rss Euroopan unioni

7.8.2018 EU-tuomioistuin: Tekijän luvalla julkaistun kuvan julkaiseminen toisella verkkosivulla edellyttää uutta lupaa tekijältä

"By posting on the internet, the photograph is made available to a new public"

Lue lisää


30.7.2018 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus turvapaikkapolitiikkaa koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue – Rajat, turvapaikka ja maahanmuutto – Dublin-järjestelmä – Asetus (EU) N:o 604/2013 – Turvapaikan hakijan siirto hakemuksen käsittelystä vastuussa olevaan jäsenvaltioon – 29 artiklan 1 kohta – Määräajan jatkamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt – 29 artiklan 2 kohta – Pakenemisen käsite – Asianosaisen siirrosta kieltäytymisen hyväksyttävyys turvapaikkamenettelystä aiheutuvan epäinhimillisen tai halventavan kohtelun todellisen ja todetun vaaran vuoksi – 3 artiklan 2 kohta – Kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden elinolot hakemuksen käsittelystä vastuussa olevassa jäsenvaltiossa – Euroopan unionin perusoikeuskirjan 4 artikla

Lue lisää


27.7.2018 Eu:n tuomioistuimen tuomio eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä

Ennakkoratkaisupyyntö – Kiireellinen ennakkoratkaisumenettely – Poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa – Eurooppalainen pidätysmääräys – Puitepäätös 2002/584/YOS – 1 artiklan 3 kohta – Jäsenvaltioiden väliset luovuttamismenettelyt – Täytäntöönpanon edellytykset – Täytäntöönpanoa koskevat kieltäytymisperusteet – Euroopan unionin perusoikeuskirja – 4 artikla – Epäinhimillisen tai halventavan kohtelun kielto – Vankeusolosuhteet pidätysmääräyksen antaneessa jäsenvaltiossa – Täytäntöönpanosta vastaavien oikeusviranomaisten suorittaman tutkinnan laajuus – Oikeussuojakeinon olemassaolo pidätysmääräyksen antaneessa jäsenvaltiossa – Tämän jäsenvaltion antama vakuutus

Lue lisää


27.7.2018 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus sosiaalipolitiikkaa koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Yhdenvertainen kohtelu työssä ja ammatissa – Kansallinen säännöstö, jossa annetaan tiettyjä oikeuksia rajatulle työntekijäryhmälle – Vertailukelpoisuus – Uskontoon perustuva suora syrjintä – Oikeuttamisperuste – Positiivinen erityistoimenpide – Perusoikeuskirjan horisontaalinen soveltaminen – Perusoikeuskirjan horisontaalinen välitön oikeusvaikutus – Työnantajien ja kansallisten tuomioistuinten velvollisuudet, jos kansallinen lainsäädäntö on ristiriidassa perusoikeuskirjan 21 artiklan 1 kohdan ja direktiivin 2000/78 2 artiklan 2 kohdan a alakohdan kanssa

Lue lisää


25.7.2018 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus toimielimiä koskevista määräyksistä

Muutoksenhaku – Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu – Oikeudenkäynnin kohtuullinen kesto – Velvollisuus ratkaista asia kohtuullisessa ajassa – Aineellinen vahinko – Pankkitakauskulut – Syy-yhteys – Aineeton vahinko

Lue lisää


25.7.2018 Eu:n tuomioistuimen tuomio korkeimman oikeuden ennakkoratkaisupyyntöön siirtotyöläisen sosiaaliturvaa koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Unionin kansalaisuus – SEUT 20 ja SEUT 21 artikla – Vapaus liikkua ja oleskella jäsenvaltioissa – Sosiaaliturva – Asetus (EY) N:o 883/2004 – Sosiaalihuolto – Sairausetuudet – Vammaisille tarkoitetut palvelut – Jäsenvaltiossa olevan kunnan velvollisuus tarjota asukkaalleen kansallisen lainsäädännön mukaista henkilökohtaista apua tämän toisessa jäsenvaltiossa suorittamien korkeakouluopintojen aikana

Lue lisää


23.7.2018 Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) määräsi sakkoja luottoluokituslaitoksia koskeva sääntelyn rikkomisesta

ESMA on 23.7. määrännyt Danske Bankin, Nordean, SEB:n, Handelsbankenin ja Swedbankin maksamaan yhteensä 2,48 miljoonan euron sakot luottoluokituslaitoksia koskevan sääntelyn rikkomisesta. Kunkin osuus sakoista on 495 000 euroa

Lue lisää


19.7.2018 Euroopan komissio: Pääomamarkkinaunioni: komissiolta ohjeet rajatylittävien EU-investointien suojelusta

Komissio on tänään antanut ohjeet, joilla autetaan EU:n sijoittajia vetoamaan oikeuksiinsa kansallisissa hallinnoissa ja tuomioistuimissa ja jäsenvaltioita suojelemaan yleistä etua EU-lainsäädännön mukaisesti

Lue lisää


19.7.2018 Euroopan komissio: Heinäkuun kooste rikkomuspäätöksistä: tärkeimmät päätökset

Suomea koskevat asiat liittyvät ammatinharjoittajien vapaaseen liikkuvuuteen, matkustajarekisteritietoihin ja EU:n ulkopuolisista maista tulevia opiskelijoita ja tutkijoita koskevan direktiivin täytäntöönpanoon

Lue lisää


18.7.2018 Euroopan parlamentti: Lisää joustoa työelämään vanhemmille ja omaishoitajille

Euroopan parlamentti työstää uusia sääntöjä, jotka sallisivat pienten lasten vanhemmille ja omaishoitajille enemmän joustoa työelämässä

Lue lisää


18.7.2018 Euroopan tilintarkastustuomioistuin: Tarkastajat: olisi toivottavaa kytkeä EU:n rahoitus oikeusvaltioperiaatteeseen, mutta se edellyttäisi parempia kriteereitä ja enemmän suojatoimia

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen 17.7 julkaiseman lausunnon mukaan Euroopan komission suunnitelmat vähentää EU:n rahoitusta mailta, jotka eivät noudata oikeusvaltioperiaatetta, edellyttävät parempia kriteereitä ja selkeämpiä suojatoimia EU:n ohjelmien edunsaajien osalta

Lue lisää


16.7.2018 Euroopan komissio: EU:n kuluttajansuojasäännöt: Euroopan komissio ja EU:n kuluttajaviranomaiset vaativat Airbnb:tä noudattamaan sääntöjä

Komissio ja EU:n kuluttajaviranomaiset vaativat Airbnb:tä mukauttamaan ehtonsa EU:n kuluttajansuojasääntöihin ja esittämään hintansa avoimesti

Lue lisää


13.7.2018 EU:n tuomioistuimen tuomio euroopan kansalaisuutta koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Euroopan unionin kansalaisuus – SEUT 21 artikla – Unionin kansalaisten oikeus vapaasti liikkua ja oleskella unionin alueella – Direktiivi 2004/38/EY – 3 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohta – Kumppani, jonka kanssa unionin kansalainen on asianmukaisesti todistetussa pysyvässä suhteessa – Paluu jäsenvaltioon, jonka kansalaisuus unionin kansalaisella on – Oleskelulupahakemus – Hakijan olosuhteiden laaja tutkiminen – 15 ja 31 artikla – Tehokas oikeussuoja – Euroopan unionin perusoikeuskirja – 47 artikla

Lue lisää


11.7.2018 Eu:n tuomioistuimen tuomio korkeimman oikeuden ennakkoratkaisupyyntöön oikeudellisesta yhteistyöstä yksityisoikeudellisissa asioissa

Ennakkoratkaisupyyntö – Yhteistyö siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa – Asetus (EY) N:o 44/2001 – Tuomioistuimen toimivalta – 5 artiklan 1 alakohdan b alakohdan toinen luetelmakohta – Velvoitteen täytäntöönpanopaikan tuomioistuimen toimivalta – Palvelujen suorittamispaikka – Kahden jäsenvaltion välistä tavarankuljetusta koskeva kuljetussopimus – Kuljetus, joka muodostuu useista osuuksista, joissa käytetään eri kuljetusmuotoja

Lue lisää


11.7.2018 Eu:n tuomioistuimen tuomio korkeimman oikeuden ennakkoratkaisupyyntöön ympäristöä koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Montego Bayn yleissopimus – 220 artiklan 6 kappale – Rantavaltion toimivalta – Unionin tuomioistuimen toimivalta tulkita kansainvälisen oikeuden määräyksiä – Direktiivi 2005/35/EY – Alusten aiheuttama ympäristön pilaantuminen – 7 artiklan 2 kohta – Marpol 73/78 ‑yleissopimus – Öljypäästö talousvyöhykkeellä kauttakulussa olevasta ulkomaalaisesta aluksesta – Olosuhteet, joissa rantavaltio voi ryhtyä oikeudellisiin toimiin ulkomaalaista alusta kohtaan – Merenkulun vapaus – Meriympäristön suojelu – Rantaviivalle tai tähän liittyville eduille tai aluemeren tai talousvyöhykkeen luonnonvaroille aiheutuva huomattava vahinko tai sen vaara – Selvät objektiiviset todisteet

Lue lisää


10.7.2018 Parlamentti tarkastelee tekijänoikeussääntöjä uudestaan syyskuussa

Parlamentin täysistunto torjui 5.7 valiokunnan esityksen aloittaa neuvottelut uudesta digiajan tekijänoikeuslaista

Lue lisää


10.7.2018 Eu:n tuomioistuimen tuomio tietosuojaa koskevassa asiassa

Jehovan todistajien kaltainen uskonnollinen yhdyskunta on - yhdessä saarnaamistyötä harjoittavien jäsentensä kanssa - rekisterinpitäjä ovelta ovelle -saarnaamistyön yhteydessä kerättyjen henkilötietojen käsittelyn osalta

Lue lisää


9.7.2018 Eu:n tuomioistuimen tuomio lentoliikennettä koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Kuljetus – Asetus (EY) N:o 261/2004 – 2 artiklan b alakohta – Soveltamisala – Lennosta vastaavan lentoliikenteen harjoittajan käsite – Lentokonetta miehistöineen koskeva vuokrasopimus (”wet lease”)

Lue lisää


9.7.2018 Euroopan parlamentti: Parannuksia rajaturvallisuuteen uudella järjestelmällä viisumivapaille matkustajille

Euroopan parlamentin hyväksymien sääntöjen myötä viisumivaatimuksesta vapautettujen EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten pitää saada matkustuslupa ennen EU:n alueelle saapumista

Lue lisää


3.7.2018 Euroopan komissio: Oikeusvaltioperiaate: Komissio aloittaa rikkomusmenettelyn Puolan korkeimman oikeuden riippumattomuuden suojelemiseksi

Euroopan komissio on eilen aloittanut rikkomusmenettelyn lähettämällä Puolalle virallisen ilmoituksen, joka liittyy maan korkeinta oikeutta koskevaan lakiin

Lue lisää


3.7.2018 Euroopan unionin tuomioistuin: Tunnistetiedot poistetaan luonnollisia henkilöitä koskevissa ennakkoratkaisumenettelyissä 1.7.2018 alkaen

Uusi yleinen tietosuoja-asetus on tullut äskettäin voimaan, ja se edeltää vastaavaa asetusta, jota aletaan lähitulevaisuudessa soveltaa Euroopan unionin toimielimiin. Tässä tilanteessa unionin tuomioistuin on päättänyt tiukentaa luonnollisia henkilöitä koskevien tietojen suojaamista ennakkoratkaisumenettelyjä koskevia tietoja julkaistaessa

Lue lisää


29.6.2018 SM: Kotitekoisten räjähteiden laiton valmistaminen vaikeutuu EU-asetuksella

Valtioneuvosto on lähettänyt eduskunnalle kirjelmän ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä. Uusi asetus kumoaa voimassa olevan EU-asetuksen

Lue lisää


28.6.2018 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä

Ennakkoratkaisupyyntö – Oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa – Puitepäätös 2002/584/YOS – Eurooppalainen pidätysmääräys – Täytäntöönpanosta kieltäytymisen perusteet – Euroopan unionin perusoikeuskirja – 47 artikla – Oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin – Oikeusvaltio – SEU 7 artikla – Komission perusteltu ehdotus, jolla neuvostoa kehotetaan toteamaan, että on olemassa selvä vaara, että Puolan tasavalta loukkaa vakavasti SEU 2 artiklassa tarkoitettua arvoa

Lue lisää


27.6.2018 Liikenne- ja viestintäministeriö: EU ehdottaa sähköisiä kuljetustietoja sekä alusten satamailmoitusten yhtenäistämistä ja digitalisointia

Euroopan komissio ehdottaa asetusta sähköisistä kuljetustiedoista (COM (2018) 279). Asetus velvoittaisi viranomaiset kaikissa EU-maissa hyväksymään kaikkien liikennemuotojen osalta sähköiset kuljetusdokumentit rajat ylittävässä liikenteessä

Lue lisää


27.6.2018 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus maahanmuuttopolitiikkaa koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Jättäminen direktiivin 2003/86 soveltamisalan ulkopuolelle – Unionin oikeussäännöt, jotka ovat kansallisen lainsäädännön nojalla välittömästi ja ehdottomasti sovellettavia – Unionin tuomioistuimen toimivalta – Oikeus perheenyhdistämiseen – 15 artiklan 1 ja 4 kohta – Kieltäytyminen myöntämästä erillistä oleskelulupaa kolmannen maan kansalaiselle sen jälkeen kun hän on oleskellut viisi vuotta jäsenvaltiossa – Kansallinen lainsäädäntö, jossa säädetään velvollisuudesta läpäistä kotoutumiskoe – Menettelyä koskeva edellytys – Päivämäärä, jona erillistä oleskelulupaa koskeva hakemus on pantu vireille, on päivämäärä, josta alkaen erillinen oleskelulupa tulee voimaan

Lue lisää


26.6.2018 Eu:n tuomioistuimen tuomio sosiaalipolitiikkaa koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Direktiivi 79/7/ETY – Miesten ja naisten tasa-arvoinen kohtelu sosiaaliturvaa koskevissa kysymyksissä – Kansallinen valtioneläkettä koskeva järjestelmä – Sukupuolenvaihdoksen vahvistamisen edellytykset – Kansallinen lainsäädäntö, jossa tämän vahvistamisen edellytyksenä on ennen sukupuolenvaihdosta solmitun avioliiton peruuttaminen – Valtion vanhuuseläkettä ei myönnetä sukupuoltaan vaihtaneelle henkilölle hankittua sukupuolta koskevasta eläkeiästä lukien – Sukupuoleen perustuva välitön syrjintä

Lue lisää


26.6.2018 Euroopan komissio: Euroopan komissio ja neljä verkossa toimivaa markkinapaikkaa allekirjoittavat tuoteturvallisuuslupauksen

Eilen neljä suurta verkossa toimivaa markkinapaikkaa, Alibaba (AliExpress), Amazon, eBay ja Ranskan Rakuten, ovat allekirjoittaneet lupauksen. Ne sitoutuvat poistamaan sivustoiltaan nopeammin kolmansien osapuolten siellä myymät vaaralliset tuotteet.

Lue lisää


21.6.2018 Euroopan unionin neuvosto: Digitaalinen yhteiskäyttöportaali : helpompi pääsy online-tietoihin ja menettelyihin

Yhteiskäyttöportaali tarjoaa kansalaisille ja yrityksille mahdollisuuden käyttää online-tietoja ja -menettelyjä sekä mahdollisuuden saada apua ja ongelmanratkaisupalveluja

Lue lisää


20.6.2018 Euroopan unionin neuvosto: EU hyväksyy uudet säännöt tehokkaammalle ja tehokkaammalle Eurojust-yksikölle.

EU: n suurlähettiläät vahvistivat sopimuksen säännöistä, joilla muutetaan Euroopan unionin rikosoikeusyhteistyötä käsittelevää Eurojustia koskevaa asetusta

Lue lisää


20.6.2018 Rikos ei enää kannata: Euroopan unionin neuvosto hyväksyi uudet säännöt varojen jäädytystä tai menetetyksi tuomitsemista koskevien määräysmenettelyjen vastavuoroisesta tunnustamisesta

Uuden asetuksen tarkoituksena on varmistaa rikollisten varojen tehokas jäädyttäminen ja menetetyksi tuomitseminen kaikkialla EU: ssa. Tämä edistää osaltaan EU: n turvallisuutta torjumalla rikollisuuden rahoittamista, terroristitoimintaa mukaan lukien

Lue lisää


19.6.2018 Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto: Vuosikertomus turvapaikkatilanteesta EU:ssa

EASO: n 18.6.2018 julkaisema vuosikertomus turvapaikkatilanteesta Euroopan unionissa vuodelta 2017 antaa kattavan yleiskuvan EU:n ja kansallisten turvapaikkajärjestelmien kehityksestä

Lue lisää


19.6.2018 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus maksupalveluita koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Maksupalvelut – Direktiivi 2007/64/EY – 4 artiklan 14 alakohta – Maksutilin käsite – Verkkosuorasäästötili, jolla oleviin varoihin on rajoittamaton pääsy mutta jossa tilillepanot ja tililtäotot on tehtävä referenssitilin kautta

Lue lisää


18.6.2018 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus turvapaikkapolitiikkaa koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue – Rajavalvonta, turvapaikka ja maahanmuutto – Asetus (EU) N:o 604/2013 – Kolmannen maan kansalaisen jäsenvaltiossa jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittäminen – Hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittäminen 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun perusteen mukaisesti – Lainvoimainen tuomioistuinratkaisu, jolla on hylätty ensimmäinen kansainvälistä suojelua koskeva hakemus – Vireillä oleva muutoksenhakumenettely, joka koskee päätöstä, jolla on hylätty toinen kansainvälistä suojelua koskeva hakemus – Eurooppalaisen pidätysmääräyksen antaminen hakijaan kohdistuvia syytetoimia varten – Uuden kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen jättäminen toisessa jäsenvaltiossa – Asianomaisen henkilön luovuttaminen eurooppalaisen pidätysmääräyksen perusteella – Takaisinottomenettely – 23 artiklan 3 kohta – Takaisinottopyynnön esittämistä koskevan määräajan päättymiseen liittyvät vaikutukset – Vastuun siirtyminen jäsenvaltiolle, jossa uusi kansainvälistä suojelua koskeva hakemus on jätetty – 24 artiklan 1 kohta – Soveltamista koskevat säännöt – 24 artiklan 5 kohta – Tiedonantovelvollisuuden ulottuvuus – 17 artiklan 1 kohta – Harkintavaltalausekkeen ulottuvuus – Direktiivi 2013/32/EU – 31 ja 46 artikla – Euroopan unionin perusoikeuskirja – 41 artikla – Oikeus hyvään hallintoon – 47 artikla – Oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin

Lue lisää


18.6.2018 Euroopan unionin neuvosto: Århusin yleissopimus: neuvoston päätös oikeussuojan vahvistamiseksi ympäristöasioissa

Neuvosto pyysi 18.6 komissiota toimittamaan tutkimuksen Århusin yleissopimuksesta. Århusin yleissopimuksen tavoitteena on taata tiedon saatavuus, yleisön osallistuminen päätöksentekoon sekä oikeussuojan toteutuminen ympäristöasioissa. EU ja sen jäsenmaat ovat kaikilta osin sitoutuneet yleissopimukseen ja sen tavoitteisiin

Lue lisää


8.6.2018 Euroopan unionin neuvosto: EU sopi uusista säännöistä rahanpesuun syyllistyneiden rankaisemiseksi

Neuvosto vahvisti 7. kesäkuuta 2018 (suurlähettilästasolla) puheenjohtajamaa Bulgarian ja Euroopan parlamentin aikaansaaman yhteisymmärryksen uusista säännöistä, jotka koskevat rahanpesun torjumista rikosoikeudellisin keinoin

Lue lisää


7.6.2018 Euroopan unionin neuvosto: EU helpottaa maksamattomien tiemaksujen perintää – neuvoston kanta vahvistettu

EU-maat haluavat helpottaa sellaisten ulkomaisten ajoneuvojen jäljittämistä, joiden omistajat laiminlyövät tiemaksut, antamalla toisilleen pääsyn kansallisiin ajoneuvorekisteritietoihin

Lue lisää


7.6.2018 EU:n tuomioistuimen tuomio Facebookin fanisivujen ylläpitäjän vastuusta yhdessä Facebookin kanssa sivun kävijöiden tietojen käsittelystä

Ennakkoratkaisupyyntö – Direktiivi 95/46/EY – Henkilötiedot – Luonnollisten henkilöiden suojelu henkilötietojen käsittelyssä – Määräys, joka koskee sellaisen Facebook-sivun (fan page) poistamista käytöstä, joka mahdollistaa kyseisellä sivulla kävijöihin liittyvien tiettyjen tietojen keräämisen ja käsittelyn – 2 artiklan d alakohta – Henkilötietojen käsittelystä vastuussa oleva taho – 4 artikla – Sovellettava kansallinen oikeus – 28 artikla – Kansalliset valvontaviranomaiset – Mainittujen viranomaisten toimintavaltuudet

Lue lisää


6.6.2018 Euroopan komissio raportoi perusoikeuksien toteutumisesta EU:ssa vuonna 2017

Euroopan komissio on tänään julkaissut vuotuisen kertomuksensa, jossa arvioidaan EU:n perusoikeuskirjan soveltamista

Lue lisää


5.6.2018 Eurooppatiedotus: EU:n konsulisuojeludirektiivi tuli voimaan – mikä on muuttunut?

EU-kansalaisen oikeuksiin kuuluu EU:n ulkopuolella matkustaessaan saada tarvittaessa apua jonkun toisen EU-maan edustustosta, ellei oman maan suurlähetystöä tai edustustoa löydy kohdemaasta

Lue lisää


5.6.2018 Eu:n tuomioistuimen tuomio unionin kansalaisten ja perheenjäsenten oleskeluvapaudesta

Unionin kansalaisten ja näiden perheenjäsenten oleskeluvapautta koskevissa unionin oikeuden säännöksissä tarkoitettu aviopuolison käsite kattaa samaa sukupuolta olevat aviopuolisot

Lue lisää


1.6.2018 Eu:n tuomioistuimen tuomio lentoliikennettä koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Lentoliikenne – Asetus (EY) N:o 261/2004 – 3 artiklan 1 kohta – Soveltamisala – Suoraan toisiinsa liittyvien lentojen käsite – Jäsenvaltion alueella sijaitsevalta lentoasemalta lähtevä lento, joka sisältää liittymälennon kolmannen valtion alueella sijaitsevalla lentoasemalla ja jonka lopullisena määräpaikkana on kyseisen kolmannen valtion toinen lentoasema

Lue lisää


1.6.2018 Euroopan komissio ehdottaa EU:ssa yksityisoikeuden alalla tehtävän oikeudellisen yhteistyön modernisointia ja digitalisointia

Komissio on eilen ehdottanut EU:ssa valtioiden rajat ylittävissä siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa tehtävän oikeudellisen yhteistyön modernisointia ja digitalisointia

Lue lisää


30.5.2018 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus työajan järjestämistä koskevan direktiivin ja perusoikeuskirjan tulkitsemisesta

Ennakkoratkaisupyyntö – Sosiaalipolitiikka – Työajan järjestäminen – Vuosiloma – Direktiivi 2003/88/EY – 7 artikla – Työsuhde päättyy työntekijän kuolemaan – Palkallista vuosilomaa koskevien oikeuksien lakkaaminen – Kansallinen lainsäädäntö, jonka mukaan perittävän perillisille ei voida maksaa rahallista korvausta pitämättä olevan palkallisen vuosiloman perusteella – Euroopan unionin perusoikeuskirja – 31 artiklan 2 kohta – Velvollisuus tulkita kansallista oikeutta perusoikeuskirjan mukaisesti – Mahdollisuus vedota suoraan perusoikeuskirjan 31 artiklan 2 kohtaan yksityisten oikeussubjektien välisessä oikeusriidassa – Velvollisuus jättää soveltamatta perusoikeuskirjan vastaista kansallista säännöstöä

Lue lisää


29.5.2018 Euroopan komissio: EU:n oikeusalan tulostaulu 2018: Oikeuslaitos oikeusvaltion ja EU:n arvojen ylläpitäjänä

Euroopan komissio julkaisi eilen EU:n oikeusalan tulostaulun 2018. Siinä esitetään vertaileva yleiskatsaus EU:n jäsenvaltioiden oikeuslaitosten riippumattomuudesta, laadusta ja tehokkuudesta

Lue lisää


29.5.2018 Eu:n tuomioistuin Unionin tuomioistuin vahvistaa, että rituaaliteurastuksia ilman tainnutusta voidaan suorittaa vain hyväksytyssä teurastamossa

Ennakkoratkaisupyyntö – Eläinten hyvinvoinnin suojelu lopetuksen hetkellä – Uskonnollisten rituaalien määrittämät erityiset teurastusmenetelmät – Muslimien uhrijuhla – Asetus (EY) N:o 1099/2009 – 2 artiklan k alakohta – 4 artiklan 4 kohta – Velvollisuus suorittaa rituaaliteurastus asetuksen (EY) N:o 853/2004 vaatimuksia vastaavassa teurastamossa – Pätevyys – Euroopan unionin perusoikeuskirja – 10 artikla – Uskonnonvapaus – SEUT 13 artikla – Uskonnollisia rituaaleja koskevien kansallisten tapojen kunnioittaminen

Lue lisää


25.5.2018 OM: Kuluttajansuojasäännösten noudattamista EU:ssa halutaan parantaa

Kuluttajansuojasäännösten noudattamista EU:ssa halutaan parantaa. Samalla tavoitteena on nykyaikaistaa eräitä säännöksiä ja poistaa yrityksille aiheutuvia tarpeettomia kustannuksia

Lue lisää


25.5.2018 Tietosuojavaltuutetun toimisto: Uuden tietosuojalainsäädännön soveltaminen alkoi tänään

Tietosuoja-asetus sääntelee henkilötietojen käsittelyä kaikissa EU-maissa. Tietosuoja-asetusta täydentävän kansallisen tietosuojalain hyväksyminen on viivästynyt, mutta se ei vaikuta tietosuoja-asetuksen soveltamiseen

Lue lisää


24.5.2018 Euroopan komissio: Kuluttajille tarkoitetut rahoituspalvelut: liikenneonnettomuuksien uhreja suojataan tiukemmilla vakuutussäännöillä

Euroopan komission tänään antamassa ehdotuksessa tiukennetaan EU:n liikennevakuutussääntöjä. Ehdotuksen tavoitteena on suojata paremmin liikenneonnettomuuksien uhreja ja parantaa vakuutuksenottajien oikeuksia

Lue lisää


24.5.2018 Euroopan komissio: Pääomamarkkinaunioni: pienille ja keskisuurille yrityksille helpommin rahoitusta pääomamarkkinoilta

Komissio on tänään ehdottanut uusia sääntöjä, joiden tarkoituksena on parantaa pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuuksia saada rahoitusta julkisten markkinoiden kautta

Lue lisää


22.5.2018 Euroopan unionin neuvosto: Luomumaatalous: uudet EU-säännöt hyväksytty

Neuvosto hyväksyi 22. toukokuuta uudet EU-säännöt luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä

Lue lisää


22.5.2018 Euroopan unionin neuvosto: Jätehuolto ja kierrätys: neuvostolta uudet säännöt

Neuvosto hyväksyi tänään jätepaketin, jossa annetaan uudet jätehuoltoa koskevat säännöt ja määritetään kierrätykselle oikeudellisesti sitovat tavoitteet

Lue lisää


18.5.2018 Tietosuojavaltuutetun toimisto: EU:n tietosuoja-asetus tuo uusia oikeuksia omiin henkilötietoihin 25. toukokuuta alkaen

Henkilötietojen käsittelyn perusperiaatteet ja rekisteröidyn henkilön oikeudet säilyvät uudistuksessa pääosin ennallaan. Henkilöllä on jatkossakin oikeus esimerkiksi tarkastaa itseään koskevat tiedot sekä pyytää oikaisemaan virheelliset tiedot ja poistamaan tarpeettomat tiedot

Lue lisää


18.5.2018 Euroopan komissio: Telepalveluiden osto verkossa - EU: n komissio ja kuluttajansuojaviranomaiset paljastavat harhaanjohtavia menetelmiä

EU: n komissio ja kansalliset kuluttajansuojaviranomaiset julkaisivat tänään EU:n laajuisen tarkastelun 207 sivustosta, joilla tarjotaan lankaliittymiä, matkapuhelimia, internetiä, äänen suoratoistoa tai videon suoratoistoa

Lue lisää


17.5.2018 Eu:n tuomioistuimen tuomio kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista annetun direktiivin tulkinnasta

Ennakkoratkaisupyyntö – Direktiivi 93/13/ETY – Elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisten sopimusten kohtuuttomat ehdot – Se, että kansallinen tuomioistuin tutkii viran puolesta, kuuluuko sopimus mainitun direktiivin soveltamisalaan – 2 artiklan c alakohta – Elinkeinonharjoittajan käsite – Korkea-asteen oppilaitos, jonka rahoitus taataan pääosin julkisista varoista – Sopimus lukukausi- ja opintomatkamaksujen korottomasta takaisinmaksusuunnitelmasta

Lue lisää


17.5.2018 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus eurooppalaisen pidätysmääräyksen kieltäytymisperusteiden tulkinnasta

Ennakkoratkaisupyyntö – Oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa – Puitepäätös 2002/584/YOS – 3 artiklan 2 alakohta ja 4 artiklan 3 alakohta – Eurooppalainen pidätysmääräys – Kieltäytymisperusteet – Samasta teosta annetun lopullisen tuomion käsite – Etsitty henkilö – Todistajan asema täytäntöönpanojäsenvaltiossa

Lue lisää


16.5.2018 Eurostat: Tilastotietoja alaikäisistä ilman huoltajaa saapuneista turvapaikanhakijoista vuonna 2017

Yli 31000 alaikäistä turvapaikanhakijaa rekisteröitiin EU: ssa vuonna 2017

Lue lisää


16.5.2018 EU:n viisumipolitiikka: Komissio päivittää viisumitietojärjestelmän EU:n ulkorajojen valvonnan parantamiseksi

Komissio ehdottaa tänään viisumitietojärjestelmän (VIS) päivittämistä. VIS-tietokanta sisältää tiedot henkilöistä, jotka hakevat Schengen-viisumia. Päivityksen tavoitteena on vastata paremmin turvallisuuteen ja muuttoliikkeeseen liittyviin muuttuviin haasteisiin ja parantaa EU:n ulkorajojen valvontaa

Lue lisää


14.5.2018 Euroopan unionin neuvosto: Rahanpesu ja terrorismin rahoitus: uusien sääntöjen hyväksyminen

Neuvosto antoi 14. toukokuuta 2018 direktiivin, jolla vahvistetaan EU: n sääntöjä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämiseksi. Direktiivillä 2015/849 pyritään sulkemaan rikollista rahoitusta vaarantamatta maksujärjestelmien normaalia toimintaa

Lue lisää


8.5.2018 EU:n tuomioistuimen tuomio turvapaikkapolitiikkaa ja maahanmuuttoa koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Rajavalvonta, turvapaikka ja maahanmuutto – SEUT 20 artikla – Euroopan unionin perusoikeuskirja – 7 ja 24 artikla – Direktiivi 2008/115/EY – 5 ja 11 artikla – Kolmannen maan kansalainen, jolle on määrätty maahantulokielto – Oleskelua koskeva hakemus sellaisen Euroopan unionin kansalaisen kanssa tapahtuvaa perheenyhdistämistä varten, joka ei ole milloinkaan käyttänyt liikkumisvapauttaan – Kieltäytyminen käsittelemästä hakemusta

Lue lisää


8.5.2018 Eduskunnan kirjasto: EU:n tietosuojauudistuksen kansallinen täytäntöönpano -tietopaketti

Yleinen tietosuoja-asetus on tullut voimaan 25.5.2016, ja sitä aletaan soveltaa jäsenvaltioissa 25.5.2018

Lue lisää


4.5.2018 Euroopan parlamentti: Lähetettyjä työntekijöitä koskevat säännöt uudistuvat

Mitä jokaisen tulisi tietää lähetetyistä työntekijöistä EU:ssa? Entä miten parlamentti suojelee työntekijöitä ja taistelee epäreilua kilpailua vastaan?

Lue lisää


3.5.2018 EU:n tuomioistuimen tuomio Euroopan kansalaisuutta koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Euroopan unionin kansalaisuus – Vapaata liikkumista ja oleskelua jäsenvaltioiden alueella koskeva oikeus – Direktiivi 2004/38/EY – 27 artiklan 2 kohdan toinen alakohta – Maahantulo- ja oleskeluoikeuden rajoittaminen yleiseen järjestykseen tai yleiseen turvallisuuteen taikka kansanterveyteen liittyvistä syistä – Karkottaminen maan alueelta yleiseen järjestykseen tai yleiseen turvallisuuteen liittyvistä syistä – Käyttäytyminen, joka muodostaa yhteiskunnan olennaiseen etuun vaikuttavan todellisen, välittömän ja riittävän vakavan uhan – Henkilö, jonka turvapaikkahakemus on hylätty Geneven yleissopimuksen 1 artiklan F kohdassa tai direktiivin 2011/95/EU 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen syiden perusteella – 28 artiklan 1 kohta – 28 artiklan 3 kohdan a alakohta – Suoja karkottamista vastaan – Oleskelu vastaanottavan jäsenvaltion alueella edelliset kymmenen vuotta – Yleistä turvallisuutta koskevat pakottavat syyt – Käsite

Lue lisää


27.4.2018 Disinformaation torjunta verkossa: Euroopa komissio ehdottaa EU:n laajuisia käytännesääntöjä

Komissio ehdottaa tänään toimenpiteitä disinformaation torjumiseksi verkossa. Näitä ovat muun muassa disinformaatiota koskevat EU:n käytännesäännöt, tuki riippumattomalle faktantarkastajaverkostolle ja toimet, joilla edistetään laadukasta journalismia ja medialukutaitoa

Lue lisää


26.4.2018 Kuluttaja-asiamiehen uutiskirje 2/2018: Euroopan kuluttajakeskuksen asiantuntijakirjoitus: Lentojen viivästykset kuluttajien riesana – auttavia tahoja kuitenkin riittää

Lentojen viivästykset ovat lentomatkustamisen kestoaihe. Pelkästään meille Euroopan kuluttajakeskukseen vuoden 2017 alun jälkeen saapuneista lentoja koskevista valituksista 65 % koskee viivästyksiä

Lue lisää


26.4.2018 Euroopan komissio ehdottaa uusia sääntöjä, joiden ansiosta yritysten on helpompi siirtyä toiseen maahan ja löytää sähköisiä ratkaisuja

Euroopan komissio ehdottaa tänään uusia yhtiöoikeutta koskevia sääntöjä, joiden ansiosta yritysten on helpompi sulautua, jakautua tai siirtyä sisämarkkinoilla

Lue lisää


25.4.2018 EU:n tuomioistuimen tuomio turvapaikkapolitiikkaa koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Turvapaikkapolitiikka – Euroopan unionin perusoikeuskirja – 4 artikla – Direktiivi 2004/83/EY – 2 artiklan e alakohta – Edellytykset toissijaisen suojelun saamiseksi – 15 artiklan b alakohta – Vaara vakavasta haitasta hakijan psyykkiselle terveydelle siinä tilanteessa, että hänet palautetaan alkuperämaahansa – Henkilöt, jotka ovat joutuneet kidutetuiksi alkuperämaassaan

Lue lisää


24.4.2018 Euroopan komissio: Komissio antaa väärinkäytösten paljastajien suojelemiseksi koko EU:n kattavat uudet säännöt

Eilen 23.4 hyväksyttyyn ehdotukseen sisältyvät koko EU:n kattavat uudet säännöt takaavat tehokkaan suojan väärinkäytösten paljastajille, jotka ilmoittavat EU:n lainsäädännön rikkomisesta

Lue lisää


19.4.2018 EU:n tuomioistuimen tuomio sosiaalipolitiikkaa koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Sosiaalipolitiikka – Direktiivi 2000/78/EY – Yhdenvertainen kohtelu – Uskontoon tai vakaumukseen perustuva erilainen kohtelu – Kirkkojen tai muiden organisaatioiden, joiden eetos perustuu uskontoon tai vakaumukseen, ammatillinen toiminta – Uskonto tai vakaumus, joka on työtä koskeva, organisaation eetokseen perustuva todellinen, perusteltu ja oikeutettu vaatimus – Käsite – Toimintojen luonne ja se yhteys, joissa niitä harjoitetaan – SEUT 17 artikla – Euroopan unionin perusoikeuskirjan 10, 21 ja 47 artikla

Lue lisää


18.4.2018 Euroopan komissio: Turvallisuusunioni: Komissio esittää uusia toimenpiteitä terroristien ja rikollisten toimintatapojen ja -tilan rajoittamiseksi

Euroopan komissio otti 17.4 käyttöön uusia keinoja kaventaakseen terroristien ja rikollisten toimintatilaa vaikeuttamalla rikosten suunnittelussa, rahoituksessa ja toteutuksessa tarvittavien resurssien saantia

Lue lisää


17.4.2018 EU:n tuomioistuimen tuomio lentoliikenteestä yhdistetyissä asioissa

Ennakkoratkaisupyyntö – Kuljetus – Matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevat yhteiset säännöt – Asetus (EY) N:o 261/2004 – 5 artiklan 3 kohta – 7 artiklan 1 kohta – Oikeus korvaukseen – Vapautus – Käsite ”poikkeukselliset olosuhteet” – Villi lakko

Lue lisää


17.4.2018 Euroopan unionin neuvosto: Verkkokaupasta vilkkaampaa: neuvosto hyväksyi rajatylittävien pakettipalvelujen säännöt

EU edistää verkkokauppaa helpottamalla kuluttajien ja yritysten mahdollisuuksia vertailla eri toimitushintoja unionin alueella. Sääntelyviranomaiset saavat myös lisää valtuuksia valvoa näitä monimutkaisia markkinoita

Lue lisää


13.4.2018 Komissio esittää ensisijaisia toimia kaikkien lasten suojelemiseksi muuttoliikkeen yhteydessä

Viimeksi kuluneiden kahden vuoden aikana EU:hun on saapunut yhä enemmän lapsia, joista monet ovat tulleet ilman perhettään

Lue lisää


12.4.2018 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus Bryssel II asetuksen soveltamisalasta

Ennakkoratkaisupyyntö – Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa – Asetus (EY) N:o 2201/2003 – Soveltamisala – Tapaamisoikeuden käsite – Sovellettavuus isovanhempiin

Lue lisää


12.4.2018 EU:n tuomioistuimen tuomio oikeudesta perheenyhdistämiseen

nnakkoratkaisupyyntö – Oikeus perheenyhdistämiseen – Direktiivi 2003/86/EY – 2 artiklan f alakohta – Käsite “ilman huoltajaa tuleva alaikäinen” – 10 artiklan 3 kohdan a alakohta – Pakolaisen oikeus perheenyhdistämiseen vanhempiensa kanssa – Pakolainen, joka on alle 18-vuotias saapuessaan jäsenvaltion alueelle ja jättäessään turvapaikkahakemuksen mutta täysi-ikäinen ajankohtana, jona häntä koskeva turvapaikan myöntämispäätös tehdään ja jona hän tekee perheenyhdistämistä koskevan hakemuksen – Ratkaiseva päivämäärä sen arvioimisen kannalta, onko asianomainen ”alaikäinen”

Lue lisää


11.4.2018 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus euroopan kansalaisuutta koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Unionin kansalaisuus – SEUT 21 artikla – Unionin kansalaisen palaaminen jäsenvaltioon, jonka kansalainen hän on, harjoitettuaan vapaata liikkuvuutta koskevia oikeuksia toisessa jäsenvaltiossa – Kolmannen maan kansalaisen, joka on unionin kansalaisen laajassa mielessä tarkoitettu perheenjäsen, oleskeluoikeus – Direktiivin 2004/38/EY analoginen soveltaminen – 3 artiklan 2 kohdan b alakohta – Velvollisuus kansallista lainsäädäntöä noudattaen helpottaa kumppanin, jonka kanssa unionin kansalainen on pysyvässä suhteessa, maahanpääsyä ja oleskelua – Muutoksenhakuoikeus – Tuomioistuinvalvonnan laajuus – Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artikla

Lue lisää


10.4.2018 EU:n tuomioistuimen tuomio Uberia koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Kuljetusalan palvelut – Direktiivi 2006/123/EY – Palvelut sisämarkkinoilla – Direktiivi 98/34/EY – Tietoyhteiskunnan palvelut – Tietoyhteiskunnan palveluja koskeva määräys – Käsite – Välityspalvelu, jolla voidaan älypuhelimen sovelluksen avulla luoda korvausta vastaan yhteys omia ajoneuvojaan käyttävien ei-ammattimaisten kuljettajien ja kaupunginsisäisiä kuljetuksia haluavien henkilöiden välille – Rangaistusseuraamukset

Lue lisää


10.4.2018 EU:n tuomioistuimen tuomio syrjimättömyydestä ja euroopan kansalaisuudesta

Ennakkoratkaisupyyntö – Unionin kansalaisuus – SEUT 18 ja SEUT 21 artikla – Jäsenvaltion kansalaisen, joka on käyttänyt oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen, luovuttaminen Amerikan yhdysvaltoihin – Euroopan unionin ja tämän kolmannen valtion välinen sopimus rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta – Unionin oikeuden soveltamisala – Luovuttamiskieltoa sovelletaan vain jäsenvaltion kansalaisiin – Vapaan liikkuvuuden rajoitus – Rankaisematta jäämisen estämiseen perustuva oikeuttamisperuste – Oikeasuhteisuus – Tiedottaminen unionin kansalaisen kotijäsenvaltiolle

Lue lisää


6.4.2018 STM: EU:n ehdotus uudeksi juomavesidirektiiviksi korostaa riskinarviointia talousveden laadun varmistamiseksi

EU:n komissio on tehnyt helmikuussa ehdotuksen uudeksi juomavesidirektiiviksi. Sen mukaan talousveden riskiperusteinen laadun seuranta tulisi pakolliseksi

Lue lisää


5.4.2018 Komissio toteuttaa toimia suojatakseen työntekijöitä paremmin syöpää aiheuttavilta kemikaaleilta

Euroopan komissio ottaa tänään merkittävän lisäaskelen suojatakseen Euroopan unionin työntekijöitä työhön liittyviltä syöviltä ja muilta terveysongelmilta

Lue lisää


4.4.2018 Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta: Tutkijat EU:n budjettirahoituksen uudistamisesta: Suomen edistettävä ympäristö- ja yhteisöverojen harmonisointia

Suomalainen tutkijaryhmä analysoi EU-budjetin uusia tulonlähteitä. Tutkijoiden mukaan veropohjien liikkuvuus sekä tuotannon ja kulutuksen ympäristövaikutukset puoltavat veropohjien yhtenäistämistä EU-tasolla

Lue lisää


4.4.2018 Suomen Asiakastieto Oy: EU:n uusi tietosuoja-asetus (GDPR) käytännössä: Kansalaisella on oikeus omiin tietoihinsa

GDPR:n yksi tavoite on lisätä läpinäkyvyyttä. Sen myötä EU-kansalaisilla on oikeus tietää, mitä tietoja heistä on yritysten rekistereissä ja kenellä on oikeus käsitellä tietoja

Lue lisää27.3.2018 Digitaaliset tilaukset mukaan matkalle: Euroopan komission, Euroopan parlamentin ja EU:n neuvoston puheenjohtajamaa Bulgarian yhteinen lausuma

Eurooppalaiset voivat 1. huhtikuuta 2018 alkaen käyttää kotimaassaan tilaamaansa verkkosisältöä kaikkialla EU:ssa

Lue lisää


23.3.2018 OM: Kansainvälisten parien varallisuussuhteita koskevat neuvoston asetukset. Arviomuistio asetuksia täydentävästä kansallisesta sääntelystä

Neuvosto hyväksyi 24.6.2016 kaksi asetusta: 1) neuvoston asetus (EU) 2016/1103 tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta tuomioistuimen toimivallan, sovellettavan lain sekä päätösten tunnustamisen ja täytäntöönpanon alalla aviovarallisuussuhteita koskevissa asioissa ja 2) neuvoston asetus (EU) 2016/1104 tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta tuomioistuimen toimivallan, sovellettavan lain sekä päätösten tunnustamisen ja täytäntöönpanon alalla rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudellisia vaikutuksia koskevissa asioissa

Lue lisää


23.3.2018 Euroopan unionin tuomioistuin: Oikeudenkäyntitilastot 2017: vireille pantuja asioita on jälleen yli 1 600

Unionin tuomioistuin on saavuttanut taasviime vuosien hyvät tuloksensa, ja unionin yleisen tuomioistuimen tuloksia leimaa sekä ratkaistujen asioiden lukumäärän kasvaminen että menettelyjenkeston tuntuva lyheneminen

Lue lisää


22.3.2018 Euroopan kuluttajakeskus Suomessa: Varo huijareita verkossa -kampanja varoittaa nettimaailman saalistajista

15.3 käynnistyneellä Varo huijareita verkossa -kampanjalla halutaan varoittaa kuluttajia nettimaailman saalistajista. Verkossa asioivan on hyvä muistaa: jos jokin vaikuttaa liian hyvältä ollakseen totta, se harvoin on totta

Lue lisää


21.3.2018 EU:n tuomioistuimen tuomioita: Ne bis in idem -periaatetta voidaan rajoittaa suojaamaan EU:n taloudellisia etuja ja rahoitusmarkkinoita

Rajoitukset eivät kuitenkaan saa ylittää sitä, mikä on ehdottoman välttämätöntä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Italian markkinoiden manipulointia koskeva lainsäädäntö saattaa rikkoa EU: n lainsäädäntöä

Lue lisää


21.3.2018 Euroopan komissio: Digitaalialan verotus: komissio ehdottaa kaikkien yritysten oikeudenmukaista verottamista EU:ssa

Euroopan komissio on ehdottanut tänään uusia sääntöjä sen varmistamiseksi, että digitaaliyritysten toimintaa verotetaan oikeudenmukaisella ja kasvua edistävällä tavalla EU:ssa. Toimenpiteiden ansiosta EU ottaa globaalin johtopaikan sellaisten verolakien suunnittelussa, jotka soveltuvat moderniin talouteen ja digitaaliaikaan

Lue lisää


16.3.2018 EU:n tuomioistuimen tuomio siirtotyöläisen sosiaaliturvaa koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Siirtotyöläisten sosiaaliturva – Asetus (ETY) N:o 1408/71 – 12 ja 46 a–46 c artikla – Samanlaiset etuudet – Käsite – Päällekkäisyyttä estävä sääntö – Käsite – Edellytykset – Kansallinen oikeussääntö, jossa säädetään pysyvän täyden työkyvyttömyyden perusteella maksettavaa eläkettä täydentävästä etuudesta vähintään 55-vuotiaille työntekijöille – Täydentävän etuuden maksamisen keskeyttäminen, jos työntekijä on työssä tai saa vanhuuseläkettä

Lue lisää


16.3.2018 EU:n tuomioistuimen tuomio korkeimman hallinto-oikeuden ennakkoratkaisupyyntöön

Ennakkoratkaisupyyntö – Direktiivi 2001/83/EY – Ihmisille tarkoitetut lääkkeet – 28 ja 29 artikla – Lääkettä koskeva hajautettu myyntilupamenettely – 10 artikla – Geneerinen lääke – Vertailulääkkeen dokumentaatiosuoja-aika – Osallistuvien jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten toimivalta määrittää dokumentaatiosuoja-ajan alkamisajankohta – Osallistuvien jäsenvaltioiden tuomioistuinten toimivalta valvoa dokumentaatiosuoja-ajan alkamisajankohdan määrittämistä – Tehokas oikeussuoja – Euroopan unionin perusoikeuskirja – 47 artikla

Lue lisää


14.3.2018 Euroopan parlamentti: Veronkierto: monikansallisten yritysten maksettava verot siellä missä ne tekevät voittoa

Suuryritykset käyttävät hyväkseen porsaanreikiä verotuksessa esimerkiksi siirtämällä voittojaan alemman verotuksen EU-maihin. Uudet EU-säännöt tekevät tästä lopun

Lue lisää


13.3.2018 Euroopan parlamentti: Rajat ylittävien pakettien toimituksen parantaminen verkkokaupassa

Euroopan komissio perustaa verkkosivuston pakettien toimitushintojen vertailemiseen

Lue lisää


13.3.2018 Euroopan komissio: Työviranomaista koskeva ehdotus

Euroopan komissio esitti 13.3. konkreettisempia uusia aloitteita, joilla edistetään Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin toteuttamista

Lue lisää


9.3.2018 Euroopan unionin neuvosto: Muihin maksuvälineisiin kuin käteisrahaan liittyvien petosten torjunta: neuvoston kanta vahvistettu

Neuvosto hyväksyi 9.3 kantansa direktiiviin, jolla torjutaan muihin maksuvälineisiin kuin käteisrahaan liittyviä petoksia ja väärennöksiä. Neuvosto voi nyt aloittaa neuvottelut parlamentin kanssa heti, kun tämä on vahvistanut kantansa

Lue lisää


8.3.2018 EU:n tuomioistuimen tuomio lentomatkustamista koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue – Tuomioistuinten toimivalta siviili- ja kauppaoikeuden alalla – Asetus (EY) N:o 44/2001 – 5 artiklan 1 alakohta – Asetus (EU) N:o 1215/2012 – 7 artiklan 1 alakohta – Käsite ”sopimusta koskeva asia” – Palvelujen suorittamista koskeva sopimus – Toisiinsa suoraan liittyvät lennot, jotka eri lentoliikenteen harjoittajat suorittavat – Käsite ”täytäntöönpanopaikka” – Asetus (EY) N:o 261/2004 – Lentomatkustajien oikeus korvaukseen lennolle pääsyn epäämisen tai lennon pitkäaikaisen viivästymisen johdosta – Korvauskanne sellaista lennosta vastaavaa lentoliikenteen harjoittajaa vastaan, jonka kotipaikka ei ole jäsenvaltiossa tai jonka kanssa matkustaja ei ole sopimussuhteessa

Lue lisää


6.3.2018 Euroopan parlamentti: Raportti perusoikeuksien tilasta vuonna 2016

Euroopan parlamentti hyväksyi 1.3.2018 raportin perusoikeuksien tilasta vuonna 2016

Lue lisää


2.3.2018 EU:n tuomioistuimen tuomio eurooppalaisen perintötodistuksen laatimisesta

Ennakkoratkaisupyyntö – Vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuva alue – Asetus (EU) N:o 650/2012 – Perimys ja eurooppalainen perintötodistus – Soveltamisala – Mahdollisuus ilmoittaa eloonjääneen puolison perintöosuus eurooppalaisessa perintötodistuksessa

Lue lisää


2.3.2018 EU:n tuomioistuimen tuomio korkeimman hallinto-oikeuden ennakkoratkaisupyyntöön

Ennakkoratkaisupyyntö – Julkiset hankinnat – Direktiivi 2004/18/EY – Maatilojen neuvontapalveluja koskevaan julkiseen hankintaan liittyvä sopimuksentekomenettely – Kysymys siitä, onko kyseessä julkista hankintaa koskeva sopimus – Palvelujen hankintaa koskeva järjestelmä, jossa palveluntarjoajaksi hyväksytään kaikki ennakolta asetetut edellytykset täyttävät talouden toimijat – Järjestelmä, joka ei ole myöhemmin avoin muille talouden toimijoille

Lue lisää


1.3.2018 Euroopan komissio: Komission suositus tehokkaista toimenpiteistä laittoman verkkosisällön torjumiseksi

Euroopan komissio lupasi syyskuussa 2017 antamassaan tiedonannossa laittoman verkkosisällön torjunnasta seurata edistymistä laittoman verkkosisällön torjunnassa ja arvioida, ovatko lisätoimet tarpeen sen varmistamiseksi, että laiton verkkosisältö havaitaan ja poistetaan nopeasti ja ennakoivasti

Lue lisää


1.3.2018 Kuluttaja-asiamiehen uutiskirje 1/2018: EU:n kuluttajansuojasuojasäännösten täytäntöönpanoa tehostetaan

Uusi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä (EU) 2017/2394 on tullut voimaan 16.1.2018 ja sitä aletaan soveltaa 17.1.2020

Lue lisää


28.2.2018 EU:n tuomioistuimen tuomio palkkojen alentamisesta ja tuomioistuinten riippumattomuudesta

Ennakkoratkaisupyyntö – SEU 19 artiklan 1 kohta – Muutoksenhakukeinot – Tehokas oikeussuoja – Tuomioistuinten riippumattomuus – Euroopan unionin perusoikeuskirja – 47 artikla – Palkkojen alentaminen kansallisessa julkishallinnossa – Julkisen talouden säästötoimenpiteet

Lue lisää


27.2.2018 Geo-blokkaus: Euroopan unionin neuvosto antoi asetuksen sähköisen kaupankäynnin esteiden poistamiseksi

Geoblokkaus on syrjivä käytäntö, joka estää verkkoasiakkaita saamasta tai hankkimasta tuotetta tai palvelua jossain toisessa jäsenmaassa sijaitsevalta verkkosivustolta

Lue lisää


27.2.2018 SM: EU:n tietojärjestelmien yhteentoimivuutta parannetaan

Valtioneuvosto on antanut kirjelmän eduskunnalle EU:n tietojärjestelmien yhteentoimivuutta koskevista asetusehdotuksista. Ehdotusten tavoitteena on parantaa Schengenin ulkorajojen hallintaa sekä unionin sisäistä turvallisuutta

Lue lisää


23.2.2018 Euroopan parlamentti: Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta: Kuluttajansuoja: EU:n laajuiset säännöt viallisina myydyille tuotteille

Euroopan parlamentin jäsenet hyväksyivät säännöt joiden tarkoituksena on varmistaa, että kuluttajilla on käytettävissään ostotavasta riippumatta samat oikeussuojakeinot, mikäli tuote ilmenee virheelliseksi

Lue lisää


22.2.2018 Europan parlamentti: Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta (IMCO): Kansalaisten ja yritysten asiakirjojen laatiminen verkossa helpottuu

Tarkoitus on mahdollistaa kaikille eurooppalaisille keskeisten hallinnollisten menettelyjen käyttö verkossa. Ehdotuksella luodaan digitaalinen tulokohta, joka on saatavilla kaikilla EU:n kielillä integroituna "Sinun Eurooppasi" -portaaliin

Lue lisää


22.2.2018 EU:n tuomioistuimen tuomio sosiaalipolitiikkaa koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Sosiaalipolitiikka – Direktiivi 92/85/ETY – Toimenpiteet raskaana olevien ja äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen kannustamiseksi työssä – 2 artiklan a alakohta – 10 artiklan 1–3 alakohta – Kielto irtisanoa työntekijä raskauden alkamisen ja äitiysloman päättymisen välisenä aikana – Soveltamisala – Erityiset tapaukset, jotka eivät liity asianomaisen työntekijän tilaan – Direktiivi 98/59/EY – Työntekijöiden joukkovähentäminen – 1 artiklan 1 kohdan a alakohta – Syy, joka ei liity yksittäisiin työntekijöihin – Raskaana oleva työntekijä, joka on irtisanottu työntekijöiden joukkovähentämisen yhteydessä – Irtisanomisen perustelut – Asianomaiselle työntekijälle myönnettävä etusija pysyä yrityksen palveluksessa – Etusija siirtämisessä toisiin työtehtäviin

Lue lisää21.2.2018 Eu:n tuomioistuimen tuomio siitä, voiko kotivarallaoloaikaa pitää työaikana

Ennakkoratkaisupyyntö – Direktiivi 2003/88/EY – Työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelu – Työajan järjestäminen – 2 artikla – Käsitteet ”työaika” ja ”lepoaika” – 17 artikla – Poikkeukset – Palomiehet – Varallaoloaika – Varallaolo kotona

Lue lisää


20.2.2018 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus Puolaa kohtaan jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämisestä ympäristöasiassa

Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen – Ympäristö – Direktiivi 92/43/ETY – 6 artiklan 1 ja 3 kohta – 12 artiklan 1 kohta – Luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelu – Direktiivi 2009/147/EY – 4 ja 5 artikla – Luonnonvaraisten lintujen suojelu – Metsänhoitosuunnitelman muuttaminen – Natura 2000 ‑alue Puszcza Białowieska (Puola) – Erityisten suojelutoimien alueet

Lue lisää


15.2.2018 Euroopan komissio vaatii sosiaalisen median sopimusehtoihin EU:n kuluttajansuojasääntöjen mukaisia lisämuutoksia

Facebookin, Twitterin ja Google+:n sopimusehtoja on muutettava edelleen, jotta ne olisivat EU:n kuluttajasääntöjen mukaisia. Tähänastiset muutokset eivät täytä kaikkia Euroopan komission ja EU-maiden kuluttajaviranomaisten maaliskuussa 2017 esittämiä vaatimuksia

Lue lisää


15.2.2018 Tietosuojavaltuutetun toimisto: Tietosuoja-asetuksen soveltamisesta uusia ohjeita: aiheina tietoturvaloukkaukset, automatisoitu päätöksenteko ja profilointi

EU:n tietosuojaviranomaisista koostuva WP29-työryhmä on julkaissut päivitettyjä ohjeita EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen soveltamisesta. Ohjeita on muokattu aiemmin saatujen kommenttien perusteella, ja ne on nyt hyväksytty lopullisessa muodossaan

Lue lisää


14.2.2018 Euroopan komissio: Mietintö EU:n kansalaisten oikeudesta äänestää ja tulla ehdokkaiksi kunnallisvaaleissa

Euroopan komissio on julkaissut kolmannen kertomuksensa EU: n kansalaisten oikeudesta äänestää ja olla ehdokkaana kunnallisvaaleissa silloin, kun nämä asuvat toisessa EU: n jäsenvaltiossa

Lue lisää


14.2.2018 Euroopan komissio: Tuloksia tuottava EU-komissio esittää ideoita EU:n tehostamiseksi

Euroopan komissio on tänään esittänyt joukon käytännön toimia, joilla voitaisiin tehostaa EU:n työskentelyä ja parantaa EU:n toimielinten johtajien ja unionin kansalaisten yhteyksiä. Toimia on tarkoitus käsitellä 23. helmikuuta 2018 pidettävässä EU-johtajien epävirallisessa tapaamisessa

Lue lisää


13.2.2018 SM blogi Tuomo Kurri : EU:n turvapaikkajärjestelmän uudistus etenee

Euroopan unionin turvapaikkajärjestelmän uudistustyö jatkuu tiiviisti. Kesällä 2016 annettujen seitsemän ehdotuksen käsittely on edennyt ja monelta osin ollaan pitkällä

Lue lisää


13.2.2018 Euroopan kuluttajakeskus Suomessa: Uutiskirjeessä 1/2018 vinkkejä verkko-ostoksille ja tietoa verkkokaupan hintavirheistä

Vuoden ensimmäisessä uutiskirjeessä on katsaus viime vuoden valitustilastoihin, joissa lentoaiheet ja tilausansat olivat kärjessä. Lisäksi uutiskirjeessä on juttu verkkokaupan hintavirheistä neljän tapausesimerkin kautta ja vinkit sisustustuotteiden ja huonekalujen verkko-ostoksille

Lue lisää


8.2.2018 Euroopan unionin neuvosto: EU–Norja-sopimus allekirjoitettu, alv-petosten torjunta tehokkaammaksi

EU ja Norja allekirjoittivat sopimuksen alv-alan yhteistyön edistämisestä Sofiassa 6. helmikuuta 2018

Lue lisää


8.2.2018 Eu:n tuomioistuimen tuomio siirtotyöläisen sosiaaliturvaa koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Siirtotyöläiset – Sosiaaliturva – Sovellettava lainsäädäntö – Asetus (ETY) N:o 1408/71 – 14 artiklan 1 kohdan a alakohta – Lähetetyt työntekijät – Asetus (ETY) N:o 574/72 – 11 artiklan 1 kohdan a alakohta – E 101 ‑todistus – Näyttöarvo – Todistus, joka on saatu tai johon on vedottu vilpillisesti

Lue lisää


7.2.2018 Euroopan parlamentti: Lisää mahdollisuuksia tehdä verkko-ostoksia toisista EU-maista

Uusien sääntöjen myötä kuluttajat voivat ostaa aiempaa helpommin verkossa esimerkiksi erilaisia tuotteita, konserttilippuja ja hotellimajoituksia toisista EU-maista paikallisilla hinnoilla

Lue lisää


2.2.2018 Euroopan unionin neuvosto: Energiatehokkaat rakennukset: EU-suurlähettiläät hyväksyivät sopimuksen

EU-suurlähettiläät vahvistivat 31.1 puheenjohtajamaa Viron ja Euroopan parlamentin välillä joulukuussa 2017 saavutetun poliittisen yhteisymmärryksen rakennusten energiatehokkuusdirektiivin tarkistamisesta

Lue lisää


1.2.2018 Julkiasiamiehen ratkaisuehdotus korkeimman hallinto-oikeuden ennakkoratkaisupyyntöön

Ennakkoratkaisupyyntö – SEUT 20 ja SEUT 21 artikla – Unionin kansalaisuus – Henkilöiden vapaa liikkuvuus – Sosiaaliturva – Asetus (EY) N:o 883/2004 – Sosiaalihuolto – Sairausetuudet – Vammaisille tarkoitetut palvelut – Jäsenvaltiossa olevan kunnan velvollisuus tarjota asukkaalleen kansallisen lainsäädännön mukaista henkilökohtaista apua tämän toisessa jäsenvaltiossa suorittamien korkeakouluopintojen aikana

Lue lisää


31.1.2018 Julkiasiamiehen ratkaisuehdotus vuoden 2007 Haagin pöytäkirjaan sisällytettyjen lainvalintasääntöjen tulkitsemisesta

Ennakkoratkaisupyyntö – Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeuden alalla – Elatusvelvoitteet – Puuttuva mahdollisuus saada elatusvelvolliselta elatusapua – Elatusapuun oikeutetun asuinpaikan valtion vaihtuminen – Lex forin soveltaminen

Lue lisää


30.1.2018 Europan komissio on julkaissut raportin kollektiivisista oikeussuojakeinoista jäsenvaltioissa

Raportissa tarkastellaan jäsenvaltioiden edistymistä kollektiivisten korjaavien toimenpiteiden täytäntöönpanossa komission vuoden 2013 suosituksen mukaisesti

Lue lisää


29.1.2018 Euroopan komission Suomen-edustusto: Komissio kehottaa Suomea panemaan asianmukaisesti täytäntöön sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevat EU:n säännöt

Komissio kehottaa perustellulla lausunnolla Suomea toteuttamaan ripeästi toimia sen varmistamiseksi, että sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskeva EU:n lainsäädäntö (direktiivi 2005/29/EY) saatetaan asianmukaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöä

Lue lisää


26.1.2018 EU:n tuomioistuimen tuomio: Schrems voi nostaa omasta puolestaan kanteen Facebook Irelandia vastaan Itävallassa

Sen sijaan muiden kuluttajien oikeuksien luovutuksensaajana hän ei voi käyttää kuluttajan oikeuspaikkaa ryhmäkannetta varten.

Lue lisää


26.1.2018 EU:n tuomioistuimen tuomio: Turvapaikanhakijaa ei voida velvoittaa psykologisiin testeihin seksuaalisen suuntautumisensa määrittämiseksi

Psykologisten testien suorittamista on pidettävä suhteettomana puuttumisena hakijan yksityiselämään

Lue lisää


25.1.2018 EU:n tuomioistuimen tuomio eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä

Poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa – Puitepäätös 2002/584/YOS – Eurooppalainen pidätysmääräys – Jäsenvaltioiden väliset luovuttamismenettelyt – Ehdottomat kieltäytymisperusteet – 3 artiklan 3 alakohta – Alaikäiset – Vaatimus tarkistaa vähimmäisikä, jonka saavuttanutta voidaan pitää rikosoikeudellisesti vastuullisena, vai tapauskohtainen arviointi niiden lisäedellytysten perusteella, joita täytäntöönpanojäsenvaltion lainsäädännössä säädetään konkreettisesti alaikäisen panemiseksi syytteeseen tai tuomitsemiseksi

Lue lisää


24.1.2018 Euroopan komissio: Komission ohjeet uusien tietosuojasääntöjen soveltamiseen

Komissio julkaisee tänään ohjeita helpottaakseen uusien tietosuojasääntöjen soveltamista kaikkialla EU:ssa 25. toukokuuta alkaen. Lisäksi otetaan käyttöön pienille ja keskisuurille yrityksille tarkoitettu verkkoväline

Lue lisää


23.1.2018 Euroopan parlamentti: Parempi lasten suojelu kansainvälisissä avioero-oikeudenkäynnissä

Kansainvälisten erojen ja rajat ylittävien lapsikaappausten lisääntyminen EU: ssa edellyttää, että EU: n lainsäädäntöä konfliktien ratkaisemiseksi parannetaan.

Lue lisää


23.1.2018 Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA): Kansalaisyhteiskunta uhattuna monissa paikoissa EU:ssa

Asiaa käsitellään perusoikeusviraston (FRA) uudessa raportissa

Lue lisää


19.1.2018 Euroopan komissio: Vihapuhetta torjutaan verkossa – komission aloite tuottaa tulosta, uusia verkkoalustoja mukaan

Tietotekniikkayritykset ovat poistaneet keskimäärin 70 prosenttia niille ilmoitetusta laittomasta vihapuheesta. Tämä käy ilmi kansalaisjärjestöjen ja julkisten tahojen toteuttamasta kolmannesta arvioinnista, jossa tarkasteltiin verkossa levitettävän laittoman vihapuheen torjuntaa koskevien käytännesääntöjen täytäntöönpanoa

Lue lisää


19.1.2018 EU:n tuomioistuimen tuomio pääomien vapaasta liikkuvuudesta

Ennakkoratkaisupyyntö – Pääomien vapaa liikkuvuus – SEUT 63 ja SEUT 65 artikla – Asetus (EY) N:o 883/2004 – 11 artikla – Jäsenvaltion sosiaaliturvan rahoittamiseen käytettävät pääomatuloista kannettavat maksut – Jonkin toisen jäsenvaltion sosiaaliturvajärjestelmään kuuluvien Euroopan unionin kansalaisten vapauttaminen maksuista – Kolmannen valtion sosiaaliturvajärjestelmään kuuluvat luonnolliset henkilöt – Kohtelun erilaisuus – Rajoitus – Oikeuttaminen

Lue lisää


17.1.2018 MTV.fi: EU vaatii tiukennuksia – Tivi: Youtuben pitää tarkastaa kaikki sisältö ennakkoon

Europpan unionin komission uuden lakiuudistuksen myötä sosiaalisen median palveluiden tulisi tehdä suuria panostuksia algoritmipohjaiseen tunnistukseen ja sisällön sensurointiin

Lue lisää


17.1.2018 Eduskunta Brysselin asiantuntijan katsaus: Kevään 2018 ajankohtaiset EU-asiat

Komissio on tämän vuoden työohjelmassaan ilmoittanut antavansa toimikautensa viimeiset lainsäädäntöesitykset tämän kevään aikana. Pääosin kyse on viimeisistä silauksista useisiin koko vaalikauden käynnissä oleviin hankkeisiin, kuten digitaalisiin sisämarkkinoihin, energiaunioniin, muuttoliikeagendaan ja turvallisuusunioniin

Lue lisää16.1.2018 EU:n tuomioistuimen tuomio korkeimman hallinto-oikeuden ennakkoratkaisupyyntöön

Ennakkoratkaisupyyntö – Jäsenvaltion alueella laittomasti oleskeleva kolmannen maan kansalainen – Uhka yleiselle järjestykselle ja kansalliselle turvallisuudelle – Direktiivi 2008/115/EY – 6 artiklan 2 kohta – Palauttamispäätös – Kielto tulla jäsenvaltioiden alueelle – Määrääminen Schengen-aluetta koskevaan maahantulokieltoon – Kansalainen, jolla on toisen jäsenvaltion myöntämä voimassa oleva oleskelulupa – Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehty yleissopimus – 25 artiklan 2 kappale – Neuvottelumenettely maahantulokiellon määräävän jäsenvaltion ja oleskeluluvan myöntäneen jäsenvaltion välillä – Määräaika – Se, ettei kuultava sopimusvaltio ole esittänyt kantaansa – Seuraukset palauttamispäätöksen ja maahantulokieltopäätöksen täytäntöönpanolle

Lue lisää


11.1.2018 Työ- ja elinkeinoministeriö: Yksityiset toimijat mukaan Euroopan työnvälitysverkostoon

EU- ja ETA-maat kattava rekrytointi- ja työnvälityspalvelu Eures avataan yksityisille toimijoille. Tavoitteena on lisätä työvoiman liikkuvuutta ja ammattitaitoisen työvoiman saatavuutta

Lue lisää


11.1.2018 Julkiasiamiehen ratkaisuehdotus henkilöiden vapaata liikkuvuutta koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Euroopan unionin kansalaisuus – Direktiivi 2004/38/EY – 2 artiklan 2 alakohdan a alakohta – Aviopuolison käsite – Unionin kansalaisten oikeus liikkua ja oleskella unionin alueella – Samaa sukupuolta olevien henkilöiden välinen avioliitto – Avioliiton tunnustamatta jättäminen vastaanottavassa jäsenvaltiossa – 3 artikla – Muun perheenjäsenen käsite – 7 artikla – Oikeus oleskella yli kolme kuukautta – Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7 ja 21 artikla

Lue lisää


10.1.2018 Finanssivalvonnan kannanotto Uudistetun maksupalveludirektiivin (PSD2)-siirtymäajan tilanteesta

Uudistetun maksupalveludirektiivin (PSD2) edellyttämät muutokset maksupalvelu- ja maksulaitoslakiin tulevat voimaan Suomessa pääosin 13.1.2018. Direktiivin nojalla annetaan myös komission asetus teknisistä sääntelystandardeista asiakkaan vahvasta tunnistamisesta ja turvallisesta kommunikaatiosta. Asetus tulee voimaan 18 kk kuluttua sen julkaisusta virallisessa lehdessä. Tällä hetkellä asetuksen odotetaan tulevan voimaan syksyllä 2019

Lue lisää


9.1.2018 Ilmoitus sidosryhmille: Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU:n sääntöjen kumoaminen tietosuojan alalla

Kaikkia henkilötietoja käsitteleviä tahoja muistutetaan niistä oikeudellisista seurauksista, joita on tarkasteltava, kun Yhdistynyt kuningaskunta tulee kolmanneksi maaksi

Lue lisää


4.1.2018 EU:n tuomioistuimen tuomio henkilöiden vapaata liikkuvuutta koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Sijoittautumisvapaus ja työntekijöiden vapaa liikkuvuus – SEUT 45 ja SEUT 49 artikla – Lääkärin tutkintotodistuksen, todistuksen tai muun muodollista kelpoisuutta osoittavan asiakirjan vastavuoroinen tunnustaminen – Direktiivit 75/363/ETY ja 93/16/ETY – Erikoislääkäriksi kouluttautuvien lääkärien palkkaus

Lue lisää


2.1.2018 Euroopan unionin neuvosto on hyväksynyt lentoturvallisuutta koskevia sääntöjä ja uusia droneja koskevia sääntöjä

Uudistus sisältää ensimmäiset EU:n laajuiset säännöt siviilikäyttöön tarkoitetuille droneille

Lue lisää
Unohditko tunnukset? Tiedustele: info@asianajajaliitto.fi tai (09) 6866 120


Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje