Det skriftliga provets examensfordringar

I  Litteratur

1) Kommentarverk om reglerna gällande god advokatsed (på finska)
Hyvää asianajajatapaa koskevien ohjeiden kommentaari 31.1.2011 (pdf) (464.3 KB)

2) Markku Ylönen: Asianajajaoikeus. Laki, säännöt ja tapaohjeet (Alma Talent, 2018, ISBN 978-952-14-3452-5)

3) Asianajajan työkentältä – Från advokatens arbetsfält (1994, ISBN 951-95033-6-6), följande artikel: 

Utriainen Terttu, Luottamusaseman väärinkäyttö asianajajarikoksena, Asianajajan työkentältä, s. 504-515 (pdf) (1.8 MB)

4) Olli Mäenpää: Hallintoprosessioikeus (WSOYpro 2007, 2. painos, ISBN 978-951-0334027) s. 9–13 (kohta 1.2 Hallintoprosessi oikeusturvan takeena), s. 13–23 (kohta 2.1 Hallintoprosessin erityispiirteet), s. 258–260 (kohta 1.2 Hallintoprosessin vireillepanotavat), s. 260–263 (kohta 1.3 Asian vireilletulo ja sen vaikutukset), s. 355–357 (kohta 1.1 Asian käsittely ja selvityskeinot), s. 357–359 (kohta 1.2 Asian selvittämisen yleiset perusteet), s. 359–364 (kohta 2.1 Hallintoprosessin laatuvaatimuksia) och s. 364–366 (kohta 2.2 Prosessinjohto asian käsittelyssä)

II  Lagstiftning

1) Rättegångsbalk. 

2) Lag om advokater samt Finlands Advokatförbunds stadgar som har fastställts med stöd av denna.

3) Rättshjälpslag. 

4) Förvaltningsprocesslag och förvaltningslag. 

5) Stadgar om ombud i allmänhet eller advokater i synnerhet som ingår i andra lagar (Strafflag 36:5, 36:8.2, 38:1, 38:2 ja 38:10, Handelsbalk kapitel 18, Förundersökningslag 11:3 och 11:5, Tvångsmedelslag 7:1, 7:3, 8:5 och 8:7-11 samt Lag om rannsakningsfängelse 8:4, 8:6-7a-c, 9:1-2 och 9:4, Lag om offentlig upphandling och koncession 16 kap. Rättsmedel).

6) Finlands grundlag, kapitel 2.

7) Europarådets människorättskonvention, artikel 6 (särskilt stycke 3, punkterna b och c).

8) Internationell konvention om medborgerliga rättigheter, artikel 14.

9) Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, artiklar 47-51.

10) Språklag 1:2,3,4, kapitel 3, kapitel 4, kapitel 5

11) Lag om övervakning av förvaltningen av konkursbon.

12) Lag om rättegång i brottmål. 

13) Lag om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism.

14) Kommunallag, kapitel 16. 

15) Lag om tillhandahållande av tjänster, kapitel 2.

16) Konsumentskyddslag, kapitel 6.

Det förutsätts att examinanden behärskar lagstiftningen i enlighet med de lagstadganden som gäller på examensdagen. 

III  Anvisningar om advokatverksamhet

Finlands Advokatförbunds Författningar och anvisningar rörande advokatverksamhet ska behärskas i provet. 

Innehållet finns på nätsidorna: www.advokatforbundet.fi/aada (innehållstyp ”Författningar och anvisningar”).Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga