoiden väärinkäyttö- ja manipulointitilanteissa

Lue lisää


10.1.2013 Euroopan komissio: EU:ssa tarvetta lisätoimiin ulkomailla suoritettavien opintojen edistämiseksi

EU:n ensimmäisen liikkuvuuden tulostaulun mukaan parhaat julkisesti tuetut järjestelmät, jotka edistävät korkeakouluopiskelijoiden mahdollisuuksia opiskella tai harjoitella ulkomailla tai antavat siihen liittyviä neuvoja, ovat Saksassa, Belgiassa, Espanjassa, Ranskassa ja Italiassa

Lue lisää


9.1.2014 Euroopan parlamentti: EU:n uutta lainsäädäntöä

Tänä vuonna tulee voimaan monia tärkeitä lakeja

Lue lisää


9.1.2014 Tulli: EU:n tuoteväärennösasetus muuttui vuodenvaihteessa

Euroopan parlamentti ja Euroopan Unionin neuvosto ovat antaneet 12.6.2013 uuden asetuksen koskien teollis- ja tekijänoikeuksien tullivalvontaa (EU) N:o 608/2013 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1383/2003 kumoamista. Asetus astui voimaan 1.1.2014

Lue lisää


7.2.2013 OM: EU-alueelle ehdotetaan maksukyvyttömyysrekisteriä

EU:n komissio ehdottaa uudistuksia rajat ylittäviä maksukyvyttömyysmenettelyjä koskevaan EU-asetukseen

Lue lisää


5.2.2013 EU:n tuomioistuin: Van Gend en Loos -tapauksen 50. juhlavuosi Eu:n tuomioistuimessa

Unionin tuomioistuimessa järjestetään 13.5.2013 konferenssi unionin oikeuden välittömän oikeusvaikutuksen periaatteen vahvistaneen tuomion julistamisen juhlavuoden kunniaksi

Lue lisää


4.2.2013 Komissio tarkastelee vakuutustuotteiden kaupan rajatylittäviä esteitä

Euroopan komissio käynnisti 31.1. asiantuntijoiden haun. Tarkoituksena on tutkia esteitä, joita EU:n jäsenvaltioiden erilaisista sopimusoikeusjärjestelmistä aiheutuu vakuutustuotteiden rajatylittävälle kaupalle

Lue lisää


4.2.2013 Eu:n tuomioistuimen tuomio Dublin Metropolitan District Court (Irlanti) tekemässä ennakkoratkaisupyynnössä

Lentoliikenteen harjoittajan on pidettävä huolta matkustajista, joiden lento on peruutettu Eyjafjallajökull-tulivuoren purkautumisesta johtuvan ilmatilan sulkemisen kaltaisten poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi

Lue lisää


29.1.2013 Eu:n tuomioistuimen tuomio ennakkoratkaisupyynnöstä, jonka Curtea de Apel Constanţa (Romania) oli tehnyt

Poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa – Puitepäätös 2002/584/YOS – Eurooppalainen pidätysmääräys ja jäsenvaltioiden väliset luovuttamismenettelyt – Eurooppalainen pidätysmääräys, joka on annettu syytetoimenpiteitä varten – Täytäntöönpanosta kieltäytymisen perusteet

Lue lisää


28.1.2013 Euroopan komissio: Tietosuojauudistuksen nykytilanne

Vuosi sitten Euroopan komissio ehdotti vuodelta 1995 peräisin olevien EU:n tietosuojasääntöjen kattavaa uudistusta. Tarkoituksena on vahvistaa yksityisyydensuojaa verkkoympäristössä ja antaa lisäpotkua Euroopan digitaalitaloudelle

Lue lisää


25.1.2013 Euroopan komissio: Kooste tärkeimmistä rikkomusmenettelypäätöksistä - tammikuu

Kuukausikooste sisältää Euroopan komission oikeustoimet niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät ole noudattaneet asianmukaisesti EU-lainsäädännön mukaisia velvoitteitaan

Lue lisää


23.1.2012 Ulkoministeriön Eurooppatiedotus: Uusi Sosiaalinen Eurooppa -kirja ilmestyi

Kirja pyrkii antamaan kattavan yleiskuvan EU:n sosiaali- ja terveyspolitiikasta sekä arvioimaan sen tulevia haasteita ja mahdollisuuksia

Lue lisää


23.1.2013 MTV3.fi: EU tehostaa otettaan Schengen-alueen ulkorajoilla

EU on ottamassa käyttöön tehokkaampia keinoja ulkorajojensa valvontaan ja laittoman maahanmuuton kitkemiseen

Lue lisää


22.1.2013 SM:Yhteistä eurooppalaista turvapaikkajärjestelmää koskeva lakihanke käynnistyy Suomessa

Lakihankkeen tavoitteena on saattaa Suomen lainsäädäntö vastaamaan eräitä yhteistä eurooppalaista turvapaikkajärjestelmää koskevia, uudelleen laadittuja EU-säädöksiä.

Lue lisää


21.1.2013 Euroopan oikeusasiamies: Hankkeeseen liittyneiden tukikelvottomien kulujen takaisinperintä

Oikeusasiamiehen mielestä komission päätelmä kulujen tukikelvottomuudesta oli asianmukainen

Lue lisää


18.1.2013 Euroopan komissio: Uusi eurooppalainen ajokortti

Kaikki EU:ssa myönnettävät uudet ajokortit ovat 19. tammikuuta 2013 alkaen muovisia ja luottokortin kokoisia. Niiden malli on standardoitu koko EU:n alueella, ja ne ovat paremmin suojattuja

Lue lisää


17.1.2013 Eu:n tuomioistuimen tuomio: Asetus (EY) N:o 562/2006 – Henkilöiden liikkumista rajojen yli koskeva yhteisön säännöstö (Schengenin rajasäännöstö)

Ihmisarvon kunnioittamista koskevan oikeuden väitetty loukkaaminen – Tehokas oikeussuoja – Oikeus saada asiansa käsitellyksi tuomioistuimessa

Lue lisää


16.1.2013 Eu:n tuomioistuimen tuomio ennakkoratkaisupyynnöstä, jonka Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovakia) on esittänyt.

Yleisön on saatava tietoa maankäyttöpäätöksistä asioissa, joilla on merkittäviä ympäristövaikutuksia. Tätä oikeutta ei voida kieltää liikesalaisuuteen vetoamalla

Lue lisää


14.1.2013 Euroopan parlamentti: Biopiratismi: Kehitysmaiden geenivaroja suojeltava

Viime vuosina lääkekasveja on hyödynnetty yhä useammin uusien lääkkeiden kehittämisessä, mutta alkuperäiskansat, jotka alunperin huomasivat ominaisuudet, saavat harvoin osansa voitoista

Lue lisää


9.1.2013 Euroopan komissio: Euroopan verkkorikostorjuntakeskus aloittaa toimintansa 11. tammikuuta

Keskus on sijoitettu Euroopan poliisivirasto Europoliin, joka sijaitsee Haagissa (Alankomaat)

Lue lisää


8.1.2013 Euroopan oikeusasiamies: Julkisia kuulemisia koskeva Euroopan komission kielikäytäntö

Kantelija, joka on espanjalainen asianajaja, kanteli Euroopan oikeusasiamiehelle siitä, että Euroopan komissio oli julkaissut erään julkisen kuulemisen vain englanniksi

Lue lisää


4.1.2013 Euroopan parlamentti: Mitä luvassa vuodelle 2013?

Vuodelle 2013 on luvassa taloutta ja liikennettä koskevien kysymysten lisäksi myös asioita, jotka vaikuttavat arkeen

Lue lisää31.12.2012 Euroopan oikeusasiamies: Oikeus tutustua rikkomismenettelyä koskeviin asiakirjoihin

Kantelija pyysi komissiolta, että saisi tutustua muutamiin asiakirjoihin, jotka liittyivät jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskevaan kanteluun. Pyyntö oli evätty

Lue lisää


31.12.2012 Euroopan komissio: EU:n säännöt vakuutusten sukupuolineutraalista hinnoittelusta astuvat voimaan

21.12.2012 voimaan astuvien uusien sääntöjen mukaan Euroopassa toimivien vakuutusyhtiöiden on veloitettava naisilta ja miehiltä sama hinta samasta vakuutustuotteesta

Lue lisää


31.12.2012 Euroopan komissio: EU-kansalainen – tiedä oikeutesi!

EU-kansalaisuuteen liittyy tärkeitä oikeuksia, kuten mahdollisuus muuttaa asumaan tai työhön toiseen EU-maahan. Kun kansalaiset ovat selvillä oikeuksistaan, he voivat niitä myös hyödyntää

Lue lisää


21.12.2012 Eu:n tuomioistuimen tuomio asiakirjojen tiedoksiantamisesta

Asetus (EY) N:o 1393/2007 – Asiakirjojen tiedoksiantaminen – Osapuoli, jonka asuinpaikka on toisessa jäsenvaltiossa – Oikeudenkäyntivaltiossa asuva edustaja – Tällaista edustajaa ei ole – Asiakirja-aineistoon liitetyt oikeudenkäyntiasiakirjat – Tiedonsaantiolettama

Lue lisää


21.12.2012 OM: EU:n tulkkausdirektiivin täytäntöönpanosta ehdotus

Vuonna 2010 annetun direktiivin tarkoituksena on turvata rikoksesta epäillyn ja syytetyn oikeus tulkkaus- ja käännösapuun silloin, kun henkilö ei ymmärrä menettelyssä käytettävää kieltä

Lue lisää


18.12.2012 Euroopan komissio: Vesiteitse matkustaville EU-kansalaisille parempi suoja

Tämän vuoden loppuun mennessä tulevat voimaan EU:n uudet säännöt, joiden myötä meri- ja sisävesiliikenteen matkustajien suojaa parannetaan takaamalla heille tietyt vähimmäisoikeudet kaikkialla Euroopan unionissa

Lue lisää


18.12.2012 Euroopan tietosuojavaltuutettu: Tietosuojavastaavat ovat ratkaisevassa asemassa tietosuojaoikeuksien toteutumisessa

Euroopan tietosuojavaltuutettu julkaisi 17.12.2012 mietinnön tietosuojavastaavista Eu:n toimielimissä ja elimissä

Lue lisää


17.12.2012 Euroopan komissio: Terroristien rahoituksen jäljittäminen onnistuu kansalaisten yksityisyyttä vaarantamatta

Yli kaksi vuotta sitten voimaan tullut terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelmasta tehty sopimus (TFTP-sopimus) ja siihen sisältyvät suojatoimet on pantu täytäntöön onnistuneesti

Lue lisää


12.12.2012 Euroopan komissio: Maksukyvyttömyysmenettelyn uudistus

Ehdotus koskee nykyisten rajat ylittävää maksukyvyttömyyttä koskevien, vuonna 2000 vahvistettujen sääntöjen uudistamista

Lue lisää


12.12.2012 Valtioneuvoston viestintäosasto: Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus jätedirektiiviä ja jätteen käsitettä koskevassa asiassa

Unionin tuomioistuimen julkisasiamies Juliane Kokott antaa torstaina 13. joulukuuta ratkaisuehdotuksen korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) ennakkoratkaisupyyntöön asiassa C-358/11, Lapin ELY-keskus

Lue lisää


11.12.2012 Euroopan komissio: EU-tasolla ei tarvetta uusiin lainvalvontatietokantoihin

Euroopan komissio on 7.12.2012 hyväksynyt tiedonannon, jossa tarkastellaan tiedonvaihdon onnistumista EU:ssa sekä ehdotetaan käytännöllisiä tapoja sen parantamiseksi

Lue lisää


7.12.2012 OM: Uudistettua Bryssel I -asetusta aletaan soveltaa vuonna 2015

EU:n neuvosto hyväksyi kokouksessaan 6.12. ns. Bryssel I -asetuksen uudistamisen

Lue lisää


7.12.2012 OM: Lähestymiskiellon suoja laajenee EU:ssa

EU:n oikeus- ja sisäasioiden neuvosto pääsi tänään kokouksessaan Brysselissä sopuun asetusehdotuksesta, joka laajentaa lähestymiskiellon suojaa EU:ssa

Lue lisää4.12.2012 Valtioneuvoston viestintäosasto: Unionin tuomioistuimen tuomio koskien kolmannen valtion kansalaisen oleskelulupahakemusta ja mahdollisuutta perheenyhdistämiseen

Kyse on 6.12 annettavasta tuomiosta kahdessa suomalaisessa ennakkoratkaisuasiassa, jotka koskevat kolmannen valtion kansalaisen oleskelulupahakemusta ja mahdollisuutta perheenyhdistämiseen tilanteessa, jossa hakijan aviopuolison huollossa on lapsi, joka on unionin kansalainen

Lue lisää


30.11.2012 Komissio käynnistää kuulemisen yhdennetyistä pakettien jakelumarkkinoista sähköisen kaupankäynnin vauhdittamiseksi EU:ssa

Tutkimusten mukaan vain 9 % EU:n kuluttajista ostaa tavaroita verkosta muista maista, ja sekä sähköistä kaupankäyntiä harjoittavat vähittäismyyjät että kuluttajat ovat valittaneet puutteista verkosta tilattujen tavaroiden nykyisissä jakelujärjestelmissä

Lue lisää


29.11.2012 Euroopan komissio vahvistaa yritysten suojaa markkinointihuijauksia vastaan

Tavoitteena on suojella eri puolilla Eurooppaa toimivia yrityksiä, ammatinharjoittajia ja kansalaisjärjestöjä epärehellisiltä yhtiöiltä, jotka eivät noudata sääntöjä vaan harjoittavat harhaanjohtavaa mainontaa.

Lue lisää
21.11.2012 Komissio haastaa Suomen ja Puolan oikeuteen energiamarkkinasääntöjen puutteellisesta täytäntöönpanosta

Euroopan komissio nostaa kanteen Suomea ja Puolaa vastaan Euroopan unionin tuomioistuimessa, koska ne ovat saattaneet EU:n energian sisämarkkinoita koskevat säännöt puutteellisesti osaksi kansallista lainsäädäntöään

Lue lisää16.11.2012 Eurostat: EU: n kansalaisuuden myöntäminen vuonna 2010

EU:n 27 jäsenvaltiota myönsivät kansalaisuuksia noin 810 000 henkilölle vuonna 2010

Lue lisää


15.11.2012 OM: Tutkintavankeuden vaihtoehtoja koskeva yhteistyö mahdollistetaan EU-maiden välillä

EU:n jäsenvaltioiden välillä tulee mahdolliseksi tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättäviin valvontatoimiin liittyvä yhteisty

Lue lisää


14.11.2012 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi rikosten uhrien oikeuksista

Direktiivi 2012/29/EU koskee rikoksen uhrien oikeuksia, tukea ja suojelua koskevista vähimmäisvaatimuksia sekä neuvoston puitepäätöksen 2001/220/YOS korvaamista

Lue lisää


14.11.2012 STM: Komissio esittää parannuksia vakuutuksenottajan kuluttajansuojaan

Euroopan komissio on antanut direktiiviehdotuksen, jonka tavoitteena on parantaa kuluttajansuojaa vakuutusalalla

Lue lisää


13.11.2012 Euroopan unionin tuomioistuin: Unionin tuomioistuimen uusi työjärjestys tuli voimaan 1.11.2012

Oikeudenkäyntiasioiden määrä on kasvanut jatkuvasti, ja niiden ominaispiirteenä on ennakkoratkaisupyyntöjen selvästi hallitseva osuus

Lue lisää


9.11.2012 Euroopan parlamentti: Medianvapaus EU:ssa - vielä tehtävää?

Medianvapautta käsitelleessä kuulemisessa 6,11, tuotiin esiin, että "ei ole yhtään jäsenmaata, jossa medianvapaus ei olisi taantunut"

Lue lisää


8.11.2012 Euroopan komissio: Viisumipolitiikka talouskasvua vauhdittamaan EU:ssa

Strategisessa tiedonannossa tarkastellaan, miten yhteisen viisumipolitiikan toteuttaminen ja kehittäminen voisi edistää kasvua EU:ssa helpottamalla kolmansien maiden kansalaisten mahdollisuuksia matkustaa EU:hun

Lue lisää


7.11.2012 Eu:n tuomioistuimen tuomio: Unkarin kansallinen järjestelmä, jonka mukaan 62 vuotta täyttäneiden tuomareiden, syyttäjien ja notaarien palvelussuhteen on päätyttävä

Unkari ei ole noudattanut yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista 27.11.2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/78/EY mukaisia velvoitteitaan kansallisessa järjestelmässään

Lue lisää


5.11.2012 Eurooppatiedotus: Uusi varainhoitoasetus helpottaa EU-rahoituksen hakemista

Euroopan unionin varainhoitoasetus sääntelee EU:n budjettia. Se sisältää Euroopan unionin talousarviota koskevat säännöt ja periaatteet, jotka vaikuttavat kaikkiin unionin menoihin ja tuloihin

Lue lisää30.10.2012 Eu:n tuomioistuimen tuomio tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla annetun neuvoston asetuksen soveltamisalasta

Negatiivinen vahvistuskanne, jossa vaaditaan sen toteamista, että sopimukseen perustumatonta vahingonkorvausvastuuta ei ole, kuuluu tämän säännöksen soveltamisalaan.

Lue lisää


26.10.2012 Euroopan unionin neuvosto: Turvapaikanhakijoiden vastaanottamisen standardien parantaminen

Oikeus-ja sisäasioiden neuvoston kokouksessa 25.10 ministerit pääsivät yhteisymmärrykseen direktiivistä, mikä asettaa standardeja turvapaikanhakijoiden vastaanottamiseen

Lue lisää


25.10.2012 Eu:n tuomioistuimen tuomio nuoren viljelijän aloitustukea koskevassa asiassa

Unionin tuomioistuin antoi 25.10 tuomionsa suomalaisessa ennakkoratkaisuasiassa, joka koskee nuoren viljelijän aloitustuen myöntämistä

Lue lisää


24.10.2012 Eu:n tuomioistuimen tuomio: Moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettavasta vakuutuksesta

Asiassa oli kyse liikennevahinkokorvauksen rajoittamisesta, kun matkustaja ei käyttänyt turvavyötä

Lue lisää


24.10.2012 EU:n tuomioistuimen tuomio: Merkittävästi viivästyneiden lentojen matkustajat voivat saada korvausta

Jos matkustajat saapuvat määräpaikkaansa aikaisintaan kolme tuntia aikataulun mukaisen saapumisajan jälkeen, he voivat vaatia kertakorvausta lentoyhtiöltä, jos viivästyminen ei johdu poikkeuksellisista olosuhteista

Lue lisää


22.10.2012 STM: Työryhmä: Suomeen ja Suomesta muuttavan sosiaaliturvaa selkeytettävä

Työryhmä ehdottaa EU/ETA-maiden välisen sosiaaliturvan koordinointiin sekä pikaisesti toteutettavia korjauksia että perusteellista arviointia vaativia muutostarpeita

Lue lisää


12.10.2012 Eurooppatiedotus: Euroopan unionin laajentuminen jatkuu

EU:lle myönnettiin tänään perjantaina 12.10 Nobelin rauhanpalkinto 2012

Lue lisää


11.10.2012 Euroopan tilintarkastustuomioistuin: ”Tarkastetuissa EU:n virastoissa ei hallinnoitu eturistiriitatilanteita asianmukaisesti” – EU:n tarkastajat

Viime vuosina lehdistössä on väitetty tietyissä EU:n virastoissa ilmenneen eturistiriitatapauksia. Nämä tapaukset ovat nostattaneet huolta Euroopan parlamentissa

Lue lisää5.10.2012 Euroopan komissio: Konkurssien välttäminen vähentämällä maksuviivästyksiä

Konkurssien vuoksi EU:ssa menetetään 450 000 työpaikkaa ja maksamattomia velkoja kertyy 23,6 miljardia euroa vuosittain

Lue lisää


4.10.2012 Euroopan oikeusasiamies: Tiivistelmä päätöksestä kanteluun 2384/2011/AN Euroopan petostentorjuntavirastoa vastaan

Kieltäytyminen esittämästä anteeksipyyntöä henkilötietojen julkistamisesta

Lue lisää


4.10.2012 Euroopan komissio: Rikoksen uhrien oikeuksia parannetaan uudella EU-direktiivillä

EU:n ministerineuvostossa hyväksyttiin tänään lopullisesti uusi EU-direktiivi, jolla parannetaan rikoksen uhrien oikeuksia

Lue lisää


3.10.2012 Valtioneuvoston viestintäosasto: Unionin tuomioistuimen tuomio lentomatkustajien oikeuksia koskevan asetuksen tulkinnasta

Unionin tuomioistuin antaa torstaina 4. lokakuuta tuomionsa suomalaisessa ennakkoratkaisuasiassa

Lue lisää


2.10.2012 Euroopan komissio: EU:n on suojeltava tehokkaammin alueelleen ilman huoltajaa saapuvia alaikäisiä

Komissio on 28.9.2012 esittänyt kertomuksen ilman huoltajaa EU:hun saapuvien alaikäisten tilanteesta.

Lue lisää


28.9.2012 Eu:n tuomioistuimen tuomio: Turvapaikanhakijoiden vastaanottoa jäsenvaltioissa koskevat vähimmäisvaatimukset

Turvapaikkahakemuksen vastaanottaneen jäsenvaltion on myönnettävä turvapaikanhakijalle vähimmäisehdot kattava vastaanotto siihen saakka, kunnes turvapaikanhakija on siirretty siihen jäsenvaltioon, joka on vastuussa hakemuksen tutkimisesta

Lue lisää


27.9.2012 Euroopan oikeusasiamies: Kanteluratkaisu tietojen ja asiakirjojen saantia koskevien pyyntöjen käsittelemisestä

Komissio oli kieltäytynyt antamasta tutustuttavaksi Ranskan ja Espanjan palkkoja koskevaan vakiokyselylomakkeeseen lähettämiä vastauksia

Lue lisää


27.9.2012 UM: Reilu Eurooppa? -kirja pureutuu EU-yhteistyöhön oikeus- ja sisäasioissa

Ulkoministeriön Eurooppatiedotus julkistaa maanantaina 1. lokakuuta kello 11−13 miniseminaarissa kirjan Reilu Eurooppa? – EU-yhteistyö oikeus- ja sisäasioissa Pikkuparlamentin Kansalaisinfossa

Lue lisää


26.9.2012 Euroopan komissio: Pienten kuluttajariitojen ratkaisu helpommaksi EU-maiden rajojen yli

Vaikeiden, kalliiden ja aikaa vievien oikeusmenettelyjen välttämiseksi Euroopan unioni helpottaa kuluttajien oikeussuojaa Euroopassa, jotta he voivat tosiasiallisesti käyttää oikeuksiaan

Lue lisää


26.9.2012 OM: EU:n talouteen kohdistuvia petoksia halutaan säännellä uudella direktiivillä

Valtioneuvosto lähetti 20.9.2012 eduskunnalle EU:n komission direktiiviehdotuksen, joka koskee unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjuntaa rikosoikeudellisin keinoin

Lue lisää


20.9.2012 Euroopan oikeusasiamies: Tiivistelmä päätöksestä kanteluun 2591/2010/GG Euroopan komissiota vastaan

Komissio ei ole hoitanut asianmukaisesti Itävaltaa vastaan käynnistämäänsä rikkomismenettelyä Wienin lentoasemaa koskevassa asiassa

Lue lisää


19.9.2012 Euroopan parlamentti, Oikeus-ja sisäasiat : Konsulisuojelun parantaminen EU: n kansalaisille ulkomailla

EU:n jäsenvaltioiden diplomaatti- ja konsuliedustustojen palveluja on annettava kaikille niille EU:n jäsenvaltioiden kansalaisille, jotka hakevat apua ulkomailla

Lue lisää


18.9.2012 EU yksinkertaistamassa rajat ylittävää kauppaa koskevia sääntöjä sisämarkkinoilla

Vähemmän kuin yksi kymmenestä eurooppalaisesta ostaa nettikaupasta jostain toisesta EU-maasta. Kaupanteko on liian monimutkaista sekä kuluttajille että myyjille

Lue lisää


14.9.2012 EU:n tuomioistuin: Julkiasiamiehen ratkaisuehdotus pakolaisiksi tai muuta kansainvälistä suojelua tarvitseviksi henkilöiksi koskevista vähimmäisvaatimuksista sekä myönnetyn suojelun sisällöstä

Edellytykset, jotka kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden on täytettävä saadakseen pakolaisaseman (Direktiivi 2004/83/EY)

Lue lisää


13.9.2012 Europarlamentin syyskuun täysistunnossa käsiteltiin rikosten uhrien perusoikeuksia

Rikosten uhrien perusoikeuksia EU:n laajuisesti koskevaa uutta direktiiviehdotusta käsiteltiin

Lue lisää


10.9.2012 Eu:n tuomioistuimen tuomio: Eurooppalainen pidätysmääräys ja jäsenvaltioiden väliset luovuttamismenettelyt

Asiassa oli kyse ranskalaisesta ennakkoratkaisupyynnöstä koskien eurooppalaisen pidätysmääräyksen täytäntöönpanoa

Lue lisää
5.9.2012 Euroopan tietosuojavaltuutettu: EURODAC syövyttää perusoikeuksia

Euroopan tietosuojavaltuutettu antoi mielipiteensä komission Eurodac-asetuksen muutosehdotuksesta koskien turvapaikan hakijoiden sormenjälkien vertailua

Lue lisää3.9.2012 Euroopan oikeusasiamies: Henkilötietoja sisältävään raporttiin tutustumista koskeva pyyntö

Kantelu koskee komission kieltäytymistä antamasta vapaasti yleisön tutustumista varten Euroopan korkeakoulutuksen laadunvarmistusrekisterin EQARin perustamisvalmisteluja koskevaa loppuraporttia , jonka Euroopan korkeakoulutuksen laadunvarmistusyhdistys ENQA oli sille toimittanut

Lue lisää


31.8.2012 EU:n neuvostolla edessä työntäyteinen syksy kesäkuun Eurooppa-neuvoston jälkeen

Oikeus- ja sisäasioiden alalla neuvosto jatkaa niiden neljän lainsäädäntöehdotuksen käsittelyä, jotka on hyväksyttävä ennen kuin Euroopan yhteinen turvapaikkajärjestelmä on valmis

Lue lisää


30.8.2012 SM: Eduskunnalle kirjelmä Eurodac-asetuksen muutosehdotuksista

Valtioneuvosto antoi tänään eduskunnalle kirjelmän EU-komission Eurodac-järjestelmää koskevasta asetusehdotuksesta. Ehdotus on osa yhteistä eurooppalaista turvapaikkajärjestelmää koskevaa säädöspakettia

Lue lisää


29.8.2012 Euroopan komissio: Kertomus Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi annetun asetuksen (EY) N:o 1049/2001 soveltamisesta vuonna 2011 on julkaistu

Asiakirjoihin tutustumista koskevien alkuperäisten hakemusten lukumäärä on pysynyt suhteellisen vakaana, ja hakemuksia tehtiin 6 447 vuonna 2011 eli vain hieman enemmän kuin vuonna 2010, jolloin hakemuksia jätettiin 6 361

Lue lisää


27.8.2012 Euroopan oikeusasiamies: Tiivistelmä päätöksestä kanteluun 900/2010/(MF)RT Euroopan parlamenttia vastaan

Väite pätevien ja riittävien perustelujen esittämättä jättämisestä tapauksessa, jossa pyydettyihin asiakirjoihin tutustumista koskeva oikeus on evätty

Lue lisää


22.8.2012 Euroopan unionin perusoikeusvirasto: Kolmas vuosittainen symposiumiraportti tietosuojasta nyt saatavilla

Euroopan unionin perusoikeusvirasto järjesti kolmannen vuosittaisen symposiumin tietosuojasta toukokuussa 2012

Lue lisää


21.8.2012 Euroopan oikeusasiamies: Komissio suostuu muuttamaan ennakkovaroitusjärjestelmää

Euroopan komission ennakkovaroitusjärjestelmä on tietokonepohjainen tietojärjestelmä, jonka avulla pyritään yksilöimään EU:n taloudellisiin etuihin ja maineeseen kohdistuvat “uhat”

Lue lisää


17.8.2012 Euroopan parlamentti: Ensimmäiset kansalaisaloitteet: jätehuolto, tutkimus, vesiasiat, koulutus

Kansalaiset saivat EU-asioissa uuden vaikutuskanavan, kun eurooppalainen kansalaisaloite tuli voimaan 1. huhtikuuta

Lue lisää


15.8.2012 Euroopan oikeusasiamies: Oikeudenmukaisuuden ja asianmukaisuuden väitetty noudattamatta jättäminen valintamenettelyssä

Kantelu koskee valintamenettelyä, jossa Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus (ECDC) palkkasi talousavustajan (sopimussuhteinen toimihenkilö) ja johon kantelija osallistui

Lue lisää


14.8.2012 Euroopan komissio: Uudet säännöt sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta resurssien käytön tehostamiseksi

Uudet säännöt sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta tulivat voimaan 13.8.2012

Lue lisää


27.7.2012 Eurooppatiedotus: Talouskriisi kiristänyt verotusta EU-maissa

Arvonlisäverojen nousu kiristi verotusta monissa EU-maissa vuonna 2010, kertoo komission alkukesästä julkaisema raportti

Lue lisää


26.7.2012 Euroopan parlamentti: Katsaus, minkä parissa parlamentti on työskennellyt alkuvuonna 2012

Katsauksesta selviää, missä avainasioissa parlamentti on ollut lakiasäätävässä roolissa

Lue lisää


26.7.2012 Euroopan komissio: Kansainvälisiä perintöasioita helpottavat EU:n säännöt julkaistaan

Uudet Euroopan unionin säännöt, joilla helpotetaan oikeudellisesti tilanteita, joissa edesmennyt perheenjäsen jättää jälkeensä omaisuutta toisessa EU-maassa, julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä huomenna

Lue lisää


23.7.2012 Euroopan oikeusasiamies: Väitetty huolimattomuus oikeudenloukkauksesta tehdyn kantelun käsittelyssä

Kantelija valitti Euroopan oikeusasiamiehelle, että Euroopan komissio ei käsitellyt asianmukaisesti hänen kanteluaan oikeudenloukkauksesta Kyprosta vastaan

Lue lisää19.7.2012 Valtioneuvoston viestintäosasto: Unionin tuomioistuimen tuomioita ja julkisasiamiehen ratkaisuehdotuksia suomalaisissa verotusta koskevissa asioissa

Torstaina 19. heinäkuuta annettiin kaksi unionin tuomioistuimen tuomiota ja kaksi unionin tuomioistuimen julkisasiamiehen ratkaisuehdotusta unionin tuomioistuimessa vireillä olevissa Suomea koskevissa asioissa

Lue lisää


19.7.2012 Eu:n tuomioistuimen tuomio italialaisessa ennakkoratkaisupyyntöasiassa

Asiassa oli kyse rikoksen uhrin oikeudesta korvauksiin.

Lue lisää


12.7.2012 Euroopan komissio: Rikosoikeudellisia sääntöjä on tarkoitus tiukentaa veronmaksajien varojen suojaamiseksi petoksilta

Rikosoikeudellisia sääntöjä on tarkoitus tiukentaa veronmaksajien varojen suojaamiseksi petoksilta

Lue lisää


11.7.2012 Euroopan parlamentti: Rikosten uhreille sama tuki kaikkialla EU:ssa

Parlamentti käsitteli rikosuhrien oikeuksia

Lue lisää


11.7.2012 Euroopan muuttoliikeverkoston -synteesiraportti: lumeavioliitot ovat arkitodellisuutta EU-maissa

Lumeavioliitot ovat osa perheenyhdistämisen arkitodellisuutta EU-maissa, mutta sen laajuutta on vaikea osoittaa vertailukelpoisten tilastojen puuttuessa

Lue lisää


10.7.2012 Euroopan oikeusasiamies: Kanteluratkaisu kustannusten perinnästä

Kantelu koski sitä, että komissio oli loukannut perustellun luottamuksen periaatetta, kun se ei ollut ottanut huomioon kustannusten ilmoittamisessa kantelijan esittämää vaihtoehtoista menetelmää, vaan oli ryhtynyt takaisinperintään

Lue lisää


5.7.2012 Eu:n tuomioistuimen ruotsalaisessa ennakkoratkaisupyyntöasiassa

Hörnfeldt vaatii ennakkoratkaisupyynnön esittäneessä tuomioistuimessa nostamassaan kanteessa, että hänen työsuhteensa päättäminen todetaan pätemättömäksi, koska 67 vuoden sääntö on kiellettyä ikäsyrjintää

Lue lisää


3.7.2012 Eu:n tuomioistuimen tuomio saksalaisessa ennakkopyyntöratkaisuasiassa

Pyyntö on esitetty riita-asiassa, jossa vastakkain ovat UsedSoft GmbH (jäljempänä UsedSoft) ja Oracle International Corp. (jäljempänä Oracle) ja joka koskee sitä, että UsedSoft myi Oraclen tietokoneohjelmien käytettyjä lisenssejä

Lue lisää


3.7.2012 Komissio ehdottaa lainsäädäntöä, jolla parannetaan kuluttajansuojaa finanssipalvelujen alalla

Avoimuuden puute, vajavaiset tiedot riskeistä ja huonosti hallitut eturistiriidat ovat aiheuttaneet sen, että kuluttajille on kaikkialla EU:ssa toistuvasti myyty vääränlaisia sijoitus- ja vakuutustuotteita

Lue lisää


2.7.2012 Eurooppa-neuvosto sai 29. kesäkuuta 2012 päätökseen neuvottelut EU:n tulevasta yhtenäisestä patenttijärjestelmästä

Kauan odotettu päätös mahdollistaa aiempaa edullisemman, yksinkertaisemman ja tehokkaamman patenttisuojan EU:n yrityksille, erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille

Lue lisää


28.6.2012 Eu:n tuomioistuimen tuomio suomalaisessa ennakkoratkaisupyyntöasiassa

Asiassa oli kyse eurooppalaista pidätysmääräystä ja jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyjä ns. ketjutustilanteessa

Lue lisää


27.6.2012 Komissio esittää konkreettisia toimia veropetosten torjumiseksi

Komissio on esittänyt tänään konkreettisia toimia veropetosten torjunnan parantamiseksi EU:ssa

Lue lisää


26.6.2012 UM: Euroopan unionille uusi ihmisoikeusstrategia

EU:n ulkoministerit hyväksyivät 25. kesäkuuta strategian, joka ohjaa Euroopan unionin ihmisoikeuspolitiikkaa tulevina vuosina

Lue lisää


21.6.2012 OM: EU-yhteistyö mahdollistettaisiin tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättävissä valvontatoimissa

Hallitus esittää, että tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättäviin valvontatoimiin liittyvä yhteistyö tulisi mahdolliseksi EU:n jäsenvaltioiden välillä

Lue lisää


19.6.2012 Euroopan komissio: Nykyajan orjuuden torjunta: EU:n strategiassa 40 ihmiskaupan vastaista uutta toimenpidettä

Komissio hyväksyi tänään ihmiskaupan hävittämiseen tähtäävän EU:n strategian vuosiksi 2012-2016

Lue lisää


19.6.2012 Eurostat: Turvapaikkapäätökset EU:ssa vuonna 2011

EU:n 27 jäsenvaltiota myönsivät suojelua 84 100 turvapaikanhakijalle vuonna 2011

Lue lisää


18.6.2012 OM: EU-maat tehostavat sopimista rikosasian oikeuspaikasta

EU-jäsenvaltioiden välillä tehostetaan toimia, joiden avulla ehkäistään päällekkäisiä rikosprosesseja

Lue lisää


18.6.2012 Eu:n tuomioistuimen tuomio opintotuen saamisedellytyksistä Alankomaiden alueen ulkopuolella suoritettaviin korkeakouluopintoihin

Alankomaiden laindäädäntö asettaa alankomaalaiset ja siirtotyöläiset perheenjäsenineen eriarvoiseen asemaan vaatiessaan asumisedellytystä siirtotyöläisiltä

Lue lisää


14.6.2012 EU:n tuomioistuimen tuomio: Kansallinen tuomioistuin ei voi tarkistaa kohtuuttoman sopimusehdon sisältöä elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välillä.

Mikäli kansallinen tuomioistuin katsoo, että ehto on kohtuuton, niin kansallisen tuomioistuimen on ainoastaan jätettävä kyseistä ehtoa soveltamatta

Lue lisää


13.6.2012 EU-tuomioistuin: EU-lainsäädäntö ei estä jäsenvaltiota toimivallan puuttumisen vuoksi myöntämästä perhe-etuuksia lähetetyille työtekijöille tai kausityöntekijöille

Saksalaisessa ennakkoratkaisuasiassa katsottiin, että EU-lainsäädäntö ei estä jäsenvaltiota myöntämästä perhe-etuuksia lähetetyille tai kausityöntekijöille silloinkaan kun jäsenvaltio ei olisi lähtökohtaisesti toimivaltainen

Lue lisää


12.6.2012 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus Haaparannan käräjäoikeuden Ne bis in idem -kysymykseen

Julkisasiamies huolestunut siitä, että ennakkoratkaisua on edes kysytty

Lue lisää


11.6.2012 Euroopan oikeusasiamies : Komission tapa käsitellä pyyntöä saada tutustua asiakirjoihin asetuksen (EY) N:o 1049/2001 nojalla

Kantelijan pyyntö perustui asiakirjojen saatavuudesta yleisön tutustuttaviksi annettuun asetukseen (EY) N:o 1049/2001

Lue lisää


8.6.2012 Euroopan unionin neuvosto: Uusi EU-asetus yhtenäistää kansainvälisten perintöasioiden hoitamista - eurooppalainen perintötodistus käyttöön 2015

EU:n neuvosto on kokouksessaan Luxemburgissa 7.6.hyväksynyt kansainvälisiä perintöasioita koskevan asetuksen. Uutta asetusta aletaan soveltaa kesä-heinäkuussa 2015

Lue lisää


7.6.2012 Euroopan parlamentiti ja neuvosto on antanut direktiivin tiedonsaantioikeudesta rikosoikeudellisissa menettelyissä

Asiasta säädetään nyt virallisesti uudessa säädöksessä, jolla varmistetaan vastaajien oikeus saada tietoja rikosoikeudellisten menettelyjen aikana koko Euroopan unionissa

Lue lisää


5.6.2012 Ne bis in idem EU:ssa: maataloustukien menettäminen ei ollut rangaistus

Maanviljelijä oli suljettu pois maataloustukijärjestelmän piiristä sen tähden, että tämä oli antanut vääriä tietoja tilansa pinta-alasta. Tämä seuraamus ei estänyt rikosoikeudellisen rangaistuksen määräämistä samasta teosta

Lue lisää


4.6.2012 Euroopan komissio: Tuoretta tietoa maahanmuutosta,turvapaikanhakijoista ja liikkuvuudesta EU:ssa

Komissio julkaisi 1.6.2012 maahanmuutto- ja turvapaikka-asioiden kehityksestä vuonna 2011 tutkimuksen ja raportin

Lue lisää


31.5.2012 Euroopan oikeusasiamies: Rikkomusta koskevan kantelun väitetty epäasianmukainen käsittely

Kantelija kanteli maaliskuussa 2011 oikeusasiamiehelle ja väitti, ettei komissio ollut käsitellyt hänen rikkomusta koskevaa kanteluansa asianmukaisest

Lue lisää


30.5.2012 Euroopan komissio sisäasiat: Kaksi merkittävää tuomiota EU:ssa pitkään asuneiden henkilöiden oikeuksista

Ratkaisut koskevat EU:ssa pitkään oleskelleita henkilöitä, jotka eivät ole EU-kansalaisia

Lue lisää


30.5.2012 Euroopan komissio : Eurodac-ehdotus Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän tehostamiseksi

EU:n 27 jäsenvaltiota saivat vuonna 2011 yli 300 000 turvapaikkahakemusta. Vaikka määrä jää alle tähänastisen ennätyksen (425 000 hakemusta vuonna 2001), se on silti 16,2 prosenttia suurempi kuin vuonna 2010

Lue lisää


29.5.2011 Euroopan oikeusasiamies: Oikeusasiamies auttoi yli 22.000 vuonna 2011

Euroopan oikeusasiamis P. Nikiforos Diamandouros auttoi yli 22.000 henkilöä, yhtiötä, kansalaisjärjestöä ja järjestöä joko tutkimalla valituksia, vastaamalla tietopyyntöihin tai antamalla neuvoja vuorovaikutteisen palveluoppaan kautta.

Lue lisää


25.5.2012 Euroopan komissio: Kattavampaa kuluttajansuojaa EU:hun

EU haluaa parantaa kuluttajansuojaa ja tehdä siitä entistä kattavamman, jotta ostopäätöksen tueksi on enemmän tietoa ja mahdolliset riitatapaukset ovat helpommin ratkaistavissa

Lue lisää23.5.2012 Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) asiassa P.I. vastaan Oberbürgermeisterin der Stadt Remscheid

Henkilöiden vapaa liikkuvuus – Direktiivi 2004/38/EY – 28 artiklan 3 kohdan a alakohta – Karkotuspäätös – Rikostuomio – Yleistä turvallisuutta koskevat pakottavat syyt

Lue lisää


15.5.2012 Eu-tuomioistuimen tuomio osinkojen lähdeverotuksesta

Ulkomailla asuville yhteissijoitusyrityksille ja maassa asuville yhteissijoitusyrityksille maksettujen osinkojen erilainen kohtelu.

Lue lisää


11.5.2012 Eu-tuomioistuimen tuomio eläkkeen verotuksesta

Kysymyksessä oli Suomessa asuva virolainen eläkeläinen ja Viron verovähennys

Lue lisää


9.5.2012 Komissiolta ensimmäinen raportti audiovisuaalisista mediapalveluista annetun direktiivin soveltamisesta

Raportin keskeisiä aiheita ovat mainonnan käytänteet ja tarve antaa ns. internet-valmiita televisioita koskevaa lisäohjeistusta.

Lue lisää


9.5.2012 Eurooppa-päivän 9.5. johdosta laaja kuuleminen kansalaisten oikeuksista

Euroopan komissio käynnistää kuulemisen, jossa kaikkia EU-maiden kansalaisia kutsutaan vaikuttamaan Euroopan tulevaisuuteen ottamalla kantaa unionin tavoitteisiin ja sen toiminnan kehittämiseen.

Lue lisää


4.5.2012 Eu-tuomioistuimen tuomio virkamiehen vuosilomaoikeudesta

Työaikadirektiivi takaa 4 viikon palkkaa vastaavan lomakorvauksen eläkkeelle siirtyvälle, joka ei ole sairauden vuoksi voinut pitää vuosilomaa.

Lue lisää


3.5.2012 Eu-tuomioistuimen tuomio tietokoneohjelmien oikeudellisesta suojasta

Ohjelman toimintojen hyödyntämiseksi käytettyä ohjelmointikieltä ei suojata tietokoneohjelmia koskevalla tekijänoikeudella.

Lue lisää


3.5.2012 EU:n oikeus- ja sisäasiainneuvoston päätöksiä

Viimeviikkoisessa kokouksessa mm. lentomatkustajatietojen luovuttamisdirektiivi ja sisäpiirikauppojen ja markkinoiden manipuloinnin sanktiointi

Lue lisää


30.4.2012 Eu-tuomioistuimen tuomio ajoneuvoverosta

Kysymys toisessa jäsenvaltiossa rekisteröidyn ja sieltä lainatun ajoneuvon lyhytaikaisesta käyttämisestä jäsenvaltiossa.

Lue lisää


28.4.2012 Eu-tuomioistuimen tuomio kuluttajasopimuksen kohtuuttomista ehdoista

Mitä oikeudellisia vaikutuksia seuraa sopimusehdon kohtuuttomuuden toteamisesta ryhmäkanteella vireille saatetussa asiassa

Lue lisää


27.4.2012 EU:n oikeus- ja sisäasiainneuvosto hyväksyi vähimmäisvaatimukset tiedonsaannista rikorprosessissa

Direktiivin mukaan rikoksesta epäillylle on kerrottava hänen oikeuksistaan kielellä, jota hän ymmärtää.

Lue lisää


25.4.2012 Julkisasiamiehen tietokoneohjelmien oikeudellista suojaa koskeva ratkaisuehdotus

Tietokoneohjelmien valmistaja voi kieltää "käytettyjen" lisenssien, jotka sallivat, että ohjelmat voidaan ladata uudelleen internetissä, jälleenmyynnin

Lue lisää


24.4.2012 Eu-tuomioistuimen tuomio pitkään oleskelleiden kolmansien maiden kansalaisten asemasta

Määrärahaperusteinen etuus, jonka saamisessa kolmansien maiden kansalaiset ovat epäedullisemmassa asemassa on direktiivin 2003/109/EY vastainen.

Lue lisää


20.4.2012 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus uskonnonvapaudesta pakolaiseksi määrittelyn perusteena

Aikomus harjoittaa kiellettyä uskontoa alkuperämaassa voi olla perusteena, että turvapaikanhakijan katsotaan joutuvan vainon kohteeksi.

Lue lisää


19.4.2012 Eu-tuomioistuimen tuomio loukatun tiedonsaantioikeudesta väitetyssä syrjintätapauksessa

Työntekijällä, jonka hakemusta ei ole otettu huomioon, ei ole oikeutta saada työnantajalta tietoja, joista ilmenee, onko työnantaja työhönottomenettelyn päätteeksi palkannut toisen hakijan.

Lue lisää


19.4.2012 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus KKO:n ennakkoratkaisupyynnöstä Finnairia koskevassa asiassa

Lentoliikenteen harjoittaja on velvollinen maksamaan korvauksen matkustajille, kun heiltä on evätty pääsy lennolle, koska lentoon järjestelty uudelleen aikaisemman lakon vuoksi.

Lue lisää


16.4.2012 Komissio julkaisi toisen vuosikertomuksensa EU:n perusoikeuskirjasta

Perusoikeuskirja on ohjannut EU:n lainsäädäntötyötä siitä lähtien, kun perusoikeuskirjaa vasta luonnosteltiin.

Lue lisää


11.4.2012 Eurooppalainen kansalaisaloite tuli voimaan

Huhtikuun alusta lähtien miljoona Euroopan kansalaista voi tehdä yhdessä kansalaisaloitteen ja pyytää komissiota toimimaan asian hyväksi.

Lue lisää


10.4.2012 Komissio käynnisti kuulemisen eurooppalaisen maksukyvyttömyyslainsäädännön uudistamisesta

Vuonna 2000 annettua asetusta rajat ylittävistä maksukyvyttömyystapauksista on tarkistettava, koska jäsenvaltioiden maksukyvyttömyyslainsäädäntö on kehittynyt ja taloudellisessa toimintaympäristössä on tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Lue lisää


9.4.2012 Eu-tuomioistuimen tuomio pitkään kestäneestä arvonlisävero-oikeudenkäynnistä

Yli 10 vuotta kestänyt oikeudenkäynti voitiin saattaa päätökseen maksulla, joka vastaa 5 prosenttia oikeudenkäynnin kohteena olevan vaateen määrästä

Lue lisää


6.4.2012 Komissio esittää helpotuksia autojen vapaaseen liikkuvuuteen jäsenmaiden välillä

Lainsäädäntöehdotus yksinkertaistaa autojen rekisteröintiä toisessa EU-maassa

Lue lisää


4.4.2012 Eu-tuomioistuimen tuomio hankintaviranomaisen menettelyvelvollisuudesta

Hankintaviranomaisella on velvollisuus pyytää lisäselvityksiä poikkeuksellisen alhaisen tarjouksen tehneeltä tarjouksen tekijältä.

Lue lisää


3.4.2012 Komissio tarkastelee rajojen yli työskentelevien työntekijöiden verotusta

Komissio tekee vuoden 2012 aikana perusteellisen selvityksen kansallisista välittömistä veroista määrittääkseen, aiheutuuko niistä epäoikeudenmukaista haittaa liikkuville työntekijöille.

Lue lisää


27.3.2012 Eu-tuomioistuimen tuomio postipalveluyrityksen määräävästä markkina-asemasta

Kysymys määräävässä markkina-asemassa olevan yrityksen alhaisten hintojen soveltamisesta kilpailijan tiettyihin aikaisempiin asiakkaisiin.

Lue lisää


22.3.2012 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus lentoyhtiön vastuusta Islannin tulivuorenpurkauksen yhteydessä

Lentoliikenteen harjoittajan on pidettävä huolta matkustajista, joiden lento on peruutettu ilmatilan sulkemisen johdosta.

Lue lisää


22.3.2012 Komissio esittää lähetettyjä työntekijöitä koskevaa uutta lainsäädäntöä

Direktiivillä pyritään 1996 annetun direktiivin parempaan täytäntöönpanoon ja uudella asetuksella säännellään taloudellisten oikeuksien ja lakko-oikeuden suhdetta.

Lue lisää


16.3.2012 Eu-tuomioistuimen kaksi tuomiota tekijänoikeuksista

Tuomiot koskevat hammaslääkärin vastaanotolla ja hotellihuoneissa tapahtuvaa esittämistä.

Lue lisää


15.3.2012 Eu-tuomioistuimen tuomio kohtuuttomasta kuluttajaluottosopimuksesta

Kansallisessa lainsäädännössä voidaan säätää kohtuuttoman ehdon vuoksi koko sopimuksen pätemättömyydestä, jos tämä antaa kuluttajalle paremman suojan.

Lue lisää


13.3.2012 Euroopan oikeusasiamies tutkii Frontexin perusoikeuksiin liittyvien velvoitteiden toteuttamista

Oikeusasiamies huolissaan, miten mm. Kreikan rajavalvonnassa huolehditaan ihmisoikeuksista.

Lue lisää


12.3.2012 Komissio ehdottaa rikoshyödyn menettämistä koskevaa lainsäädäntöä

Sääntöjen avulla voidaan varojen ja muun rikoksella saadun omaisuuden menetetyksi tuomitsemista tehostaa ja laajentaa.

Lue lisää


9.3.2012 Eu-tuomioistuimen tuomio perättäisistä määräaikaisista työsopimuksista

Onko vakinaistettaessa velvollisuus ottaa uuteen sopimukseen sellaisenaan viimeisen määräaikaisen työsopimuksen keskeiset ehdot

Lue lisää


8.3.2012 Komissio ehdottaa yhteistä eurooppalaista sääntelykehystä arvopaperikeskuksille

Tavoitteena on rahoitusjärjestelmän vakauttaminen.

Lue lisää


8.3.2012 Suomen hallituksen toimet Eu-tuomioistuinasioissa ja Eu-rikkomisasioissa vuonna 2011

UM:n julkaisemassa katsauksessa selostetaan lyhyesti vireillä olleet ja olevat asiat

Lue lisää


7.3.2012 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus unionin kansalaisen karkottamisedellytyksistä

Ehdotuksessa käsitellään seksuaalirikollisen karkottamisedellytyksiä.

Lue lisää6.3.2012 Komissio käynnisti julkisen kuulemisen naisten osuuden lisäämiseksi yhtiöiden johtoelimissä

Itsesääntelytoimenpiteet kasvattaneet naisten osuutta vain hiukan.

Lue lisää


2.3.2012 Komissio ehdottaa uutta lääkkeitä koskevaa avoimuusdirektiiviä

Tarkoitus yhdenmukaistaa ja lyhentää aikoja, jotka käytetään hinnoittelu- ja korvauspäätösten tekemiseen jäsenvaltioissa.

Lue lisää


2.3.2012 Eu-tuomioistuimen tuomio ajokortin vastavuoroisesta tunnustamisesta

Vastaanottava jäsenvaltio ei voi kieltäytyä hyväksymästä toisen jäsenvaltion myöntämää ajokorttia.

Lue lisää


1.3.2012 Eu-tuomioistuimen tuomio jalkapallosarjojen ottelujärjestysten tekijänoikeussuojasta

Ilmaiseeko tekijä riittävällä tavalla tietojen valitsemisen tai järjestämisen kautta luovuuttaan omaperäisellä tavalla saadakseen tekijänoikeuden?

Lue lisää


24.2.2012 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus asumisedellytyksestä opintotuessa

Julkisasiamies katsoo, että kolmen vuoden asumisedellytys kuudesta ulkomailla suoritettaviin opintoihin on unionin oikeuden vastainen.

Lue lisää


24.2.2012 Komissio aikoo uudistaa Eu:n yhtiöoikeutta

Euroopan komissio käynnisti perusteellisen kuulemisen EU:n yhtiöoikeuden tulevaisuudesta.

Lue lisää


23.2.2012 Komissio vie tuoteväärennöksiä koskevan ACTA-sopimuksen Eu:n tuomioistuimeen

Yhteensopivuus perusoikeuksien kanssa on tarkistettava

Lue lisää


22.2.2012 Raportti hallintorasitusten vähentämiseksi Eu:ssa

Raportissa kerrotaan parhaista jäsenmaissa toteutetuista innovaatioista

Lue lisää


22.2.2012 Eu-tuomioistuimen tuomio yhteisöpalvelun tarjoajan velvollisuudesta

Hosting-palvelun tarjoaja ei ole velvollinen ottamaan käyttöön suodatusjärjestelmää tekijänoikeusrikkomuksia vastaan.

Lue lisää


21.2.2012 Unioinin tuomioistuinten oikeudenkäyntitilastot 2011

Tuomioistuinten volyymin kasvu jatkui.

Lue lisää


21.2.2012 Eu-tuomioistuimen tuomio matkatoimistodirektiivin soveltamisalasta

Kysymys vakuudenantajan vastuusta matkanjärjestäjän petollisen menettelyn aiheuttamassa maksukyvyttömyystilanteessa

Lue lisää


15.2.2012 Eu-tuomioistuimen tuomio kartelliasiassa

Kilpailusääntöjen rikkomista koskeviin toimenpiteisiin ryhtyminen ja seuraamuksen määrääminen rikkomisesta liittymispäivää edeltävältä ja sen jälkeiseltä ajanjaksolta, ne bis in idem-periaate.

Lue lisää


13.2.2012 Paljon ilmaista tietoa Eu-oikeudesta verkossa

Eu Bookshop on Eu:n virallinen julkaisutoimisto

Lue lisää


11.2.2012 Euroopan parlamentti kertoo viimeaikaisesta lainsäädäntötyöstään

Parlamentin lainsäädäntötyön kohokohdat vuosina 2009-2011

Lue lisää


9.2.2012 Eu-tuomioistuimen tuomio elokuvan hyödyntämisoikeuksien jakamisesta

Elokuvan oikeudet kuuluvat unionin oikeuden mukaan vahvasti pääohjaajalle.

Lue lisää


8.2.2012 Komissio esitti ehdotuksen eurooppalaisten säätiöiden perussäännöksi

Tarkoitus on, että säätiöiden olisi helpompi edistää yleishyödyllisiä asioita koko EU:ssa.

Lue lisää


1.2.2012 EU:n edustajat ja 22 jäsenmaata allekirjoittivat ACTA-sopimuksen

Sopimuksen tarkoituksena on vahvistaa teollis- ja tekijänoikeuksia, mukaan lukien tekijänoikeuksia verkossa, sekä auttaa taistelussa luksusmerkkien vaatteiden sekä musiikin ja elokuvien väärentämistä ja piratismia vastaan

Lue lisää


30.1.2012 Tietosivut syytetyn oikeuksista rikosoikeudellisissa menettelyissä eri Eu-maissa

Sivuilla selostetaan epäillyn ja syytetyn oikeudet ja velvollisuudet esitutkinnasta oikeudenkäynnin jälkeiseen vaiheeseen.

Lue lisää


27.1.2012 Komissiolta toimia jäsenyysvelvoitteiden rikkomisasioissa

Suomi haastetaan tuomioistuimeen ajokorttilainsäädännön johdosta

Lue lisää


26.1.2012 Eu- tuomioistuimen määräaikaista työtä koskeva tuomio

Kysymys siitä, koska on perusteltu syy määräaikaisuuteen sijaistamistapauksissa.

Lue lisää


26.1.2012 Komissio esittää tietosuojasääntöjen kattavaa uudistusta

Tarkoituksena on vahvistaa yksityisyydensuojaa verkkoympäristössä ja vähentää yritysten kustannuksia.

Lue lisää


25.1.2012 Eu:n yleisen tuomioistuimen tuomio tavaramerkistä

Merkillä ”Viaguara” ei riittävää erottamiskykyä Viagrasta.

Lue lisää


24.1.2012 Eu-tuomioistuimen tuomio vuosiloman määräytymisestä

Palkallinen vuosiloma ei saa edellyttää todellista työskentelyä viitevuoden aikana.

Lue lisää


23.1.2012 Komission toimet Unkaria kohtaan

Komission mukaan Unkarin vuoden alusta voimaan tullut lainsäädäntö on ristiriidassa EU:n oikeuden kanssa

Lue lisää


23.1.2012 UM:n Eurooppatiedotuksen uusimmat julkaisut rahoituksesta

Eu-rahoituksen opas ja tietopaketti Suomen maksuista ja tuista sekä Eu:n tuloista ja menoista.

Lue lisää


19.1.2012 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus KHO:n ennakkoratkaisupyyntöön

Kysymys hankintamenettelyn soveltamisesta sotilaskäyttöön tarkoitetuista tarvikkeista.

Lue lisää


19.1.2012 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus KHO:n ennakkoratkaisupyyntöön

Kysymys hankintamenettelyn soveltamisesta sotilaskäyttöön tarkoitetuista tarvikkeista.

Lue lisää


17.1.2012 Eu-tuomioistuimen tuomio mannerjalustalla tehdyn työn vakuuttamisesta

Onko unionin lainsäädäntöä sovellettava aluevesien ulkopuolella sijaitsevalla mannerjalustalla?

Lue lisää


11.1.2012 Kulutusluotot toimivat kuluttajan kannalta huonosti Eu:ssa

Eu tutkii, täyttävätkö verkkosivustot kulutusluottodirektiivin vaatimukset.

Lue lisää


5.1.2012 Kansalaisille, yrityksille ja järjestöille paremmat edellytykset osallistua EU:n päätöksentekoon

Julkisten kuulemisten vähimmäiskestoa pidennetään 8 viikosta 12 viikkoon.

Lue lisää


30.1.2016 OM: EU haluaa kehittää verkkokauppaan liittyvää sääntelyä

Tavaran verkkokauppaa ja muuta etämyyntiä sekä digitaalisten tuotteiden toimittamista koskevaa EU-sääntelyä halutaan kehittää

Lue lisää


16.12.2013 EU:n tuomioistuimen tuomio: Sen jäsenvaltion määrittäminen, joka on vastuussa mainitun turvapaikkahakemuksen käsittelystä

Yhteinen eurooppalainen turvapaikkajärjestelmä – Asetus (EY) N:o 343/2003 – Turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittäminen – Turvapaikkahakemuksen käsittelyä koskevan vastuun perusteiden noudattamisen valvonta – Tuomioistuinten harjoittaman valvonnan laajuus

Lue lisää
Unohditko tunnukset? Tiedustele: info@asianajajaliitto.fi tai (09) 6866 120


Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje